Saturday, June 30, 2018

မဟာဘုတ္ပညာ (၂)

မဟာဘုတ္ပညာ
ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း
အဆင့္ျမင့္မဟာဘုတ္ ဒုတိယပုိင္း
==============================


ဓါတ္ေတြကသူ႕သေဘာသူေဆာင္ေနတာ
မဟာဘုတ္အကြက္မွာလည္းဒီတုိင္းဘဲဓါတ္၄
ပါလုံးညိမ္ေနတာ ကလာပ္စည္းတစ္ခုမျဖစ္ခင္
ထိဘဲ သမၺေဝသီ အျဖစ္ကုိေရာက္မွ ဓါတ္ေတြ
ေပါင္းမိသြားမွ ဘူတအျဖစ္ေရာက္ျပီး ပရမာ
အနုျမဴ မွဳ န္ေတြျဖစ္ကုန္ႀကတာ

အဲဒီမွာဘဲမဟာဘုတ္ပညာရဲ႕အေႀကာင္းအက်ိဳး
သေဘာေတြေတြ႕ရမွာပါ
ေရနဲ႕ေျမေပါင္းမိရင္ ေျမမုန္႕ေတြကခဲျပီးပုံေဆာင္
ခဲျဖစ္မွာ ေရမ်ားရင္ယုိစီးသြားမွာဘဲ
အဲဒါဆုိေျမေျပာ့ဓါတ္ျဖစ္သြားမယ္ မာတယ္ေပ်ာ့
တယ္ဆုိတာ ပထဝီရဲ႕သေဘာမဟုတ္ဘူး
ပထဝီဓါတ္ကေတြ႕ရတဲ႕သခါၤရသေဘာဘဲ

၂ ႀကြင္း၅ ႀကြင္းက ခုနရွင္းထားတဲ႕ေရအနည္း
အမ်ားနဲ႕ဆုိင္တဲ႕မာေႀကာမွဳ ယုိစီးသြားေတာ့
ေျမေပ်ာ့ဓါတ္ ေပါင္းႀကည့္မွအေျဖထြက္မွာ
ဒါကအေပ်ာ့အမာရဲ႕သခ့ၤါရသေဘာကုိေျပာတာ
ေရဓါတ္က ၅ ႀကြင္းအထြန္းကြက္မွာ ၂ ႀကြင္းက
သုိက္အိမ္မွာေပါင္းႀကည့္ရေအာင္

အထြန္းအိမ္မွာ လူ ထြန္းလင္းေတာက္ပ
ေနတာ လူေတြအေႀကာင္းကုိနက္နက္နဲနဲ
ေလ့လာေနတာ သူ႕ေသသနလုပ္ေနတာ
ဘာနဲ႕ေပါင္းတာလည္းဘဂၤအိမ္မွာရွိတဲ႕ႀကာသ
ပေတး ျဂိဳလ္ အေတြးအေခၚအပ်က္နဲ႕လာေပါင္း
တာ အဲဒီမွာယုိစီးမွဳ မ်ားျပီးပ်က္မွာ အပ်က္က
စေတြးတာ လူေတြကုိမယုံေတာ့တာ ယုံမွား
သံသယစိတ္ေတြဝင္တာ ဘာလုပ္လုပ္ဟုတ္ပါ႕
မလားစိတ္ကအရင္ အဲဒီမွာဘုရားအေႀကာင္းကုိ
စေလ့လာတာဘဲ ဘုရားကလည္းလူဘဲ ဘာသာ
မွန္ရဲ႕လား ၅ ႀကြင္းမွန္သမွ်ဘာသာေရးစာအုပ္
မဖတ္တဲ႕ ၅ ႀကြင္းမရွိဘူး ေဗဒင္ဆရာ ၅ ႀကြင္း
ရွားတယ္ ရွိရင္လည္း ကုိယ္လုိက္စားတဲ႕ပညာ
ကုိေတာင္ခနဘဲလက္ခံတာ အထဲမေရာက္ဘူး
အျပင္မွာပ်က္သြားတာ

ေလဓါတ္ကုိႀကည့္လုိက္ပါ ရာဇအိမ္မွာ ေလနဲ႕
ထိလုိက္ရင္ ခုနကေျပာတဲ႕ယုိစီးမွဳက မာသြား
တတ္တယ္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္သလုိမ်ိဳ း

ပရိယာယ္မ်ားတဲ႕ေလေတြ စိတ္ပရိယာယ္နဲ႕
ပညာအေတြးအေခၚအပ်က္ေပါင္းလုိက္ရင္
ယုံမွားသံသယစိတ္ကပုိႀကီးသြားပါတယ္

၂ ႀကြင္းကေက်ာက္မာဓါတ္ ေရဓါတ္နဲ႕ေပါင္း
လုိက္ႀကည့္လုိက္ေတာ့လြဲမွားတဲ႕စိတ္နဲ႕ပူပန္
တာေတြ ေငြနဲ႕လာေပါင္းျပန္တယ္ ေငြမရွိမွာ
ေႀကာက္တယ္ စုိးရိမ္တယ္ ေငြရွိေတာ့လည္း
ပ်က္ႀကျပန္တယ္

လြဲမွားတဲ႕စိတ္ေတြနဲ႕ေစ႕ေစ႕စပ္စပ္ေငြကုိသုံး
ႀကျပန္တယ္စာရင္းဇယားေတြနဲ႕ျငဳပ္သီးမွဳန္႕
ကစျပီးမီးဖုိေခ်ာင္စာရင္းေတြလုပ္ႀကမေက်နပ္
ဘူးကုိယ္ကုိယ္တုိင္ဝင္ခ်က္ ကိန္းေတြကုိမႀကည့္
နဲ႕ဓါတ္ကုိဘဲႀကည့္

ေလဓါတ္နဲ႕ေပါင္းလုိက္ေတာ့စိတ္ေတြကပုတိ
မွာ ပုတိစိတ္နဲ႕ဘဂၤအိမ္ေက်ာက္မာဓါတ္ေတြ
ေငြေတြက အခ်စ္အတြက္သုံးခ်စ္သူအတြက္
ကုန္ ခ်စ္သူမရွိရင္မကုန္ဘူးခ်စ္သူတစ္ေယာက္
ရတာနဲ႕ေငြကုန္ဘုိ႕စေတာ့တာဘဲ

ရုပ္ပုိင္းက သုိက္ထဲမွာ ေငြကုိအဝတ္အစားနဲ႕
ပတ္သက္ရင္ေကာင္းတာေတြေရြးဝတ္ႀကျပန္
တယ္လူတစ္ကုိယ္လုံးေစ႕ေစ႕စပ္စပ္နဲ႕သပ္သပ္
ရပ္ရပ္ေနႀကျပန္တယ္ ႀကည့္လုိက္တာနဲ႕သိတယ္
ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္သလုိမေနႀကဘူး


No comments:

Post a Comment