Saturday, April 28, 2018

ဘုမၼိနယ္ေျမ

ဘုမၼိႀကီးနယ္ေျမအဆုိးဆုံးနွစ္မ်ား
ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လုံး၏ အဆုိးဆုံးနွစ္မ်ားျဖစ္ေသာႀကာင့္ ကုိယ္စိတ္နွဳတ္ ၃ ပါးစလုံး အက်ဥ္းအက်ပ္အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ျပီး ရွိပစၥည္းအဖုိးတန္အားလုံးကုန္ဆုံး
ျခင္း အုပ္စုအတူေနမ်ားကြဲကုန္ျခင္း ဂုဏ္သိကၡာအား
လုံးက် ဆင္းျခင္း က်မ္းမာေရးည႔ံျခင္း ေရာဂါေပါင္းစုံ
ျဖစ္ျခင္း အဆုိးဆုံးမွာ လူေသလ်ွင္ေသ မေသလ်ွင္
ဘဝေသျပီး တသက္မွာတစ္ခါေႀကာက္စရာအ
ေကာင္းဆုံးနွစ္အပုိင္းအျခားဟုႀကိဳ တင္သိထားသင့္
ႀကေပသည္)))))
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
၄၃ ၄၄ ၄၅ ၄၆ ၅၁ ၅၂ ၅၃ ၅၄
တနလၤာသားသမီးမ်ား
၄၂ ၄၃ ၄၄ ၄၅ ၅၀ ၅၁ ၅၂ ၅၃
အဂၤါ သားသမီးမ်ား
၄၉ ၅၀ ၅၁ ၅၂ ၅၇ ၅၈ ၅၉ ၆၀
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
၄၆ ၄၈ ၅၀ ၅၁ ၅၆ ၅၇ ၅၈ ၅၉
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ား
၅၄ ၅၅ ၅၆ ၅၇
ေသာႀကာသားသမီးမ်ား
၄၄ ၄၅ ၄၆ ၄၇ ၅၂ ၅၃ ၅၄ ၅၅
စေနသားသမီးမ်ား
၄၇ ၄၈ ၄၉ ၅၀ ၅၅ ၅၆ ၅၇ ၅၈

ဒီသက္ေရာက္ပုိင္းေတြအတြက္အထူးယႀတာေတြ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာတီထြင္ထားျပီးသားပါ
နဝင္းယႀတာအျပင္ ကုိယ္စား ကုိယ္ပြား ကုိယ္ငွား
ယႀတာေတြနဲ႕ အကာ အကု အဖြင့္ ေတြနဲ႕ကာကြယ္
ေပးပါတယ္
အတြင္း ယႀတာ အျပင္ယႀတာ နဝင္းယႀတာ
၃ မ်ိဳးကုိတလ တစ္ႀကိမ္ကာကြယ္နုိင္ရင္ဒီအဆုိး
ေတြလြတ္ေျမာက္ပါတယ္
အထူးသတိထားရမည္႕နယ္ေျမ

အထူးသတိထားရမည့္ နယ္ေျမမ်ား

ေအာင္ေဖၚျပပါနွစ္မ်ားသည္ ဥပါဒ္ေဘးဆုိးမ်ားနွင့္
တုိက္ဆုိင္ေသာနွစ္မ်ားျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကုိယ္ခႏၲာ
မွေသြးခ်ည္ ေသြးေပါက္ ထြက္ျခင္း ေသြးအန္ျခင္း
ေသြးဝမ္းသြားျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသားပ်က္သား
ေလ်ွာျခင္း ေသြးသြန္ျခင္း အမ်ိဳးသားမ်ားကုိယ္ခႏၲာ
မွေသြးခ်ည္ေသြးေပါက္ထြက္ျခင္း အခ်ဳပ္အေနွာင္ခံ
ရျခင္း အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း
အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာသတၱဝါ မ်ားကုိက္ခံရျခင္း
ခႏၲာကုိယ္ မီးဟပ္မီးေလာင္ျခင္း အုိးအိမ္အေဆာက္
အအုံမ်ား မီးေလာင္ခံရ၍ဆုံးရွဳံး ျဖစ္ရျခင္းအိမ္ေမြး
ေခြးေႀကာင္ႀကက္သတၱဝါမ်ား ေသေႀကပ်က္စီးျခင္း
ေရာဂါေဝဒနာမ်ား အျပင္းအထန္ခံရျခင္း အမွဳ အခင္း
အရွဳပ္အရွင္း တမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႀကရ၏
ါက သီအုိရီ သေဘာပါ က်ြန္ေတာ္ တုိ႕ဆီမွကေတာ့
ဒီသက္ေရာက္မွာ အတြင္းယႀတာ အျပင္ယႀတာ
နဝင္းယႀတာ ၃ မ်ိဳးကုိ ကာ ကု ဖြင့္ တုိက္ ၄ မ်ိဳးနဲ႕ဘဲ
ကာကြယ္ခဲ႕ပါတယ္ ၉၅ /ံ႕ လြတ္ေျမာက္ပါတယ္
ဒီျပႆ နာအားလုံးရဲ႕ မူလ ဗီဇ ကေတာ့ ေလာဘ
ေဒါသ ေမာဟ ပါဘဲ
ေလာဘ ေႀကာင့္ေငြေႀကးေတြဆုံးရွဳံးမယ္
ေဒါသ ေႀကာင့္အမွဳ အခင္းေတြျဖစ္မယ္
ေမာဟ ေႀကာင့္ မလုပ္သင့္ေသာအရာေတြလုပ္မိ
ေတာ့ မျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္ႀကတာပါ
ဥပေစၦတက ေဘးဆုိးႀကီးေတြ ကားေမွာက္ ကား
တုိက္ ေရနစ္ ေလယဥ္ပ်ံပ်က္ႀကတာေတြကုိေတာ့
နဝင္းတခုဘဲ ကာကြယ္နုိင္တယ္
ေတြးျမင္တတ္ သိျမင္တတ္ ျပီးဆင္ခ်င္နုိင္ပါေစ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃ ၆၁ ၆၉ ၇၇
တနလၤာသားသမီးမ်ား
၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆
အဂၤါသားသမီးမ်ား
၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
၁၀ ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ား
၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀
ေသာႀကာသားသမီးမ်ား
၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆
စေနသားသမီးမ်ား
၁၇ ၂၅ ၃၃ ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ရ ရက္သားသမီးအေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား

၇ ရက္သားသမီးတုိ႕၏ အေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား
ေအာက္ေဖၚျပပါ နွစ္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးနွစ္မ်ား
ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထုိနွစ္မ်ားသုိ႕ေရာက္ရွိလာႀကလ်ွင္
မိမိ ကုိယ္မိမိ ေတာ္သည္တတ္သည္ဟုတ္သည္မွန္
သည္ဟု အထင္ႀကီးေနႀကျပီး ဘဝင္ျမင့္မာနမ်ားျဖင့္
ေနထုိင္တတ္ႀကသည္
မေတြ႕ဘူး မႀကဳံဘူးေသးေသာ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ရပ္မ်ား
နွင့္တုိက္ဆုိင္ေနေသာေႀကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဆုိ
လ်ွင္ မိမိစိတ္က ထင္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ေပၚ
လာတတ္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္မယ္ေတာ္ ပုဂၢိဳလ္ထူး
ပုဂၢဳိလ္ျမတ္ မစေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ထင္တတ္ႀက
သည့္အျပင္မိမိကုိယ္မိမိ အထင္ႀကီးျပီးအႀကားအျမင္
ပါရေနသည္ဟူ၍ထင္မွတ္မွားေနႀကသည္///
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
၁၀ ၁၇ ၁၈ ၂၅ ၂၆ ၃၃ ၃၄ ၄၁ ၄၂ ၄၉ ၅၀ ၅၇
၅၈ ၆၅ ၆၆ ၇၃ ၇၄
တနလၤာသားသမီးမ်ား
၉ ၁၆ ၁၇ ၂၄ ၂၅ ၃၂ ၃၃ ၄၀ ၄၁ ၄၈
၄၉ ၅၆ ၅၇ ၆၄ ၆၅ ၇၂ ၇၃ ၈၀ ၈၁ ၈၈
အဂၤါ သားသမီးမ်ား
၈ ၁၅ ၁၆ ၂၃ ၂၄ ၃၁ ၃၂ ၃၉ ၄၀ ၄၇ ၄၈
၅၅ ၅၆ ၆၃ ၆၄ ၇၁ ၇၂
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
၇ ၁၄ ၁၅ ၂၂ ၂၃ ၃၀ ၃၁ ၃၈ ၃၉ ၄၆ ၄၇
၅၄ ၅၅ ၆၂ ၆၃ ၇၀ ၇၁ ၇၈ ၇၉ ၈၆
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ား
၁၂ ၁၃ ၂၀ ၂၁ ၂၈ ၂၉ ၃၆ ၃၇ ၄၄ ၄၅
၅၂ ၅၃ ၆၀ ၆၁ ၆၈ ၆၉ ၇၆ ၇၇ ၈၄ ၈၅
ေသာႀကာသားသမီးမ်ား
၁၀ ၁၁ ၁၈ ၁၉ ၂၆ ၂၇ ၃၄ ၃၅ ၄၂ ၄၃
၅၀ ၅၁ ၅၈ ၅၉ ၆၆ ၆၇ ၇၄ ၇၅ ၈၂ ၈၃
စေနသားသမီးမ်ား
၁၃ ၁၄ ၂၁ ၂၂ ၂၉ ၃၀ ၃၇ ၃၈ ၄၅ ၄၆
၅၃ ၅၄ ၅၅ ၆၁ ၆၉ ၇၀ ၇၇ ၇၈ ၈၅ ၈၆
ထုိသက္ေရာက္မ်ားတြင္ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိတတ္သိနားလည္ေသာပညာရွင္မ်ားနင့္တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိငိပါကအဆုိးသက္ေရာက္မ်ား
ကုိေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ေပလိမ္႕မည္ ///


MHK ျမန္မာေဗဒင္လုပ္ငန္း

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္
က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္
သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္
ဆက္သြယ္ရန္ )))))
09 73025994 /099 70304801
09 261215405 / 09 421077195
** တနွစ္စာကံဇာတာမ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း
* * စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသစ္တည္ေဆာက္ရန္
အႀကံညဏ္ေပးျခင္း
** အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ရက္သတ္မွတ္ျပီးမဂၤလာရက္
သတ္မွတ္ေပးျခင္း
** ခြဲစိတ္ေမြးဖြားမည့္သူမ်ားအားရက္သတ္မွတ္ေရြး
ေပးျခင္း
** ခေလးအမည္ေပးျခင္း ကုမ႑ီအမည္ေရြးျခင္း
** အိမ္ျခံေျမ တုိက္ခန္းေရာင္းဝယ္ငွားအတြက္
ယႀတာမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
** အိမ္ေဆာက္ ပနွက္ရုိက္ အိမ္သစ္တက္မဂၤလာ
မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
** အိမ္ႀကမ္းေျမႀကမ္းမ်ားကုိရွင္းလင္းေပးျခင္း
** စုန္းနတ္ ပေယာဂ အေနွာက္အယွက္မ်ားရွင္း
လင္းေပးျခင္း
** က်မ္းမာေရးည႔ံသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း
** မီးဖြားရန္ခက္ခဲေသာကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားေမြး
ဖြားရလြယ္ကူေအာင္ယႀတာေပးျခင္း
** ေဆးဝါးဓါတ္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုသေသာ္လည္းေဆး
မေတြ႕သူမ်ားကုိ ယႀတာျပဳေပးျခင္း
** စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ခေလးမ်ားကုိယႀတာျပဳေပး
ျခင္းက်မ္းမာေရးအည႔ံကာကြယ္ေပးျခင္း
ဗုဒၶဟူးေန႕တုိင္း ေဟာခန္းပိတ္ပါသည္
တရက္ႀကိဳတင္၍စာရင္းေပးနုိင္ပါသည္