Monday, January 22, 2018

ၾကာသပေတးသားသမီး


    

 ၾကာသပေတးသားသမီး
=================

    ၾကာသပေတးသားသမီးတုိ့၏ မူလစြမ္းအားသည္ ေငြရွာရလြယ္ ကူျခင္း မဂၤလာရွိေသာကိစၥမ်ား
 မၾကာခဏေဆာက္ရြက္ရျခင္း၊ အလွဴ အတန္းမၾကာခဏ ေပးေနရျခင္း၊စကားေျပာခ်ဳိသာျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စိတ္ထားေကာင္းျခင္း၊ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ျခင္း အစရွိ ေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားနဂိုရ္မႈလတြင္ရွိပါလွ်က္ႏွင့္ၾကာသပေတးသားသမီး အမ်ားစုသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚအႏုိင္ယူလုိစိတ္ျပင္းျပျခင္း၊
 လူလူျခင္း သည္းခံစိတ္မေမြးျခင္း၊ ဂလဲ့စားေျခစိတ္ရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစေသာ အျပဳအမူမ်ား 
မၾကာခဏျပဳလုပ္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္မႈတို ့ႏွင့္ကင္းေ၀း ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    ၂         (န၀င္း)      -    (ေငြ၊ အႂကား)
    ၆          (အညြန္႔)    -    (ခရီး၊ စကား)                                    - အက်ိဳးတရား
    ၃          (ဆပြတ္)    -    (စိတ္)
  - ၅ -    (မူလ)   -    (ပညာ)
    ၁         (နာ)         -      (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု)
    ၄        (ခုိက္)       -      (လူ)                                                -   အေၾကာင္းတရား
    ၀        (ပ်က္)       -      (ထင္ေပၚ၊ ေလာဘ)

    အကယ္၍သင္သည္ ၾကာသပေတး တစ္ဦး (သိုပ) ၾကာသပေတး အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ပယ္သတ္လုိက္ပါ။ ၾကာသပေတးတုိင္တစ္ခုလံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အျပည့္အ၀ခံစားရရွိပါလိမ့္မည္။

    ၾကာသပေတးတုိင္သည္ ပညာတုိင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းပညာဟူေသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အား ပထမဦးဆံုး
 စတင္၍ ပ်က္စီးသူမွာ တုိင္၏စတုရန္း (နာ) ေနရာတြင္ရွိေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏
 ပရိယာယ္မွာ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္အုပ္စု ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာသပေတး သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏
အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚတြင္ အႏိုင္ယူလိုစိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ ေသြးသားအုပ္စု ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္
 သင့္တယ္စြာ ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အႏိုင္ယူလိုျခင္း၊ ဗိုလ္က်ျခင္း စေသာအျပဳ အမူမ်ားေၾကာင့္ 
မူလၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မွာ
 ပ်က္စီးသြား၍ ၎င္းတနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား ထပ္မံ၍ ဖ်က္စီးသည့္ၿဂိဳဟ္မွာ (ခုိက္) တြင္ရွိေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏မူလပရိယာယ္မွာ (လူ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ကုိယ္လံုး ခိုက္ထဲေရာက္ေနေတာ့ 
တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ရွိသူျဖစ္ သြားၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္နဲ႔ စတုရန္းမွာရွိတဲ့ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စုကို တိုက္
ဖ်က္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္အား ထပ္မံတုိက္ဖ်က္ေနသည့္ၿဂိဳဟ္မွာ (ႀတိရန္း)ဌာနတြင္
ရွိေသာ (စေန) ၿဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းစေနၿဂိဳဟ္၏ပရိယာယ္မွာ (ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ) စိတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစိတ္တို႔သည္ ခိုက္တြင္ရွိ ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (လူ) တစ္ကိုယ္လံုးအား လႊမ္းမိုးထားပါေတာ့သည္။အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္း အမွတ္(၄)တြင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ စတုရန္းလကၤာအရ
 ၾကာသပေတးတုိင္တြင္ ပထမဦးဆံုး စတင္ပ်က္စီးေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဖ်က္စီးသူမွာ ဗုဒၶဟူး
ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ တတိယပ်က္စီးသူ စေနၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တုိင္တစ္တိုင္လံုးကိုၿခံဳ၍ ၾကည့္လိုက္ပါက
 ၾကာသပေတး သားသမီးအမ်ားစုသည္ (ခိုက္) ေနရာတြင္ ရွိေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္အရ မိမိေသြးသား အုပ္စုကို အနစ္နာခံ၍ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရာမွ မိမိ၏ေစတနာအား ေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ဖန္မ်ားလာေသာအခါ “
“ဒါဒီေလာက္ အနစ္နာခံတာ ငါ့အေပၚတစ္ေယာက္ မွ ျပန္မေကာင္းဘူး၊ ငါလည္းေနခ်င္သလိုေနေတာ့မယ္
ဟု
 စိတ္ေတြး ၿပီး တကိုယ္ေကာင္းစိတ္မ်ား၀င္လာကာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ပါေတာ့သည္”

    ထို႔ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔သည္ အေၾကာင္းတရား မ်ားျဖစ္ေသာ ေသြးသားအုပ္စုအေပၚတြင္ အနာနာခံပါ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ အေပၚတြင္ အႏုိင္မယူႏွင့္၊ မိမိအေပၚေကာင္းတာ မေကာင္းတာ သူတို႔အ လုပ္ပါ။ ကိုယ္ကေကာင္းဘို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ခိုက္တြင္ရွိေသာ (လူ)အရ (သီလ)ကို ထိမ္းပါ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ ေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္၍ ႐ိုး႐ိုးသားသား စီးပြားရွာပါ။ (ႀတိရန္း) ၿဂိဳဟ္တြင္
ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မိမိနာမည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ လုပ္ႀကံထားမႈ ထင္ေပၚမႈမ်ားကို ေရွာင္ပါ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ားကိုေလွ်ာ့ပါ။ အရြဲ႕မတိုက္ပါႏွင့္ မိမိ၏ ထင္ေပၚမႈေလာဘ
 စိတ္ေၾကာင့္ လူပံုအလယ္တြင္ အရွက္ကြဲတတ္ပါသည္။

    အထက္ပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို သင္ေရွာင္ႏိုင္ၿပီဆိုပါက န၀င္းတြင္ရွိေသာ (တနလၤာ)ၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ ေငြကိုလြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျခင္း၊ ထီ (သို႔) ဆုေၾကးေငြမ်ား မၾကာခဏရရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရျခင္း၊
 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္းကို ခံရျခင္း၊ အစရွိေသာ ေကာင္း က်ိဳးမ်ားကို ခံစားရရွိ၍ အညြန္႔ေနရာတြင္
ရွိေသာ (ေသာၾကာ) ၿဂိဳဟ္ပရိ ယာယ္အရ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားျခင္း၊ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ ျခင္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ျခင္း အစရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရရွိ၍ (ဆပြတ္)တြင္ ရွိေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္
ပရိယာယ္အရ အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ခ်စ္ခင္ယုယမႈမ်ားကို ခံရျခင္းမ်ား
 ႀကံဳေတြ႕ရပါမည္။

    ၾကာသပေတးတုိင္သည္ ပညာတိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ေန ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
 ဗဟုသုတရေစျခင္းအလို႔ငွာ ပညာတုိင္၏ ပရိယာယ္မ်ားကို ထပ္မံ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပါဦးမည္။

    ၂    (ေငြ၊ အႂကား) ကို ပိုင္ဆုိင္ရရွိမည္ (ေဆာင္ပန္း)
    ၆
    ၃
   - ၅ -    (ပညာ) ရရွိ၍
    ၁
    ၄    (လူ) အနစ္နာခံလွ်င္ (နင္းၾကမ္း)
    ၀

    ပညာတုိင္တြင္ (လူ)သို႔ ႐ုပ္တရား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း တရား (နင္းၾကမ္း) မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ (လူ) အနစ္
နာခံ၍ ပညာကို ႀကိဳးစားပါက ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိကာ
 ေငြေၾကး မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ႂကား၀ါႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ မိမိသြားခ်င္ရာသြားျခင္း၊ မိမိလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျခင္း အစရွိေသာ ႐ုပ္တရားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မွ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရရွိပါမည္။ အကယ္၍ န၀င္းတြင္ရွိေသာ ေငြကိုမက္၍ ေငြေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ပါက ပညာမဲ့တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ နင္းၾကမ္းတြင္ရွိေသာ (လူ) သည္ လူလိမ္၊ အက်င့္ပ်က္၍ လူဆိုး၊ လူမိုက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားပါမည္။

    ၂    (ေငြ) ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ္
    ၆
    ၃
    - ၅ -    (ပညာ) မဲ့၍
    ၁
    ၄    (လူ) လိမ္ အက်င့္ပ်က္ျဖစ္မည္
    ၀

    ထို႔ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးတုိင္တြင္ ပညာခန္းတြင္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား  အပါအ၀င္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ) စာေရးဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ ေက်ာင္း ဆရာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ား ဘာသာေရးက်င့္ႀကံ အားထုတ္ေနသူမ်ား သည္ ၾကာသပေတးတုိင္ ပညာခန္းအုပ္စု
 ၀င္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ၎င္းပညာရွင္မ်ား အားလံုး န၀င္းတြင္ရွိေသာ ေငြကိုလိုခ်င္ေသာ အျမစ္အညြန္႔ မတြန္႔ေစရ၊ 
ပညာခန္းအရ (အျမစ္) တြင္ရွိေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္သည္ (ကာယကံ)ေျမာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္၍
 ၎င္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ထားလွ်င္ (အညြန္႔)တြင္ ရွိေသာ (၀စီကံ) စကားမ်ားေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ၍ မိမိတို႔၏ေျပသမွ် 
ဆိုသမွ် လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈခံရ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိကာ မိမိတို႔လုိခ်င္ေသာ ေငြကို အလြယ္တကူ ရရွိပါမည္။

    ၂                                                  ၂
    ၆    (၀စီကံ) ေအာင္ျမင္                ၆    (အညြန္႔) - စကား
    ၃                                                  ၃
  - ၅ -                                             - ၅ -
    ၁                                                   ၁
    ၄    (ကာယကံ) ထိန္းခ်ဳပ္              ၄    (အျမစ္)    -    လူတစ္ကိုယ္လံုး
    ၀                                                    ၀

    (ကာယကံ)ေျမာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ -
    (က)    ပါဏာတိပါတ (သူတစ္ပါး) အသက္ကိုသတ္ျခင္း
    (ခ)    အဒိႏၡဒါန (သူတစ္ပါး) ပစၥည္းကို ခိုးယူျခင္း
    (ဂ)    ကာေမသုမိစၦာစာရ (သူတစ္ပါး) သားမယားကို ျပစ္မွားျခင္း 


 အစရွိေသာ (ကံ)မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ (ကာယကံ) အုပ္စု အႏြယ္၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကက္တုိက္၊ ဖဲ႐ိုက္ျခင္း၊ ကာရာအိုေက ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း အစရွိေသာ ကိစၥတို႔ကိုပါ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္လွ်င္ (ခုိက္) ျဖစ္ေသာ (လူ) တစ္ကိုယ္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။    ၾကာသပေတးတုိင္ပညာခန္း နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၾကာသပေတး သားသမီးတို႔သည္ လူလူျခင္း ညႇာတာပါ
၊ စာနာပါ၊ လူေတြအေပၚ နားလည္ပါ၊ ခြင့္လႊတ္ပါ၊ လူေတြကို ကူညီပါ၊ ႐ိုင္းပင္းပါက မိမိသည္ အရာရာကို
 စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအားရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူ႔ေလာကကတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး စိတ္လည္းခ်မ္းသာ၊ လူလည္းက်န္းမာ၍ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ လုိရာဆႏၵမ်ား တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျပည့္စံုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


                                                                       က်မ္းကိုးစာရင္း

    *    ဆရာႀကီး ဦးၾကာျမင့္    (ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း)
    *    ဆရာႀကီး ဦးၾကာျမင့္    (အဟာဘုတ္ႏွင့္အဖြင့္)
    *    ဆရာ ဦးခ်စ္တင္    (သင္တန္းမွတ္စုမ်ား)
    *    ဆရာ ဦးလင္းေအာင္    ( အဂၤ၀ိဇၨာေဟာခ်က္မ်ား)
            အမွတ္ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆)
    *    ဆရာ ဦးသန္း၀င္း    (သင္တန္းမွတ္စုမ်ား)
    *    ဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္    (အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီး ပ+ဒု+တ )
    *    အရွင္ဣႏၵ၀ံသမေထရ္    (အဂၤ၀ိဇၨာအလင္းျပ ဓါတ္႐ိုက္က်မ္း)
    *    အဗ်င္းရြာဆရာေတာ္    (ေဗဒင္ေခါင္းေဆာင္က်မ္း ပ+ဒု)
 ဒုတိယအႀကိမ္ ဤစာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစစအရာရာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးခဲ့ေသာ
 သစၥာ၀ါဒီ
 ဆရာျမတ္ေစာလင္း ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ညီငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုမ်ိဳးႏိုင္ (မဟာဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမွဴး) ပဲခူးတိုင္း၊ ကို၀င္းႏိုင္ဦး (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲ႐ံုမွဴး) ပဲခူးတုိင္း။ ဤစာအုပ္ကို အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားထဲမွေရးျဖစ္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ဓာတ္ကို တိုက္တြန္းျမႇင့္တင္ေပးခ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ဇနီး ဆရာမ ေဒၚလွလွေဌးအား၎င္း။   
ကၽြႏ္ုပ္၏စာမူမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္စီစစ္၍ ကြန္ျပဴတာ စာစီေပးခဲ့ေသာ ကြန္ျပဴတာမွကိုဇင္လင္းႏွင့္ မေအးေအးႏိုင္အား၎င္း။

                            အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း   မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

                                            ဆရာ ျမတ္ထြဋ္ေခါင္  (ျမတ္ထြဋ္)
                                                ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာရွင္

1 comment: