Saturday, March 17, 2018

၅ၾကြင္းမဟာဘုတ္


(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏဥာဏ္ရိုက္မ်ား

(က)    သီးသန္႔ေနထုိင္မႈအဆိုး၊
(ခ)     အိုးအိမ္အဆိုး၊
(ဂ)     အုပ္စုအဆိုး၊ အိမ္ေထာင္အဆိုး
          (၅)ၾကြင္းမ်ား မရဏဥာဥ္အရ သီးသန္႔ေနထိုင္မႈရွိၾက၏။
ဆိုလိုသည္မွာ (၅)ၾကြင္းသားသမီးတို႔သည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ေဒြးေရာယွက္တင္မေနၾကဘဲ သီးသန္႔စရိုက္ ရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္ မရဏခြင္တြင္ တနဂၤေႏြ(၁)ဂဏန္း ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၅)ၾကြင္းတို႔သည္ မိမိိတို႔ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ (မရဏ)အက်ိဳးေပးမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၊ ၿမိဳ႕ရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ား မတည္ၿငိမ္  ျခင္းအစရွိေသာ ေခတ္ဆိုး၊ ေခတ္ပ်က္မ်ား၌ ေမြဖြားလာၾကေသာ အၾကြင္းပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။
          ထို႔ေၾကာင့္ (၅)ၾကြင္းတို႔သည္ မတရားမႈတြင္ ဆန္႔က်င္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိၾက၏။ တိုင္းျပည္၊ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ၾက၏ (၅)ၾကြင္းအားလံုးတိ္ု႔သည္ အုပ္စုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုတစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျပန္လည္ၾကံဳေတြ႕ၾကရ၏။
          (၅)ၾကြင္းသားသမီးမ်ားသည္ အတူေနမိသားစုုစရိုက္မ်ားႏွင့္လည္း မတူပါဘဲ သီးျခားဟန္ရွိၾက သည္မရဏသည္ အလြန္အားႀကီးပါက မိသားစုႏွင့္မတည့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ မိသားစုမႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာသူႏွင့္ ဇြတ္ယူၿပီး အုပ္စုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၾက၏။
          (၅)ၾကြင္းအမ်ားစုမွာ ခုိးရာလိုက္ေျပးၿပီးမွ မဂၤလာေဆာင္ၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ၿဂိဳလ္မွာ မရဏတြင္ ရပ္တည္ေနသျဖင့္ မယူကပင္ညားတတ္ၾက၏။ (၅)ၾကြင္းအားလံုး ပ်ိဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆန္႔ က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၾကံဳေတြ႕ၾကရ၏။
          မရဏဥာဥ္အားႀကီးပါက အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ား၏။
          (၅)ၾကြင္းမိန္းကေလးမ်ား အိမ္ထဲတြင္ အေနမ်ားပါက လြန္စြာစကားမ်ား၏။ ဗ်စ္ေတာက္ ဗ်စ္ေတာက္ အလြန္ေျပာ၏။
          (၅)ၾကြင္းလူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အနီးကပ္ရန္သူ ရွိတတ္၏။
          (၅)ၾကြင္းအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးျဖစ္သည္က မ်ား၏။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိၾက။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (၅)ၾကြင္း ျဖစ္ပါက မိန္မဘက္က ေဆြမ်ိဳးအုပ္စု၏ ဒဏ္၊ မိမိဘက္ကေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ဒဏ္၊ ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ဒဏ္ ကို တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ခံၾကရေလေတာ့သည္။
          အိုးအိမ္၊ မရဏ အဆိုးေၾကာင့္ (၅)ၾကြင္း က်ား၊ မအားလံုး အသက္ (၄၅)ႏွစ္မေက်ာ္ခင္ အိမ္ပိုင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ၾကရ၏။ အေမြဆိုင္အိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ အုပ္စု မ်ားႏွင့္  ပူးတြဲေနထိုင္ရျခင္း၊ (၄၅)ႏွစ္မေက်ာ္ခင္ တစ္ဦးတည္းပိုင္အိမ္မ်ားျဖစ္ပါက ၄င္းအိမ္အတြက္ႏွင့္ ျပႆနာေပါင္းစံုတက္ၾကရ၏။
          (၅)ၾကြင္းအားလံုး မိမိကေမြးထုတ္လိုက္ေသာ သားသမီမ်ား၊ အတူေနသူမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္တုိင္းက် ပံုစံခ်၍ မရၾကေခ်။
          အသက္ (၄၅၊၅၀)ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိုးအိမ္သည္သာ တည္ၿမဲမႈရွိၾက ပါသည္။
          အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္ေျပာင္း၀ါသနာ အလြန္ပါၾကသည္။ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု (အဆိုး) သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
          လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳႏွင့္ ညားလွ်င္ ၄င္းအိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿမဲေပ။ ဘုန္းႀကီး၀တ္လွ်င္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳး မ်ား၏ အိမ္ကိုေက်ာင္းအမွတ္ျဖင့္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္တတ္ၾက၏။
          အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ ျပႆနာမျဖစ္ေသးဘဲ ေသသြားေသာ (၅)ၾကြင္းမရွိပါ။
          တနဂၤေႏြနံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးမေပးေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္ၿမဲပါ။ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။
          အစိုးရအမႈထမ္းျဖစ္ပါက အႀကီးအကဲျဖစ္သည္အထိ အက်ိဳးေပးသည္။
          ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းၾက၏။ မိန္းကေလးမ်ား ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ၾကည့္ေကာင္း၏။ ရုပ္ေခ်ာလွ်င္ အိမ္ေထာင္႐ႈပ္၏။
          (၅)ၾကြင္း မိန္းမ (၂)မ်ိဳးရွိ၏။
          မ်က္ခံုေမႊးေသးေသးေလးႏွင့္ အလွျပင္လြန္းလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ာ၏ မ်က္ခံုးထူ၍တည္ၾကည္ စြာေနထိုင္ေသာ (၅)ၾကြင္းသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ဆင္နည္း၏ လင္မယားအိမ္ေထာင္စက်သည့္ အခ်ိန္မွစ ၍ႀကီးသည္အထိ အိမ္ေထာင္ၿမဲလွ်င္ တစ္ဦးမဟုတ္တစ္ဦး အိမ္ေထာင္ေဖာက္ျပန္ၾက၏။
          (၅)ၾကြင္းေယာက်ာ္း အိမ္မကပ္၊ မိန္းမမ်ား အိမ္မွာေနမ်ားလွ်င္ ခ်ဴခ်ာ၏။ မိန္းမမ်ား သားအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါအျဖစ္မ်ား၏။ ေယာက်ာ္းမ်ား အူက်ေရာဂါ အျဖစ္မ်ား၏။
          (၅)ၾကြင္း စေနပုတီးလည္ပင္းဆြဲ၍ သာသာေရးျပယုဂ္ရွိလွ်င္ လူလိမ္ဟု မွတ္ပါ။
          (၅)ၾကြင္း တနလၤာအိမ္ေထာင္ဖက္မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္မႈကိစၥမ်ား အၿမဲလုပ္၏။
          (၅)ၾကြင္း ၀ိပႆနာစကားမ်ားကို လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ တအားေျပာလာပါက တစ္ယူသန္ဟု မွတ္ပါ။
(၅)ၾကြင္းမ်ား ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္လိုပါက - - -
          (က)    အိုးအိမ္ေျပာင္းလဲမႈတည္ၿငိမ္ျခင္း
          (ခ)     အိမ္ေထာင္ေရးမေဖာက္ျပန္ျခင္း
          (ဂ)     အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မေရေထြးျခင္း
          (ဃ)    မွန္တမ္းေနထိုင္ျခင္း
          (င)     ''အ'' အကၡရာပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါက ဘ၀တြင္လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကပါသည္။

(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏ အထြန္းဥာဥ္စရိုက္မ်ား

          အထြန္းအိမ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ထင္ေပၚ၊ စပ္စုလိုမႈ။
          ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူ၊ လူတစ္ကိုယ္လံုး။
          (၅)ၾကြင္းအားလံုး အထြန္းေနရာတြင္ လူတစ္ကုိယ္လံုးရွိေနပါသည္။ ေမြးသည့္ေန႔မွ ေသသည့္ ေန႔အထိေအာင္ လူတစ္ကိုယ္လံုးထြန္းလင္း ေတာက္ပေနပါသည္။ နဂိုက ထြန္းၿပီးသားကို ပို၍ ထြန္းလို ေသာစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စပ္စပ္စုစုလုပ္ၾကသျဖင့္ မရဏဥာဥ္ျဖစ္သြားသည္။ (၅)ၾကြင္းသည္ အိမ္ထဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုတြင္လည္းေကာင္း မထြန္းဘဲ အျပင္မွာ ထြန္းၾက၏။ လူတစ္ကိုယ္လံုး ထင္ေပၚ၊ စပ္စုၾကသျဖင့္ မွားစရာမရွိလွ်င္လည္း လူတစ္ကုိယ္လံုး ကြ်ံ၍မွားတတ္ၾက၏။
          လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ၀င္မည္ဆိုလွ်င္ ျပန္ထြက္၍မရၾကပါ။ ျပန္ထြက္လွ်င္လည္း သိကၡာက်၍ ထြက္ၾကရ၏။
          (၅)ၾကြင္းမိန္းကေလးမ်ား လူတစ္ကိုယ္လံုး ထည္၀ါခန္႔ညားစြာ ဟိတ္ဟန္ျဖင့္ ၀တ္စားထားလွ်င္ မမွန္ကန္ေသာ (၅)ၾကြင္းျဖစ္၍ ႐ိုး႐ိုးေနၿပီး႐ုပ္တရားကို မျပဳျပင္လွ်င္ အထြန္းဥာဥ္ျဖစ္ပါသည္။
          (၅)ၾကြင္းမိန္းကေလးမ်ား မွားမိၿပီဆိုလွ်င္ လြန္ကြ်ံေအာင္မွားတတ္ၾက၏။ ျပန္ျပင္၍မရေသာ သိကၡာက်မႈမ်ား ဘ၀တြင္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရ၏။ (၅)ၾကြင္းေသာၾကာေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈ၊ ပညာရွိဟန္ပန္ႏွင့္ စကားမ်ားသူျဖစ္က ကိေလသာစိတ္မ်ား၏။

(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏သိုက္ဥာဥ္စရို္က္မ်ား

          သိုက္အိမ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လြဲမ်ားေစ့စပ္ပူပန္မႈ။
          စေနၿဂိဳလ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ထင္ေပၚေလာဘ။
          (၅)ၾကြင္းသားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ေပၚမႈ၊ အထုပ္အထည္သည္ (သိုက္)ေနရတြင္ ရပ္တည္ ေနေသာေၾကာင့္ ထင္ေပၚမႈမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္၍ လြဲမွားေနၾက၏။ (၅)ၾကြင္းမ်ား၏ အႏုသယသႏၱာန္တြင္ ထင္ေပၚလိုစိတ္ရွိၾကေသာ္လည္း ထင္ေပၚမႈအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ၾကံဳေနၾက၏။
          (၅)ၾကြင္း က်ား၊ မအားလံုးထင္ေပၚမႈအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုၾကိဳးစားေသာ္လည္း မရဏဥာဥ္ အားေကာင္းပါက ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရ၏။
(၅)ၾကြင္း(စေန) သိုက္ဖြားမ်ား - - - -
          အိမ္ အျပင္မ်ားအထြက္မ်ားပါက ဘ၀တြင္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ၾကရ၏။
(၅)ၾကြင္းသားသမီး စေနသိုက္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ - - -
          ေလာင္းကစားလုပ္ပါက ဘ၀တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာေဘးဆိုးႏွင့္ ၾကံဳၾကရ၏။

(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏ ရာဇဥာဥ္စရို္က္မ်ား

          ရာဇအိမ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ မလယ္႐ႈပ္၊ ပရိယာယ္မ်ား။
          အဂၤါၿဂိဳလ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ စိတ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ။
          (၅)ၾကြင္းသားသမီးမ်ားသည္ ရာဇေနရာတြင္ (စိတ္)ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စိတ္အမာခံမရွိ ျဖစ္ေန ရတတ္ပါသည္။
          စိတ္အမာခံရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္။
          အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ကုန္ေၾကာင္း စကားမ်ားမ်ားေျပာေလ၊ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ား ေလေလျဖစ္၏။
          (၅)ႀကြင္းကိုေပါင္းလွ်င္ စိတ္ပရိယာယ္ႏွင့္ ေပါင္းရ၏။ တသတ္မတ္တည္းေပါင္းပါက အေစးမကပ္ ျဖစ္ရတတ္သည္။
          (၅)ၾကြင္းအလုပ္လုပ္လွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီးလုပ္တတ္ၾက၏။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္အေကာင္အထည္မေပၚၾကပါ (၅)ၾကြင္းသားသမီးမ်ား စိတ္ကူးႏွင့္လက္ေတြ႕ ေပါင္းလွ်င္လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾက၏။
          လူေနဟန္ပန္က မာေသာလည္း စိတ္မမာၾကပါ။
          စိ္တ္ကိုၿဖိဳမည့္သူႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ အမာခံ ပ်က္ၾကသည္ထိ က်ဆံုးၾက၏။

(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏ ပုတိဥာဥ္စရို္က္မ်ား

          ပုတိအိမ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဖံုးကြယ္၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ မေက်ာ္ေစာ။
          ေသာၾကာၿဂိဳလ္အဓိပၸာယ္မွာ ခရီး၊ စကား၊ လႈပ္ရွား။
          (၅)ၾကြင္းအားလံုးတို႔သည္ ပုတိေနရာတြင္ (၆)ဂဏန္း ေသာၾကာရွိသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈအားေကာင္း လွ်င္၊ အသြားအလာမ်ားလွ်င္ ကိေလသာစိတ္မ်ားေသာ သူျဖစ္သည္။ ပုတိေနရာတြင္ စကားရွိသျဖင့္ အိပ္ရာထဲတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအလြန္ေျပာသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္ တစ္ယူသန္ သည္။
          ခရီးသြားဟန္လြဲ ရည္းစားမ်ားၾကံဳေတြ႕ၾကတတ္ၾက၏။
          သားမယား ခင္ပြန္းအေပၚလြန္စြာကတိေပးလြယ္သည္။ ကတိပ်က္လြယ္သည္။
          အတူေန အိမ္ေထာင္ဖက္ေပၚ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္သည့္စကားမ်ား ဖံုးကြယ္ထားတတ္၏။ (၅) ၾကြင္းက်ားမ၀ိပသာနာစကား လြန္စြာေျပာသည္။
          အေပ်ာ္၊ အပ်က္၊ အေခ်ာ္၊ အခြ်တ္စကားမ်ားေျပာတတ္၏။
          မိမိကိုယ္ကို ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ထင္ေနတတ္ၾက၏။

(၅)ၾကြင္းမဟာဘုတ္၏ အဓိပတိဥာဥ္စရိုက္မ်ား

အဓိပတိအိမ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာလိုျခင္း။
တနလၤာၿဂိဳလ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေငြ၊ အၾကြား၊ ဟန္အမူအရာ။
        (၅)ၾကြင္းက်ားမအားလံုး အဓိပတိေနရာတြင္ ေငြအၾကြားရွိသျဖင့္ အမ်ားလူပံုအလယ္တြင္ ေငြရွိလွ်င္ အေျခြအရံအသင္းအပင္းရွိ၍ ေငြကိုအသံုးခ်ကာ မိမိတို႔၏ မေကာင္းမႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္တတ္ ၾက၏။
        (၅)ၾကြင္းအားလံုးတို႔သည္ ေျမေပ်ာ့ကဲ့သို႔ မည့္သည့္ကိစၥမဆို လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္း၊ ပရိယာယ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ စကားေျပာမာေက်ာသည္။
        စိတ္မျမန္သင့္ဟုဆိုသည့္အတိုင္း စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းတည္ၾကည္ရန္လိုပါသည္။
        (၅၂)ဂေဗၻဓာတ္တြင္ တနလၤာေက်ာက္ေျမအမာကဲ့သို႔ ခုိင္ၿမဲစြာ က်င့္ၾကံရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၅)ၾကြင္းတို႔သည္
        မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စုႏွင့္ တည့္ေအာင္ေနပါ။
        သီးျခားေရွာင္ထြက္ျခင္း၊ ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္လုပ္ျခင္း တုိ႔ကိုေရွာင္ပါ။
        အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးသလို မိမိ၏ မိသားစုကိုလည္း ဂရုစိုက္ပါ။
        အေတြးအေခၚတည္ၿငိမ္မႈရွိပါေစ။
        ထို(၅)ၾကြင္းသားသမီးမ်ား ဘ၀တြင္ လြန္စြာေအာင္ျမင္၏။


၅ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ဘဂၤဥာဏ္စရုိက္မ်ား

ပညာအေတြးအေခၚပ်က္ေနသည္  စိတ္ၾကည္ေနလွ်င္ပညာေကာင္းသည္ စိတ္မၾကည္ေဒါသထြက္
လွ်င္ပညာအေတြးအေခၚပ်က္သည္ တီထြင္ၾကံဆမွဳမရွိ မိဘၾကီးကဲသူကုိမမ်ားပုိ၍ဆန္႕က်င္ၾကသည္
၅ၾကြင္းမ်ားပညာတ္လွ်င္သူမတူေအာင္တတ္ၾကသည္


၁၃၀၀  ၁၃၀၇  ၁၃၁၄  ၁၃၂၁  ၁၃၂၈  ၁၃၃၅  ၁၃၄၂  ၁၃၄၉  

၁၃၅၆  ၁၃၆၃  ၁၃၇၀  ၁၃၇၇  ၁၃၈၄  ၁၃၉၁  

 


No comments:

Post a Comment