Wednesday, January 10, 2018

၃ ၾကြင္း မဟာဘုတ္

(၃) ဘဂၤအိမ္- စိတ္အပ်က္ (မတည္ၿငိမ္)
    (၆) မရဏ- ခရီး၊ စကား (အဆုိး)
    (၂)အထြန္းအိမ္- ေငြ၊ အႂကား (ႂကား၀ါမႈ)
    (၅)သုိက္အိမ္- ပညာ၊ အေတြးအေခၚ (လြဲမွား)
    (၁) ရာဇအိမ္- အိမ္ေထာင္ (မလည္႐ႈပ္)
    (၄) ပုတိအိမ္- လူတစ္ကုိယ္လံုး (ဖုံုးကြယ္)
    (၀) အဓိပတိအိမ္- ထင္ေပၚမႈ (ဘ၀င္ျမင့္)

        (၃)ႂကင္း က်ား၊ မ ဘဂၤခြင္တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ (စိတ္) အပ်က္လႈပ္႐ွား မႈျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္လြယ္သည္။စိတ္ဆိုးလြယ္သည္။ စိတ္ေျပလြယ္သည္။ အနီးကပ္ေပါင္းသင္းရခက္ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဘဂၤခြင္တြင္ ၀ါေယာဓာတ ပ်က္္ေနသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥသည္ လက္ေတြ႕သာျဖစ္၍ ခံစာမႈအား နည္းသည္။ စိတ္ျမန္သျဖင့္ လူျမန္သည္။ ၀ါေယာဓာတ္ပ်က္ေသာေၾကာင့္ ေလကုိအားျပဳရေသာေနရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမ႐ွိဘဲ ဆံုးခန္းတုိင္ၾက၏။

    လင္မယားျခင္ေထာင္ထဲေရာက္မွျပသာနာတက္သည္။ဘ၀တြင္ ဘဂၤခြင္ကုိ ႏုိင္၍ေအာင္လိုပါကလွ်ပ္တစ္ျပက္ထိေတြ႕မႈမ်ား၌ စိတ္ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း႐ွိလွ်င္ဘ၀တြင္ အဓိပတိမွာ႐ွိေသာ ထင္ေပၚမႈမ်ားရ႐ွိမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းႀကီးမည္။ သြားလာလႈပ္႐ွားေသာေနရာတြင္ ထင္ေပၚမႈ ဂုဏ္သတင္းႀကီးသည္။    (က)  စကား အဆိုး

    (ခ)   လႈပ္႐ွားမႈ အဆိုး
    (ဂ)   ခရီးသြားလာမႈ အဆိုး
    (၃) ႂကင္း က်ား၊မ ေမြးသည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ အတုိက္အခံအၿပိဳင္ အဆိုင္အားႀကီးသည္။ ဘ၀တြင္ အတုိက္အခံအၿပိဳင္အဆိုင္ႏွင့္ အၿမဲႀကံဳ ေတြ႕ေနမည္။ (၃) ႂကင္းမ်ားသည္ ေမြးတစ္ေနရာ ႀကီးတစ္ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ၾကားမႈျဖစ္လွ်င္လည္း တစ္ေနရာျဖစ္ေနျပန္သည္။ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္တြင္ ေငြေၾကးအရလြယ္ကူ၍ သိန္း၊ ေသာင္းခ်ီ၍ကုိင္ၾကရသည္။ (၃)ႂကင္းမ်ားသည္ ေမြးအေမတစ္ဦး၊ ေကၽြးအေမတစ္ဦးျဖစ္၍ ေနာက္ပုိင္း တြင္ မိခင္ႏုိ႔ကိုပင္ ၀ေအာင္မစို႔ရသည္ကမ်ားသည္။ သြားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားသည္။

    မရဏေနရာတြင္ ေသာၾကာနံ႐ွိသျဖင့္ (၃)ႂကင္းစိတ္ႏွင့္ အခန္႔မသင့္ လွ်င္ ႏႈတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမ႐ွိ လက္လြတ္စပယ္ေျပာတတ္ၾကသျဖင့္ ေျပာဆုိေသာစကား ထိမိပီျပင္ေသာေၾကာင့္ နားေထာင္ရေသာ တစ္ဖက္လူ မွာ မခံႏုိင္ဘဲ နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္သြားၾက၍ ရန္မ်ားျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ (၃)ႂကင္းမ်ားေမြးရပ္ေဒသမွာ မေက်ာ္ေစာဘဲ တစ္ရပ္တစ္ေက်းမွာ ေနထိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္။

    (၃) ႂကင္းမ်ား ျဖတ္ထုိးဉာဏ္ေကာင္းၿပီး မ်က္စိလွ်င္သည္။ ေဒါသႀကီးလွ်င္ လြန္စြာႀကီး၍ သနားစရာ႐ွိလွ်င္ လြန္စြာသနား တတ္ၾကသည္။ ေသာၾကာနံ (၆)ဂဏန္း မရဏေနရာတြင္႐ွိသျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိဘဲ ကုိယ္၊ စိတ္ ႏႈတ္(၃) ပါးစလံုး လႈပ္႐ွားအားေကာင္းၾကပါက ဘ၀တြင္ တည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိဘဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိ္မ္ႏွင့္ စကားနည္းသူမ်ား လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကသည္။

    ဘုန္းႀကီးရဟန္း၀တ္ပါက လြန္စြာေအာင္ျမင္သည္။ သေဘၤာသားလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးသည္။ အစုိးရလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးသည္။ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးမေပးပါ။ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ မၾကာခဏစကားမ်ား၍ အိမ္ေထာင္ေရးဆူပူေနၾကသည္။ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ားျဖစ္ပါက ကံေပး၍ျဖစ္ေသာ ထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္တတ္သည္။ မိဘညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ မတည့္သူမ်ားသည္။ တစ္ေနရာထဲ အၿငိမ္မေနဘဲ ခရီးသြား၍စီးပြား႐ွာသူမ်ား လံုး၀အဆင္မေျပပါ။ (၃) ႂကင္းက်ားမအသံေကာင္းေသာ္လည္း အဆိုေတာ္လုပ္ငန္း ႏွင့္အက်ဳိး မေပးပါ။ (၃)ႂကင္းအေ၀း အနီးလူႏွင့္ မတည့္ပါ။

    (၃)ႂကင္းမ်ား ေမြးထုတ္လုိက္ေသာ သာသမီးကုိ လုိအပ္သလုိ ပံုစံခ်၍မရပါ။ သားသမီးအက်ဳိးေပးမႈကုိ ေသသည့္ေန႔အထိ မခံစားရပါ။ အတိတ္ကံအားေကာင္းေသာ္လည္း ႏႈတ္အဆိုးသေဘာေၾကာင့္ မိမိအလုပ္ အိမ္ဌာနမ်ားတြင္ မလိုမုန္းထားသူမ်ား၍ တိုးတက္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။

    သံ၊ သစ္၊ သြပ္၊ အသံႏွင့္ ပက္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးမေပး ပါ။ စိတ္ျမန္၊ ကုိယ္ျမန္ (၃)ႂကင္းသည္မရဏဉာဥ္ျဖစ္၍ စိတ္သမာဓိ႐ွိ႐ွိ စကားနည္းနည္း (၃)ႂကင္းသည္ အထြန္းျဖစ္ပါသည္။ အထြန္းဉာဥ္သမား မ်ား ဘ၀တြင္ လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကသည္။ (၃)ႂကင္းမ်ားအတူမိသားစု အေပၚတြင္ အခြင့္အေရးယူၾက၏။

  (၃) ႂကင္းက်ား၊ မ ေက်ာက္အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးသည္။ မိမိ ကုိယ္တိုင္တြင္ တန္ဖိုး႐ွိေသာ ေက်ာက္ကုိ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ၀တ္ဆင္ထားပါက အေဆာင္ေကာင္းျဖစ္၍ ေငြေၾကးႏွင့္ပက္သက္၍အရလြယ္ကူသည္။    (၃)ႂကင္း က်ား/မ အထြန္းခြင္ ေငြအႂကားလြန္ေနသျဖင့္ 
(၃)ႂကင္း မ်ား နဂုိရ္ေငြ႐ွိၿပီးသားမို႔ ေငြမက္ေသာ စိတ္ေဖ်ာက္ရမည္။ ေမြးသည့္ေန႔မွ ေသသည့္ေန႔တုိင္ေအာင္ ေငြလာဘေဖ်ာက္ႏုိင္လွ်င္ တစ္သက္လံုးေငြမ႐ွား သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သိန္းဆုႀကီးမ်ားေပါက္၍ ေငြအထုပ္လုိက္ရၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔သို႔ရေသာသူမ်ားႏွင့္ ေငြအထုပ္လုိက္ရေသာသူမ်ား သည္ အနေႏၲာအနႏၲ (၅)ပါးကို ကုိင္း႐ႈိင္းသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ မရဏဉာဥ္ အားေကာင္းေသာ (၃)ႂကင္းသည္ လူပံုအလယ္တြင္
အႂကားသန္သည္။ သူ႔ႏႈတ္ကမရ၊ ရေအာင္ႂကားေလသည္။ ပုိက္ဆံအနည္းငယ္႐ွိက သိန္းေသာင္းအထိ
ေျပာဆိုၾက၏။ (၃)ႂကင္း ေငြေၾကးႏွင့္အက်ဳိးေပးမႈသည္ အကုသုိလ္၊ ဘယ္လုိ ပင္႐ွိ႐ွိ ႏွစ္ဖက္မွရတတ္၏။

 စကားနည္းနည္းေျပာ၍ ႐ုိး႐ုိးေအးေအးေနလွ်င္ အထြန္းဉာဥ္ျဖစ္၏။(၃)ႂကင္းမဟာဘုတ္တြင္ (သုိက္) ဌာန၌ ပညာအေတြး အေခၚ ပညာမာနစိတ္႐ွိသည္။ အေတြးအေခၚပညာမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည္။ အတြးေခၚတုိ႔သည္ အမွန္အကန္မျဖစ္ဘဲ လြဲမွားေသာ အေတြးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မဟုတ္သည့္ေနရာတြင္ လြန္စြာေတာ္သည္။ မိသားစုထဲတြင္ သူသာအတတ္ဆံုး၊ အသိဆံုးက်န္လူအားလံုးငတံုးဟု ထင္ၾကသည္။ 

၎င္းအေတြးေခၚကုိ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အနီးကပ္လူမ်ား ၎င္းအေတြးေခၚကုိ ဆန္႔က်င္ၾက၏။ အေတြးေခၚ တစ္ယူသန္သည္ (၃)ႂကင္း ၾကာသပေတးပိုဆိုးသည္။ မိသားစုတြင္ (၃) ႂကင္း ၾကာသပေတးပါလွ်င္ ၎င္းမိသားစုအားလံုး၊ အားလံုးအုပ္စုကြဲေတာ့သည္။(၃)ႂကင္း က်ား၊ မ အားလံုးရာဇေနရာတြင္ တနဂၤေႏၿြဂိဳဟ္႐ွိေန ပါသည္။ အိမ္ေထာင္႐ႈပ္ျခင္း၊ အိုးအိမ္႐ႈပ္ျခင္း၊ အုပ္စု႐ႈပ္ျခင္း၊ တနဂၤေႏႏွင့္ ပက္သက္၍ မလည္႐ႈပ္ေထြးေသာဘ၀တြင္ ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ (၃)ႂကင္းရာဇ စ႐ုိက္တြင္ၾကည့္ပါက ကုိယ္တိုင္လည္း ႐ႈပ္သည္။ သူမ်ားလည္း႐ႈပ္ေစ ခ်င္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမိပါက ႐ွင္းရခက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား ေသခန္း႐ွင္ခန္းျပတ္ သည္အထိ ျဖစ္ၾကရ၏။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ေၾကာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕႐ႈပ္ခ်မႈကို
 ခံၾကရ၏။ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာ (၃) ႂကင္း တစ္ေယာက္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလွ်င္ ၎င္းအိမ္ေထာင္ ေရးတစ္သက္လံုးၿမဲ၏။

    ကိုယ္တိုင္ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ျခင္း၊ မိသားစု စည္းလံုးညီညြတ္မႈပ်က္ျပားေအာင္အုပ္္စုအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္႐ႈပ္ ေထြးျခင္း သူတစ္ပါးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္၀င္ေရာက္႐ႈပ္ ေထြးျခင္းအစ႐ွိေသာ ရာဇဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားကုိ မေ႐ွာင္ၾကဥ္ဘဲ ျပဳလုပ္မည္ဆုိ လွ်င္ လူတစ္ကုိယ္လံုးေရာဂါအနာတရမ်ားၿပီး ဆရာ၀န္လက္ေျမာက္ရေသာ နာတာ႐ွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾက၏။ (သုိ႔)သြားလာလႈပ္႐ွားလည္ပတ္ရာတြင္ လမ္းခရီးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္၍ ဥပေစၦဒကကံျဖင့္ေသၾကရ၏။

(၃)ႂကင္း က်ား၊ မအားလံုး ပုတိေနရာတြင္ (လူ) လူတတစ္ကိုယ္္လံုး္ိုဲွ႔ ေရာက္႐ွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၃)ႂကင္းမရဉာဥ္အားေကာင္းလွ်င္ ကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ားကိုပီျပင္ေအာင္ေျပာရဲဆုိရဲၾက၏။ ကာမဂုဏ္စိတ္ သည္စိတ္တြင္မ႐ွိဘဲ ႐ုပ္တြင္အျပည့္႐ိွသျဖင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈမ်ားလွ်င္ လြန္လြန္္ကၽြံ႕ကၽြံ႕ျဖစ္တတ္ၾက၏။ က်ား၊ မ အားလံုး ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ားပါက ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းမ႐ွိၾကပါ။ ေမာင္ႏွမ ၀မ္းကြဲမ်ား ေသြးသားနီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ အေနမ်ားပါက ညားတတ္ၾက၏။ ႐ုပ္တြင္ ကာမဂုဏ္စိတ္႐ွိသည့္အတြက္ ကိေလသာစိတ္မ်ားသည္ လူတစ္ ကုိယ္ဖံုးကြယ္မႈျဖင့္ အမ်ားျမင္ကြင္းတြင္ အေနတည္ေသာ္လည္း မ်က္ကြယ္ ေရာက္လွ်င္ ဖံုးကြယ္လႈပ္႐ွားေတာ့သည္။ (၃)ႂကင္း က်ား/မ မ်က္စိ လွ်င္သည္။ အ႐ွက္အေၾကာက္ႀကီး၏။(၃)ႂကင္း အားလံုးတို႔၏ အဓိပတိေနရာတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ (၀)ဂဏန္း ေရာက္႐ွိေနပါသည္။ လူျမင္းကြင္းတြင္ ထင္ေပၚမႈ အဓိပတိ႐ွိသျဖင့္ လူတစ္ ကုိယ္လံုးထင္ေပၚမႈ႐ွိေစရန္ သူ႔ကုိယ္သူ ပုံေဖာ္ၾက၏။ (၃)ႂကင္း စေန မာနႀကီ၏။ ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ႀကီးမား၏။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ (၃)ႂကင္း မ်ားေမာက္မာၾက၏ မာရာဏဉာဥ္အားႀကီးေသာ (၃)ႂကင္းမ်ား ေငြရလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္မကင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္လုပ္ကိုင္ရဲၾက၏။

    (၃)ႂကင္းမ်ားအားလံုး ေဒါသကုိေလွ်ာ့ပါ။ တည္ၾကည္စြာေနထုိင္ပါ။ ေလာဘစိတ္ကုိေလွ်ာ့ပါ။ ၀ါေယာစိတ္ကဲ့သို႔ မေနပါႏွင့္။ မီးေတာက္ စိတ္ကဲ့သို႔ တည္ၾကည္စြာေနထိုင္ပါက လြန္စြာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရ႐ွိမည္ျဖစ္ ပါသည္။

    အထက္ေဖာ္ေျပခဲ့့ေသာ (၃)ႂကင္းဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားသည္ တစ္ေန႔ခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၇)ေန႔ဖြား(၃)ႂကင္းမ်ားေသာ္လည္း သက္ဆို္င္ ေနပါသည္။ ဉာဥ္စ႐ုိက္အားလံုုးသည္ (၃) ႂကင္းမဟာဘုတ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဉာဥ္စ႐ိုက္မ်ားကု သိ႐ွိိၿပီးလွ်င္ မိမိ၌လုိအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္ေနထိုင္ၾကမည္ဆုိပါက စိတ္လည္းခ်မ္းသာ လူလည္း က်န္းမာ၍ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါလုိရာ ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား အဆင္မေျပက comment ခ်န္ေပးခဲ့ပါ။

No comments:

Post a Comment