Saturday, September 1, 2018

အဂၤ၀ိဇၹာအျမင္

ဒီေန႕အဂၤဝိဇၨာအျမင္ေလးေဆြးေႏြး
ႀကည့္ရေအာင္
၅ ပညာအေတြးအေခၚ သမာဒိဌိ


၁×× မူလ

၀ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန
စာအုပ္ထဲမွာ ေတာ့ဒီပညာကုိမရွာပါနဲ႕ က်ြန္ေတာ့အေတြ႕
အႀကဳံ ကုိေဆြးေႏြးတဲ႕သေဘာပါ
တနဂၤေႏြတုိင္မွာလူတစ္ေယာက္ေဗဒင္လာေမးမယ္ဆုိ
ပါစုိ႕ ေမြးေန႕ေမြးနံ အေရာင္ နမိတ္ကုိေနာက္မွေကာက္
ပါ
ပထမဦးစြာတုိင္တခုလုံးရဲ႕သေဘာကုိအရင္ႀကည့္ပါ
နဝင္းမွာ ပညာအေတြးအေခၚေတြရွိတယ္ သမာဒိဌိ
မွန္ကန္တဲ႕အသိအျမင္ ခုိက္မွာစေန ျဂိဳ လ္ ေလာဘ
ေဒါသ မာန
လာတြက္တဲ႕သူကေျပာတယ္ က်ြန္ေတာ့ကေတာ့စီးပြား
ေရးသမားပါတဲ႕ တရားတာမတရားတာထက္ေငြမ်ားမ်ား
ရမယ္ဆုိရင္ ဝုန္းျပီတဲ႕ ခုိက္ သူစကားေျပာတာကုိ
တုိင္မွာေထာက္ႀကည့္ စေနသေဘာကုိျမင္ရင္နဝင္းမွာ
ရွိတဲ႕ မွန္ကန္တဲ႕အသိအျမင္မရွိေတာ့တာ ႀကာသပေတး
ျဂိဳလ္ပ်က္ျပီ
ေမးလုိက္တယ္ ခင္ဗ်ားကဘာေန႕သားလည္း ႀကာသပ
ေတးသားပါဆရာတဲ႕ ေမြးနံကနဝင္းေနာ္ ေျပာတဲ႕စကား
ကခုိက္ ေျပာေျပာဆုိဆုိဆရာေရွ႕မွာေျခေထာက္ခ်ိတ္
ထုိင္လုိက္တယ္ ခုိက္
ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းေတြအားလုံးဆုံးရွဳံးနုိင္ပါတယ္လုိ႕ေဟာ
လုိက္ပါတယ္ နဝင္းသမားကုိ အဆုိးေဟာလုိက္တာ
ေနာက္တေယာက္လာတယ္ ဘာေန႕လည္းေမးလုိက္
တယ္ စေန ခုိက္ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ေလာဘအရမ္း
မႀကီးပါတဲ႕ ပညာကုိသာထူးခ်ြန္တတ္ေျမာက္ေအာင္
ေလ့လာမွာပါ ေငြကေတာ့အေရးမႀကီးပါ အခ်ိန္တန္ရင္
သူ႕မွာသူ ပညာကရွာေပးမွာဘဲတဲ႕ နဝင္း
က်ြန္ေတာ္ကေဟာလုိက္ပါတယ္ မင္းမႀကာခင္ေအာင္ျမင္
မွာပါလုိ႕ ခုိက္ေနတဲ႕စေနကုိအေကာင္းေဟာတာေနာ္
စေနျဂိဳလ္ ခုိက္ေနရင္ နိဝါတ မဂၤလာ မာန္မာနကုိနိမ္႕ခ်
မွေအာင္ျမင္နုိင္ပါတယ္ ဒါမွ သမာဒိဌိအျမင္မွန္ျပီး
ေကာင္က်ိဳးခ်မ္းသာရမွာပါ
စတုရန္းမွာလူတစ္ကုိယ္လုံးေရာက္ေနတာ အ ေသဝနာစ
ဗာလာနံ လူမုိက္ကုိေရွာင္ခုိင္းတာ အေပါင္းအသင္းမွား
တတ္တယ္ ခုိက္မွာရွိတဲ႕စေန ေလာဘႀကီးလာရင္ စတု
ရန္းမွာရွိတဲ႕မေကာင္းတဲ႕လူနဲ႕ေပါင္းမိေတာ့မွာ
ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ နဝင္းမွာရွိတဲ႕ ႀကာသပေတးျဂိဳလ္
ပညာရွိသူအသိညဏ္ရွိသူနဲ႕ေပါင္းလုိက္တာနဲ႕စတုရန္း
ကုိသတ္ျပီးသား လူမုိက္နဲ႕ေဝးသြားမယ္
အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းႀကမ္းကုိအဆင့္ျမင့္ျမင့္
ေတြးေခၚႀကည့္တာ
ႀတိရန္းမွာ အဂၤါျဂိဳလ္ စိတ္ စိတ္မျငိမ္ဘူး သူရဇၨႍတုိင္မွာ
ေဗဒင္လာတြက္သူစိတ္မျငိမ္ဘူး
အာရတီ ဝိရတီ မေကာင္းမွဳ ကုိစိတ္နဲ႕ေတာင္မႀကံစည္
ဘူးလုိ႕ေျပာလာရင္ခုိက္လြတ္သြားျပီ
ဆပြတ္မွာရွိတဲ႕ ေသာႀကာျဂိဳလ္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီး
ေတြသြားရမယ္ ေကာင္းတဲ႕အက်ိဳးခံစားရမယ္ ဆပြတ္
သေဘာ
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨစုိက္ထလြန္ခ်မ္းသာဆုိတဲ႕အပုိဒ္
ကုိအဆင့္ျမင္ျမင့္ေလးေတြေခၚႀကည့္တာ
ခုိက္မွာစေနေနာ္ ေလာဘေတြသတိထား
သႏၲဳ ဌိ မဂၤလာေလးနဲ႕ခုိက္ျဖဳ တ္လုိက္ေတာ့ ရသမ်ွေလး
နဲ႕ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္နုိင္ပါတယ္တဲ႕ ခုိက္လြတ္သြားတယ္
အညြန္႕မွာရွိတဲ႕ တနလၤာျဂိဳလ္ ေငြေတြေဝါကနဲ႕ဝင္လာ
တာ
ေမြးနံကစေန ေငြေခ်းလုိက္တယ္ ျပန္မရဘူး သူမေျပလည္
လုိေနမွာပါဆရာရယ္တဲ႕ေပးသေလာက္ဘဲယူေတာ့မယ္
ခုိက္လြတ္သြားတယ္ ဟုိက အကုန္ျပန္ေပးတယ္ေက်းဇူး
တင္လုိ႕
သူရဇၨတုိင္ပညာေနာ္ ရဲရဲေတြးမွ ေမြးေန႕ေမြးနံေရာက္
တဲ႕ေနရာဘဲသိရင္ ဂြမ္းသြားမယ္


No comments:

Post a Comment