Saturday, April 28, 2018

ရ ရက္သားသမီးအေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား

၇ ရက္သားသမီးတုိ႕၏ အေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား
ေအာက္ေဖၚျပပါ နွစ္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား
ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထုိနွစ္မ်ားသုိ႕ေရာက္ရွိလာႀကလ်ွင္
မိမိ ကုိယ္မိမိ ေတာ္သည္တတ္သည္ဟုတ္သည္မွန္
သည္ဟု အထင္ႀကီးေနႀကျပီး ဘဝင္ျမင့္မာနမ်ားျဖင့္
ေနထုိင္တတ္ႀကသည္
မေတြ႕ဘူး မႀကဳံဘူးေသးေသာ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ရပ္မ်ား
နွင့္တုိက္ဆုိင္ေနေသာေႀကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဆုိ
လ်ွင္ မိမိစိတ္က ထင္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ေပၚ
လာတတ္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္မယ္ေတာ္ ပုဂၢိဳလ္ထူး
ပုဂၢဳိလ္ျမတ္ မစေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ထင္တတ္ႀက
သည့္အျပင္မိမိကုိယ္မိမိ အထင္ႀကီးျပီးအႀကားအျမင္
ပါရေနသည္ဟူ၍ထင္မွတ္မွားေနႀကသည္///
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
၁၀ ၁၇ ၁၈ ၂၅ ၂၆ ၃၃ ၃၄ ၄၁ ၄၂ ၄၉ ၅၀ ၅၇
၅၈ ၆၅ ၆၆ ၇၃ ၇၄
တနလၤာသားသမီးမ်ား
၉ ၁၆ ၁၇ ၂၄ ၂၅ ၃၂ ၃၃ ၄၀ ၄၁ ၄၈
၄၉ ၅၆ ၅၇ ၆၄ ၆၅ ၇၂ ၇၃ ၈၀ ၈၁ ၈၈
အဂၤါ သားသမီးမ်ား
၈ ၁၅ ၁၆ ၂၃ ၂၄ ၃၁ ၃၂ ၃၉ ၄၀ ၄၇ ၄၈
၅၅ ၅၆ ၆၃ ၆၄ ၇၁ ၇၂
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
၇ ၁၄ ၁၅ ၂၂ ၂၃ ၃၀ ၃၁ ၃၈ ၃၉ ၄၆ ၄၇
၅၄ ၅၅ ၆၂ ၆၃ ၇၀ ၇၁ ၇၈ ၇၉ ၈၆
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ား
၁၂ ၁၃ ၂၀ ၂၁ ၂၈ ၂၉ ၃၆ ၃၇ ၄၄ ၄၅
၅၂ ၅၃ ၆၀ ၆၁ ၆၈ ၆၉ ၇၆ ၇၇ ၈၄ ၈၅
ေသာႀကာသားသမီးမ်ား
၁၀ ၁၁ ၁၈ ၁၉ ၂၆ ၂၇ ၃၄ ၃၅ ၄၂ ၄၃
၅၀ ၅၁ ၅၈ ၅၉ ၆၆ ၆၇ ၇၄ ၇၅ ၈၂ ၈၃
စေနသားသမီးမ်ား
၁၃ ၁၄ ၂၁ ၂၂ ၂၉ ၃၀ ၃၇ ၃၈ ၄၅ ၄၆
၅၃ ၅၄ ၅၅ ၆၁ ၆၉ ၇၀ ၇၇ ၇၈ ၈၅ ၈၆
ထုိသက္ေရာက္မ်ားတြင္ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိတတ္သိနားလည္ေသာပညာရွင္မ်ားနင့္တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိငိပါကအဆုိးသက္ေရာက္မ်ား
ကုိေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ေပလိမ္႕မည္ ///


No comments:

Post a Comment