Friday, March 9, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၆)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ၆

ဟုိးတုန္းကေပါ႕ ေဗဒင္တခါတြက္
၂၀၀ တခ်ိဳ႕ ကကုိထြဋ္ ေဗဒင္ခန္းဖြင့္တာလား
အင္း '' ဟာဒါဆုိအားေပးရမွာေပါ႕
အင္'' သူက အားေပးမယ္ဆုိေတာ့ က်ြန္ေတာ္က
ဘယ္လုိလုပ္ရမလည္း ေဟာဒီမွာေဗဒင္ဆရာပါဗ်ိဳ႕
တြက္ႀကဦးမလား တစ္ေယာက္ကုိ ၂၀၀ ပါဗ်ိဳ႕
၁၀၀၀ ဘုိးကုိ ၆ ေယာက္တြက္ပါတယ္ အားေပးႀက
ပါဦး အမ်ိဳးတုိ႕ေရ''
အဲလုိဆုိရင္မခက္ပါလား က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေလာကီ
ပညာေတြကုိ မဆုတ္မနစ္ေလ့လာ ေလာကီလူသား
တုိ႕ရဲ႕အခက္အခဲေတြကုိကယ္တင္ လူသားတုိ႕ရဲ႕
ေမတၲာနဲ႕ တုန္႕ျပန္လာတဲ႕အေထာက္အပန္႕ကုိယူ
ျပီးေတာ့လွဴ မယ္ ေပးမယ္ ေဝမယ္ ဟုတ္ရဲ႕လား
က်ြန္ေတာ္က မခ်မ္းသာဘူး ဘယ္ခ်မ္းသာမလည္း
တနွစ္တနွစ္မွာ မိမိဝင္ေငြရဲ႕ ထက္ဝက္ကုိျပန္လွဴ ေန
တာ ဒါေပမဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာတယ္
ေဗဒင္ဆရာဆုိတာေစ်းသည္ မဟုတ္ဘူး ပညာကုိ
ေရာင္းမစားဘူး ပညာကုိေရာင္းစားရင္လည္းဘယ္
ေတာ့မွလူမျဖစ္ဘူး
ဒီလုိနဲ႕ လူေတြႀကားထဲ တေျဖးေျဖးနာမည္ေလးရလာ
တယ္ အဲဒီမွာျပႆ နာရွိတာက ကုိယ့္အမ်ိဳ းေတြနဲ႕
မိတ္ေဆြေတြဘဲ သူတုိ႕ကမယုံႀကဘူး တကယ္ႀကီး
တတ္သြားျပီလား အမ်ိဳးစမ္းသပ္ႀကျပန္တယ္
တခါတုန္းကအေဒၚတစ္ေယာက္ရဲ႕စကား မေမ႕ဘူး
အိမ္က အိမ္ရွင္မကုိ အဲဒီေဗဒင္ရူးနားသြားကပ္မေန
နဲ႕ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး
အဲဒီစကား အသည္းေပါက္ေအာင္နာတာ ကုိယ့္ကုိယ္
ကုိျပန္အားေပးလုိက္ပါတယ္ ဟုတ္ပါတယ္ ငါက
ဘာေကာင္မွမျဖစ္ေသးတာ
တခ်ိဳ႕ကမဟာဘုတ္ေဗဒင္ဆရာဆုိေတာ့ ကိန္းနည္း
တယ္ မ်ားမ်ားတြက္ျပီးေဟာမွ ေနသာထုိင္တာရွိတာ
အထင္ေသးသလုိလုိ နွိမ္သလုိလုိ
ဒါေတြကအမ်ားႀကီးေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႕ရတာ စိန္ေခၚပြဲေတြ
အဂၤဝိဇၨာကုိ အျဖဴ ေရာင္ကသုိင္းပုံစံမ်ိဳ းတီထြင္ႀကံဆ
ေလ႕က်င့္ခဲ႕တယ္ တခန္းလုံးအေမွာင္ခ်ျပီး မီးကသုိင္း
ပုံစံမ်ိဳး ဖိေယာင္းတုိင္နဲ႕က်င့္ႀကံခဲ႕တယ္ မ်က္ေရပူေတြ
ႀကလာတယ္ ေဝဒနာနဲ႕ပညာကုိခြဲထုတ္နုိင္ခဲ႕တယ္
အေဝးႀကီးကုိေတြးဘုိ႕ေတာ့ အခ်ိန္မရွိပါဘူး
က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မ ခ်မ္းသာမွာလား ထီေပါက္မွာလား
ဆုိတဲ႕ေခ်ြးသိပ္စကားထက္ ဒီေန႕ဘာျဖစ္မွာလည္း
မနက္ဖန္ဘယ္လုိလုပ္ရမလည္းဆုိတာကုိေလ့လာ
ခဲ႕တယ္
ဓါတ္ေတြကုိေလ့လာခဲ႕တယ္
၁ = ေခါင္းမခဲဘူး


၄ = ဝမ္းတစ္လုံးေကာင္းရင္


ပဥၥပြတ္ျဂိဳလ္ကုိအားေကာင္းခ်င္ရင္ မူလကုိ မွန္ေအာင္
လုပ္ လာျပန္ျပီ အလယ္အခ်ာ အက်ဥ္းအက်ပ္
ဘယ္လုိလုပ္မလည္း မူလ ကပုံမွန္ေလ အက်ဥ္း
အက်ပ္မွမဟုတ္တာ အျမစ္ျဂိဳလ္ ကမွန္မွ မူလမွန္တာ၄ လူ

၃ စိတ္
အလယ္မွာရွိတဲ႕ လူတစ္ေယာက္ကုိဖ်က္တာ အျမစ္
မွာ ရွိတဲ႕စိတ္ေလ
ဒါက က်ြန္ေတာ္သိသြားတဲ႕ တုိင္ပညာ
ဟုိေန႕ကတစ္ေယာက္ကေမးတယ္ ဆရာတဲ႕
က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ေမးခ်င္ပါတယ္တဲ႕ သူ႕ ေမြးေန႕ခုနွစ္
မသိပါတဲ႕ အဲဒါဆုိအမည္ေရာသိလားလုိ႕
အမည္ေရာမသိပါတဲ႕ ကုိယ္စားေမးမွာတဲ႕
အဲဒါဆုိခက္ျပီ ပညတ္ တစ္ခုမွမသိဘူး ဒါေပမဲ႕
လြယ္လြယ္ေလး ဓါတ္နဲ႕ေဟာလုိ႕ရတယ္ ဓါတ္ကုိ
ပုိင္ရင္ေပါ႕
ျပီေတာ့ မဟာဘုတ္ ေလ့က်င့္ရတာ လြယ္တာမဟုတ္
ဘူး အကြက္ ၇ ကြက္ကုိ တြက္ရတာ လူေတြေတာ
ထဲဝင္ေလ့လာခဲ႕တာ အခ်ဳပ္ထဲ ေဆးရုံ အစရွိတဲ႕
ေနရာစုံမွာအႀကြင္းစုံဘဲ ဆရာဝန္အင္ဂ်င္နီယာေတြ
မွာလည္းအႀကြင္းစုံဘဲ
ဒါေပမ႕ဲ အားလုံးက လူေတြဘဲ လူတုိင္ကုိကသုိင္း
ေပါက္ေအာင္က်င့္ထား အကုန္လုံးကုိျမင္သြားမယ္
ေမြးေန႕ ခုနွစ္ ေမြးခ်ိန္ အမည္ မသိလည္း လူတစ္
ေယာက္ဆုိတာႀကိမ္းေသရင္ လူတုိင္နဲ႕တြက္ခ်လုိက္
မမွားဘူး
အဲဒါေတြကုိသိသြားတဲ႕ အခ်ိန္ဘယ္သူ႕ကုိဘယ္လုိ
ေျဖရွင္းရမလည္းသိျပီ
လူေတြအားလုံး ရုပ္တရားက အျဖစ္နဲ႕စျပီးအပ်က္
မွာဆုံးတာ နာမ္တရားကေတာ့ အပ်က္နဲ႕စျပီး
အျဖစ္မွာဆုံးတာ
တခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္က က်ြန္ေတာ္ဆီမွာ
နဝင္းလာထုိင္တယ္ သူ႕ရဲ႕ေရာဂါ ေဆးမတုိးတာ
ေဆးတုိးျပီးသက္သာသြားတယ္
ဘာေမးတယ္မွတ္လည္း ကုိယ္ထြဋ္ ပညာေႀကာင့္
သက္သာတာလား က်ြန္ေတာ္ကံေႀကာင့္သက္သာ
တာလားတဲ႕ က်ြန္ေတာ္မေျဖခဲ႕ပါ သူ႕ကုိျပဳံး၍ႀကည့္
ေနခဲ႕ပါတယ္ ခုေတာ့သူလည္းဆုံးသြားပါျပီ
ကံကုန္တဲ႕အခါက်ြန္ေတာ့ ပညာနဲ႕လည္းမဆုံေတာ့ပါ
မေတြ႕တာအေတာ္ႀကာလုိ႕ ဟုိတေလာကမွေမးႀကည့္
မိတာ
ဒီလုိပါဘဲ ဟုိတုန္းက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေဗဒင္ဆရာ
တစ္ေယာက္ပါလုိ႕လူႀကားထဲ ခ်မျပဝ႔ံခဲ႕တာအမွန္ပါ
ခုေတာ့ဒါေတြမရွိေတာ့ပါဘူး ကုိယ္လည္းတည္ျငိမ္
ေနျပီဘဲ


No comments:

Post a Comment