Tuesday, January 16, 2018

တနလၤာသားသမီး

တနလၤာသားသမီး
==============  တနဂၤေႏြသား (သို႔) သူရဇၨတုိင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေဖၚျပၿပီးခဲ့သျဖင့္ ယခု တနလၤာသား (သို႔) စႁႏၵာတုိင္ အေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အလြန္တရာ ရင္းႏွီးေသာ တနလၤာသားႏွစ္ေယာက္၏ ခုႏွစ္၊ ေန႔၊ ရက္၊ လ တူညီေသာ္လည္း အေၾကာင္းအက်ိဳး မတူညီၾကပံုကို ထပ္မံ ရွင္းလင္း တင္ျပသြားပါမည္။

    ေ႐ွးယခင္တြင္ အေၾကာင္းကို ပယ္သတ္ႏုိင္လွ်င္ အက်ိဳးတရားကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။
တေန႔ အဲဒီေန႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ေကာင္းေကာင္းႀကီး မွတ္မိေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေဟာခန္းတြင္ လူရွင္းသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ မေန႔က ေဟာစာတမ္း မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ဆယ္ ႏွစ္ခန္႔ ကြဲကြာေနခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ၎င္းတို႔ႏွစ္ဦးကို ကၽြႏ္ုပ္ေဗဒင္နည္းျဖင့္ စနစ္တက်စစ္ ေဆးၾကည့္လိုက္ရာ တုိက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တနလၤာသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ခုႏွစ္၊ ေန႔၊ လ၊ ရက္ တို႔ပါ တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

    ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ ၎င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာသားအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္ တုိက္၊ ကား မ်ားပိုင္ဆုိင္မႈရွိေနၿပီး သားသမီး ဇနီးမယားမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရွိေနၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ႏွင့္လည္း ကြဲ၊ မိန္းမကလဲ ေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳ၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကလည္း လူမမယ္ေလးေတြနဲ႔ ဘ၀ကို ႐ုန္းကန္ေနရသည္။


    သူတို႔ႏွစ္ဦးေဗဒင္ စစ္ေဆးခ်ိန္မွာလည္း တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ စေႁႏၵာ အခါ (သို႔) တနလၤာအခါ ျဖစ္ေနပါသည္။
                                                                         အက်ိဳးတရား

    ၆    (ခရီး၊ စကားေအာင္ျမင္ျခင္း)                          ၆
    ၃    (စိတ္ခ်မ္းသာစီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္ျခင္း)              ၃
    ၀    (ဂုဏ္ရွိျခင္း၊ ထင္ေပၚျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း)         ၀
   ၂ -                                                                        - ၂ -
 
 ၅    (အေတြးအေခၚလြဲျခင္း)                                    ၅
    ၁    (အိမ္ေထာင္အုပ္စုပ်က္ျခင္း)                            ၁
    ၄    (ဂုဏ္သိကၡာက်ျခင္း)                                        ၄


    (ပထမ) တနလၤာသားအား ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း က်င့္စဥ္ႏွင့္ေနထုိင္မႈ စ႐ိုက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာ အေတြးအေခၚမွန္ကန္စြာ ႏွင့္ လုပ္သင့္
လုပ္ထုိက္သည္ကို မွန္ကန္စြာလုပ္ျခင္း၊ အိုးအိမ္အတည္တက်ေနထုိင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚ အႏုိင္မယူျခင္း၊ အုပ္စုႏွင့္တည့္ေအာင္ေပါင္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစႏိုင္ေသာ အရက္၊ မိန္းမ ႏွင့္ ေလာင္းကစားမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး (ဒုတိယ) တနလၤာသားမွာ တယူသန္ေတြးေခၚ မႈရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စုအေပၚ အႏိုင္ယူျခင္းႏွင့္ အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထက္မွာ ေဆာင္ပန္း ေအာက္မွာ နင္းၾကမ္း တခန္းယူမွီ ၾကဆိုေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးခင္ႀကီးေဖ်ာ္၏ လကၤာစာပိုဒ္မွာ အထက္တြင္ရွိေသာ ကိန္း ဂဏာန္းမ်ား၏ နံသင့္အလုိက္ ပညတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

    အကယ္၍ တုိင္၏အေပၚတြင္ရွိေသာ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားကို မလုိက္ နာဘဲႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါလွ်င္လည္း တိုင္တတိုင္လံုး ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရပါမည္။


                                                               ေဆာင္ပန္း

    ၆    (စကားေျပာၾကမ္းျခင္း)                                   ၆
    ၃    (စီးပြားေရးကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ျခင္း)              ၃
    ၀    (အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးျခင္း)                        ၀
  - ၂ -                                                                     - ၂ -
  
  ၅                                                                           ၅
    ၁    (အိုးအိမ္) (အိမ္ေထာင္) ပ်က္စီးမႈ                   ၁
    ၄                                                                           ၄


    ေဆာင္ပန္း (သို႔) ဦးထုပ္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ ေဆာင္းရန္ျဖစ္ၿပီး နင္းၾကမ္းျဖစ္ေသာ (ဖိနပ္)မွာ ေျခေထာက္တြင္ စီးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ ပန္းျဖစ္ေသာ ဦးထုပ္ကိုမေဆာင္းဘဲ ေျခေထာက္တြင္စီးပါက မသင့္ေတာ္ သလို ဖိနပ္ကိုလည္း ေခါင္းေပၚတြင္ တင္သြားလို႔ရမည္ မဟုတ္ပါ။
ဗုဒၶ၏အလိုအရ အနႏၲစၾကာ၀ဠာအတြင္းတည္ရွိေနေသာ ဓါတ္ႀကီး (၄)ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအရာမွန္သမွ် အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးမွ လြတ္သည္မရွိပါ။ အေၾကာင္းေကာင္းပါမွ အက်ိဳးတရားေကာင္းပါမည္။
  
 အက်ိဳးတရား

    ၆    (ခရီး၊ စကား) ေအာင္ျမင္မႈရျခင္း
    ၃    (စိတ္ခ်မ္းသာမႈ) ရွိျခင္း
    ၀    (ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈရရွိျခင္း)
 - ၂ -      
 
   အေၾကာင္းတရား
    ၅    (အေတြးအေခၚမွန္ကန္ျခင္း)
    ၁    (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္အုပ္စု)အေပၚတြင္ သည္းခံျခင္း
    ၄    (လူလူျခင္း လိမ္လည္မႈကိုေရွာင္ျခင္း)
    * တနလၤာသားတစ္ဦးလုိက္နာရန္ (အေၾကာင္းတရားမ်ား)


    (က)    အေတြးအေခၚမွန္မွန္ျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိ၏အႀကံအစည္ မ်ားသည္ တဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မွ်တစြာရွိေအာင္ ႀကံစည္ျခင္း၊
    (ခ)    အိုးအိမ္အတည္က်ေဆာက္လုပ္၍ တည္တံ့စြာေနျခင္း၊ အေျပာင္း အေရႊ႕ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ မႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအုပ္စုအေပၚ သည္းခံျခင္း။
    (ဂ)    ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳလုပ္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အရက္ေလာင္းကစားမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
    * တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးသည္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးပါက ေအာက္ပါအက်ိဳးတရား မ်ားကို ရရွိပါမည္။
    (က)    (ခရီးေအာင္ျမင္မႈ) ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားရျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား မၾကာခဏသြားရျခင္း (စကားေအာက္ျမင္မႈ) ေဟာေျပာပြဲမ်ားတက္ရျခင္း၊ မဂၤလာစကားမ်ားေျပာရျခင္း၊
    (ခ)    (စိတ္) မိမိစိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း
    (ဂ)    (ထင္ေပၚမႈ၊ အထုပ္အထည္) ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚမႈရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လူ႔ေလာကတြင္ ရပ္တည္ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကး အထုပ္လုိက္အထည္လုိက္ မၾကာခဏရရွိျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း(သို႔) အေမြရျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ဘ၀တစ္ ေလွ်ာက္လံုး ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


    ထို႔ေၾကာင့္သင္သည္ တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ (သို႔) တနလၤာအခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္ အထက္ပါမူအတုိင္း လုိက္နာ က်င့္သံုးပါက ေရးသားထားခဲ့ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အမွန္တကယ္ရရွိပါမည္။ တနလၤာသားတစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အခ်ိန္ဇယားကို ၾကည့္လွ်င္ (၇) ရက္တစ္ပတ္အတြင္း က်င့္ၾကံ ေနထုိင္ပါက အထက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရရွိပါမည္။

No comments:

Post a Comment