Saturday, January 13, 2018

'ဒုကၡ႔ေလာကဓံသက္ေရာက္ (ဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္)

နကၡတၲေဗဒပညာရွင္တို႔သည္ စၾကာ၀ဠာအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သဘာ၀ကို ေလ့လာရာတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္အား ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး အျဖစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ၿဂိဳဟ္၏မ်က္ႏွာစာ တစ္ဖက္သည္ ေနကို မ်က္ႏွာမူရာတြင္ ထာ၀စဥ္ျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္ ၏တစ္ဖက္တစ္ျခမ္းသည္ ေနပူကိုရရွိ၍ ေန၏အရသာကို လည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္ဖက္ျခမ္းက ေနမပူ၍ ညဥ့္၏အရသာကိုလည္းေကာင္း ထာ၀စဥ္ ခံစားလွ်က္ရွိ၏။ ေနပူဒဏ္ကိုခံရေသာ တစ္ဖက္ျခမ္း၏ အပူရွိန္သည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ေန၏အပူရွိန္ထက္ (၁၀)ဆ မွ်ျပင္းထန္သည္ ကို ေတြ႕ရ၏။ ေန၏အပူဒဏ္ကို မခံရသည့္အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းမွာမူ ထာ၀စဥ္ေမွာင္အတိ ဖံုးလွ်က္ရွိသည္။ ၎င္းအျပင္ ဟင္းလင္းျပင္ အေပၚေၾကာတြင္ ေရခဲဖံုးလွ်က္ ရွိေန၏။

    (ဒုကၡံ) ဟုေခၚဆိုေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္အား အခ်ိဳ႕ေသာေဗဒင္က်မ္း မ်ားတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္ (အေအးၿဂိဳဟ္) ဟုေခၚဆိုေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါ က ၎င္းၿဂိဳဟ္သည္ အပူအေအး မမွ်တေသာေၾကာင့္ (ပူလြန္း၊ ေအးလြန္း) က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အစရွိ ေသာၿဂိဳဟ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္ရွိ ပညတ္မ်ားသည္ လႈပ္ရွားထိခိုက္မႈ တို႔ျဖစ္ၾကကုန္၏။

    ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္သည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမ်ားဆံုး ဒုကၡေပးေသာေၾကာင့္ ဒုကၡံ (ဒုကၡအေပါင္းတို႔စုေ၀းရာ) ေလာကဓံ ဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡံ ေလာကဓံဟုေခၚေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူမ်ား တို႔သည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူတစ္ကိုယ္လံုး အေရာင္မထြက္ေတာ့ဘဲ ညစ္ႏြမ္းသြား သည္။ ဒုကၡံေလာကဓံသို႔ေရာက္ရွိ လာေသာ လူမ်ားတုိ႔သည္ အတြင္းအုပ္စု၊ အျပင္ အုပ္စု အားလံုးတို႔၏ ၀ိုင္းပယ္မႈကိုခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခတ္သူမ်ား သည္ မည္သို႔၀တ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အေရာင္းအေသြးမရွိဘဲ ညစ္ႏြမ္းႏြမ္းျဖစ္ ေန သည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ေရာက္ရွိသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ပိန္လွီလီျဖစ္ေနျခင္း၊ အသား အေရ ခမ္းေျခာက္ေနျခင္းတို႔ ႏွင့္ ႀကံဳရ၏။

    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမွားယြင္းေသာေၾကာင့္ ေႂကးတင္ ၍ မိမိရရွိေသာ ေငြမ်ားမရွိျခင္း၊ ေပးစရာရွိေသာေငြမ်ား မေပးႏုိင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ခံစား ရေသာၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါသည္။ (သစ္စိမ့္၊ ပန္းယ၊ သူရဇၨ စိုက္ထလြန္ခ်မ္းသာပညာခန္း) အား အတုလဆရာေတာ္ႀကီး ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ (သစ္ဟူေသာ ဆပြတ္ၿဂိဳဟ္ေသာၾကာနံအား မိမိပိုင္ဆုိင္လုိပါက (စိမ့္) ဟူေသာ ႀတိရန္းၿဂိဳဟ္ အဂၤါနံအား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ (ပန္း) ဆိုေသာ ပဥၥပြတ္ၿဂိဳဟ္အား မိမိပုိင္ဆုိင္လုိပါက (ယ) ဟူေသာ စတုရန္း ၿဂိဳဟ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

    ၅    (ပန္း)                     ၁
    ၂                                ၅
    ၆    (သစ္)                    ၂    (ေငြ)
    -၁-                             -၄-
    ၄    (ယ)                       ၀
    ၀                                 ၃
    ၃    (ဆိမ့္)                     ၆    (လႈပ္ရွားမႈ)
တနဂၤေႏြတိုင္ (ပံုစံျပ)       (ဒုကံၡ) (ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္)

        ဒုကၡတြင္ ေႂကးတင္လွ်င္ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ပါ။ သူမ်ားထံတြင္ ေခ်းလွ်င္ လည္း မရပါ။ ရလွ်င္လည္း အတုိးႀကီးႀကီးေပးရမည္။ လူပန္း႐ႈပ္ေထြး ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းႏွင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္ခတ္သူမ်ားသည္ အုပ္စုမ်ားက ၀ိုင္းပယ္လုိက္၍ အားငယ္စိတ္ ေဒါသစိတ္မ်ားႏွင့္ တစ္ ေယာက္တည္း ေနရေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။

    ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ မူလပရိယာယ္မွာ (လူ) ျဖစ္ၿပီး အေရာင္အားျဖင့္ အ၀ါေရာင္၊ ေရႊ၊ ေလွ၊ လူ၊ လွည္း၊ ေရႊတြင္ပါေက်ာက္၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးအ၀တ္၊ အရသာအားျဖင့္ အခ်ဥ္အခါး ေရာယွက္ေသာအရသာ၊ လူမ်ိဳးအားျဖင့္ ကဒူး၊ ဓါတ္ဖို၊ ေရခ်ိဳ အစရွိေသာ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 အျမစ္အညြန္႔ မတြန္႔ေစရ ပညာခန္းအရ ဗုဒၶတုိင္၏ (ခိုက္) ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေသာစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိရပါမည္။ ၎င္းတိုင္၏ (စိတ္) ဟူေသာပညာခန္းမွာ အလြန္တရာက်ယ္၀န္းေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဒါသစိတ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိစိတ္မ်ားကို ပယ္သတ္လိုက္ပါက အညြန္႔တြင္ရွိေသာ ပညာ အေတြးအေခၚကို မွန္ကန္စြာ ရရွိပါမည္။

    ၁                                         ၁
    ၅    (အညြန္႔)                          ၅    (ပညာအေတြးအေခၚ)
    ၂                                         ၂
   -၄-                                       -၄-    (ဒုကံၡ) ေလာကဓံ
    ၀                                         ၀
    ၃    (အျမစ္)                           ၃    (စိတ္)
    ၆                                         ၆

 (အျမစ္အညြန္႔မတြန္႔ေစရ)    (ဒုကၡံ ေလာကဓံၿဂိဳဟ္)
    မိမိစိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ ေလာဘတႀကီး စီးပြားရွာသူမ်ားသည္ ၎င္းၿဂိဳဟ္တြင္ အထိနာမည္၊ ရင္းႏွီးသမွ်အကုန္ကုန္ၿပီး ေငြကုန္လူပန္းျဖစ္သြား သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈကို ခံၾကရမည္။ လက္ရွိအလုပ္ကိုေျပာင္းလို စိတ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။

    ၁    (ပဥၥပြတ္)                       ၁    (အလုပ္အကိုင္)
    ၅                                       ၅
    ၂                                       ၂
   -၄-                                    -၄-
    ၀    (စတုရန္း)                       ၀    (ေလာဘႀကီးမႈ)
    ၃                                        ၃
    ၆                                        ၆

    စတုရန္းတြင္ရွိေသာ (စေနၿဂိဳဟ္) ပရိယာယ္မွာ ေလာဘႀကီးမႈျဖစ္ၿပီး ၎င္းသည္ ပဥၥပြတ္ရွိေသာ (တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္) အလုပ္အကိုင္ မွားယြငး္ မႈ/ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရန္ တိုက္တြန္းေနေသာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ေရာက္ရွိသူမ်ား အထူးသတိျပဳရန္မွာ-
၁။    လက္ရွိေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းလွ်င္ လက္ရွိထက္ပိုဆိုး မည္။
၂။    လက္ရွိအိမ္မွာမေနဘဲ ေနာက္အိမ္သို႔ေျပာင္းလွ်င္ လက္ရွိအိမ္ထက္ ပိုဆိုးမည္။
၃။    လက္ရွိလူႏွင့္ မတည့္ေနာက္လူႏွင့္ေပါင္းက လက္ရွိလူထက္ပိုဆုိးမည္။

    ဒုကံၡေလာကဓံတြင္ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ အိမ္ ေရာင္းခ်၍ အလုပ္သစ္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ကားသစ္၊ အိမ္အသစ္ ၀ယ္သူမ်ား ဒုကၡလွလွ ေတြ႕ၾကရ၏။ လက္သမားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းရျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ေသာလက္သမားမ်ား အထိအခိုက္မ်ားျခင္း ေနာက္ဆံုးေငြ သာကုန္၍ အိမ္မၿပီးျပတ္ရျခင္း၊ ဒုကၡံ ေလာကဓံသည္ (၇)ရက္သားသမီးတို႔အား ဒုကၡႀကီးပံု၍ ေပးသည္။
    ဆရာေပါင္းတည္ ဘုန္းၾကည္ေရးသားျပဳစုေသာ နက္နဲလွစြာ စၾကာ၀ဠာ က်မ္း၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၃)တြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို တင္ျပရေသာ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ (ေန)ကို ပတ္ရာတြင္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ (၂၃)မိုင္မွ (၃၅) မိုင္အထိ အျမန္ႏႈန္းေျပာင္းလဲေန ေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္သည္ ယင္းကိုယ္ကို ယင္းၿငိမ္သက္စြာလည္ပတ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ လည္ပတ္ေနေပသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းၿဂိဳဟ္၏ ၈ ပိုင္း ၃ ပိုင္းသည္ အၿမဲအလင္းေရာင္ရရွိေနၿပီး အျခား ၈ ပိုင္း ၃ ပိုင္းသည္ အၿမဲအေမွာင္ထုဖံုးေနသည္။ ၄ ပိုင္း ၁ ပိုင္းေနရာသည္ (အေမွာင္ ႏွင့္ အလင္းေရာင္စပ္ၾကား) ဆည္းဆာဇံု၌ က်ေရာက္ေနေပသည္။ ေနဘက္ မ်က္ႏွာ မူရာေဒသသည္ (ခဲ)ကို အရည္ေပ်ာ္ေစႏိုင္သည္အထိ ပူျပင္းၿပီး အေမွာင္ဘက္ျခမ္းသည္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားေသေစႏိုင္သည္အထိ အေအးလြန္ကဲေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ား အတြက္ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ အရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပ၏ဟု ဆိုထား ေပသည္။

    ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာေနေသာ ဒုကၡံဟုေခၚသည့္ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္သည္ လူသားတို႔အတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။ အပူဘက္အျခမ္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာလူတို႔သည္ အမႈအခင္း ျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ ရာထူးခ်ခံရျခင္း၊ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ အတူေနအုပ္စုမ်ားႏွင့္ျပႆနာတက္ျခင္း၊ေနအိမ္မွထြက္ေျပးျခင္း၊ ႏွင္ခ်ခံ ရျခင္း၊ အိမ္ရွင္မွအိမ္ငွားမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေျပာၾကား ျခင္း အစရွိေသာ အပူဒဏ္မ်ားကို ခံၾကရမည့္အျပင္ အေအးဘက္အျခမ္းသို႔ ေရာက္ရွိသြား ေသာ သူတို႔မွာ ၀င္သမွ်ေငြေၾကးမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်ျခင္း၊ ဓားရွ၊ အပ္စူး အစရွိေသာ ေရာဂါေသးေသးေလးမ်ားမွ ေမးခိုင္ပိုး၀င္သည္ အထိ ဒုကၡေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အထင္လြဲမႈမ်ားႏွင့္တအံုေႏြးေႏြး စိတ္ဆင္းရဲ ေနရျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

 

 အကယ္၍ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ (ဆည္းဆာဇံု) သို႔က်ေရာက္သြားပါက ေငြလည္းမ၀င္၊ ေရာဂါလည္းမျဖစ္၊ အမႈလည္းမျဖစ္၊ ငတ္တလွည့္ ျပတ္တလွည့္ႏွင့္ ၎င္း နယ္ေျမကို ျဖတ္ေက်ာ္ရၾကသည္။
    ၎င္းနယ္ေျမတြင္ အႀကံကုန္၍ ဂဠဳန္ဆားခ်က္က မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ အိမ္၊ ကား၊ ဆိုင္ခန္း၊ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်ပါက မည္သည့္ နည္းႏွင့္ ကုန္မွန္းမသိဘဲ အေကာင္အထည္မေပၚဘဲရွိေသာ ေငြမ်ားကုန္က်ရသည္။ ဒုကၡံၿဂိဳဟ္သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကျပႆနာတက္ေသာၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡံ၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူပန္း႐ႈပ္ေထြးၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ မိမိဇိမ္ခံလိုသူမ်ား ဒုကၡံကသတ္လိမ့္မည္။ မိမိကုိယ္ကို ႏွိပ္စက္တတ္မွ ဒုကၡံမွာ သက္သာခြင့္ ရမည္။

    ဒုကၡံကို လူတုိင္းေၾကာက္ၾကသည္။ ဒုကၡံကိုရင္ဆုိင္ရဲသူမ်ား ဒုကၡံၿဂိဳဟ္တြင္ သက္သာခြင့္ရမည္။ (၃၈)ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္တြင္ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ စိတံၱ ယႆ နကမၼတိ၊ အေသာကံ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ ဟုဆိုထားၿပီး ေလာကဓံဓမၼ သဘာ၀တရားပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံ ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေသာ လူသား တို႔သည္ စိတ္ဓါတ္ခုိင္မာစြာႏွင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းဒုကၡံၿဂိဳဟ္တြင္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားႏွင့္ (၄) ခြင္ ဘုမိၼအတြင္းရန္ (၄x၁) အင္း၀ျဖစ္သျဖင့္ အတြင္းရန္သေဘာမွာ အုပ္စုကြဲျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံရျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ ႏိုင္ပါသျဖင့္ အထူးသတိထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာသပေတး သားသမီးတို႔၏ ဘုမိၼနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုျပဳသင့္ပါ သည္။ (၁)ႂကင္း (၇)ေန႔နံသားသမီးတို႔၏ မရဏနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္။

    နိ႐ံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေျပာၾကားလုိသည္မွာ ဒုကံၡေလာကဓံၿဂိဳဟ္သည္လူစု လူေ၀းေရွာင္၍ တစ္ေယာက္တည္းေနလွ်င္ သက္သာမည္။ အရာအားလံုး သားသမီး သားမယားပိုင္ဆုိင္သမွ် ဥေပကၡာထားလွ်င္ သက္သာမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၎င္းဒုကံၡေလာကဓံအဆိုးမ်ားကို တအားႀကံဳေတြ႕ေနပါက နီးစပ္ရာ ေလာကဓံ (၈)ပါး ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ န၀င္းစီးပညာရွင္မ်ားကိုဆက္သြယ္၍ (၀ိဇါၨဓရနယ) (၉) န၀င္း ပညာခန္းယၾတာမ်ားကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment