Tuesday, January 9, 2018

၂ ၾကြင္းမဟာဘုတ္
    မဟာဘုတ္၏ဉာဥ္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ေမြးရာပါ ပင္ကိုဉာဥ္စ႐ိုက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၎င္းဉာဥ္စ႐ိုက္သည္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္၍ ႐ုပ္ပိုင္းကို ပံုေသတြက္လို႔မရပါ။ တခ်ိဳ႕သည္ နာမ္က ခိုင္းသမွ်ကို ႐ုပ္ကလိုက္လုပ္၍ တခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ နာမ္က ခိုင္းသမွ်ကို ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ခ်ိန္ဆၾကပါသည္။ 

    ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို ၾကည့္၍ လူတစ္ေယာက္၏စိတ္ကို အမွန္ယူ၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအား အဆိုးဉာဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေအာင္ ေသသည့္အထိလိုက္၍ ေႏွာက္ယွက္ေနဦး မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုးဉာဥ္မ်ားသည္ ေသသည့္အထိ ရင္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနသည္ကို သင္ေရာ ကၽြႏ္ုပ္ပါျငင္း၍မရပါ။ ႐ုပ္ပိုင္းကေတာ့ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ေလာက၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္ သဘာ၀အရ ေျပာင္းလဲေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

    ယခု ကၽြႏ္ုပ္ဖြင့္ဆိုသြားမည့္ (၂)ႂကင္း မဟာဘုတ္သည္ နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း ဥပေဒမ်ားကိုသာ အဓိကထား၍ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

(၂)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ ဘဂၤေနရာတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (ေငြ၊အႂကား)ပ်က္ေနသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလတြင္ မိဘမ်ားသည္ ေငြ ေၾကးႂကယ္၀ပါက(သို႔) ဆင္းရဲလြန္းပါက ဘ၀တြင္အသိဉာဏ္ ႂကယ္ေသာ 
လူေတာ္ ကေလးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ (ေငြ၊အႂကား) အပ်က္သေဘာ ေၾကာင့္ ေငြရွိလွ်င္ ခဏသာျဖစ္၍
 ႂကား၀ါေနထိုင္လြန္းပါက ခဏသာျဖစ္ သည္။ (၇)ရက္သားသမီး ဘဂၤခြင္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ၊
 တုန္လႈပ္ တတ္ၾကသည္။ (၂)ႂကင္း ေငြမ်ားမ်ားရွိလွ်င္ ေငြမ်ားမ်ားရေပါက္ ရွိလွ်င္ သမာဓိပ်က္တတ္သည္။

 က်ား/မ အားလံုးရည္းစားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္ခ်စ္ ေနာက္တစ္ဦးက ေငြေၾကးျပည့္စံုလွ်င္ ေနာက္
လူႏွင့္ညားတတ္ သည္။ မိမိတို႔၏ ဘဂၤခြင္ကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက အဓိပတိတြင္ရွိေသာ (လႈပ္ရွားမႈ)အားလံုး ေအာင္ျမင္သည့္ဘ၀ကိုရမည္။ ေငြေၾကးေလာဘကို သတ္ႏိုင္ ရမည္၊ ေငြရွိလွ်င္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်တတ္ရမည္။ မိမိ၏ ဘဂၤခြင္တြင္ အႂကားပ်က္ေနသည္။ ႂကားလွ်င္ ပ်က္စီးမည္၊ အရွိကို အရွိ အတုိင္းထားလွ်င္
 ေအာင္ျမင္မည္။ (၂)ႂကင္း ေသာၾကာအမ်ားစုမွာ မိန္းမ ပ်က္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးတတ္သည္။ (၂)ႂကင္း မိန္းကေလးမ်ား အတူေနမိသားစု အေပၚ ဗိုလ္က်တတ္သည္။ ျပန္ေျပာလွ်င္ ေဒါသအိုးေပါက္ကြဲသည္။

(က) တယူသန္မႈ အဆိုး၊ (ခ) ပညာအဆိုး၊ (ဂ) ေတြးေခၚမႈ အဆိုး (၂)ႂကင္း က်ား/မ အားလံုး၏ မရဏေနရာတြင္ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ (၅)ဂဏာန္းရွိပါသည္။ (၂)ႂကင္း (၂)မ်ိဳးရွိသည္။ အရပ္ရွည္လြန္းသူ (သို႔) အရပ္ပုလြန္းသူမ်ားသည္ တစ္ယူသန္ စိတ္ရွိၿပီး မရဏဉာဥ္အားေကာင္း၍ ကိုယ္ထင္ရာကို လုပ္တတ္ၾကသည္။ အသက္ႀကီးေလ တစ္ယူသန္စိတ္မ်ား ေလျဖစ္သည္။

    (၂)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ့္သေဘာကိုယ့္ဆႏၵႏွင့္ အရာရာကို ျပဳလုပ္တတ္၍ အမွန္ထက္ အမွားမ်ားေနသည္။ မိဘေပးစား သူႏွင့္မညား ဘဲ ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ကိုယ္ယူတတ္သည္။ မိဘခ်မ္းသာလွ်င္ လူဆိုးလူမိုက္ ျဖစ္၍ သူယူေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ပါ ဆိုးသည္၊ (၂)ႂကင္းမိန္းကေလးမ်ား မာနႀကီး ၍ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည္။ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ေအာ္ေက်ာလံ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိဘ ဆင္းရဲလွ်င္ လူေကာင္းသူေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႐ိုးသားႀကိဳးစား၍ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးမားသည္။ အရွက္မရွိလုပ္လွ်င္လည္း သူမ်ားထက္သာသည္။

    ေလာကတြင္ ဆရာသမား၊ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ကိေလသာရာဂ အားျဖင့္ ၿငိစြန္းသူမ်ားသည္
 (၂)ႂကင္း မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

    (၂)ႂကင္းက်ား/မအားလံုး ဘာသာေရးစကားေျပာလွ်င္ မဟုတ္ တာ အကုန္လုပ္သည္။ ေလေၾကာရွည္သည္။ (၂)ႂကင္း က်ား/မမ်ား အိမ္ေထာင္ က်လွ်င္ ေအာက္ပါပံုစံႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၾကသည္က မ်ားသည္။

(က) မိမိအိမ္သို႔ အ၀င္အထြက္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ (ခ) ဇရပ္၊ ေက်ာင္းကန္ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
    (၂)ႂကင္းအားလံုး မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္၊ တရားတစ္ဖက္၊ ကိေလသာတစ္ဖက္ျဖစ္သည္။
 (၂) ႂကင္းမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီး၊ ရေသ့၊ ဖိုးသူ ေတာ္၊ သီလရွင္မၾကာခဏ၀တ္ၾကသည္။ (၂)ႂကင္းမမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပပါက သီလရွင္၀တ္ ၾကသည္။ (၂)ႂကင္း က်ား/မ အားလုံး ပညာ၊ အေတြးအေခၚဆိုးေၾကာင့္ မွားသင့္သည္ထက္လြန္က်ဴး၍ မွားမိလွ်င္ အဆိပ္ေသာက္၍ ေသျခင္း၊ ဆြဲႀကိဳးခ်၍ ေသျခင္း၊ ေရထဲခုန္ခ်၍ ေသျခင္းတို႔ျဖင့္ သတ္ေသသူမ်ားသည္ ေခတ္ပညာကိုဆုံးခန္းတိုင္္ေအာင္ တတ္ကၽြမ္း လွ်င္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ေမာက္မာစြာဆက္ဆံၾက၏။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ရည္းစားမ်ားသည္
၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စိတ္ဆႏၵအလိုမက်ပါက လင္ၿပိဳင္ မယားၿပိဳင္ထား ၾကသည္။ ေငြႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ေလာဘႀကီး၍ ေငြရမည္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ရဲသည္။ အသက္ႀကီးေသာအဘိုးႀကီး၊ အဘြားႀကီးမ်ားကိုလည္း ေငြရမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳရဲၾကသည္။ (၂)ႂကင္းတို႔၏စိတ္သည္ ပစၥဳပၸန္တြင္မရွိဘဲ ၿပီးခဲ့ေသာအတိတ္ကို အာ႐ုံျပဳၾကသည္။ မေရာက္ေသး ေသာအနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ပူပန္၍ ေျပာဆိုလႈပ္ရွားၾကသည္။ (၂)ႂကင္း အားလုံး စကားေျပာ ေကာင္း၍ သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ေအာင္ေျပာသည္။ (၂)ႂကင္း အားလုံး သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေနလွ်င္ အထြန္းဥာဥ္ျဖစ္၍ စကားနည္း ေအးေအး ကုတ္ကုတ္ ေနလွ်င္ မရဏဥာဥ္ျဖစ္
သည္။
    (၂)ႂကင္း က်ား/မ အားလုံး လုပ္ရဲကုိင္ရဲ၊ ေသရဲေသာစိတ္ဓာတ္ ရွိသည္။ အမွားအမွန္မခြဲျခားဘဲ စိတ္ထင္ရာျပဳလုပ္တတ္ ၾကသည္။ အေၾကာတက္၊ လိပ္ေခါင္း၊ ဂရင္ဂ်ီနာမ်ားအျဖစ္မ်ားသည္။

    (၂)ႂကင္း က်ား/မ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ မိဘစိတ္ဆင္းရဲၾကရ၏။ မိခင္ ကိုပို၍ ဒုကၡေပးသည္။ (၂)ႂကင္းမ်ား ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရၿခံဳ၍ မဟုတ္တာအကုန္လုပ္သည္။

    (၂)ႂကင္းမ်ား မိဘ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရင္းႏွီး၍ အစစအရာ ရာလုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၾက၏။ ကိုယ့္စိတ္ကုိယ့္ သေဘာႏွင့္ ထင္ရာလုပ္လွ်င္ ပ်က္စီးၾက၏။ မိဘေပးစားသူႏွင့္ယူလွ်င္ ခ်မ္းသာၾက၏။
(၂)ႂကင္းမ်ား အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း(၂)မ်ိဳးစလံုး အက်ိဳးေပး သည္။ ၾကာသပေတးနံမ်ားျဖစ္
ၾကေသာ (ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ) လုပ္ငန္းမ်ားက်ိဳးမေပးပါ။

တနဂၤေႏြနံ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု အထြန္းေနရာတြင္ရွိသျဖင့္ (၂)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာသူမ်ားကို အိမ္ေပၚသို႔ ေခၚတင္ၾကသည္။ မိဘဆရာသမား တို႔ေပးစားေသာအိမ္ေထာင္ႏွင့္ယူပါက ဘ၀တြင္မဆင္းရဲဘဲ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၾက၏။ မိမိသေဘာႏွင့္ျပဳလုပ္သူမ်ား ဘ၀တြင္ ဆင္းရဲမႈမ်ားႏွင့္
 ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ႏွင့္အုပ္စုမ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ စိတ္ ဓာတ္ရွိ၏။ (၂)ႂကင္း က်ား/မေမြးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေသသည့္အခ်ိန္အထိ ရွာေဖြသမွ်ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊ မိဘ၊ ဆရာသမား မ်ား မစားရ၊ သားသမီးမ်ားသာ စားရ၏။(၂)ႂကင္းအားလံုး လူတစ္ကိုယ္လံုး ေစ့စပ္ေသခ်ာေနသည္။ လူတစ္ ကိုယ္လံုး အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေနသည္။ ေရာက္ေလ ႐ုန္းထြက္လိုစိတ္ မ်ားေလ ျဖစ္သည္။ (၂)ႂကင္းမ်ား ႐ုန္းလွ်င္
 ေတာထြက္၍ ဘုန္းႀကီး ၀တ္ၾကသည္။

    မိမိကုိယ္ကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာသူဟူ၍ ထင္မွတ္ၿပီး အိမ္တြင္း၌ စာရင္း ဇယားမ်ားလုပ္ကာ ေနၾက၏။ အရြယ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ တြင္ မိဘမ်ား၏ ေသာ့ကိုင္ရာထူးကိုယူၿပီး ေနအိမ္တြင္း လႊမ္းမိုးၾက၏။(၂)ႂကင္းမ်ား ရာဇေနရာတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ရွိသည္။ က်ား/မ အားလံုး ထင္ေပၚလိုစိတ္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုထဲတြင္ ပို၍ထင္ေပၚလိုစိတ္ ရွိသည္။ မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သူမ်ားကို ခုတံုးလုပ္သည္။ ထင္ေပၚ လိုမႈအတြက္ ပြင့္လင္းမွန္ကန္မႈမရွိဘဲ လွည့္ပတ္ေကြ႕ေကာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကလွ်င္ မရဏေနရာ၏ အေတြးအေခၚမွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိဘဲ ဖံုးထားသမွ် ေပၚသည္။ အရွက္လံုးလံုးကြဲသည္။

 အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေကာင္းမႈ မွားယြင္းမႈ ပရိယာယ္ႂကယ္စြာ ဖံုးၾကသည္။ နီးစပ္ရာေသြးသား၊ သားသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပူးတြဲရာ လူမ်ားအတြက္ ဖံုးေပးျခင္းကုိလည္းေကာင္း ပူးတြဲရာလူမ်ားအတြက္
 ဖံုးေပးျခင္းႏွင့္ သားသမီး မ်ား မဟုတ္တာလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္မသိေအာင္ မိဘကဖံုးထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔မေကာင္းေသာအလုပ္ႏွင့္ရာဇကုိ မွားယြင္းစြာ ျပဳၾကပါက က်ား၊ မအားလံုးဘ၀တြင္ ျပင္၍မရေသာမွား ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ၾက ေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသေလာက္ သည့္အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရၿပီး လွ်င္ လူတစ္ကုိယ္လံုးမျမင္အပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္ အ႐ွက္ တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ၾကရ၏။ မိမိရာဇခြင္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါက ဘ၀တိုးတက္မႈရရွိၿပီး ရာဇခြင္မတည္ၿငိမ္ပါ က ဘ၀တြင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမည္။

(၂)ႂကင္းအားလံုး၏ အကုသိုလ္အမ်ားဆံုးေနရာသည္ ပုတိခြင္ ျဖစ္သည္။ ပုတိေနရာတြင္ (စိတ္)ရွိသည္။ (၂)ႂကင္းအားလံုး၏ စိတ္သည္ ပုတိစိတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂)ႂကင္းအားလံုး နံနက္မိုးေသာက္တြင္ အလင္းေရာင္ရွိသည့္အခ်ိန္၌ ပိျပားစြာ ေနထုိင္ သေလာက္ ညအေမွာင္ ဖံုးကြယ္ရာအရပ္တြင္ လူတစ္ကိုယ္လံုး ပုတိစိတ္ရွိ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္ ၾက၏။ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးေလ ပုတိစိတ္မ်ားေလျဖစ္သည္။
 
ကာမဂုဏ္စိတ္သည္ ႐ုပ္တြင္မရွိဘဲ စိတ္တြင္ရွိသျဖင့္ (၂)ႂကင္းမ်ား သူ႔စိတ္သူ႔ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ မေရွာင္ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳရဲသူမ်ား ျဖစ္သည္။ က်ား/မအားလံုး စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာတြင္ ဖံုးကြယ္မႈလုပ္ကိုင္ၾက၏။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္မပါလွ်င္ ဆန္႔က်င္သည္။ ေမွာင္ေသာ ေနရာတြင္ ပုတိစိတ္ရွိသျဖင့္ အမ်ားလူျမင္ကြင္းတြင္ အေနတည္ သေလာက္ ကြယ္ရာတြင္ ကိေလသာကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ား လြန္စြာလုပ္သည္။ အဓိပတိ တြင္ရွိေသာ ဘာသာေရးစကား လြန္စြာေျပာလွ်င္ ထိုလူမ်ိဳး ပုတိစိတ္အလြန္ မ်ားသည္။ (၂)ႂကင္း က်ား/မမ်ား လင္သားမ်က္ကြယ္၊ ဇနီးသားသမီးမ်ား မ်က္ကြယ္တြင္ သြားလာလႈပ္ ရွားေနထုိင္မႈမ်ားရွိပါက အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္၍ ေျပာဆိုေနထုိင္မႈမ်ား ရွိေသာ္ လည္း တိတ္တိတ္ ပုန္းကိစၥမ်ား လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးၾကသည္။ အရြယ္ေရာက္ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍
 ပုတိစိတ္မ်ားရွိၾကသျဖင့္ အတူေနေသြးသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေရာေထြး၍ အိပ္စားေနထုိင္ၾကပါက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ လူပ်ိဳရည္၊ အပ်ိဳရည္ ပ်က္ၾကရ၏။    (၂)ႂကင္း က်ား/မအားလံုးတို႔သည္ လြန္စြာ ဘာသာေရးစကားေျပာ သည္
 
လူပံုအလယ္တြင္ သူ႔ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ဘာသာေရး စကားမ်ားႏွင့္ သူသိ၊ သူတတ္၊ သူနပ္စကားမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ယူ၍ ဖံုးထားၾက၏။ ငယ္စဥ္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းစားခဲ့သည့္
အေၾကာင္း လြန္စြာေျပာသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၏အဓိပတိကို ရမည္ဆိုလွ်င္
ဘ၀ကိုစြန္႔လႊတ္ရဲၾက၏။

    ထို႔ေၾကာင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ (၂)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္။ မိမိဘ၀ကို စကားႏွင့္ လိမ္ညာဖံုးကြယ္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ စကားနည္း နည္းေျပာပါ။ လက္ေတြ႕က်က်ေျပာပါ။ အာေပါဓာတ္ကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳသမွ် လူအမ်ားကို လိုက္ေရာညီေထြစြာဆက္ဆံပါ။ ဘဂၤတြင္ ရွိေသာ ေျမဓာတ္ကဲ့ သို႔ မာန္မာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ပါဟု ေစတနာထား၍ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment