Thursday, January 18, 2018

အဂၤါသားသမီး

အဂၤါသားသမီးမ်ား
===========
အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ မူလစြမ္းအားသည္ ထင္ေပၚမႈဂုဏ္သတင္း ႀကီးလြယ္ျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း၊ ရာထူးႀကီးႀကီးရရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္လြယ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းျခင္း၊ အိုးအိမ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိျခင္း အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို တုိက္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အဂၤါသားသမီးအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကးကို အေပ်ာ္အပါးေနရာတြင္ အသံုးခ်သည္က မ်ားျခင္း၊ စကားကတိပ်က္လြယ္ ျခင္း၊ အေတြးအေခၚတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
    အကယ္၍ ၎င္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသာ ျပဳျပင္ လုိက္ပါက အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆုိးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီး ကိုယ္၊ စိတ္ ႏွစ္ပါးစလံုး ခ်မ္းသာစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
   အက်ိဳးတရား
      ၀                             ၀    (ထင္ေပၚမႈဂုဏ္သတင္း)
      ၄                             ၄    (လူတစ္ကိုယ္လံုးစီးပြားေအာင္ျမင္)
      ၁                             ၁    (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္ေအာင္ျမင္)
    - ၃ - (စိတ္လႈပ္ရွားမႈ)    - ၃ -   
   အေၾကာင္းတရား
        ၆                           ၆    (စကားဂတိ)
       ၂                           ၂    (ေငြ၊ အႂကား)
       ၅                           ၅    (အေတြးအေခၚ)
    အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ မူလတြင္ (စိတ္) ဟုေခၚေသာ ၿဂိဳဟ္ပရိ ယာယ္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ (အဂၤါ) နံပါရွိသည့္အတြက္ (စိတ္) ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထားႏိုင္လွ်င္ ပို၍ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိပါမည္။ အလားတူ အဂၤါခ်ိန္ေရာက္ သည့္အခါတြင္လည္း စိတ္ကိုတည္ ၿငိမ္ေအာင္ထားႏုိင္ပါမွ ၎င္းအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းစိတ္ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားမွာ အဂၤါတုိင္၏ စတုရန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ (၆) ဂဏာန္း (စကား၊ ခရီး)ႏွင့္ ခိုက္တြင္ရွိေသာ (ေငြ၊ အႂကား) အပါအ၀င္ ႀတိရန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၾကာသပေတးနံ (ပည၊ အေတြးအေခၚ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

    ၀    (ပဥၥပြတ္)                 ၀
    ၄    (ဒြိရန္း) အညြန္႔          ၄
    ၁    (ဆပြတ္)                 ၁
    - ၃ -    (စိတ္) မူလ        - ၃ -
    ၆    (စတုရန္း)                ၆    (ခရီး/စကား)
    ၂    (သတၱရန္း) အျမစ္      ၂    (ေငြ၊ အႂကား)
    ၅    (ႀတိရန္း)                  ၅    (ပညာ၊ အေတြးအေခၚ)
    (စကား)သည္ စတုရန္းဌာန ပရိယာယ္အရ စကားကတိမတည္ျခင္း၊ ကတိေပးလြယ္ကူျခင္း၊ အတုိက္အခံစကားမ်ားေျပာဆို ျခင္း၊ မိမိေျပာတာမွ အမွန္ထင္၍ တဖက္လူေျပာသမွ် အမွားဟုထင္ေနျခင္း၊ အစရွိသည္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္ၿပီး (ခရီး)သည္ မိမိသြားလိုေသာ ခရီးကိုဦးတည္မႈမရွိျခင္း၊ သြားခ်င္ရာသြားျခင္း၊ မသြားသင့္ေသာခရီးမ်ားကို ဇြတ္သြားျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    (ေငြ) ရပ္တည္မႈသည္ (သတၱရန္းဌာန) အျမစ္ၿဂိဳဟ္တြင္ရပ္တည္ ေနၿပီး ၎င္းပရိယာယ္အရေငြကိုေတာ့ စုပါသည္။ စုၿပီးေသာေငြ မ်ားကို အေပ်ာ္အပါးအတြက္သံုးျခင္း၊ ေလာင္းကစားအတြက္သံုးျခင္း၊ အရက္ ေသာက္၍ကုန္ျခင္း၊ မ၀ယ္သင့္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္မိျခင္း၊ အ၀တ္ အစား အပိုအလွ်ံ၀ယ္ျခင္း အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ (အႂကား) ပရိယာယ္အရ မရွိတာကို အရွိလုပ္၍ ႂကားျခင္း၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းမ်ား        ငွား၍ ႂကားျခင္း၊ အရာရွိပံုစံဖမ္း၍ႂကားျခင္း အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
    (ပညာ) ဟူေသာ ပရိယာယ္ရပ္တည္မႈသည္ ႀတိရန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္မႈအရ ပညာသင္ရာတြင္ ဇြဲမရွိျခင္း၊ ပညတစ္ခုမၿပီးခင္ ေနာက္ တစ္ခုေျပာင္းလဲ၍ သင္ယူျခင္း၊ ပင္ကုိယ္ဉာဏ္ေကာင္းေသာ္လည္း ၎ဉာဏ္ကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အံ၀င္ခြင္က် အသံုးမခ်တတ္ျခင္း၊ ပညာမ်ားစြာ ကိုလည္း တခ်ိန္ထဲသင္ယူျခင္း၊ ေတာ္ၾကာေဗဒင္ဆရာျဖစ္လုိက္၊ ေတာ္ၾကာ ေဆးဆရာျဖစ္လုိက္၊ ေနာက္လၻက္ရည္ဆုိင္ လုပ္စားလုိက္ၿပီးေတာ့ ေဗဒင္ျပန္ ေဟာလုိက္၊ အတတ္ပညာေတြစံုၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ၎င္းကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    (အေတြးအေခၚ) ဆိုေသာ ပရိယာယ္သည္ ႀတိရန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္မႈေၾကာင့္ မိမိအေတြးအေခၚေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယံုမွားသံသယႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ ညတံုးက ေတြးထားတာ (ပဲခူး)သြားဘို႔ဘဲ မနက္က်ေတာ့ (သန္လ်င္) ေရာက္သြားေရာ အေတြးအေခၚ တည္ၿငိမ္မႈ ျပတ္သားမႈမရွိ အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ပဥၥပြတ္ဌာနတြင္ရွိေသာ ထင္ေပၚမႈ ဂုဏ္သတင္းမ်ားရရွိျခင္း၊ ေငြေၾကး အထုပ္အထည္ႏွင့္ ရရွိျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း၊ ရာထူးတက္ျခင္း အစရွိေသာ စေနနံပရိယာယ္မ်ားကို တုိက္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ပါမည္။
    တဖန္ အညြန္႔တြင္ ရွိေနေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ပရိယာယ္အရ ကုန္လြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေရႊ၀င္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အျဖစ္  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားရရွိၿပီး ဆပြတ္တြင္ရွိေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ ပရိယာယ္အရ အိုးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈရွိျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုတို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္၍ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားကို မေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ပါက အဂၤါတိုင္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မခံစားရဘဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။သစ္ပင္တစ္ပင္တြင္ အျမစ္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အျမစ္ ပုတ္သြားေသာ အပင္သည္ အညြန္႔မ်ားေျခာက္ေသြ႕သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
    ၀  
    ၄    (အညြန္႔)
    ၁
   - ၃ -  
    ၆
    ၂    (အျမစ္)
    ၅

    အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ အထက္ပံုတြင္ ျပထားသကဲ့သို႔ (အျမစ္) ျဖစ္ေသာ နင္းၾကမ္းအေၾကာင္းတရားမ်ားကို မပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ပဥၥပြတ္ ဌာနတြင္ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္အရ ရာထးက်ျခင္း၊ ေထာင္အမႈအခင္း မ်ားႀကံဳေတြ႕ျခင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈခံရျခင္း အစရွိေသာ ပရိယာယ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

    ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ စီးပြားေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနမႈ ပရိယာယ္အရ လက္ထဲတြင္ ေငြမရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟန္ေဆာင္ေနရျခင္း၊ ဆန္မရွိဘဲ အစားႀကီးျဖစ္ေနျခင္း၊ ပြဲစားေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕မႈကို ခံရျခင္း၊ အိမ္ကထြက္သြားေတာ့ အိတ္ႀကီးေတြ ဘာေတြနဲ႔ ႐ႈိးအျပည့္နဲ႔ဘဲ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ထဲေရာက္ေတာ့မွ အကႌ်ခၽြတ္၊ ပုဆိုးကို တိုတို၀တ္ ေပါက္ျပားကိုင္ ျမက္ေပါက္ ေနရတာမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။

    ဆပြတ္ေနရာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္ ၏ ပရိယာယ္အရ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ မိမိအားစြန္႔ခြာ၍ ေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳသြားျခင္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း တခုလပ္မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္က်၍ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ၿပီး တစ္ဆက္က်ကာ ဘ၀တြင္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိ၍ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ အပယ္ခံဘ၀ကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။

    အထက္ပါအဂၤါတုိင္၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ အဂၤါသားတစ္ဦး (သို႔) အဂၤါခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိ ပါက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသာ ေရွာင္လုိက္ပါက သင့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာ ႀကံဳေတြ႕ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၿပီး ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဳးႏွစ္ျဖာကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
No comments:

Post a Comment