Sunday, February 18, 2018

ႀတိစတုဋီကာ (သုိ႕) ႀတိရန္းႏွင့္ စတုရန္းအား အႏုစိတ္ဖြင့္ဆုိျခင္း

        ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ကုိ လုိက္စားသူမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေၾကာင္းတရားထက္ အက်ဳိးတရားကုိသာ ရွာေဖြစုေဆာင္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
          အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီးအတြဲ (၁) (၂) (၃) အး ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး ဆရာေတာ္ခင္ႀကီး ေဖ်ာ္သည္ အဂၤ၀ိဇၨာက်မ္းမ်ားကုိ ျပဳစုရာတြင္ အႏု ၊ အၾကမ္းအစရွိေသာ တုိင္ပညာခန္းမ်ားအား ကြန္ခ်ာသဖြယ္ ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ေဗဒင္လုိက္စားသူမ်ား (ကြ်ႏု္ပ္အပါအ၀င္) ၄င္းက်မ္း (၃)ခုစလုံးအား ေၾကလည္ေအာင္ မရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါ။
          ကြ်ႏု္ပ္ ယခုဖြင့္ဆုိမည္ျဖစ္ေသာ ႀတိစတုပညာခန္းတြင္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ --
          ၁။       ႀတိစတုကုိ ေဆာင္ရမည္။
          ၂။       ႀတိစတုကုိ ေရွာင္ရမည္။
          ၃။       ႀတိစတုကုိ နင္းပါ။
          ၄။       ႀတိစတုကုိ ခင္းပါ။

                   စသည္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ ေဗဒင္၀ါသနာရွင္ တခ်ဳိ႕သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖြင့္ဆုိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရွင္းလင္းဘဲ ေဆာင္ရန္လား ၊ ေရွာင္ရန္လား၊ လွဴရန္လား၊ ခင္းရန္ လား ေ၀ခြဲလုိ႕မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္သည္ ၄င္းပညာရပ္မ်ားကုိ (၁၀)ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႕ သုေတသနာျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထူးျခားေသာႀတိစတု ပညာခန္း၏လ်ွဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။
ႀတိရန္းစတုရန္းကုိ  ေဆာင္ပါ
                                      ၅                                 ၀
                                      ၂                                 ၄
                                      ၆                                 ၁ (ေမြးနံ)
                                     -၁-                              -၃-
                                      ၄ (စတုရန္း)                   ၆
                                      ၀                                ၂
                                      ၃(ႀတိရန္း)                     ၅
                             (တနဂၤေႏြတုိင္)                   (အဂၤါေန႕)

                                           ၁ (ေမြးနံ)
                                           ၅
                                          ၂
-      ၄ -
(ဗုဒၶအခါ)
    
          ႀတိစတုကုိေဆာင္ရန္ ပညာခန္းတြင္ တနဂၤေႏြသားတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ႀတိရန္းျဖစ္ေသာ အဂၤါေန႕ (၁၀း၃၀)မွ (၁၂း၀၀)အတြင္းသည္ စတုရန္း (ဗုဒၶ)အခါျဖစ္ခါ၍ ၄င္းေန႕ႏွင့္အခါတြင္ တနဂၤေႏြသား၏ ေမြးနံသည္ ဆပြတ္ႏွင့္ ပဥၥပြတ္ဌာနတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဌာနရပ္တည္မႈအရ အေကာင္းႏွစ္ဌာနတြင္ ရွိေနပါ သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ၄င္းတနဂၤေႏြသားသည္ အေၾကာင္းႀကီးငယ္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါက ၄င္းေန႕ႏွင့္အခါကုိ ေဆာင္ရန္အတြက္ ႀတိရန္းႏွင့္ စတုရန္းကုိ ေဆာင္ပါဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
          ၄င္းပညာခန္းအား ကြ်ႏု္ပ္၏အေၾကာင္းအက်ဳိးပညာခန္းႏွင့္ ေဖာ္ျပရမည္ဆုိေသာ တုိင္၏ေအာက္ေျချဖစ္ ေသာ (ႀတိစတု)မွန္ကန္ခါမွ တုိင္၏အေပၚတြင္ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မွန္ကန္စြာရရွိပါမည္။
                             ၅ (ဘာသာမွန္ကန္မႈ)                     ၅ (န၀င္း)
                             ၂                                              ၂
                             ၆                                              ၆
                             ၁ (မူလ)                                     ၁
                             ၄ (သစၥာေလးပါး)                          ၄ (စတုရန္း)
                             ၀                                              ၀
                             ၃ (ရတနာသုံးပါး)                          ၃ (ႀတိရန္း)
          တုိင္၏ (၄)ဌာနေျမာက္တြင္ရွိေသာ သစၥာ (၄)ပါးအား မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္းႏွင့္ တုိင္၏(၃)ဌာနေျမာက္ တြင္ရွိေသာ ရတနာ(၃)ပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ျခင္းအစရွိေသာ ႀတိရန္းဌာနႏွင့္ စတုရန္းဌာနကုိ (ေဆာင္)ထား သူတစ္ေယာက္သည္ တုိင္၏(န၀င္း)တြင္ရွိေသာ (ဘာသာ)အမွန္တရားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
          အိႏၵိယျပန္ အရွင္ဣႏၵ၀ံသ မေထရ္ေရးသားျပဳစုေသာ အဂၤ၀ိဇၨာအလင္းျပဓာတ္ရုိက္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၂၅၅)တြင္ ၄င္းႀတိရန္းႏွင့္ စတုရန္းဌာနတုိ႕ကုိ ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ -
          ႀတိရန္း စတုရန္း ဓာတ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရန္အေၾကာင္းကား (၇)ရက္သားသမီးတုိ႕သည္ မည္သည့္ေန႕ရက္မဆုိ ထုိေန႕ရက္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႀတိရန္း စတုရန္းအခ်ိန္အခါမ်ားမွာ ၄င္းဓာတ္တုိ႕၏ဆုိင္ ရာ အရပ္ေဒသမ်ားသုိ႕သြားေရာက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံအစည္တုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါက အလြယ္တကူပင္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း မူလက်မ္းေဟာင္းက ထုတ္ဆုိေလသည္။                             ၅                                              ၅                
                             ၂                                              ၂
                             ၆                                              ၆
                             ၁                                              ၁
                             ၄ (စတုရန္းအခါ)                           ၄ (ေတာင္အရပ္)
                             ၀                                              ၀
                             ၃ (ႀတိရန္းအခါ)                            ၃ (အေရွ႕ေတာင္အရပ္)
                   
          က်မ္းအလုိအရ တနဂၤေႏြသားသည္ တနဂၤေႏြေန႕၏ (၉း၀၀)နမွ (၁၀း၃၀)စတုရန္းအခါတြင္ (ေတာင္ အရပ္)သုိ႕လည္းေကာင္း၊ (၃း၀၀) မွ (၄း၃၀)ႀတိရန္းအခါတြင္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သုိ႕လည္းေကာင္း အလုပ္ကိစၥမ်ား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
          တစ္ဖန္၄င္းက်မ္း၏ စာမ်က္ႏွာ(၆၄) ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ(၆၅)တြင္ ''ေ၀းသူပင္ျပန္ရ နီးေအာင္ကြယ္ ႀကံဆ ႀတိစတုႏွစ္ပါးပ'' ဟူေသာ အပုိဒ္တြင္ တနဂၤေႏြသားသမီး အေ၀းသုိ႕ထြက္သြားပါက ယင္း၏ ေနအိမ္ရွိ ဖိနပ္ခြ်တ္တြင္ တနဂၤေႏြသား၏ ႀတိရန္း စတုရန္းႏွစ္နံတြဲ (ေစာင္းလ်ား)သားကုိ စုိက္ထူထားပါက ဧကန္မလြဲ ျပန္ေရာက္မည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။

                                      ၅
                                      ၂
                                      ၆
                                      ၁
                                      ၄
                                      ၀                 ေစာင္းလ်ား
                                      ၃
ျပဳလုပ္ရန္မွာ
          အထက္ေန႕သားတစ္ဦးဦး (ေသာၾကာ ၊ တနလၤာ ၊ ၾကာသပေတး)မွ စေရဓာတ္ေပၚခ်ိန္ (ေသာၾကာ) ခ်ိန္၌ ေစာင္းလ်ားသားတစ္ေတာင္ခန္႕ကုိ သီးသားလက္ကုိင္တုတ္ျဖင့္ ေျမာက္အရပ္သုိ႕လွည့္ကာ (၂၁)ခ်က္ ရုိက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရုိက္သြင္းရမည့္ေနရာဌာနမွာ ေနအိမ္၏အတက္အဆင္း ဖိနပ္ခၽြတ္တြင္ျဖစ္သည္။
ႀတိရန္းစတုရန္းကုိနင္းရန္
          ထပ္မံ၍ က်မ္းစာကို ဆက္လက္၍ သုေသတနျပဳလုပ္ၾကည့္ရာ စာမ်က္ႏွာ(၆၇)အပုိဒ္ (၂)တြင္ တနဂၤေႏြသားတစ္ဦးဦးအေၾကာင္းကိစၥရွိ၍ ခရီးသြားရေသာ္ မိမိ၏ႀကိရန္း ၊ စတုရန္း ႏွစ္နံတြဲအရြက္ခက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေစာင္းလ်ား(သုိ႕) ဇလပ္ရြက္ (၂၅)ရြက္ကုိစုပုံ၍ ေျခေထာက္ႏွင့္ (၇)ခ်က္တိတိေဘးရန္ ကင္းလြတ္ ေစဆုိၿပီးနင္း၍ ထြက္သြားရန္ဟု ဖြင့္ဆုိထားျပန္ပါသည္။
                             ၅                                              ၅                
                             ၂                                              ၂
                             ၆                                              ၆
                             ၁                                              ၁
                             ၄                                              ၄ (စတုရန္း)
                             ၀ ေစာင္းလ်ားရြက္                         ၀
                             ၃ (၂၅ ရြက္)                                ၃ (ႀတိရန္း)

ျပဳလုပ္ရန္မွာ
၁။       ႀတိရန္း + စတုရန္းအခ်ိန္ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)
၂။       ႀတိရန္း + စတုရန္းအရြယ္ (ေစာင္းလ်ားရြက္)
၃။       အေရအတြက္ (၂၅ ရြက္ )
၄။       နင္းရန္အခ်က္ (၇)ခ်က္

ႀတိရန္း ၊ စတုရန္းကိုေရွာင္
          ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ေရးသားျပဳစုေသာ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီး၏အတြဲ (၁) စာမ်က္ႏွာ (၄၇) အပုိဒ္ (၂)တြင္ ဖြင့္ဆုိထားေသာ ႀတိစတုပညာခန္းမွာ ---
          ႀတိရန္းကုိ စတုရန္းအုပ္ျခင္း၊ စတုရန္းကုိ ႀတိရန္းအုပ္ျခင္းဟူသည္ကား တနဂၤေႏြသား၏ႀတိရန္း (အဂၤါ) စတုရန္း (ဗုဒၶဟူး) ၄င္းႏွစ္ပါးစပ္အရပ္အားျဖင့္ အရင္းအဖ်ားအနံသစ္တုိ႕ကုိ ေရွာင္ရာ၏ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိထား ပါသည္။
                             ၅                                              ၅
                             ၂                                              ၂
                             ၆                                              ၆
                             ၁                                              ၁
                             ၄                                              ၄
                             ၀        ဇလပ္                               ၀        ေလးညႇင္း
                             ၃                                              ၃

          အဓိပၸာယ္မွာ တနဂၤေႏြသားသည္ အဂၤါအစ ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး ႏွစ္ နံတြဲ (ဇလပ္) ရြက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူးအစ အဂၤါနံအဆုံး (ေလးညႇင္း) ပြင့္ကုိလည္းေကာင္း၊ မေဆာင္အပ္။ အေဆာင္အေနႏွင့္ မသုံးအပ္ဟု ဆုိလုိပါသည္။
          ၄င္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ က်မ္းရင္းလကၤာ စာမ်က္ႏွာ (၄၄)တတိယအပုိဒ္ရွိ အစာေရွာင္ရန္အပုိဒ္တြင္ တနဂၤေႏြသား က်န္းမာေရး ညံ့မႈ ၊ အဂၤါအခါ ၊ ဗုဒၶဟူးအခါတုိ႕တြင္ ဗုဒၶဟူးနံအစာတုိ႕ကုိ ေရွာင္ရန္ ျပဌာန္းထား ပါသည္။

                             ၅                                              ၅
                             ၂                                              ၂
                             ၆                                              ၆
                             ၁                                              ၁
                             ၄ (အစားအစာ)                             ၄  (စတုရန္းအခါ)
                             ၀                                              ၀       
                             ၃ (အခါ)                                     ၃  (ႀတိရန္းအခါ)

          ဥပမာ- တနဂၤေႏြသား တစ္ဦးသည္ အဂၤါအခါ ၊ ဗုဒၶဟူးအခါတုိ႕တြင္ ဗုဒၶဟူးနံ (၀က္သား)စားမိပါက ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။
          ၄င္းႀတိရန္း၊ စတုရန္းႏွစ္ပါးကုိ ေရွာင္ရမည္ကို သတိမမူခဲ့ေသာ ကြ်ႏု္ပ္ကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကုိ အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပပါဦးမည္။ ထုိေန႕ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္း ေကာင္းႀကီး မွတ္မိေနပါသည္။
          ေန႕က တနဂၤေႏြေန႕
          အခ်ိန္က တနဂၤေႏြအခ်ိန္ ။ ကြ်ႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ ကုလားလူမ်ဳိးတစ္ဦး၏ မဂၤလာေဆာင္။
          ေကၽြးမွာက (စေန)နံ ဒံေပါက္ထမင္း။
          ကြ်ႏု္ပ္၏ေမြးနံက (စေနသား)
                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂
                             ၆                                                        ၆
                            -၁-                                                      -၁-
                             ၄                                                        ၄                          
၀ (ကုလား) (ဒံေပါက္) (စေနသား)               ၀ (ခုိက္)       
                             ၃                                                        ၃ 
                   (တန္ဂၤေႏြေန႕)                                       (တနဂၤေႏြအခါတုိင္)

          အခ်ိန္တုိင္အရဆုိလွ်င္ ကြ်ုႏု္ပ္မွာ ၄င္းမဂၤလာေဆာင္သုိ႕ (လုံး၀)မသြားသင့္ေပ။ သုိ႕ေသာ္လည္း အလြန္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ မသြားလွ်င္ မေကာင္းေပ။
          ''ကဲ'' ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ၊ သြားၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း အေတြ႕အႀကဳံ တစ္ခုတုိးတာေပါ့ဟု ဆုံးျဖတ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဇနီးႏွစ္ေယာက္သား တနဂၤေႏြေန႕ ညေနတြင္ ကုလားမဂၤလာေတာင္သုိ႕ ထြက္လာခဲ့ၾက သည္။
          ဟုိေရာက္ေတာ့ နိမိတ္တစ္ခုက ျပေနၿပီ ၊ မဂၤလာေဆာင္လာေသာ ဧည့္သည္တစ္ဦး၏ ဖိနပ္မွာ မွားစီး သြးတာလား၊ ေပ်ာက္တာလားေတာ့မသိ။ ဖိနပ္ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေနၾကသည္။
                             ၅                                                       ၅
                             ၂                                                        ၂
                             ၆                                                        ၆
                             ၁                                                        ၁
                             ၄                                                        ၄                          
၀ (ဖိနပ္) ခုိက္                                        ၀ (စေနသား) ခုိက္    
                             ၃                                                        ၃ 

          ကြ်ႏု္ပ္မွာ (ခုိက္) နိမိတ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ေမြးနံ စေနသားမွာ (ခုိက္)လြတ္ၿပီး ဟု ၀မ္းသာ၍ မဂၤလာေဆာင္မွ ေကြ်းေသာ ဒံေပါက္ထမင္းကုိ တ၀စားၿပီး  သတုိ႕သမီး၊ သတုိ႕သားတုိ႕အား ႏႈတ္ဆက္ကာ အိမ္သုိ႕ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဇနီးမွ --
          ''အစ္ကုိေရ --- ဒံေပါက္ထမင္းစားရတာ ရင္ထဲတစ္မ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ အေအးတစ္ခု ေသာက္ရင္ ေကာင္းမယ္''
          ကြ်ႏု္ပ္မွ ''ေအး --- ေကာင္းတယ္၊ ေသာက္တာေပ့ါကြာ''ဟု ေျပာၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား လမ္းထိပ္က အေအးဆုိင္သုိ႕ ၀င္ထုိင္လုိ္က္ၾကသည္။
          အေအးဆုိင္မွ စားပြဲထုိးေလးက
          ''ဘာ အေအးေသာက္မလဲ အစ္ကုိတုိ႕''
          ''ေအးကြာ ---- စပါကလင္ႏွစ္လုံးပဲ လုပ္ပါ''
          ကြ်ႏု္ပ္မွာ စပါကလင္ကုိ ေသာက္ရင္း ပုလင္းတစ္၀က္က်ဳိးေလာက္တြင္ အခ်ိန္တုိင္ကုိ သတိရလုိက္သည္။
                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂
                             ၆                                                        ၆            စပါကလင္
                             ၁                                                        ၁
                             ၄                                                        ၄                          
၀      စပါကလင္                                     ၀
                             ၃                                                        ၃ 
                      (အခ်ိန္တုိင္)                                          (ေမြးေန႕တုိင္)

          အခ်ိန္တုိင္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေမြးေန႕ (စေန)မွာ ခုိက္ဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ကြ်ႏု္ပ္ေသာက္ေနေသာ စပါကလင္မွာ အခ်ိန္တုိင္၏ ႀတိရန္း၊ စတုရန္းႏွစ္ဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္ (စပါကလင္) ဟူေသာ အဂၤါနံအစ ဗုဒၶဟူးနံအဆုံးသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ေမြးေန႕တုိင္၏ စတုရန္းကုိ ပဥၥပြတ္အုပ္ေသာ ပ်က္စီးျခင္း ပညာခန္း (ဆီေသာက္၊ လင္းျပင္) အတြဲပါမိေနျပန္ပါသည္။ ထုိပညာခန္း၏ တုိင္စဥ္အမွန္မွာ (သာစည္၊ပင္းယ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။
                             ၅                                                        ၅
                             ၂   (ပင္းယ)                                          ၂        (လင္းျပင္)
                             ၆                                                        ၆           
                             ၁                                                        ၁
                             ၄                                                        ၄                          
၀                                                        ၀  (ဆီေသာက္)
                             ၃                                                        ၃ 
                   (တုိင္) အမွန္                                             (တုိင္) အမွား

          ကြ်ႏု္ပ္မွာ သိလုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာက္က်သြားပါၿပီ။ စပါကလင္ေသာက္လုိ႕ ပုလင္းတစ္၀က္က်ဳိး သြားခ်ိန္တြင္ ကြ်ုႏု္ပ္၏၀မ္းဗုိက္တြင္းမွ (ပုိးေကာင္)မ်ား စစ္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ တ၀ုန္း၀ုန္း၊ တေ၀ါေ၀ါအသံမ်ား ၀မ္းဗုိက္တြင္းမွ ျမည္လာၿပီး ပြဲၾကမ္းမလာခင္ ကြ်ႏု္ပ္မွ ဇနီးသည္အား ---
          ''ကဲ -- ညီမေရ ၊ အစ္ကုိေတာ့ အေျခအေန မဟန္ေတာ့ဘူး။ ဆုိကၠားနဲ႕ ျပန္ႏွင့္ေတာ့မယ္။ ညီမ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းသာ လုိက္ခဲ့ေပေတာ့''
          ဆုိကၠားဆရာ၏ နင္းႏႈန္းမွာ ေႏွးေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ ဗုိ္က္ထဲမွ တ၀ုန္း၀ုန္းအသံမ်ားသည္ ပုိမုိ၍ ျပင္းထန္လာေလၿပီ။ လမ္းထိပ္သုိ႕အေရာက္ ဆုိကၠား ဆရာကား က်သင့္ေငြကုိရွင္းၿပီး အိမ္သုိ႕ တဟုန္ထုိး ေျပးထြက္လာခဲ့ရာ ကြ်ုႏု္ပ္ေနထုိင္ရာအိမ္ေရွ႕သုိ႕ အေရာက္တြင္ လုံး၀ေအာင့္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ၀မ္းမ်ား တရစပ္သြားပါေတာ့သည္။ ကြ်ႏုပ္မွာ ၿခံထိပ္တြင္ ပုဆုိးကုိမကာ အသာေလးထုိင္ခ်လုိက္ရပါေတာ့သည္။
          ေနာက္ရက္တြင္ ေဆးဆုိင္မွ ၀မ္းပိတ္ေဆး ၀ယ္ေသာက္လိုက္မွ ၀မ္းသြားျခင္း ကိစၥရပ္သြားပါ ေတာ့သည္။
          ႀတိရန္း၊ စတုရန္း ဌာနႏွစ္ခုသည္ ဤသုိ႕ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဒုကၡေပး၏။
ဆက္လက္၍ တင္ျပပါဦးမည္
          ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၄င္းဋီကာႀကီး၏ စာမ်က္ႏွာ (၄၄)အပုိဒ္ (၁)တြင္ ႀတိရန္းႏွစ္ထပ္ႏွင့္ စတုရန္း ႏွစ္ထပ္ကုိ ေဆာင္ပါဟု ဖြင့္ဆုိထားျပန္ပါသည္။
          ႀတိရန္းႏွစ္ထပ္၊ စတုရန္း ႏွစ္ထပ္ဟူသည္ကား တနဂၤေႏြသားမွာ တနဂၤေႏြ၏ႀတိရန္း အဂၤါႏွစ္ထပ္၊ စတုရန္း ဗုဒၶဟူးႏွစ္ထပ္ နံသစ္တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရာ၏ဟုဆုိပါသည္။
                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂       
                             ၆                                                        ၆           
                             ၁                                                        ၁
                             ၄  (စတုရန္းႏွစ္ထပ္)                                ၄  (ရြက္လွ)                      
၀                                                        ၀ 
                             ၃  (ႀတိရန္းႏွစ္ထပ္)                                 ၃  (ေဇာ္စိမ္း) 
၄င္းႀတိရန္း၊ စတုရန္းႏွစ္ထပ္တုိ႕ကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ မဂၤလာကိစၥမ်ားယၾတာျပဳရာတြင္ (အေဆာင္) အျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး အမႈအခင္းျဖစ္သူမ်ားကုိ နင္းၾကမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ခြဲျခားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။
          တစ္ဖန္ အိႏၵိယျပန္ အရွင္ဣႏၵာ၀ံသမေထရ္ေရးသားျပဳစုေသာ အဂၤ၀ိဇၨာအလင္းျပဓာတ္ရုိက္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ(၇၀) ၊ အပုိဒ္(၂)တြင္ ထပ္မံဖြင့္ဆုိထားေသာ အခ်က္မွာ မည္သည့္ေန႕သားမဆုိ အခိုက္အတန္႕အား ျဖင့္ မက်န္းမာ၊ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မိမိတုိ႕ေန႕နံႏွင့္ သင့္ျမတ္ေသာ ႀတိရန္း၊ စတုရန္းဓာတ္နံအရြက္ မ်ားကုိ အိပ္ရာေအာက္တင္ပါးတည့္တည့္က ျဖန္႕ခင္း၍ အၿမဲတမ္း ၄င္းအေပၚတက္အိပ္ရမည္။
                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂       
                             ၆                                                        ၆           
                             ၁                                                        ၁
                             ၄  (စတုရန္း)                                         ၄       
၀                                                        ၀        (ေစာင္းလ်ား)
                             ၃  (ႀတိရန္း)                                           ၃ 

          ျပဳလုပ္ရန္မွာ ေမြးေန႕၏ ည (၉း၀၀) မွ (၁၀း၃၀)အတြင္းတြင္ ထုိသူ၏ တင္ပါးေအာက္တြင္ ခင္း၍ အိပ္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ရက္သတၱပတ္ခင္းအိပ္ၿပီးေနာက္တစ္ပတ္ေမြးေန႕မနက္ (၉း၀၀) မွ (၁၀း၃၀)အတြင္း ထုိခင္းအိပ္ထားေသာ အရြက္မ်ားကို ဘုမၼိအရပ္တြင္ စြန္႕ပစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္ကုိ္ယ္ေတြ႕၄င္းပညာခန္းကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အသုံးျပဳခဲ့ပုံကုိ ဆက္လက္၍ တင္ျပပါဦးမည္။ကြ်ႏု္ပ္ ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ရ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖခင္ အဂၤါသား ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့စဥ္က ၄င္း၏ ႀတိရန္း၊ စတုရန္းႏွစ္နံတြဲကုိ ဖခင္၏အိပ္ရာ တင္ပါးေအာက္တြင္ ခင္းသိပ္၍ (၃)ပတ္ခန္႕ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

                   ၀                                    ၀
                   ၄                                    ၄
                   ၁                                    ၁
                   ၃ (အဂၤါသား)                      ၃ (မူလ)
                   ၆                                    ၆
                   ၂   (ဖက္သန္း)                   ၂   (ႀတိစတု)
                   ၅                                    ၅
          က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္အရ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိဟု ေဆးမွတ္တြင္ ေရးသားထားေသာ္လည္း ယၾတာ ျပဳလုပ္ၿပီး (၃)ပတ္ခန္႕အၾကာတြင္ ေဆးစစ္ခ်က္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရာ ၄င္းစစ္ေဆးခ်က္တြင္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ လုံး၀မေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါသည္။
          ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပညာခန္း ေက်းဇူးတရားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏တုိ႕၏ ပညာေပၚတြင္ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ၊ စနစ္က်မႈတုိ႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ဖခင္က်န္းမာေရးမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ကြ်ုႏု္ပ္ထင္ျမင္မိပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္သည္ ၄င္းႀတိရန္း၊ စတုရန္း ပညာခန္းကုိ ဆက္လက္၍ ေလ့လာခဲ့ရာ အဂၤ၀ိဇၨာတုိင္တစ္တုိင္တြင္ ပထ၀ီ ၊ ေတေဇာ ၊ အာေပါ ၊ ၀ါေယာ အစရွိသည့္ ဓာတ္(၄)ပါးႏွင့္ မလြတ္ကင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂       
                             ၆                                                        ၆           
                             ၁                                                        ၁
                             ၄                                                        ၄ (စတုရန္း)   
၀   (စေရဓာတ္))                                    ၀       
                             ၃                                                        ၃ (ႀတိရန္း) 

          အဂၤါ (ဓါတ္ဖုိ) ေလေျပ ေလညင္းဓာတ္ႏွင့္ ရာဟု (ဓာတ္မ)ေလမုန္တုိင္းဓာတ္တုိ႕မွာ ဓာတ္ႏွစ္ခု တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု သဟဇာတျပဳၾကသျဖင့္ ေလဓာတ္ပါ ေယာဓာတ္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ၀ါေယာဓာတ္သည္ လူတစ္ေယာက္၏ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ဓာတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေျခေထာက္ မ်ား လႈပ္ရွားခင္း၊ လက္မ်ားလႈပ္ရွားျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႕ျခင္းမ်ားကိုလည္း ၀ါေယာဓာတ္ကပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ပါသည္။
          ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလျတ္ေသာ လူမမာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕၏ဆုိင္ရာ ႀတိရန္း၊ စတုရန္း ႏွစ္နံတြဲကုိ တင္ပါးေအာက္မွ ခင္းသိပ္လွ်င္သ့င္ေတာ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကြ်ုႏု္ပ္ေရးသားဖြင့္ဆုိခဲ့ေသာ ႀတိစတုဋီကာမွာ ဌာနရပ္တည္မႈ (သို႕) မိမိ၏ေမြးေန႕နံမွစ၍ ေရတြက္ေသာ္ တတိယေျမာက္ဌာန  (ႀတိရန္း) ႏွင့္ စတုတၳေျမာက္ ဌာန (စတုရန္း)ကို ဆုိလုိပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အျခားေန႕သားမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုိပါကလည္း ဌာနသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

                             ၅                                                        ၅
                             ၂                                                        ၂
                             ၆                                                        ၆
                             -၁-                                                     -၁-
                             ၄  (စတုရန္း)                                         ၄                          
၀                                                        ၀ (လက္ပံ)    
                             ၃  (ႀတိရန္း)                                           ၃ 
                         (မူလဌာန)                                      (တနလၤာတုိင္)

                                      ၀                                    ၁
                                      ၄                                    ၅
                                      ၁                                    ၂
                                    - ၃ -                                   -၄-
                                      ၆                                    ၀
                                      ၂      (ဖက္သန္း)                ၃    (သနပ္)
                                      ၅                                    ၆
                               (အဂၤါတုိင္)                         (ဗုဒၶဟူးတုိင္)

                                      ၂                            ၃
                                      ၆                            ၀
                                      ၃                            ၄
                                      ၅                          - ၆ -
                                      ၁                           ၂
                                      ၄  (ထေအာင္း)          ၅    (အင္ၾကင္း)
                                      ၀                           ၁
                             (ၾကာသပေတးတုိင္)              (ေသာၾကာတုိင္)


                             ၄
                             ၁
                             ၅
                             ၀
                             ၃
                             ၆    (ကန္စြန္း)
                             ၂
                       (စေနတုိင္)

          နဂုိးခ်ဳပ္အေနျဖင့္တင္ျပရေသာ္ ေဗဒင္ေခါင္းေဆာင္က်မ္းကုိ ဖြင့္ဆုိခဲ့ေသာ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အဗ်င္းရြာ နႏၵ ၀န္ေက်ာင္းႀကီးဆရာေတာ္၏ ေဗဒမကုဋမာလာက်မ္ စာမ်က္နွာ (၁၂၀) အပုိဒ္(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ တနဂၤေႏြနံ အုတ္၊ အစ္၊ စသည္ေပ်ာ္ေသာ္ မည္သည့္ေန႕မဆုိ ႀတိရန္းျဖစ္ေသာ အဂၤါခါ၌ စတုရန္းျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးအရပ္သုိ႕ မ်က္ႏွာလွည့္လ်က္ ငါ့အုတ္၊ အစ္အျမန္ျပန္ေတြ႕ပါေစဟု စိတ္မွ အေလးအနက္ညြတ္၍ တုိင္တည္ရွာေဖြပါက ၄င္းေပ်ာက္ေသာ ပစၥည္းကုိ ျပန္ရ၏။
          ပစၥည္းေပ်ာက္ကုိ ႀတိရန္း၊ စတုရန္းျဖင့္ ရွာေဖြပုံ
                             ၅                                                       
                             ၂                                                                
                             ၆                                                                   
                             ၁                                                       
                             ၄   (စတုရန္းအရပ္)                                                             
၀                                             
                             ၃  ႀတိရန္း (အခါ)                                                        

          ၄င္းႀတိရန္း၊ စတုရန္းကုိ အသုံးျပဳပုံမွာ က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ အနီး ျခေသၤ့ပညာခန္း၊ ဥႆစိန္ပန္း ပညာခန္းမ်ားတြင္လည္း  ၄င္းႀတိရန္၊ စတုရန္းကုိသာ အသုံးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပညာလုိလား အမ်ဳိးေကာင္းသားတုိ႕သည္လည္း မိမိဥာဏ္ရွိသလုိ ကြန္႕ျမဴး၍ ဤပညာခန္းအား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ကာ မိမိအက်ဳိးအမ်ားအက်ဳိးကုိ အသုံးျပဳ၍ ေလာက(၃)ပါးအား ေကာင္းက်ဳိးျပဳၾကပါဟု တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

          (ႀတိ၊ စတုဋီကာ ဤတြင္ ၿပီး၏)


No comments:

Post a Comment