Thursday, January 11, 2018

၆ ၾကြင္း မဟာဘုတ္

    (၆) ခရီး၊ စကား၊ လႈပ္႐ွား-ဘဂၤနယ္ေျမ
    (၂) ေငြ၊ အႂကား-မရဏနယ္ေျမ
    (၅) ပညာ၊ အေတြးအေခၚ-အထြန္းနယ္ေျမ၊
    (၁) အုိးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု-သိုက္နယ္ေျမ
    (၄) လူ၊ လူတစ္ကုိယ္လံုး-ရာဇနယ္ေျမ၊
    (၀) ထင္ေပၚ၊ ေလာဘ-ပုတိနယ္ေျမ

မႈလနယ္ေျမ၏ သေဘာမွာ ပ်က္စီးျခင္း၊ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏အဓိပၸာယ္ ခရီး၊ စကားလႈပ္႐ွားမႈ သေဘာေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ေပၚထြက္လာေသာ ဉာဥ္စ႐ိုက္မ်ားကုိ(၆)ႂကင္း မဟာဘုတ္၏ဘဂၤဉာဥ္စ႐ိုက္ဟု ေခၚဆုိပါသည္။

    (၆)ႂကင္းမ်ား(ခရီး၊ စကား) အပ်က္သေဘာ႐ွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးပ်က္၊ စကားပ်က္၊ လႈပ္႐ွားမႈပ်က္ေနသည္။ စိတ္ႏွင့္စကားတစ္ထပ္ တည္းမက်သူမ်ားျဖစ္၏။ စိတ္ထဲ႐ွိေသာစကားမ်ားကုိ မေျပာဘဲ အထြန္းအကြက္တြင္ ႐ွိေသာ ပညာမာန္မာနႏွင့္ စကားမ်ားေျပာဆိုၾက ေသာေၾကာင့္ မႈလစကားပ်က္သြားသည္။ မလိမ္ခ်င္ဘဲ လိမ္ၾကရ၏။(၆)ႂကင္းမ်ားဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္လုိပါက စကားကုိတိက်ျပတ္သားစြာ ေျပာဆုိလွ်င္ ဘဂၤကိုႏုိင္သည္၊ (၆)ႂကင္းစကားကုိမျပတ္သားပါ။ စကားႏွစ္ခါ ေျပာဆုိၾက၏။ အဖံုးအပိတ္လုပ္လွ်င္ေျပာသည္။ လႈပ္႐ွားမႈပ်က္ေနသည္။ ကိုယ္၊ စိိတ္၊ ႏွလံုး(၃)ပါးလံုးတစ္စံု တစ္ခုျပဳလုပ္လွ်င္ အကုသုုိလ္၊ ကုသုိလ္ မေ႐ွာင္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။ ကိေလသာလႈပ္႐ွားမႈ အပ်က္မ်ားကုိ ေ႐ွာင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိၾက၍ ဘဂၤဉာဥ္မ်ားကုိ မေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါက (၆)ႂကင္း က်ား၊ မအားလံုး ေသြးႏွင္ပက္သက္ေသာေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားၾက၏။

   
(၂) ႂကား၀ါမႈ (အဆိုး)
    (၃) တနလၤာနံ (အဆုိး)

    မရဏနယ္ေျမ၏ မူလသေဘာမွာ ခ်ဴခ်ာမႈ၊ ေပ်ာ့ညံ့မႈ၊ သည္းမခံ ႏုိင္မႈသေဘာျဖစ္ျခင္း တနလၤာၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္ ေငြ၊ အႂကား၊ ဟန္အမူ အရာတို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္မႈအဓိပၸာယ္တို႔မ်ားေၾကာင့့္ ေပၚထြက္လာေသာ မေနာ ၀ိညဥ္စိတ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

    (၆)ႂကင္း က်ား၊မႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈကို ႏွစ္သက္သည္။(၆)ႂကင္း(၂)မ်ဳိး ႐ွိသည္။(၁)ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ(၆)ႂကင္း၊ (၂) အေျပာအဆုိၾကမ္းေသာ (၆)ႂကင္း။(၆)ႂကင္း က်ား၊ မ မရဏေနရာတြင္ အႂကားေပၚလြင္မႈ႐ွိသျဖင့္ အမ်ားအား ျဖင့္ေခၽြးထြက္သံယို အလုပ္ၾကမ္းမလုပ္ႏုိင္ၾကေပ။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကမိန္းကေလးမ်ား လြန္စြာအလွအပႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ေခတ္မီအ၀တ္ အစား ဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား နားမလည္ၾကဘဲ အလွအပဦးစား ေပး၍ ရည္းစားမ်ားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ က်ားမ်ားျဖစ္က အလွအပမက္ေမာ ၍ ေငြ႐ွိလွ်င္ အက်ဳိး႐ွိ႐ွိမသံုးစြဲဘဲ မသံုးသင့္ေသာေနရာတြင္ ေငြအသံုးမ်ား ၾက၏။

    (၆)ႂကင္း က်ား၊ မပညာတတ္သူမ်ားၾက၏။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ အက်ဳိးေပး၏။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ မိဘေဆြမ်ဳိးအုပ္ထိန္းမႈ မႏုိင္ပါက ရည္းစားကိစၥ ႐ႈပ္ေထြးၾက၍ အပ်ဳိရည္၊ လူပ်ဳိရည္ပ်က္ၾက၏။ ကုိယ္ႏွင့္ရင္း၍လုပ္ရေသာ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိး မေပးပါ။ ဉာဥ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာေရး၊ စာခ်ီ၊ အႏုပညာ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ ေ႐ွ႕ေနအစ႐ွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပး သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ပုိင္း လင္ငယ္၊ မယားငယ္ကိစၥတုိ႔ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနၾက၏။

    ေငြေၾကးျပည့္စံုပါက အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ပုိ၍႐ႈပ္ေထြးၾက၏။(၆)ႂကင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားျခင္းသည္ တစ္အိမ္ေထာင္ေျပာင္းလဲၿပီး ပထမအိမ္ေထာင္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားျပဳလုပ္ေသာ္လည္းမျပတ္၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ႏွင့္လည္း မျပတ္မသား၊ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ခုၾကားဗ်ာမ်ား၍ အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ အကယ္၍ သူတုိ႔ဘ၀တြင္ ထိုကိစၥမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါက လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကေသာ္လည္းေ႐ွာင္ႏုိင္သူ႐ွား၏။

    ဘုန္းႀကီးရဟန္းျဖစ္ပါက လိင္မတူ ဒါယကာမတုိ႔၏ အဖ်က္ အၿမဲ႐ွိ၏။ လွပႂကား၀ါမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ပစၥလကၡမေနဘဲ အ၀တ္အစား၊ အသံုး အေဆာင္မွန္သမွ် လွလွပပေသေသသပ္သပ္ေန၍ အေကာင္စားမ်ား ကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။(၆)ႂကင္းအေျပာအဆုိၾကမ္းလွ်င္ အထြန္းဉာဥ္ႏူးည့ံသိမ့္ေမြ႕မ်ားလွ်င္မရဏဉာဥ္ မရဏ၏ အက်ဳိးေပးမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးကုိ ပင္ပန္းစြာမ႐ွာေဖြရဘဲ တုိက္ဆိုင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္အရလြယ္ၾက၏။

    ရ႐ွိေသာေငြကုိ အက်ဳိး႐ွိ႐ွိမသံုးဘဲ မသံုးသင့္ေသာ ေနရာတြင္ သံုးၾက၏။ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးစိတ္႐ွိ၏။ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ား၏။သူတစ္ပါးအျပစ္ေျပာလွ်င္ ဆင္ေျခေပး၍ ေ႐ွာင္တိမ္းတတ္ၾက၏။ အျပစ္ကုိ ၀န္ခံရဲေသာ္(၆)ႂကင္း အထြန္းဉာဥ္၊ စိတ္ႏွင့္ႏႈတ္ တစ္ဆက္တည္းမက် ဟန္ေဆာင္၍ စိတ္ဆိုးတတ္ၾက၏။ ခ်စ္ေသာ္လည္း မခ်စ္ဟန္ေဆာင္ တတ္ၾက၏။ စိတ္ပရိယာယ္ စကားပရိယာယ္ႂကယ္၏။ (၆)ႂကင္းမ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္က ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သေလာက္ အသက္ႀကီးပါက အသံၾကမ္း၊ လူၾကမ္းျဖစ္တတ္၏။ ျပသာနာတတ္၏။အဆံုးသတ္႐ွင္းလင္းႏုိုင္မႈမ႐ွိ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္သည္ ျပသာနာတစ္ရပ္ေပၚတြင္အျဖဴအမည္း ကဲြကဲြျပားျပားဆံုးျဖတ္ရမည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္ မျပတ္သားမႈမ်ားသည္ (၆)ႂကင္းမ်ားဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္လုိပါက အမွားအမွန္ကုိ တိက်ျပတ္သားမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရ႐ွိၾက၏။

    ပစၥည္း႐ွိ၊ ဂုဏ္႐ွိွ၍ ေအာင္ျမင္လာလွ်င္ ကမၻာေပၚ႐ွိ ႐ွိ႐ွိသမွ် စည္းစိမ္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းအားလံုးတုိ႔ကုိ သံုုးစြဲေတာ့သည္။(၆)ႂကင္းမ်ား၏ အိမ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ လူျမင္ကြင္တြင္ လြန္စြာလွပေသာ္လည္း အိမ္တြင္းပုိင္းတြင္ လြန္စြာ ညစ္ပတ္ၾက၏။ (က၊ ခ၊ ဂ၊ င)အစ႐ွိေသာ တနလၤာနံပညတ္ခ်က္မ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးမေပးပါ။ (၆)ႂကင္းမမ်ားဒူးေပၚေပါင္ေပၚေနခဲသည္။(၆)ႂကင္းအိုႀကီးအုိမအရြယ္တြင္ ေငြေၾကးျပည့္စံုပါက အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။    မူလအထြန္းအိမ္၏ အဓိပၸာယ္ထင္ေပၚ၊ စပ္စုႏွင့္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၏ပရိယာယ္၊ ပညာ၊ ဘာသာ၊ အေတြးေခၚတို႔ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ (၆)ႂကင္း၏ အထြန္းဉာဥ္စ႐ုက္မ်ားေပၚထြက္လာပါသည္။

    (၆)ႂကင္းအထြန္းေနရာတြင္ အေတြးေခၚထင္ေေပၚ ထင္ေပၚစပ္စု မႈ႐ွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္(၆)ႂကင္းတို႔သည္ မိမိတုိ႔အေတြးအေခၚႏွင့္ သူတစ္ပါးႏွင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏ အေတြးအေခၚ ထိပ္တိုက္ေတြ႕လွ်င္ငါသာလွ်င္သိ၊ ငါသာလွ်င္တက္္မရဏဉာဥ္ပင္ကုိအေတြးေခၚေကာင္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္ကိုဖံုးကြယ္လွည့္ပတ္စကားႏုိင္လုေျပာျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ခိုင္လံုစြာေျပာဆို၍ အမွန္ကုိဖံုးကြယ္ျခင္း၊ (၆)ႂကင္းၾကာသပေတးထြန္းသျဖင့္ ဘ၀တြင္ မိန္းမလြန္စြာအက်ဳိးေပး၏။ မိန္းမမ်ားေသာၾကာင့္ဘ၀သာယာ၏။မွီခုိရေသာမိန္းမမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရေသာေၾကာင့့္ ဘ၀တြင္ေကာင္းစား၏။ပညာတစ္ခုကုိ စပ္စပ္စုစုမဟုတ္ဘဲ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္သင္ၾကားတတ္ ေျမာက္လွ်င္ ၎င္းပညာလြန္စြာအက်ဳိးေပးသည္။ေတြးေခၚမႈ၊စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာတြင္ မေနဘဲ႐ုပ္၀ါဒဆန္ဆန္လက္ေတြ႕က်က် ေနထိုင္က်င့္သံုး လွ်င္အထြန္းကို ေအာင္ျမင္၍ဘ၀တြင္လြန္စြာတိုးတက္မည္။

သိုက္အိမ္၏ မူလအဓိပၸာယ္မွာ လြဲမွားေစ့စပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ပူပန္ျခင္း ႏွင့္ တနဂၤေႏြ၏အဓိပၸာယ္ အုိုး၊အိမ္၊ အိမ္ေထာင္အုပ္စုအစ႐ွိေသာ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ေပၚထြက္လာေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တုိ႔မွာ (၆)ႂကင္း၏ သုိက္ဉာဥ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။    (၆)ႂကင္းသုိက္ေနရာတြင္ အိမ္ေထာင္ႏွင့္အုပ္စုရပ္တည္ေနပါသည္။လြဲမွားေစ့စပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အကြက္ေစ့ေစ့ေသခ်ာ စြာျပဳလုပ္ၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္(၆)ႂကင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးၾက၏။(၆)ႂကင္းမ်ား မိမိမ်ားႏွင့္တစ္အိမ္တည္းေနသူမ်ား၏ မေကာင္းမႈအားလံုးကုိ အျပင္လူမသိေအာင္ပိပိရိရိဖံုးကြယ္၍ေနၾကသည္။(၆)ႂကင္းက်ား၊မအားလံုး အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ား၏(၆)ႂကင္းလက္႐ွိအိမ္ေထာင္ႏွင့္ သာယာမႈမ႐ွိ၊ ပထမအိမ္ေထာင္ႏွင့္မၿမဲ ေနာက္အိမ္ေထာင္ႏွင္ ေပါင္းသင္းေနသည့္အခ်ိန္ တြင္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ကုိစိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾက၏    ရာဇအိမ္၏ မူလအဓိပၸာယ္မွာ မလယ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ပရိယာယ္မ်ား ျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏အဓိပၸာယ္မွာလူ၊ လူတစ္ကုိယ္လံုးျဖစ္ၿပီး ၎င္း ပရိယာယ္ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ ထြက္ေပးလာေသာ အဓိပၸာယ္မွာ(၆)ႂကင္း၏ ရာဇဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
    (၆)ႂကင္းအားလံုးတုိ႔သည္ ရာဇေနရာတြင္္ လူတစ္ကုိယ္လံုး ေရာက္ရွိေနပါသည္။(၆)ႂကင္းတို႔သည္ လူပရိယာယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အနီးကပ္ပူးတြဲေနထိုင္ၾကေသာ ေသြးသားအုပ္စု၊သားမယား ပူးတြဲသူတုိ႔ အားလံုးအေပၚ၌ လူပရိယာယ္ျပည့္၀စြာ ျဖင့္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾက၏။ရာဇဉာဥ္ကုိ မေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါက ဘ၀တြင္အ႐ွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းႀကံဳၾကရ၏။ လူအမ်ား၏၀ိုင္းပယ္မႈကို ခံၾကရ၏။

    (၆)ႂကင္းႏႈတ္ခ်ဳိလွ်င္ ရာဇဉာဥ္စ႐ုက္အားေကာင္း၏။ မ်က္ႏွာေပး န္အမူအရာေကာင္းလွ်င္ ရာဇဉာဥ္(၆)ႂကင္းမိန္းကေလးမ်ား အလွအပ လြန္စြာမက္၍ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းဟန္ျပလွ်င္ ရာဇဉာဥ္၊ (၆)ႂကင္း က်ားမ်ား စကားမ်ားမ်ားေျပာလွ်င္ ရာဇဉာဥ္၊ လူတစ္ကိုယ္လံုး ပရိယာယ္မ႐ွိဘဲ ပြင္းပြင္းလင္းလင္းေျပာဆုိၾကလွ်င္ အထြန္းဉာဥ္(၆)ႂကင္းမိန္းမမ်ား လူပံုအလယ္တြင္ ေျပာဆုိ႐ုိက္ခံရမႈ႐ွိလည္း စိတ္မဆိုးပါ။    ပုတိအိမ္၏အဓိပၸာယ္မွာ ဖံုးကြယ္၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ မေက်ာ္ေစာျခင္း၊ စေန ၏အဓိပၸာယ္မွာ ထင္ေပၚေလာဘ၊ အထုပ္အထည္ အစ႐ွိေသာ ၿဂိဳဟ္ပရိ ယာယ္တို႔ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ပုတိအိမ္၏အဓိပၸာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။(၆)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ ပုတိေနရာတြင္ ထင္ေပၚေလာဘ႐ွိသျဖင့္ က်ား၊ မအားလံုုးထင္ေပၚလာလွ်င္ မဟုတ္တာအကုန္လုပ္ေတာ့သည္။ ထင္ေပၚ လာလွ်င္လင္ငယ္ မယားငယ္တက္ေသာ (၆)ႂကင္းျဖစ္သည္။(၆)ႂကင္းမ်ား ကိေလသာစိတ္ အလြန္ႀကီးမားသည္။အိမ္ေထာင္ဘက္မွ တင့္တင့္တယ္ တယ္မထားလွ်င္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔စိတ္ကူူးသည္။ေမြးသည့္ေန႔မွ ေသသည့္ေန႔ထိ အိမ္ေထာင္ေရးျပသာနာမတက္ေသာ (၆)ႂကင္းမ႐ွိပါ။နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ မရဏဉာဥ္အား ေကာင္းေသာ(၆)ႂကင္း မ်ားသက္ႀကီးရြယ္အိုအထိ အိမ္ေထာင္ေရးျပသာ နာတက္ၾက၏။

    (၆)ႂကင္းမ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္က အ႐ွက္ႀကီးသေလာက္ ႀကီးေလအ႐ွက္ ကင္းေလျဖစ္သည္။အဓိပတိအိမ္၏မူလအဓိပၸာယ္မွာထင္ေပၚမႈအားႀကီးလိုျခင္း၊ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္းႏွင့့္အဂၤါၿဂိဳဟ္၏အဓိပၸာယ္ စိတ္၊ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္ ပါသည္။ ၎င္းတုိ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အဓိပတိဉာဥ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။


 (၆)ႂကင္းအားလံုးတုိ႔၏စိတ္တရားသည္အဓိပတိခြင္႐ွိပါသည္။လူျမင္ကြင္းလူပံုအလယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ မိမိ၏ အဇၥဳတၲသႏၲာန္၌ စိတ္ေနစိတ္ထားမည္သို႔႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာအားျဖင့္ အမ်ားမက်ဳိးကို ကူညီတတ္သူ၊ စိတ္ေကာင္း႐ွိသူ၊ စိတ္ေန စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူ၊ သေဘာထားႀကီးသူထိုကဲ့သို႕ ဟန္ပန္မ်ဳိးျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္(၆)ႂကင္းကုိ၎င္း၏စိတ္ေနစိတ္ထား ပက္သက္၍ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုပါက လြန္စြာသေဘာက်၏။ ဘာသာတရား ေပၚတြင္ ႐ုိးသားေသာစိတ္ႏွင့္ က်င့္ႀကံပါက လြန္စြာေအာင္ျမင္၏။

    ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ေျပာၾကားလုိသည္မွာ(၆)ႂကင္းမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္လုိပါက(၆)ႂကင္း မိမိအေပၚေက်းဇူး႐ွိသူတုိ႔အား ေက်းဇူး သတိတ္မႈ႐ွိျခင္း၊ ဘ၀ကုိေရစုန္ေမ်ာ၍မလုိက္ဘဲ ဇြဲ႐ွိစြာႏွင့္ ႀကိဳးစားျခင္းျပဳ လုပ္ပါက ဘ၀တြင္ လြန္စြာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆ၾကြင္းမဟာဘုတ္ခုနွစ္မ်ား
၁၃၀၁   ၁၃၀၈   ၁၃၁၅   ၁၃၂၂   ၁၃၂၉   ၁၃၃၆   ၁၃၄၃ 
၁၃၅၀   ၁၃၅၇   ၁၃၆၄   ၁၃၇၁   ၁၃၇၈    ၁၃၈၅  ၁၃၉၂


No comments:


Post a Comment

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား အဆင္မေျပက comment ခ်န္ေပးခဲ့ပါ။

No comments:

Post a Comment