Friday, May 31, 2019


ေငြနဝင္း
အာဏာစက္ေပးပြဲႀကီး
ေငြအဝင္ႀကမ္းေသာ ===== ===
ယႀတာ အမွတ္(၁) ကုိအာဏာစက္ေပးျခင္း

 စေန ေန႕
မနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ၁၂ နာရီတြင္း ျပဳ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္
ညပုိင္းျပဳ လုပ္လ်ွင္လည္းအခ်ိန္တူပါသည္

ပြဲျပင္ျပီးပါက ပြဲကုိလက္နွစ္ဘက္နွင့္ကုိင္ျပီး
(အရဟံ သိဒၶိ )ဟု(၂၇ )ေခါက္ရြတ္ဆုိျပီးဘုရားစဥ္မွာ
ကပ္လွဴ ရမည္ျဖစ္ပါသည္

ေျပာစရာအနည္းငယ္ ရွိပါသည္  လြန္ခဲ႕ေသာအနွစ္
၃၀ ေလာက္က ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္၏တပည့္တစ္
ဦးျဖစ္သူ ဆရာဦးသန္းဝင္းထံတြင္ ၁၀ နွစ္ခန္႕ပညာ
သင္ယူစဥ္ကာလမွာ လက္ပံပြဲဟူ၍သင္ယူခဲ႕ဘူးပါ
သည္  ထုိပြဲမွာလက္ပံလက္ဖက္နွင့္ျပဳလုပ္ရေသာပြဲ
ျဖစ္ပါသည္  ထုိပညာခန္းမွာ အတုလဆရာေတာ္ခင္
ႀကီးေဖ်ာ္ေရးသားျပဳစုခဲ႕ေသာ က်မ္းရင္းလကၤာထဲ
မွျဖစ္ပါသည္ ထုိပညာခန္းအားလက္ရွိမ်က္ေမွာက္
ေခတ္တြင္ လက္ပန္ရြက္မွာရွာေဖြရန္ခက္ခဲပါသျဖင့္
က်ြန္ုပ္၏ညဏ္ပညာအသိျဖင့္ ေငြနဝင္းပုံစံသစ္ကုိ
တီထြင္ႀကံဆျပီးအမ်ားသိေစရန္ေဝငွခဲ႕ပါသည္
မူလ ပညာ မွာ အတုလဆရာေတာ္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယ ပညာမွာ ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္ျဖစ္ကာ
တတိယ ပညာမွာ ေက်းဇူးရွင္ဆရာဦးသန္းဝင္းျဖစ္၍
စတုတၳနည္းပညာအသစ္ ကုိေဖၚထုတ္သူမွာ
က်ြန္ုပ္ ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္( ဓါတ္ေလးပါးပညာရွင္)
ျဖစ္ေႀကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္
ဒုတိယေျမာက္တီထြင္ေသာပညာရပ္ေငြနဝင္း (၂)
မွာမူလ ပညာ အတုလဆရာေတာ္ျဖစ္ျပီး   ဒုတိယ
ေျမာက္နည္းပညာအသစ္ကုိတီထြင္သူမွာ
က်ြန္ုပ္ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္ (ဓါတ္ ၄ ပါးပညာရွင္)
ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ႕ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕မွစျပီးတခါ
ဘူးမွမရွိခဲ႕ဘူးေသာ နည္းပညာအသစ္ကုိစတင္
ေတြ႕ရွိခဲ႕သူျဖစ္ပါသည္ အားလုံးယႀတာအသစ္ (၁၄)
မ်ိဳး ေတြ႕ရွိခဲ႕သူျဖစ္ပါသည္  ထုိယႀတာမ်ားကုိမည္သူ႕
ကုိမ်ွလည္း ျပန္လည္သင္တန္းပုိ႕ခ်ခဲ႕ျခင္းမရွိပါ
အြန္လုိင္းမွာတမ်ိဳးကုိသာျပသခဲ႕ပါသည္

ေငြနဝင္းအမွတ္ (၁)

ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္
xxxxx    xxxx   xxx  xxx
ေရွးဦးစြာ ေကာ္ပုဂံ အနီ တစ္ခ်ပ္ကုိယူပါ
ျပီးလ်ွင္ အုန္း ၆ ညြန္႕ကုိအျဖားခ်ြန္ျပီးေကာ္ပုဂံအနီ
ေပၚသုိ႕ ႀကယ္ပုံသ႑န္တင္လုိက္ပါ ။
ထုိတင္ထားေသာအုန္း ၆ ညြန္႕ေပၚသုိ႕ လက္ဖက္
၁၀ သားျဖန္႕၍ပုံလုိက္ပါ ျပီးလ်ွင္လိမ္ေမာ္သီးတစ္
လုံးတင္လုိက္ပါ ထုိလိမ္ေမာ္သီးေပၚတြင္ဇီး ၈ ၫြန္႕
စုိက္လုိက္ပါ ျပီးလ်ွင္မိမိေနအိမ္ရွိဘုရာစဥ္ ဆုိင္ခန္း
ရုံးခန္း မ်ားတြင္သင့္ေတာ္ရာေနရာတြင္ထားရွိနုိင္ပါ
သည္  ထုိေငြနဝင္းပြဲကုိကလပ္ျဖင့္တင္ထားပါက
သာလြန္၍ေကာင္းမြန္ေႀကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္

ျပီးရင္ ဒီပုိ႕စ္ေအာက္မွာ အာဏာစက္ယူပါ
ဤအာဏာစက္သည္အတည္ျဖစ္သည္႕အတြက္
သင္တုိ႕၏စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္

ဤပုိ႕၏ ေအာက္တြင္မိမိတင္ထားေသာေငြနဝင္း
ပြဲကုိဓါတ္ပုံရုိက္ျပီးအာဏာစက္ယူရန္ျဖစ္သည္

ဤပုိစ္သည္သင္၏အေကာင့္တြင္ရွိေနမွသာ ေငြနဝင္း
fan ျဖစ္မွာပါ  အေကာင့္သန္႕ရွင္းေရးတြင္ေငြနဝင္း
ပုံရွိေနေသာေႀကာင့္ အမာခံတပည့္  ပညာအေမြခံ
တပည့္အျဖစ္ဆက္လက္၍ရပ္တည္မွာျဖစ္ပါသည္

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမျပဳရ မထိရ မကုိင္ရ
တပတ္တိတိထားရန္ တပတ္ျပည့္မွစေနေန႕တြင္
အသစ္လဲျပီးပြဲခ်ိန္းရန္ျဖစ္ပါသည္

ထီထုိးျပီးပါက ပြဲေအာက္တြင္ထားနုိင္ပါသည္
ထီေပါက္ပါက ကုိယ့္ဖါသာကုိယ္ယူပါ ဆရာအား
လာေရာက္ကန္ေတာ့ရန္မလုိပါ ကုိယ့္ကံအရကုိယ္
ေပါက္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္

မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆုိ ဤပညာခန္း
ကုိအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္ ႀကိဳက္ရင္ဆက္လုပ္ပါ
မႀကိဳက္ရင္ဆက္မလုပ္ပါနဲ႕ ရပ္လုိက္ပါ တစ္ဦးနွင့္
ကံမတူေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္

အဓိဌန္ အာဏာစက္ယႀတာျဖစ္ပါသည္
က်ြနု္ပ္၏ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္တုိ႕ျဖင့္
ေပးအပ္ေသာယႀတာျဖစ္သည္

ေအာင္သိဒၶိေငြအဝင္ႀကမ္းယႀတာ(၂)
အား အာဏာစက္ေပးျခင္း

စေနမနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ
တြင္းျပဳလုပ္ရန္
စေနမအားသူမ်ားတနလၤာမနက္ ၆ နာရီမွ ၇နာရီခြဲ
တနလၤာမနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ

ြဲ မိမိနွစ္သက္ရာအခ်ိန္တြင္
ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္ တပတ္တိတိထားျပီးေနာက္တပတ္
တနလၤာေန႕တြင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္
ပြဲေဟာင္းကုိမိမိအဆင္ေျပရာတြင္စြန္႕ျပီးပြဲသစ္တင္
နိင္ပါသည္ ပြဲတင္ျပီး မကုိင္ရ မထိရ

လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
အုန္း ၆ ညြန္႕
ခေရ ၆ ရြက္
မန္းက်ည္း ၇ ညြန္႕
သရက္ ၁၀ ရြက္

ုျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ တနလၤာေန႕မနက္ ၆ နာရီမွ ၇ နာရီ
ခြဲ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲ ညေန ၆ နာရီ
မွ ၇ နာရီခြဲ မိမိနွစ္သက္ရာအခ်ိန္
အားခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္ရန္

ေငြအဝင္ႀကမ္းယႀတာကုိ MHK ျမန္မာရုိးရာေဗဒင္
လုပ္ငန္းမွ အတြင္းေရးမွဳး (ယႀတာပုိင္းဆုိင္ရာနည္း
စနစ္မွဳ း) ဆရာမေဒၚလွလွေဌးမွ ဗီဒီယုိ ဖုိင္ျဖင့္စနစ္
တက်ေဖၚ ျပထားပါသည္ ဤယႀတာကုိဆရာႀကီးမွ
အာဏာစက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္ ဤပုိ႕ကုိမိမိ
မိတ္ေဆြမ်ား ေငြေႀကးအခက္အခဲေျပလည္ေစလုိပါ
က like & share ျပဳလုပ္ျပီးကုသုိလ္ယူပါ က်ြန္ုပ္
သည္လည္း မိမိတစ္ဦးထဲေငြအဝင္ႀကမ္းေနသည္
ကုိ အမ်ားအတြက္ကုသုိလ္ယူခဲ႕ပါသည္ လူသား
ျခင္းညွာတာေထာက္ထားေသာျမင့္ျမတ္ေသာ
စိတ္ျဖင့္ကုသုိလ္ယူႀကပါကုန္ေလာ

ဤယႀတာအား မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္တီထြင္ဟန္ျဖင့္အျခား
ေသာအေကာင့္မ်ားတြင္သီးျခားပုိစ္တင္ျပီး ငါထြင္
ထားတာပါဟု ထင္ေရာင္ထင္မွားတုပသုံးစြဲခဲ႕လ်ွင္
ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဘဲ ႀကီးမားေသာအကုသုိလ္
ေဘးဆုိးႀကီးမ်ားႀကဳံေတြရမည္ဟုလည္းအသိေပး
ေႀကညာအပ္ပါသည္ တုပ၍နာမည္မႀကီးဘဲ အႏၲ
ရယ္ေဘးဆုိးႀကီးမ်ား တုပေသာဆရာ၏မိသားစုဝင္
မ်ားႀကေရာက္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းလည္းသတိေပးအပ္
ပါသည္

ဤယႀတာကုိ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားေကာင္းစားေရး
အတြက္သစၥာျပဳ ျပီးတီထြင္ခဲ႕ပါေသာေႀကာင့္
မည္သည့္ေန႕သားမဆုိ ျပဳလုပ္နုိင္ပါေႀကာင္း
ေအာင္ျမင္နုိင္ေႀကာင္း အသိ ေပးအပ္ပါသည္

နကၡတ္ ျမဴ းဂဏန္းအရ ထီထုိးရန္မွ  (၆ ၂)ျဖစ္ပါသည္

No comments:

Post a Comment