Tuesday, January 9, 2018

ဗဟုသုတဋီကာ

ဗဟုသုတ ဋီကာႀကီး   ၂

က်မ္းရင္းလကၤာ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္နွာ ၁၅၈
အပုိဒ္  ၁၆၉   ဓါတ္ေလးပါးကုိမိတ္ရန္သိမွဓါတ္ျပဳ ႀက

မီးမွာကားေျမ ေရနဲ႕ေလ  မိတ္ေဆြမစပ္ ပဋိဃတ္
မီးဓါတ္နွင့္ေလ  ေျမနွင့္ေရ မိတ္ေဆြေတာ္ႀကသဟာယ

ဓါတ္တစ္ခုဆင္မယ္ဆုိပါစုိ႕   ဥပမာ  ေငြနဝင္းပြဲဓါတ္ႀကီး
ဆင္ႀကမယ္  သူမ်ားေတြက လမ္းရုိးအတုိင္း  မိတ္ေန႕
ဓါတ္အခါ  ဆင္ႀကမယ္  ႀတိရန္းေန႕စတုရန္းခါဆင္ႀကမယ္
ဒါက ရုိးရုိးႀကီး

ခုက အဆင့္ျမင့္ဓါတ္ကုိဆင္မွာ  လူသားအားလုံးအတြက္
ဓါတ္ဆင္မွာ  ေမြးေန႕ေမြးနံခုနွစ္မလုိဘူး  ၇ ရက္သား
သမီးအတြက္  ဥပမာ  လူတုိင္းထမင္းစားတယ္  က်ြန္
ေတာ္က်ြန္မ  ၄ ႀကြင္းစေနနံမာရဏခတ္ထားတယ္
ထမင္းစားလုိ႕မျဖစ္ဘူး  အဲလုိဆုိ ၄ ႀကြင္းေတြထမင္း
ငတ္ကုန္လိမ္႕မယ္

ဒီမွာကဓါတ္အႀကီးႀကီးဆင္မွာ  ကမ႓ာ့ဓါတ္ အားလုံးအ
တြက္   စေနေန႕ ကုိစလုပ္ခုိင္းတာဘာလုိ႕လည္း
ဗုဒၶဟူးနဝင္းေပၚခ်ိန္  လူတစ္ကုိယ္လုံးနဝင္းစီးေနတာ
လူေတြမိတ္ေဆြေတြအားႀကီးတဲ႕အခ်ိန္  တနဂၤေႏြခ်ိန္
ေငြနံ စီးပြား  ေငြေတြစီးစီးလုံးလုံးပြားေနတာ
ႀကာသပေတးနဝင္းစီးေနတာ  ေငြနံရဲ႕မိတ္နဲ႕ဓါတ္နဝင္း
စီးေနတာ  တုိင္နွစ္ခုေပါင္းရင္အေႏၲာဓါတ္ေတြျမဴ းေနတာ
အားေကာင္းတဲ႕အခ်ိန္

က်မ္းရင္းလကၤာ တတိယတြဲ စာမ်က္နွာ ၁၄၀ အပုိဒ္
၁၇၄ မွာအနံ႔ထုံျခင္းသုတ္ကာသြင္း ေစာင္းညင္းသီခ်င္း
သံလုိဆုိထားတာ  တနလၤာျဂိဳလ္ရဲ႕အညြန္႕ေစာင္းတီး
ဆုိတဲ႕ေနရာမွာ ဇီးညြန္႕ကုိသုံးလုိက္တာ  ညဏ္ကြန္႕
ထားတာေနာ္ ပညာရွင္လုပ္မည့္သူေတြသတိထား
ဘုိ႕ေျပာတာ
ဂဋန္လည္းဝင္က်ားကားရွင္ ႀကြက္ဆင္ရန္ေျပရန္
ဒီေနရာမွာ ဂဋဳန္ တနဂၤေႏြနံကုိေအာက္ကထုိးလုိက္တာ
နဲ႕ဒီက်ားရွင္ျပီ   အုန္း  ၆ ညြန္႕ကုိေအာက္ကထုိးခံလုိက္
တာ ႀတိရန္းမွာရွိတဲ႕ဆင္ကလာတုိက္ေနတာ ဂဋဳံ ခံမွ
လြတ္မွာ

ကုိယ္သုံးမွာဘာဓါတ္လည္း  ရွင္ဣစၧေဂါဏ ခ်ီးတြင္းထဲ
ဓါတ္လုံးျပဳ တ္ႀကမွသိတာ  စာေလးေတြေရးထားတာ
ကဗ်ာေလးေတြဖတ္လုိ႕ေကာင္းတာနဲ႕ဓါတ္ပညာဒီ
ေလာက္မလြယ္ဘူး

ဓါတ္ျခင္းနံတူ သင့္ေအာင္ယူ ေခြးမူက်ားနွင့္ခံ
အနာရွိခါ ေဆးရွိရာ ဝိဇၨာ က်မ္းထြက္မွန္

အနာကုိအရင္ရွာ   စေနတုိင္မွာ တနလၤာနံ ပ်က္ေနတာ
ေဆးကဘာလည္း  တနဂၤေႏြတုိင္မွာေငြနံအညြန္႕

ဓါတ္တူ နံတူေဆးကုိယ္ယူ နံတူသတ္က အေသရ

ဆုိလုိ႕ေကာင္းလုိက္တာ  ဘာလုပ္ႀကမလည္းဘယ္လုိ
သတ္မွာလည္း  ကက္ကင္းေသရွင္သူ ထက္ေအာက္
ျပန္လွန္ကူ  ဘယ္လုိထက္ေအာက္ကူမွာလည္း
ကက္ကင္းရုိက္ထားတာ ျမင္ေရာျမင္ရဲ႕လား ထက္
ေအာက္ျပန္လွန္ကူထားတာ

ေဗဒင္ဆရာဘဝကေန ပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္က်ြန္ခံေလ့
လာခဲ႕တာ

အဲလုိပုံေသႀကီးလုပ္လုိ႕ကဘယ္လုိလုပ္ႀကမလည္း
တနလၤာရဲ႕မိတ္ဓါတ္က  သူ႕တုိင္မွာႀတိစတုဆုိတာ
မေမ႕ႀကနဲ႕ ကစားရတာသိပ္ခက္တယ္

ဆင္လည္းတစ္ေႀကာင္း ႀကြက္ဂယ္ေလာင္းေပါင္း၍
အတူႀကံ  က်ားလည္း ေႀကာက္ေဘး ပုန္းေရွာင္ေျပး
ရပ္ေဝးေနရျပန္

ကုိယ္က မိတ္ေန႕   ၄   ဓါတ္ခါ   ၅  သြားမလုပ္နဲ႕
ဟုိမွာ ႀတိစတုသတ္ရင္ က်ားပါထြက္ေျပးရမယ္
ေငြမရဘဲ  ကုိယ္လုပ္တာမွားျပီး ေငြထပ္ဆုံးလိမ္႕မယ္

ခေလးကြက္ေတြ နဲ႕ ဝင္မေျပာပါနဲ႕  အနွစ္ ၂၀
က်ိဳ းစားထားတာ  အားလုံးကုိသိေစခ်င္လုိ႕ဖြင့္ခ်လုိက္
တာ  ဒီပညာကုိဒီလုိထြင္ခဲ႕တာ ေပါ႕ေပါ႕ေလးလုိ႕မထင္
နဲ႕ လူေတြခက္ခဲလြန္းလုိ႕ေပးခ်လုိက္တာ  ကုိယ္႕တဘုိ႕
ထဲမႀကည့္နဲ႕ အမ်ားေကာင္းဘုိ႕ႀကည့္ပါ
က်ြဲကူးရင္ေရပါလာလိမ္႕မယ္

ေငြနဝင္းတီထြင္ခဲ႕စဥ္က  အမွတ္တရေလးပါ

အားလုံးဆက္လက္ေအာင္ျမင္မွဳ ေတြရႀကပါေစ
အာဏာစက္    ေအာင္ျမင္ႀကပါေစ

No comments:

Post a Comment