Thursday, January 11, 2018

၀ ၾကြင္း မဟာဘုတ္


ယခုေရးသားခဲ့ေသာ မဟာဘုတ္ပညာသည္ လူသားတို႔၏ မေနာ အိမ္တြင္ ကိန္ေအာင္းေနေသာ အဆိုးဥာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းအဆိုး ဥာဥ္မ်ားကုိ သိရွိၿပီး ျပဳျပင္ေနထုိင္သြားၾကပါက စိတ္လည္းခ်မ္းသာ၊ လူ
လည္း က်န္းမာ၍ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ လုိရာဆႏၵအားလံုး ၿပီးေျမာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

     (ဘဂၤအိမ္)=(အပ်က္မတည္ၿငိမ္)+ (ထင္ေပၚေလာဘ)
    (မရဏအိမ္)= (ခ်ဴခ်ာေပ်ာ့ညံ့)+ (စိတ္၊ လႈပ္ရွား)
    (အထြန္းအိမ္)=(စပ္စု၊ ႂကား၀ါ)+(ခရီး၊ စကား)
    (သိုက္အိမ္)=(လြဲမွား၊ ေစ့စပ္)+(ေငြ၊ အႂကား)
    (ရာဇအိမ္)=(မလြယ္ရႈႈပ္ေထြး)+(ပညာ၊ အေတြးအေခၚ)
    (ပုတိအိမ္)=(ဖံုးကြယ္မႈ)+(အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု)
    (အဓိပတိအိမ္)=(ဘ၀င္ျမင့္၊မာန)+(လူ၊လူတစ္လံုးတစ္ကိုယ္လံုး)

ဘဂၤအိမ္= အပ်က္၊မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စေနျဂဳိဟ္ထင္္ေပၚ၊ ေလာဘႏွစ္ခုတုိ႕ ဆက္စပ္လွ်က္ေပၚ ထြက္လာေသာအဓိပၸာယ္တုိ႕မွာ(၀)ႂကင္း ဘဂၤဥာဥ္စရိုက္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
    (၀)ႂကင္းဘဂၤေနရာတြင္ ထင္ေပၚမႈအထုပ္အထည္ အပ်က္ သေဘာရွိသည္။ ဘ၀တြင္ ထင္ေပၚလာလွ်င္  ပ်က္စီးေတာ့မည္။ အထုပ္ လုိက္စုမိလွ်င္ ကုန္မည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ထင္ေပၚလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုမစုိက္ဘဲ သိကၡာက်မည့္အလုပ္မ်ဳိးကုိ  ေရြးလုပ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပလွ်င္ အိမ္ရွင္မ ခုိင္းတာအကုန္လုပ္သည္။ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အထုပ္အထည္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု စုစည္း၍မရပါ။ လူပ်ဳိၾကီး၊ အပ်ဳိၾကီး စု၍ေနလို႕ရသည္။

    ထင္ေပၚမႈအပ်က္ေၾကာင့္ လူပံုအလယ္တြင္လက္ရွိ အေျခေန အဆုိးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္ လုံံး၀သည္းမခံဘဲ သိလွ်က္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ဘ၀ အပ်က္ခံ၍ ဆန္႕က်င္တုိက္ခိုက္သည္။ ေဒါသစိတ္နည္းျခင္း၊ ရာဂစိတ္နည္းျခင္း၊ မာန္မာနနည္းျခင္း၊ လူရည္သန္႕ စကားေအးေဆးစြာ ေျပာျခင္း၊ ၎င္းစရုိက္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္လွ်င္ ဘဂၤကိုႏုိင္လွ်င္ အဓိပတိကုိ ရမည္။ (၀)ႂကင္းမ်ားကိ အထုပ္လုိက္ အထည္လိုက္ရမည္ဟုထင္လွ်င္ ဘ၀ကို အပ်က္ခံ၏။

(၀)ႂကင္း မရဏဉာဥ္(သုိ႔)မရဏဖြား

 မရဏအိမ္ = ခ်ဴခ်ာ၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ သည္းမခံမႈ အဂၤါျဂိဳဟ္= စိတ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႕ ေပါင္းစပ္မႈ ျခင္းေၾကာင့္ေပၚထြက္လာေသာ အဓိပၸာယ္ တို႕မွာ (၀) ႂကင္း၏မရဏဥာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(က) စိတ္ (အဆိုး)

   
(ခ) စိတ္ခ်ဴခ်ာေပ်ာ့ည့ံမႈ (အဆိုး)
    (ဂ) စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည အဂၤါနံမ်ား (အဆိုး)

    (၀) ႂကင္း က်ားမအားလံုး မရဏေနရာတြင္ အဂၤါရွိသျဖင့္ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ တိုက္ရုိက္အဓိပၸာယ္အရ (စိတ္) အဂၤါျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ (စိတ္) အဂၤါျဂိဳဟ္စိတ္ခ်ဴခ်ာေပ်ာ႕ညံ့မႈေသာေၾကာင္႕(၀) ႂကင္းအားလုံး စိတ္ဆိုး လြယ္စိတ္ေျပလြယ္သည္။ ရဲစရာရွိလွ်င္ လြန္စြာရဲ၍ေၾကာက္စရာရွိ လွ်င္လည္း  လြန္စြာေၾကာက္သည္။ စိတ္ႏွင္႕ပတ္သက္၍ ထိန္ခ်ဳပ္ႏုိင္ စြမ္းအား နည္းသည္။ ကေလးဘ၀တြင္ ငုိအရယ္မ်ားသည္။ မလုိတစ္မ်ဳိး လိုတစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ေမြးသည္႕ေန႕မွ ေသသည္႕ေန႕အထိ ေပါခ်ာခ်ာေနထိုင္ တတ္ၾက၏။ က်ားမ်ားအရြယ္ေရာက္ၿပီး မိဘမ်ားႏွင္႕ မေနေတာ႕ဘဲ ဘိုးဘြား ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင္႕ ေနထိုင္တတ္ၾက၏။ အနီးကပ္ေနသူမ်ားႏွင္႕မတဲ႕ပါ။ ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ၾက၏။ ေပါင္းသင္း ရခက္ၾက၏။ အျငင္းအခံုသန္သည္။ သူ႕စိတ္ႏွင္႕လိုလွ်င္ အေကာင္း၊ မလိုလွ်င္ အဆိုးျဖစ္သြား၏။ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိဘ၀တြင္ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုသူမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်တတ္၏။

    အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ေမတၲာရွိ၍ယူျခင္းထက္သနား၍ယူျခင္း ကမ်ား၏။ သူေျပာသမွ်နာခံသူကို အိမ္တြင္ရွိသမွ် အကုန္ေပး၏။ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္လွ်င္ တုတ္ဆြဲ ဓားဆြဲ ေျခလက္ပါသည္။

    ေမြးသည္႕ေန႕မွေသသည္႕ေန႕အထိ စိတ္ေ၀ဒနာသည္မ်ား ျဖစ္ၾက ၏။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (၀)ႂကင္းျဖစ္လွ်င္ အတူေနမ်ားႏွင္႕မတဲ႕၊ ေမြးသည္႕ေန႕မွ ေသသည္႕ေန႕အထိစိတ္ေ၀ဓနာသည္မ်ားျဖစ္ၾက၏ဟု ဆိုလိုသည္မွာအ ရူးအႏွမ္း ျဖစ္ျခင္းကို မဆိုလုိပါ။ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍မရ ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သားသမီး ၊ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားေနာက္ကြယ္ တြင္ အတင္ေျပာၾက၏။ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္က ပင္စင္လစာရသည္အထိ အလုပ္မၿမဲပါ။ အထက္လူၾကီးႏွင့္မတဲ့၊ ေအာက္လူႏွင့္တဲ့သည္။ စစ္ဘက္၊ ေဆးဘက္ အက်ဳိးမေပးပါ၊ စိန္ႏွင့္ မတဲ့ပါ။ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္္ဆံေရး ေကာင္း၏။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးမေပး၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအက်ဳိးေပး၏။ စပ္တူလုပ္လွ်င္ ျပသာနာတက္၏။ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္လိုပါက စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းၿပီး ၾကဳိးစားလွ်င္  လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾက၏။
    (၀)ႂကင္း၏မရဏမွာ (စိတ္)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အထြန္းဉာဥ္ထက္ မရဏဉာဥ္စရုိက္ကပိုၾက၏။

    (၀)ႂကင္း အထြန္းဉာဥ္(သို႔) ေသာၾကာအထြန္းဖြား

အထြန္းအိမ္၏အဓိပၸာယ္ ထင္ေပၚစပ္စုလုိစိတ္ႏွင့္ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ ခရီး၊ စကား၊ လႈပ္ရွားတုိ႔ေပါင္းစပ္၍ ထြက္ေပၚလာေသာ အဓိပၸာယ္ကို (၀)ႂကင္းမဟာဘုတ္၏ အထြန္းဉာဥ္ျဖစ္ပါသည။
    (၀)ႂကင္း၏အထြန္းဉာဥ္ ထင္ေပၚစပ္စုမႈေနရာတြင္ စကားလႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္။ စကားမ်ားမ်ားေျပာလွ်င္ အထြန္းဉာဥ္ပ်က္သည္။ စကားမ်ားမ်ား ေျပာေသာ (၀)ႂကင္းအနီးကပ္လူအထင္မၾကီး၊ အျငင္းသန္လွ်င္ အထြန္း ပ်က္သည္။ မိမိအေပၚ စကားႏွင့္ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုလာလွ်င္သည္းခံစိတ္ေမြး၍ စကားကို ခ်ဳိသာစြာ ေျပာရသည္။ စကားေျပာေလာဘမၾကီးရ။ (၀)ႂကင္းစကားေျပာလွ်င္အလြန္အကၽြံေျပာသည္။ေျခကၽြံလွ်င္ႏႈတ္၍ရသည္။ စကားကၽြံလွ်င္ ႏႈတ္၍မရ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုေသာ (၀)ႂကင္းမ်ား မရဏဉာဥ္အားႀကီးသည္။ စကားခ်ဳိသာစြာ ေျပာဆိုေသာ(၀)ႂကင္းမ်ား သားသမီးအက်ဳိး ခံစားရ၏။
(၀)ႂကင္း သိုက္ဉာဥ္(သို႔)တနလၤာသိုက္ဖြား

    သိုက္အိမ္၏အဓိပၸာယ္ လဲြမွားေစ့စပ္၊ ၾကိဳတင္ပူပန္ေသာအဓိပၸာယ္ ႏွင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ေငြအႂကား အဓိပၸာယ္ေသာ အဓိပၸာယ္ ေပါင္းစပ္၍ ထြက္္ေပၚလာေသာ သေဘာတရားတုိ႔မွာ (၀)ႂကင္း သိုက္ဖြားအဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


 (၀)ႂကင္းအားလံုး သိုက္ေနရာတြင္ ရွိသျဖင့္ေငြေၾကးေလာဘရွိသျဖင့္ ေငြေၾကးေလာဘရွိလွ်င္ မရဏဉာဥ္၊ ေငြေၾကးေလာဘရွိလွ်င္ ကပ္ေစးနည္း လွ်င္ အဆိုး၊ ေငြ၊ အႂကားလြဲမွား ေစစပ္ေသခ်ာသျဖင့္ ေငြကုိ သံုးသင့္ေသာ ေနရာတြင္သံုးလွ်င္ သိုက္ခြင္ပ်က္၏။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းလုိစိတ္ လြန္စြာၾကီး မားသည္။ ေငြေၾကးကုိကုိယ္တိုင္ စာရင္းဇယားျပဳလုပ္၍ စီမံံခန္႔ခြဲလွ်င္ မရဏဉာဥ္စိတ္အခန္႔မသင္႔လွ်င္ (၅)ျပား (၁၀)ျပားကစ၍ ကပ္ေစးနည္း တတ္၏။

    စိတ္တိုလွ်င္ ကုန္ခ်င္သေလာက္ကုန္လိုက္ေလ်ာတတ္၏။ ထိုစ႐ုိက္ သည္ သိုက္ေနရာတြင္ရွိေသာ စီးပြားတို႔ကုိ ပုိခက္ေစ၍ ျပတ္လတ္ရွားပါး ေစသည္၊ ရရွိေသာေငြကို ကုိယ္တိုင္ကိုင္တြယ္ မသံုးစဲြဘဲ ယံုၾကည္ရေသာ သားသမီး သားမယားတို႔အား အပ္ႏွံသံုးစဲြလွ်င္ စုေဆာင္းမိ၍ သိုက္ကုိ အက်ဳိးေပးသည္၊ (၀)ႂကင္း တနလၤာခ်မ္းသာခဲသည္။ရာဇအိမ္၏ အဓိပၸာယ္ မလယ္႐ႈပ္ ပရိယာယ္ႏွင့္ၾကသပေတးၿဂိဳဟ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ပညာ၊ အေတြးေခၚတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ (၀)ႂကင္း ရာဇဉာဥ္ ထြက္ေပၚလာပါသည္

    (၀)ႂကင္းရာဇေနရာတြင္ ပညာအေတြးေခၚ႐ွိေနသည္။ မလယ္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပညာအေတြးအေခၚ ႐ွိသည္။ ႐ွင္းၿပီးေသာ ကိစၥမ်ားကို ျပန္႐ႈပ္သည္၊ ႐ႈပ္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ျပန္႐ွင္းသည္။ သူတုိ႔သည္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္လိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား သူ႔အေၾကာင္း သိလွ်င္ အထင္အျမင္ေသးၾက၏။လုပ္ငန္းစပ္တူလုပ္ပါက ခဏခဏ ျပသာနာတက္၏။ စပ္တူလုပ္လွ်င္ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း လုပ္ကုိင္ပါက ေအာင္ျမင္၏။ အစိုးရအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေပး၏။ အတတ္ ပညာေပါင္းစံုကုိ ထင္ေပၚလုိစိတ္ႏွင့္ သင္ယူျခင္းမ်ာကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ ၍ မိမိ ဘ၀အတြက္ အက်ဳိး႐ွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြဲႏွင့္လုပ္ကုိင္ပါက လြန္စြာတုိးတက္ ေအာင္ျမင္၏။

(၀) ႂကင္းပုတိဉာဥ္ (သုုိ႔)တနဂၤေႏြသား ပုတိဖြား

 ပုတိအိမ္၏ အဓိပၸာယ္သည္ ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္း၊ ေပ်ာ႔ညံ့ျခင္း၊ မေက်ာ္ေစာလိုျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္သည္ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းတုိ႔ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ (၀)ႂကင္း ပုတိဉာဥ္ ထြက္ေပၚလာပါသည္။
    (၀)ႂကင္းအားလံုး ပုတိေနရာတြင္ အုိးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု႐ွိေနပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အုပ္စုဒဏ္၊ အိမ္ေထာင္ဒဏ္ကို မလြတ္ကင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။အိမ္ေထာင္ေနရာတြင္ ႏွစ္ထပ္က်သျဖင္႔(၀)ႂကင္းအားလံုး အိမ္ေထာင္စုတုိ႕၏ အက်ဳိးေပးမႈတို႔ကုိ မလြတ္ကင္ၾကဘဲ အိမ္ေထာင္ေရး ေလာဘစိတ္ေၾကာင့္ ခံေနၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ေနရာတြင္ ႏွစ္ထပ္က်သျဖင့္ အတြင္းအုပ္စုတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ ျပန္႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ အိမ္ေထာင္႐ႈပ္ေထြး လွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းမ႐ႈပ္၊ အေဖာ္ပါသည္။ ၎င္းအေဖာ္သည္ ဓာတ္သိ ပဲျဖစ္၏။
    လက္႐ွိအိမ္ေထာင္ႏွင့္ အဆင္မေျပပါက မိမိသားမယား လင္သား ကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္႐ႈပ္ ေထြးၾက၏။ (၀)ႂကင္းမ်ား ကိေလသာ ရာဂစိတ္ၾကီးမားေလေလ ဘ၀တြင္ခံရေလဲျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တဏွာရာဂကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မွသာလွ်င္ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၀)ႂကင္း အဓိပတိဉာဥ္ (သို႔) ဗုဒၶဟူး အဓိပတိဖြား


 အဓိပတိအိမ္၏ အဓိပၸာယ္သည္ ဘ၀င္ျမင့္ မာနေက်ာ္ေစာလုိမႈျဖစ္ ၿပီး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူတစ္ကုိယ္လံုးႏွင့္ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎င္းတုိ႔ဆက္စပ္လိုက္ေသာအခါ (၀)ႂကင္း အဓိပတိဉာဥ္ ထြက္ေပၚလာ ပါသည္။
(၀)ႂကင္းအားလံုး လူပံုအလယ္တြင္ လူတစ္ကိုယ္လံုး တစ္ေလာက လံုးကုိ ဂ႐ုမစိုက္ဟန္ျဖင့္ ပံုဖမ္း၍ ဆက္ဆံၾက၏။ အမ်ားလူျမင္ကြင္းတြင္ မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္း ျဖင့္ေနျခင္းသည္ (၀)ႂကင္းတုိ႔၏ လူျမင္ကြင္းတြင္ ပံုေဖာ္ထားေသာအရာျဖစ္၏။

    (၀)ႂကင္းတို႔သည္ မီးေတာက္မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ေနထိုင္မႈကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္၍ အာေပါဓာတ္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္မႈ ေျပာင္းပစ္ရမည္။ လူလွဖို႔ထက္ စိတ္လွဖို႔ကုိ က်င့္ႀကံရမည္။ လူတစ္ကိုယ္လံုး သန္႔ျပန္႔စြာေနထိုင္ရမည္။ ပစ္စလက္ခတ္ ေနလွ်င္ မရဏဉာဥ္ လူလူခ်င္းေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိႏွင့္ ေပါင္းသင္း သူမ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ေမြးရမည္။ မိမိ မႏွစ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို သူတစ္ပါးကိုလည္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ေရဓာတ္ကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္ ပူူးတဲြသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံ။ မိမိအတြက္ႏွင့္ ပူပင္ေသာကေရာက္ရဘဲ ေအးခ်မ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစ လွ်င္ အထူးေအာင္ျမင္၏။ လူႏွင့္စိတ္သည္ ကၽြဲကူးေရပါ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိစိတ္ ဆႏၵကို ေ႐ွ႕တန္းမတင္ဘဲ ေနထိုင္ဆက္ဆံလွ်င္ ဘ၀တြင္ လြန္စြာေအာင္ျမင္ ၾက၏။

    အထက္ပါေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ (၀)ႂကင္းဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားသည္ (၀)ႂကင္း (၇) ႂကင္းေန႔ဖြားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါ၍ မည္သည့္ေန႔မဆို (၀)ႂကင္းသည္ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားၾကကုန္ေသာ (၇)ေန႔ဖြားမ်ားသည္ အထက္ပါေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မေကာင္းေသာစ႐ုိက္မ်ာကို ပယ္လိုက္ပါက လူ႔ဘ၀တြင္ စိတ္လည္းခ်မ္းသာ လူလည္းက်န္းမာ၍ စိတ္သြားတုိင္းကုိယ္ပါ လုိရာဆႏၵမ်ားကို ထာ၀ရရ႐ွိၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား အဆင္မေျပက comment ခ်န္ေပးခဲ့ပါ
No comments:

Post a Comment