Saturday, January 13, 2018

နိႏၷာေလာကဓံသက္ေရာက္ (စေနျဂိဳလ္ ) ေဗဒင္ေလာကတစ္ခုလံုးႏွင့္ လူသားအားလံုး တို႔အေၾကာက္ဆံုး ၿဂိဳဟ္သည္ စေနၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပညာႏွင့္ဆိုပါက နိႏၵာေလာကဓံ ပင္ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ေလာက တစ္ခုလံုးအတြက္ စေနၿဂိဳဟ္သည္ အဆိုးဆံုး ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ေလာကဓံ (၈)ပါး ေဗဒင္ အယူအဆႏွင့္ဆိုပါက အေကာင္းဆံုးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။ စေနၿဂိဳဟ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီ ဆိုပါက ေလာကဓံ (၈)ခြင္လံုး မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ ေၾကာက္စရာမလို ေတာ့ဘဲ ႏိုင္နင္းၾကလိမ့္
မည္။

    နိႏၵာၿဂိဳဟ္သည္ လူသားအားလံုးတို႔အား ဥပေစၦဒကကံဟု ဆိုအပ္ေသာ လြန္စြာေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဥပါဒ္ေဘးဆိုးတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ျဖစ္သည္။

    ေလာကုတၱရာနယ္ေျမ၏ အစၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ (သို႔) အယေသာ ေလာကဓံၿဂိဳဟ္မွစ၍ မကုန္းေသးသ၍ က်န္ရွိေနေသာ စီးပြားဥစၥာ ေငြေၾကးတို႔သည္ လက္စသက္ေသာအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ကုန္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

    ဓါတ္အားျဖင့္ အႏၷာဓါတ္ျဖစ္၍ အတြင္းမီး၊ အျပင္မီး ႏွစ္ပါးပယ္၍ ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းကို ခံၾကရသည္။စေနၿဂိဳဟ္၏ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားမွာ ထင္ေပၚမႈ၊ ေလာဘႀကီးျခင္း၊ စပ္စုျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရာထူး၊ ထီ၊ ထီး၊ ဓါး၊ ဖိနပ္၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း ဓါတ္မ၊ အခ်ဥ္ဓါတ္ ႏွင့္ အျခားစေနနံ ပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

    (၇)ရက္သားသမီးတို႔သည္ နိႏၷာေလာကဓံ (စေနၿဂိဳဟ္)သို႔ ေရာက္ရွိ ပါလွ်က္ လက္ရွိစီးပြားျဖစ္ထြန္း ေနၾကေသးလွ်င္ ၎င္းစီးပြားေရးသည္ တစ္သက္လံုးေစာင့္ထိန္း အပ္ေသာ စီးပြားျဖစ္သည္။
    နိႏၷာေခၚ (စေနၿဂိဳဟ္)သည္ မိစၦာဒိ႒ိအယူျဖတ္လမ္းစီးပြားေရး သမားမ်ား၊ မေတာ္ေလာဘ စိတ္ႀကီးသူမ်ား အတၱစိတ္ႀကီးသူမ်ား သတ္ကြင္း၊ ေသကြင္းျဖစ္ ပါသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး တစ္ရပ္ကြက္လံုးကုန္ေအာင္ မီးေလာင္ မႈမ်ားသည္ နိႏၷာၿဂိဳဟ္ ခတ္ေနေသာ အိမ္မ်ားမွ အစျပဳသည္။


    နိႏၷာၿဂိဳဟ္၏ အဓိကအခ်က္ႀကီးမ်ားမွာ

၁။    လက္ရွိပစၥည္း ဥစၥာအားလံုး တစ္ခုမက်န္ ကုန္ဆံုးျခင္း၊
၂။    ရွိရွိသမွ် ဂုဏ္သိကၡာအားလံုး သံုညသို႔ေရာက္ေအာင္ က်ဆင္းျခင္း၊
၃။    လ်ပ္တစ္ျပတ္္ သြားလာရာတြင္ ေဘးဥပါဒ္ေတြ႕ျခင္း၊
၄။    မိမိကို ေနထိုင္ရာ အိုးအိမ္မီးေလာင္ျခင္း၊
၅။    ေထာင္ထမင္း၊ ေဆး႐ံုထမင္း စားရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။


    နိႏၷာၿဂိဳဟ္ေခၚ (စေန)ၿဂိဳဟ္သည္ အကဲ့ရဲ႕ခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ေရာက္ရွိသူအားလံုး ပတ္၀န္းက်င္ အနီး၊ အေ၀း၊ အုပ္စု အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၏ အပယ္ခံဘ၀သို႔ေရာက္ရ၏ နိႏၷာၿဂိဳဟ္တြင္ ထင္ေပၚမႈရွိလွ်င္ အသက္ပါ ေသသည့္အထိ ခံစားရသည္။

    ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႀကီးသူမ်ား ေထာင္ထမင္း၊ ေဆး႐ံု ထမင္းစားရမည္။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္၊ (၃)ပါး မတည္ၿငိမ္သူမ်ား ျပႆနာ ေပါင္းစံု တက္ၾကရသည္။ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားမသိဘဲ ထင္ေပၚမႈ႐ႈပ္ေထြး ၾကလွ်င္ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ပါက ေသြးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေရာဂါေဘးမ်ား ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ရသည္အထိ အသက္ေဘးနီးၾကသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ မိန္းက ေလးမ်ား တိတ္တိတ္ပံုး ကိုယ္၀န္မ်ားရရွိ၍ ဂုဏ္သိကၡာက်ၿပီး အရွက္ကြဲၾက သည္။ နိႏၷာ (စေန)ၿဂိဳဟ္ ေရာက္ရွိလွ်င္ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ပါက အသက္ပါေသ သည့္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။

    က်ားမ်ားျဖစ္က မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ၿဂိဳဟ္၏စြမ္းအားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အနီးအေ၀းအားလံုး မိမိအားလံုး၀ သံုးမရေအာင္ ေျပာဆို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရသျဖင့္ ထင္ေပၚလိုစိတ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပဳလွ်င္ မိမိ သာခံရ မည္။
    ေလာဘစိတ္ျဖင့္ စီးပြားရွာပါကေထာင္တန္းက်ျခင္း စသည္ တို႔ျဖစ္၍ ၎င္းတြင္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးျပန္လည္ကုန္သည့္အျပင္ ေႂကးမ်ား ပါတင္၍ အ႐ွက္ကြဲၾကရသည္။ ေငြေၾကးပင္ကုိယ္ရွိသူ ခႏၶာကိုယ္ခၽြတ္ယြင္း ၍ ေငြေၾကးကုန္ၾကမႈမ်ားစြာျဖင့္ ကုသမႈျပဳေသာ္လည္း ေရာဂါမေပ်ာက္သည့္ အျပင္ ပို၍ဆိုး၀ါးသြားလိမ့္မည္ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘဲ ခရီးသြားလာလႈပ္ရွား၍ စီးပြားရွာေဖြၾကပါက ကားေမွာက္ျခင္း၊ ရထား ပ်က္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ပ်က္ျခင္း မ်ား ႀကံဳ
မည္။
    လူစုလူေ၀းႏွင့္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသျခင္းမ်ားသည္ နိႏၷာၿဂိဳဟ္ ၏ သေဘာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

   
    ၁
    ၅
   -၀-    (မူလ)
    ၃
    ၆    (လႈပ္ရွားမႈ) ခုိက္
    ၂


    စေနတိုင္တြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္လႈပ္ရွားမႈ (ခိုက္) ေနရာတြင္ရွိ၍ ခရီးမွာ- စကားမွားပါက မူလတြင္ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္တြင္ ဥပေစၦဒက ကံႏွင့္ ေသဆံုးပါက လူမသိ သူမသိ အကုသိုလ္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနေသာသူျဖစ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စေနတိုင္၏ (ခိုက္) ျဖစ္ေသာ ခရီး/စကားမွားပါက မူလတြင္ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ (ကိုယ္၀န္ပ်က္ျခင္း/ သားပ်က္သားေလွ်ာ)ျခင္း ျဖစ္ေစပါသည္။
    နိႏၷာၿဂိဳဟ္ (စေန)တြင္ ဓါတ္လိုက္ျခင္း၊ အျမင့္မွက်၍အက်ိဳး ကန္းျခင္း အဆိပ္ရွိေသာ သတၱ၀ါကိုက္ခံရျခင္း၊ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ေသြးထြက္၊ သံယို၊ ဥပါဒ္ ေဘးဆိုး အေပါင္းသည္ နိႏၷာၿဂိဳဟ္ေရာက္သူအား မလြဲတန္းျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

    ၄
    ၁
    ၅
  - ၀ -    (မူလ)
    ၃
    ၆
    ၂    (ထြက္) ေငြ


      
   စေနတိုင္တြင္ (ထြက္) ေနရာတြင္ရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားမွာ ေငြ၊ အထုပ္လုိက္ အထည္လုိက္၀င္ပါက မိမိအိမ္မွ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ထြက္မည္။ ၾကက္၊ ငွက္၊ ေခြး၊ ေၾကာင္မ်ားထြက္ျခင္း၊ ေသျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕မည္။
    စေနတုိင္တြင္ရွိေသာ ေအာက္(၃)လံုး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးမရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၀င္လာလွ်င္ ၿဂိဳဟ္တုိင္၏ နာမ္တူမိမိအိမ္မွ လူ၊ သတၱ၀ါ၊ ပစၥည္းမ်ားျပန္၍ ထြက္မည္။

    ၄
    ၁
    ၅
  - ၀ -
    ၃    (စက္) ႏွင့္ အဂၤါနံပစၥည္းမ်ား
    ၆    ေသာၾကာနံ တူပစၥည္းမ်ား
    ၂    (ေငြ) ႏွင့္ တနလၤာနံပစၥည္းမ်ား


    စေနၿဂိဳဟ္၏ ပရိယာယ္မူလမွာ (ထင္ေပၚ/႐ႈပ္ေထြး) ျဖစ္သျဖင့္ နိႏၷာၿဂိဳဟ္တြင္ ထင္ေပၚမႈ မ်ားမ်ားလုပ္ေလ ေသေဘးနီးေလျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ ခ်ီးမြမ္းခံလွ်င္ အကုသိုလ္တက္သည္၊ နိႏၷာတြင္ထီေပါက္ လွ်င္ အသုဘစရိတ္ ျဖစ္သြားမည္၊ အိမ္ေရာင္းလွ်င္ ေနာက္ထပ္ရင္းစားမရ သည့္အျပင္ ေငြကုန္လိမ့္မည္။

    စေနၿဂိဳဟ္တြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈေရွာင္ပါ၊ နိႏၷာအ၀င္မွအထြက္အထိ ေရာက္ရွိသူမ်ား ခႏၶာကိုယ္မွ ေသြးမထြက္ဘဲ ၿဂိဳဟ္မွထြက္၍မရေပ၊ တခ်ိဳ႕ ေသာ ေန႔သားသမီးသည္ ၿဂိဳဟ္အိပ္ႏွင့္သက္ေရာက္ ႏွစ္ခုစလံုး နိႏၷာျဖစ္ေန၍ လြန္စြာေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။ (စေန) ႏွစ္ထပ္တြင္ ခရီးေ၀းသြားပါက ႀကိမ္းေသေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ျဖစ္၍ အသက္ပင္ေသသည့္ အထိျဖစ္ၾကရ၏။

    စေနၿဂိဳဟ္တြင္ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား သက္ေရာက္ပါက (၅x၀) ဓမၼာအတြင္းရန္ ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ေသြးသား အုပ္စုၿပိဳကြဲျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္၏။
    ေသာၾကာသားသမီးမ်ား စေနသက္ေရာက္တြင္ ခရီးေ၀းသြားပါက က်န္းမာေရးလြန္စြာညံ့၍ ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္ရ၏၊ ဥပေဒႏွင့္မကင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္မိလွ်င္ အမႈအခင္းျဖစ္၍ ေထာင္က်သည္အထိ ျဖစ္ၾကရ၏။ (၄)ႂကင္းေသာခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ (၇)ရက္ သားသမီးတို႔သည္ ၎င္းနယ္ ေျမသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ အမႈအခင္းျဖစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။

    တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ၎င္းနယ္ေျမသည္ ဘုမိၼနယ္ေျမ ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အုပ္စုၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၎င္းနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားတြင္ အထူးသတိျပဳရ မည့္ေန႔သားမ်ားမွာ

၁။    ၄ ႂကင္း ၾကာသပေတး (မရဏ ႏွင့္ အတြင္းရန္)
၂။    ၄ ႂကင္း ေသာၾကာ (မရဏ ႏွင့္ အျပင္ရန္)
၃။    ၄ ႂကင္း တနလၤာ (မရဏ ႏွင့္ ဘုမိၼနယ္ေျမ) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စေနၿဂိဳဟ္ (သို႔) 
နိႏၷာေလာကဓံသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ ဇိမ္မခံပါႏွင့္။ ဇိမ္ခံလိုစိတ္မ်ားေလ ေသြးထြက္ေလျဖစ္ပါေၾကာင္း အထူးထပ္ ေလာင္း သတိေပး လိုက္ပါသည္။တနဂၤေႏြသားသမီး           ၅  ၁၃  ၂၁  ၂၉  ၃၇  ၄၅  ၅၃  ၆၁  ၆၉
တနလၤာသားသမီး            ၄  ၁၂  ၂၀  ၂၈  ၃၆  ၄၄  ၅၂  ၆၀  ၆၈
အဂၤါသားသမီး                  ၃  ၁၁  ၁၉  ၂၇  ၃၅  ၄၃  ၅၁  ၅၉  ၆၇
ေုဒၶဟူးသားသမီး              ၂  ၁၀  ၁၈  ၂၆  ၃၄  ၄၂  ၅၀  ၅၈  ၆၆
ၾကာသပေတးသားသမီး   ၈  ၁၆  ၂၄  ၃၂  ၄၀  ၄၈  ၅၆  ၆၄  ၇၂
ေသာၾကာ သားသမီး         ၆  ၁၄  ၂၂  ၃၀  ၃၈  ၄၆  ၅၄  ၆၂  ၇၀
စေနသားသမီး                 ၁  ၉  ၁၇  ၂၅  ၃၃ ၄၁ ၄၉ ၅၇  ၆၅   

No comments:

Post a Comment