Sunday, May 27, 2018

အဂၤ၀ိဖၹာ ေဆးပညာ

ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ

ေဗဒင္တခါတြက္ ၂၀၀ က်ပ္နဲ႕ရင္းနွိီးတဲ႕မိတ္ေဆြေတြကုိေဟာခဲ႕တာေပါ႕
လြန္ခဲ႕ေသာအနွစ္ ၃၀ ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ အာက်ယ္ေနတဲ႕
ဆရာ့ဆရာ့ႀကီးေတြ သူသိသူတတ္ သူနတ္ ဓါတ္ပုံ
ဆရာႀကီးေတြအဲဒီအခ်ိန္ နုိ႕ဗူးစုိ႕တုန္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕
သုိင္းေလာကမွာ က်ားက်ား နဲ႕ကန္ေက်ာက္ေနခ်ိန္
သူတုိ႕ေတြက ဝါးဝါးနဲ႕ ပုခက္ထဲမွာရွိေနတုန္း
အဂၤဝိဇၨာ ေဆးပညာ
က်ြန္ေတာ္ကုိတုိင္ သုေသသနလုပ္ခဲ႕တဲ႕ တုိင္ပညာ
ခန္း တစ္ခုေျပာျပရဦးမယ္ အဲဒီတုန္းက အမ်ိဳးသမီး
တစ္ေယာက္က ညဏ္ပူေဇာ္ခ ၂၀၀ နဲ႕ေဗဒင္လာ
တြက္တယ္ သူခေလးရနုိင္မရနုိင္
ခေလးတစ္ေယာက္ရမရ ကုိအဂၤဝိဇၨာပညာနဲ႕စစ္
ေတာ့မယ္ဆုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကသားအိမ္ပုိင္းမွာရွိ
တဲ႕ ပထဝီ ေတေဇာ အာေပါ ဝါေယာ ဓါတ္ေတြကုိ
အရင္စစ္ရတယ္ ျပီးမွ နွလုံးပုိင္းကုိျပန္စစ္ရတယ္
စပန္းလုိ႕ေခၚတဲ႕ သားဥပုိင္းေတြကုိစစ္ရတယ္
မ်ိဳးဥ ေကာင္းတယ္ သားအိမ္မေကာင္းရင္လည္း
ခေလးမရနုိင္ဘူး
ေဆးကုတဲ႕အပုိင္းက က်ြန္ေတာ္တုိ႕အလုပ္မဟုတ္
ဘူး က်ြန္ေတာ္ကေျပာတယ္ သားအိမ္အားနည္းတယ္
ခေလးမရနုိင္ပါလုိ႕ သူကေျပာတယ္ အခုသူ႕မွာကုိယ္
ဝန္ ၃ လ ရွိေနပါတယ္တဲ႕ ဆရာ့ေဗဒင္မွားပါတယ္
လုိ႕ေျပာျပီး ၂၀၀ တန္တစ္ရြက္ထုတ္ကာ မ်က္နွာ
ေႀကာတင္းတင္းျပန္ထြက္သြားပါတယ္ ေနာက္ ၄
လေလာက္အႀကာမွာ သူ႕မိတ္ေဆြကလာေျပာပါ
တယ္ ဆရာတဲ႕ သူ႕သူငယ္ခ်င္းခေလးအဖတ္မတင္ပါတဲ႕ ကုိယ္ဝန္ပ်က္သြားပါတယ္တဲ႕ သားတစ္ျဖစ္ျပီး
မွပ်က္တယ္ဆုိေတာ့ သူလည္းအေတာ္ခံစားလုိက္ရပါတယ္ သင္တန္းမွာေတာ့ ကုိယ္ဝန္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕
နဝင္းပညာေတြလည္း သင္ခဲ႕ဘူးပါတယ္
ဆုိလုိတာက ပညာရပ္တစ္ခုဟာဘယ္ေတာ့မွမျပီး
ဆုံးပါဆရာဆုိတာ ပညာအားလုံးကုိသိျပီးတတ္ျပီး
သားျဖစ္ေနရင္ေတာ့တစ္ေနရာမွာအသုံးဝင္မွာပါဘဲ
တခါတုန္းကလည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရင္သား
ကင္ဆာပါဆုိျပီးနဝင္းလာလုပ္တယ္ က်ြန္ေတာ္က
ေျပာတယ္ရုိးရုိးတန္းတန္းရင္သားနာတာပါဘာမွ
စုိးရိမ္စရာမလုိပါလုိ႕ေျပာေတာ့သူကလက္မခံဘူး
သမားေတာ္ ၆ ေယာက္ေလာက္နဲ႕စစ္မွဘဲသူအေျဖ
မွန္ထြက္သြားတယ္ ရင္သားကင္ဆာမဟုတ္ပါတဲ႕
က်ြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္ပညာမွာ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါနဲ႕
ဘဲဓါတ္ ၄ ပါးဘဲဆက္စပ္ေနတာ၄ လူတစ္ေယာက္ျဂိဳလ္သက္အားလုံးကုိေပါင္းလုိက္ရင္ ၉၆
ရပါတယ္
ဒါက အေျခခံပါ ဥတု ၆ မ်ိဳး မွာ ေသြးသလိပ္သည္း
ေျခ ထပ္ခြဲထားပါေသးတယ္ ေဆးလမ္းေႀကာင္း
ေရာက္မွာစုိးလုိ႕ထပ္မရွင္းေတာ့ပါဘူး အဂၤဝိဇၨာ
ပညာကုိဘဲဆက္ေျပာမွာပါ
ေဗဒင္ ေဆး အဂၢိယ အင္း အားလုံးကုိတုိင္ပညာက
ဘဲခ်ဳပ္ထားတာပါ


ဓါတ္ ႀကီး ၄ ပါးကုိ မဟာဘုတ္လုိ႕ေခၚတာေပါ႕ေနာ္ လူသားသက္ရွိေတြကဓါတ္ေကာင္ႀကီးေတြ ဓါတ္စာ
ကုိဘဲစားေနႀကတာ
မဟာဘူတ ဝိယာတိဝါ မဟာဘူတာ မဟာဘူတာယိ
မ်ားစြာေသာအံဘြယ္သူရဲ အထူးထူးအေထြေထြနွင့္
တူ၏ မ်ားစြာေသာမဟုတ္မမွန္ေသာ ဝတၲဳ နွင့္လည္း
တူ၏ မ်ားစြာေသာ အထူးထူးအျပားျပားဖန္ဆင္းထား
သည္နွင့္တူ၏ ဣတိတသၼာ ထုိ႕ေႀကာင့္မဟာဘူတာ
မဟာဘုတ္မည္၏
မဟႏၲာဟုတြာ ဘူတာတိ မဟာဘူတာ မဟာ သဝိ
ညာဏက အသက္ရွိေသာ အဝိညာဏက အသက္မရွိေသာ သ သမၻာရ အေဆာက္အအုံနွင့္တကြ ျဖစ္
ေသာ အစြမ္းအားျဖင့္ႀကီးမားကုန္ေသာဟုတြာျဖစ္
ကုန္၍ ဘူတာထင္ရွားရွိသည္တည္း ဣတိတသၼာ
မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္မည္၏
ဒါကေတာ့ ဗုဒၶရဲ႕သီအုိရီမွာ သက္ရွိသက္မဲ႕အားလုံး
မဟာဘုတ္ကုိသာမွီတည္ျပီးျဖစ္ကုန္တယ္လုိ႕ေဟာ
ပါတယ္
မဟာဘုတ္ဓါတ္ ၄ ပါး နဲ႕ဖြဲစည္းထားတဲ႕လူသားသက္
ရွိနဲ႕ သစ္ပင္ေရေျမေတာေတာင္အားလုံး အပူေႀကာင့္
လည္းေဖါက္ျပန္တတ္တယ္ အေအးေႀကာင့္လည္း
ေဖါက္ျပန္တယ္
မဟာဘုတ္ဆုိတဲ႕ဓါတ္ ၄ ပါးသည္ မ်က္လွည့္ဆရာ
တစ္ေယာက္န႕ဲတူတယ္လုိ႕ေရွးပညာရွိေတြကဆုိ
ပါတယ္
ေလမုန္တုိင္း တုိက္လုိ႕လည္းပ်က္စီးတတ္တယ္
ေရလြမ္းမုိး၍လည္းပ်က္စီးတတ္သည္
မီးေလာင္၍ဘည္းပ်က္စီးတတ္သည္
ေျမငလ်ွင္လွဳပ္၍လည္းေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည္
လူေတြလည္းဓါတ္ ၄ ပါး ကမ႓ာႀကီးလည္းဓါတ္ ၄ပါး
ဘဲ
ကဌမုခ ပုတိမုခ အဂၢိမုခ သတၲမုခ ဆုိတဲ႕ေျမြဆုိး
ေလးေကာင္သည္ လူသားတုိ႕၏အသက္ကုိရန္ရွာ
တတ္သည္
အဂၤဝိဇၨာပညာပုိင္းမွာလည္း ဓါတ္ ၄ ပါးနဲ႕ဖြဲ႕စည္း
တဲ႕သေဘာေတြကုိဆင္ခ်င္လုိ႕ရပါတယ္
ပထဝီဓါတ္ သေဘာကုိအရင္ေလ့လာႀကည့္ရေအာင္
တုိင္ပညာ ၂၅ ဂေမ႓ေျမဓါတ္ သေဘာကမာေႀကာ
တဲ႕သေဘာေလးေတြရွိတယ္
၁ ဆံပင္ ေမြးညွင္း ေျခသည္း လက္သည္း သြား
အေရျပား
၂ အသား အေႀကာ အရုိး ခ်ဥ္ဆီ အညိွဳ႕ နွလုံး
၃ အသဲ အဆုတ္ အူသိမ္ အူမ
၄ အစာသစ္ အစာေဟာင္း ဦးေနွာက္
အႀကမ္းအားျဖင့္ ေျမဓါတ္ပ်က္ရင္ ဝမ္းပ်က္တယ္
ရင္ေျပ႕ရင္ကယ္ျဖစ္မယ္ အစာမေႀကဘူး ရင္ပူမယ္
ေလခ်ဳပ္မယ္ ဆီရြင္မယ္ ပ်ိဳ႕အန္မယ္ ႀကဳံလွီမယ္
ပိန္မယ္ ေညာင္းကုိက္ထုံက်င္မယ္ မ်က္စိနီမယ္
အသားေျခာက္မယ္ ထိပ္လန္႕မယ္ စိတ္ပင္ပန္း
ကုိယ္ပင္ပန္းမယ္ ေတြးေတာမိွဳင္ေတြေနမယ္
မဟာဘုတ္မွာေရာ တုိင္ပညာခန္းမွာပါပထဝီဓါတ္
ပ်က္ရင္ဒီသေဘာဘဲ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေဆးမကု
ဘူး ေဗဒင္ဆရာေတြ ေဝဒနာနဲ႕ ေဆးလြဲမွာစုိးလုိ႕
ေလ့လာထားတာ
လူနာက ပထဝီ ဓါတ္အားနည္းေနတာ ဒါကုိေတေဇာ
ပါဆုိျပီး ကုလုိက္ရင္ေတာ့ သူကံနိမ္႔လုိ႕ဘဲေျဖရမွာ
လား က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဗဟုသုတနည္းတယ္လုိ႕ဘဲ
ေျပာရမလား
ေဟာခန္းမွာေတာ့ က်မ္းမာေရးဆုိ ပညာဒါနယႀတာ
ေတြလုပ္ေပးတယ္ ညဏ္ပူေဇာ္ခမယူဘူး

ေရဓါတ္အေႀကာင္းေလးေဆြေႏြးႀကည့္ရေအာင္
တုိင္ပညာမွာေရဓါတ္အားနည္းေနေတာ့
ဘယ္ေန႕ရဲ႕ဘယ္အခ်ိန္မွာေရဓါတ္နည္းတယ္ဆုိ
တာေဘးေတာ့သိဘုိ႕လုိတာေပါ႕
ေရဓါတ္ဆုိတာ မဟာဘုတ္နဲ႕တုိင္ပညာမွာဝံေသ
ဓါတ္ပါဘဲ ဗုဒၶက ပထဝီဓါတ္ပ်က္ေတာ့ ဝမ္းေတာ္
လားခဲ႕ပါတယ္ ဒီဓါတ္သေဘာေလးသိမွ
ေရဓါတ္မွာ သည္းေျခ သလိပ္ ေသြး ျပည္ ေခ်ြး
အဆီခဲ မ်က္ရည္ တံေတြး နွပ္ အေစး က်င္ငယ္
ဒါက အာေပါဓါတ္လကၡဏာ ေတြပါ
ေရဓါတ္ပ်က္လာရင္ ေခ်ြးေစးေတြထြက္လာမယ္
ေခ်ြးလြန္မယ္ ေခ်ြးထြက္မ်ားရင္မူးမယ္ ေမာပန္းမယ္
ေခ်ြးငုတ္မယ္ ခ်မ္းခ်ည္ပူခ်ည္ ျဖစ္မယ္ ခံတြင္းခ်ိဳမယ္
ခါးမယ္ ပ်ိဳ႕အန္မယ္ ပါးစပ္ နံေစာ္မယ္ ဆီးနီ ဆီးဝါမယ္
ဝမ္းခ်ဳပ္မယ္ ဝမ္းတြင္းေလသံႀကားရမယ္ စားမေကာင္းအိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္မယ္ အိမ္မက္ဆုိးမက္မယ္ အသား
အေရာင္ဝါေျဖာ့ေျဖာ့ျဖစ္မယ္ ေဖါေရာင္မယ္ အား
နည္းမယ္
က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ဟူးရားပါ သမားမဟုတ္ေတာ့ေဆး
ကုတဲ႕အပုိင္းမက်ြမ္းပါဘူး ဒါေပမဲ႕ဘယ္တုိင္မွာ
လာရင္ ဘယ္ဓါတ္ပ်က္တယ္ဆုိတာေလာက္ကေတာ့
ေလ့လာလုိ႕ရပါတယ္ အေပၚမွာနည္းနည္းေလးဟ
ေပးထားပါတယ္ ပညာလုိသူေတြအတြက္ပါ
No comments:

Post a Comment