Tuesday, December 26, 2017

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝအစ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္စသင္မယ္လုိ႕ေျပာေတာ့
က်ြန္ေတာ့ အမ်ိဳးေတြက ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါေမာင္
ထြဋ္ရာ မင္းကဟုိဟာစပ္စပ္ ဒီဟာစပ္စပ္နဲ႕ ႀကည့္
လည္းလုပ္ပါဦး

အမ်ိဳးထဲကတစ္ေယာက္က ကုိထြဋ္ေရေဗဒင္သင္
ရင္ ျဂိဳလ္ပရိယာယ္ကုိေလ့လာပါတဲ႕ သူကအဲဒီအခ်ိန္
မွာလူအမ်ားကုိေဗဒင္ေဟာေျပာေနသူ
ေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ပညာရွင္ျဖစ္လာမွ
သူသည္ ေဗဒင္ေဟာသူ မဟုတ္ေဗဒင္ေျပာသူတ
ေယာက္ျဖစ္ေႀကာင္းသိခဲ႕ရပါသည္

what is astrology ေဗဒင္ပညာဆုိတာဘာလည္း
သိခ်င္ခဲ႕တာ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး
ေဗဒင္ပညာနဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခ်င္တာမ
ဟုတ္ဘူး သိခ်င္တာ စူးစမ္းခဲ႕တာေလ့လာခဲ႕တာ
တကယ္ေတာ့ဒီပညာက ထင္သေလာက္မလြယ္
ဘူး ကိန္းေတြဂဏန္းေတြတြက္ခ်က္မွဳ ဆုိတာတကယ္
ေတာ့ ခ်ဲတြက္သလုိဘဲ အပင္က်ကုိလုိက္တြက္ေနတာ
သိပ္ေတာ့ ဘဝင္မေတြ႕ဘူး ဘယ္သူ႕ဇာတာကဘာ
ျဖစ္တာ ဒီအပင္ calendarက်မွာဒါျဖစ္ထားတယ္
ဒါဆုိဒီလုိဘဲျဖစ္ရမယ္

ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီနဲ႕ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံျပီး ေနာက္
ပထမေကာဇာ ၅နွစ္ေလာက္ကေတာ့ဘယ္လုိေတြ
တြက္ေနႀကလည္းမသိေတာ့ ဦးနုိးကေတာ့အယူ
ေတာ္မဂၤလာနဲ႕သူ႕က်မ္းေတြမွာ သူမွန္ေႀကာင္းကုိ
ကုိယ္ရည္ေသြးခဲ႕တာဘဲ ပညာရွင္ေတြကေတာ့
တအားေပၚခဲ႕တာဘဲ မင္းကံစီဆုိလည္းက်မ္းမွာ
ေတာ္တဲ႕ပညာရွင္တေယာက္ဘဲ

clendar က်ေတြမ်ားမ်ားေလ့လာရင္ေတာ့ က်ြမ္း
က်င္မွဳ နဲ႕ပညာရွင္ဆုိတာ ျမန္မာျပည္မွာေပၚထြန္း
ခဲ႕တာဘဲ ဒါေပမဲ႕အားမရပါဘူး မုိးေလဝသပညာ
လည္းဒီတုိင္းပါဘဲ မွန္လုိက္မွားလုိက္ ဖါးေအာ္ရင္
မုိးရြာမယ္ဆုိတာ clendar က်ပါဘဲ
မုိးတြင္းဆုိေတာ့မုိးရြာမွာေပါ႕ တခါတရံမုိးမရြာေတာ့
မုိးေခါင္တာေပါ႕ ျဂိဳလ္ေျပာင္းျပန္တာ ေနႀကပ္တာ
လႀကပ္တာ ေနထီးေဆာင္း လထီးေဆာင္း ရွဳပ္
လာတာ တခါတရံ အမွားအမွန္ေတြေလ့လာရတာ
မဆုံးတဲ႕သံသရာဘဲ

clendar က်လည္းမွားတတ္တယ္ေလ
သိခ်င္ေနခဲ႕တာ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး
လူေတြကေမးတယိ ဆရာက ေဗဒင္က်မ္းေတြနံ႔စပ္
တယ္တဲ႕ က်ြန္ေတာ္ကေဗဒင္ကုိေငြလုိခ်င္လုိ႕သင္
ေနတာမဟုတ္ဘူး သိခ်င္လုိ႕ေလ့လာေနတာ က်မ္း
ေတြကစာအုပ္ေတြဘဲ အသိပညာဘဲခဲ႕တာ
သုေသသနလုပ္ရင္းလုပ္ရင္း ေလ့လာခဲ႕တာလက္
ေတြ႕ေတြမွာ လုိေနတာေတြအမ်ားႀကီးဘဲ ဟုိေန႕က
ဆရာေတြဆုံတုန္းေျပာခဲ႕ရေသးတယ္ အင္းအေႀကာင္း
တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ က်ြန္ေတာ္က အင္းကစားေနတာ
ပါတဲ႕ ဝင္နကၡတ္ ထြက္နကၡတ္ ခပတ္နကၡတ္ အင္းက်ိဳး
အင္းကန္း အင္းေပါက္ ဓါတ္ နကၡတ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ
သူဆြဲမွာလည္းေတာ့ မသိဘူး တခ်ိဳ႕နကၡတ္ေတြ ၅နွစ္
၁၀နွစ္မွမိတာ အင္းတခုဆြဲဘုိ႕ ၅ နွစ္ေစာင့္ရရမယ္
ဒီဆရာမလြယ္ဘူးလုိ႕ထင္တာဘဲ

အရာရာထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး ႀကီးမာတဲ႕သစ္
တုံးကုိဒါးမနဲ႕ခုတ္တာျပတ္ခ်င္ရင္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တေနရာထဲခုတ္မွျပတ္မယ္ဆုိတဲ႕ေတြးေခၚမွဳ ေခါင္း
ထဲဝင္လာတယ္ အမွားအမွန္ေနာက္ကုိမလုိက္ေတာ့
ဘဲ ဓါတ္ပညာေနာက္ကုိေလ့လာခဲ႕တယ္
အုိင္စတုိင္းသီအုိရီေတြ အာခိမိဒိရဲ႕အေတြးအေခၚ
ေတြအင္နားရွားသေဘာေတြေလ့လာခဲ႕တယ္
တြန္းရွိန္ဆုတ္ရွိန္သေဘာေတြ ေလ့လာခဲ႕တယ္
ဒီရက္ပုိင္းအလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ယႀတာတစ္ခုကုိ
လည္းဒီလုိနည္းနဲ႕ရွာေတြ႕ခဲ႕တာဘဲ

ေငြလုိခ်င္လုိ႕ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခဲ႕ရင္ဒီေလာက္လည္းသိမွာမဟုတ္ဘူး စားလည္းေဗဒင္ အိပ္လည္းေဗဒင္
ေရခ်ိဳးလည္းေဗဒင္ အိမ္သာတက္လည္းေဗဒင္ ဒီအ
ေႀကာင္းဘဲစဥ္းစားေနခဲ႕တာ
အမည္ေပးက်မ္းေတြမွာလည္း ဒီတုိင္းဘဲ အမည္ေပး
က်မ္းေတြေျမာက္မ်ားစြာသုေသသနလုပ္ခဲ႕တာ ဘဝင္
မက်ခဲ႕ဘူး ဦးနုိးက ၄ ႀကြင္း အဂၤါ မာရဏ ကုိယူ
ျပီးေပးထားျပန္တယ္ ေအာင္ျမင္တာဘဲ ပညတ္က
ဓါတ္ျဖစ္ေအာင္တြန္းပုိ႕ခဲ႕တာ
ပိဋကတ္ကုိေမြေနွာက္ခဲ႕တာ ဘုန္းႀကီးတပုိင္းျဖစ္လု
လုဘဲ သူကေဗဒင္ေႀကာင္းနဲ႕ေပါင္းပါဆုိလုိ႕လုိက္
ေပါင္းႀကည့္ခဲ႕တာ ယူသင့္တာယူေပါ႕
လူေတြကက်ြန္ေတာ္႕ကုိိလူထူးလူဆန္းထင္ေနတာ
က်မ္းနဲ႕အညီမလုပ္လုိ႔ က်မ္းလြတ္တာမဟုတ္ပါ
က်မ္းေထာက္ျပီးကစားေနတာ

ထီဂဏန္းေတြေပးေနတာ နာမည္ႀကီးခ်င္လုိ႕မဟုတ္
ပါ ေငြလုိခ်င္လုိ႕လည္းမဟုတ္ဘူး ျမတ္ထြဋ္ေခါင္
ဆုိတာ လူတုိင္းသိခ်င္မွသိမယ္ ေဗဒင္ပညာကုိ
ေလ့လာတယ္ဆုိရင္လြန္ခဲ႕တဲ႕ ၁၅ နွစ္ကထဲကသိ
ကုိသိရမယ္

တခ်ိဳ႕ဓါတ္ေတြက ခုမွေပၚလာလုိ႕ ေပးေနရတာ
လုပ္ရင္းျမင္ျမင္သြားတာ ေဗဒင္ေလာကမွာက်င္လည္ေနတာ ၂၅ နွစ္တိတိရွိပါျပီ ေဟာေနတာမဟုတ္ဘူး
သိခ်င္လုိ႕လုိက္ေလ့လာေနတာ သုေသသနလုပ္ေနတာ ေတြ႕တဲ႕ ေတြ႕တဲ႕ပညာေလးေတြခ်ခ်ျပေနတာ
ေနာင္ ျမတ္ထြဋ္ေခါင္ဆုိတာ မရွိခဲ႕ရင္ေနာင္လာေနာင္သားေတြဆက္လက္ျပီးေဗဒင္ပညာရပ္ရဲ႕ရွဳပ္ကြက္
ျမဳတ္ကြက္ေတြေဖၚထုတ္နုိင္ရမယ္ သီအုိရီေတြ
Law ေတြ ကမၻာကုိရင္ေဘာင္တန္းနုိင္ရမယ္ ျမန္မာ
နုိင္ငံမွာလည္းေဗဒင္ပညာကုိေဒါက္တာဘြဲ႕ေပးနုိင္ရ
မယ္

သူမ်ားေရးျပီးသားေတြလုိက္ကူးတဲ႕က်မ္းကူးျဖစ္
ဘုိ႕ထက္ က်မ္းျပဳဳျဳဖစ္ဘုိ႕က်ိဳးစားရမယ္လုိ႕ေလးစား
တုိက္တြန္းရင္းနိဂုဏ္းခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္No comments:

Post a Comment