Sunday, January 21, 2018

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
============

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအေၾကာင္း (သို႔) ဗုဒၶတိုင္၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈသေဘာႏွင့္ ၎င္းတိုင္၏ ႐ႈပ္ကြက္၊ ျမႇဳပ္ကြက္၊ ေကာင္းကြက္၊ ဆုိးကြက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္၏ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သိခြင့္ရခဲ့သည့္ တုိင္ပညာခန္း၏ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သေဘာတရားတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါမည္။

    ဗုဒၶဟူးသားသမီးၼတို ့၏ မူလစြမ္းအားသည္ အိုးအိမ္ အေဆာက္ အဦးေကာင္းႏွင့္ေနထိုင္ရျခင္း၊ အေတြးေခၚေကာင္းျခင္း၊ ဘာသာေရး လိုက္စားျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ျခင္း၊ ေငြေႂကးရွာေဖြရျခင္း၊ စိတ္သေဘာ ထားေကာင္းျခင္း၊စကားေျပာခ်ဳိသာျခင္း၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ေမာဟ နည္းျခင္း အစရွိေသာမူေကာင္းကြက္မ်ားရွိေသာလည္း ဗုုဒၼဟူးသားလသမီးတို ့သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒါသၾကီးျခင္း၊ ေလာဘၾကီးျခင္း၊ စကားေျပာရာတြင္ ရုိင္းစိုင္းေသာ စကားတစ္ခုမွမပါဘဲသူေျပာေသာစကားကို တဖက္လူမွ ခံရည္မရိွျခင္း၊ ျပိဳင္ဆိုင္လိုေသာစိတ္ရွိျခင္း တို ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို ့ႏွင့္ ကင္းေ၀းေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    အကယ္၍သင္သည္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးတစ္ျဖစ္ေနခဲဲ့ေသာ (သို ့) ဗုဒၶတိုင္ဗုဒၶဟူးေန ့ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ ဗုဒၶတုိင္၏ မူလစြမ္းအားကိုသာ ထိန္သိမ္းထားလိုက္ (သို ့) တိုင္၏အေၾကာင္းတရားကိုသာ  ပယ္သတ္လိုက္ပါ။ သင္သည္ဗုဒၶတိုင္၏ ေကာင္းက်ဳိး၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အျပည့္အ၀ခံစားရရွိပါသည္။

  
    ၁                                                                       ၁    -(အိုးအိမ္)    -    ေအာင္ျမင္
    ၅            -  အက်ိဳးတရား                                  ၅    -(အေတြးအေခၚ)    -    ေအာင္ျမင္
    ၂                                                                      ၂  -  (ေငြ၊ အႂကား)    -    ေအာင္ျမင္
    -၄-    လူ (သို႔) ဗုဒၶတိုင                                    -၄-    
    ၀    -(ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ)၊၊(ပယ္သတ္)     0     
    ၃                                                                       ၃    -(စိတ္)        -     တည္ၿငိမ္ (ပယ္သတ္)
    ၆                                                                        ၆   - (ခရီး၊ စကား) -    ခ်ိဳသာ (ပယ္သတ္) 

    ဗုဒၶဟူးတုိင္၏ မူလသည္ (လူ) ျဖစ္ၿပီး ၎င္းလူ (သို ့) ဗုဒၶတိုင္အား တိုင္၏ စတုရန္းတြင္ရွိေသာ (စေန) ၿဂိဳဟ္ဟုေခၚေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ေမာဟ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးအမ်ားစုသည္ ေဒါသ ၾကီးပါသည္။ ေဒါသထြက္လြယ္ကူပါသည္။ ၎င္းေဒါသကို ေထာက္အပံ့ ေပးေနသည့့္ၿဂိဳဟ္မွာ ဗုဒၶတုိင္၏ အျမစ္ေနရာတြင္ရွိေသာ (ခိုက္) ဟုေခၚ သည့္အဂၤါၿဂိဳဟ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ (စိတ္) ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားသည္ စိတ္ထားအလြန္ေကာင္းၾကပါသည္။

    ကုသိုလ္စိတ္ရင္းႏွင့္ အကုသိုလ္စိတ္တို ့တြင္ ကုသုိလ္စိတ္ရွိေသာ သူသည္ ေမတၲာ ဂ႐ုိဏစိတ္ ၾကီးမားသူျဖစ္ပါသည္။
    (ဥပမာ) လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ဦးေယာက္ အေပၚတြင္ ဥေပကၡာတရား (သို ့) ဥေပကၡာစိတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္ အခါ ၎င္းတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊မုန္းျခင္း၊မရွိသည့္အတြက္ ေဒါသစိတ္လည္းရွိေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။ ေမတၲာ ဂရုဏစိတ္ၾကီးသူသည္ မိမိ၏စိတ္ေစတနာအား ေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူမ်ာကိုေတြ ့ရွိလွ်င္ ေဒါသအလြန္ထြက္ပါသည္။၎င္းေဒါသေနရာကို ထပ္မံ၍အေထာက္အပ့ံေပးေနေသာၿဂိဳဟ္တစ္ခုမွာ ၾတိရန္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ (စကား) ဟုေခၚဆိုသည့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ ပါသည္။

    စိတ္ထားအလြန္ေကာင္းေသာသူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏စိတ္ ေစတနာႏွင္ ့ေမတၲာတရားကို ေစာ္ကားခံရေသာအခါ ႏႈတ္ထြက္စကားတို႔ သည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ (အထိန္းအကြပ္မရွိေတာ့ဘဲ) ပရမ္းပတာႏွင့့္ ေျပာခ်င္ရာေျပာတတ္္္္ပါသည္။ဂရုဏ (ေဒါသ) ရင္မွာပြင့္ထြက္လာေသာ စကားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားေျပာရာတြင္ ၾကမ္းတမ္းေနတ္ပါသည္။ အမ်ားကႏႈတ္ၾကမ္းသည္ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး၎င္းကိုယ္တိုင္ကလည္း(က်ဳပ္ကေတာ့ မေျပာရင္ အရွင္းမေျပာ၊ ေျပာမိရင္ေတာ့ပိသာေလးနဲ႔ ေဘးျပစ္ဘဲ) ဟု ဂုဏ္ယူ ေနတတ္ ၾကပါသည္။

    ထို ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးအမ်ားစုသည္ န၀င္းတြင္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္မတည္ျခင္း၊ တကိုယ္တည္းသီးျခားေနလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာစိတ္ရွိျခင္း၊ အုပ္စု အေပၚတြင္ ဗုိလ္က်အႏုိင္ယူလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ေဒါသၾကီးျခင္း အစရွိေသာ မ်ဳိးကဲြဥပေဒမ်ားထြက္ေပၚလာကာ စီးပြားေနရာတြင္
 ၾကာသပေတးျဂဳိဟ္ ဂဏန္း၏ ပရိယာယ္အရ အေပ်ာ္အပါး မက္ေမာျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိလွ်င္ အေပ်ာ္ပါးမက္၍ဘာသာေရးလိုက္စားမႈ၊ နည္းပါး သြားျခင္း၊ပညာေရးတြင္ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ ေလာင္းကစားသမား၊ အရက္ သမားမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊တဖန္ပဥၥပြတ္ေနရာတြင္ရွိေသာ ေငြဆိုေသာ တနလာၤနံ၏ ပရိယာယ္အရ ေငြေၾကးရွာေဖြရခက္ခဲျခင္း၊ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားမိန္းမလိုက္စား၍ျပန္ကုန္ျခင္း၊ မယားငယ္အတြက္ ကုန္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရုပ္ရွင္ပဲဲြလမ္း ကုန္ျခင္း၊ေႂကးတင္ျခင္း၊ ေလာင္းကစား  အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈမ်ားျခင္ အစရွိေသာ မ်ဳိးကဲြဥပေဒသတိုက္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ ့ရပါမည္။

                                 
       ၁    (န၀င္း)
      ၅    (စီးပြား)                         -   အက်ိဳးတရား
     ၂    (စုပ္)    
    -၄-
      ၀    (နာ)
       ၃    (ခိုက္)                          -  အေၾကာင္းတရား
       ၆    (ပ်က္)

    အထက္မွာေဆာင္ပန္း၊ ေအာက္မွာနင္းၾကမ္း တခန္းယူမးွီၾကဆို ေသာဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္၏ က်မ္းရင္းလကၤာဥပေဒသအရ ဗုဒၶဟူးသားသမီး(သို့)လူတိုင္ပညာခန္းတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ၎င္းဒင္းၾကမ္းျဖစ္ေသာ (စေန) ပရိယာယ္အရ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ကိုေရွာင္ပါ၊၊ န၀င္းျဖစ္ေသာ (အဂၤါ) ပရိယာယ္အရ မိမိစိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။ ဥေပကၡာစိတ္ႏွင့္မုဒိတာပြားပါ။ ေဒါသစိတ္ကို ေလွ်ာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ (ေသာၾကာ) ပရိယာယ္အရ စကားကိုခ်ဳိသာစြာေျပာပါ။ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္မ်ား ေရွာင္ပါ။ မသြားသင့္ေသာ ခရီးမ်ာကို ဇြတ္မသြားရ၊ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

    အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဗုဒၶဟူးသားျဖစ္ေသာ သင္ ေရွာင္ႏုိင္ၿပီဆိုပါက န၀င္းတြင္ရွိေသာ (တနဂၤေႏြ) ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္အရ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာၿခင္း၊ေသြးသားအုပ္စုပ္မ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစား မႈကိုခံရၿခင္း၊အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနထိုင္ရျခင္း စေသာအက်ဳိးတရား မ်ာကိုရရွ၍ စီးပြားေနရာတြင္ရွိေသာ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္) ပရိယာယ္အရပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ျခင္း၊ ဘာသာေရးလိုက္စားမႈ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျခင္း၊ အေတြးအေခၚ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ ျမင္ျခင္း အစရွိေသာ ေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူျခင္း ၊ ေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့မ်ား ရရွိျခင္း၊ထီ (သုိ ့) အေမြရရွိျခင္း အစရွိေသာ အက်ဳိးတရားမ်ားကို ရရွိပါမည္

    ကၽြႏု္ပ္တို ့ ကိုးကြယ္ေနသည့္ ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶဟူး ေန ့တြင္သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ ့ပါသည္။၎င္းသဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ ကို ျမတ္စြာ ဘုရားရရွိခဲ ့ျခင္းမွာလည္း (စိတ္) ဟူေသာ နာမ္တရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း စိတ္ကိုအႏုိင္ရ ၍ တည္ျငိမ္မႈရွိခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့—၎င္းဥာဏ္ ေတာ္ၾကီးကို ရရွိခဲ ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    ၁                                           ၁
    ၅   - (အညြန္႔)                         ၅ -   (သဗၺညဳတဉာဏ္) အက်ိဳးတရား
    ၂                                           ၂
   -၄-                                       -၄-
    ၀                                            ၀
    ၃ -   (အျမစ္)                           ၃ -   (စိတ္) အေၾကာင္းတရား
    ၆                                            ၆

    ထို ့ေၾကာင္ ့ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အားလုံး (သို ့) ၇ ေန႔နံသားသမီး မ်ား ဗုဒၶဟူးေန့သို့ေရာက္ရွိေသာအခါ အထက္ပါအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါကဗုဒၶတိုင္၏ေကာင္းမြန္ေသာအက်ဳိးတရားမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ရရွိ၍ စိတ္လည္းခ်မ္းသာလူလည္းက်န္းမာ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ၍ လိုရာဆႏၵ အားလံုး ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။No comments:

Post a Comment