Sunday, August 18, 2019

ထီန၀င္းပြဲ


ထီ နဝင္းပြဲ
=======
စေန႕မနက္ ၆ နာရီမွ ၇ နာရီတြင္းတစ္ႀကိမ္
၁၂ နာရီမွ ၁ နာရီခြဲတစ္ႀကိမ္ ႀကိဳက္တဲ႕အခ်ိန္
လုပ္ပါ

ထီနဝင္းျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေသာအရြက္မ်ားမွာ

၁ = ထန္း တစ္ညြန္႕
၂= အုန္း ၆ ၫြန္႕
၃= လိမ္ေမာ္သီးတစ္လုံး
၄= သီဟုိ ၆ ရြက္

ေရွးဥိီးစြာလိမ္ေမာ္သီးတစ္လုံးကုိယူပါ
ျပီးလ်ွင္ ဒါးနွင့္ထိပ္ကုိအရာေပးလုိက္ပါ

ထုိလိမ္ေမာ္သီးတြင္းထန္းတစ္ညြန္႕ကုိထုိးထည့္လုိက္ပါ
ကလပ္တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္
အုန္း ၆ ညြန္႕ကုိတင္လုိက္ပါ ျပီးလွ်င္ဖလာအေသး
တစ္လုံးယူျပီးအုန္းေပၚကုိတင္လုိက္ပါ

ဖလားတြင္းလိမ္ေမာ္သီးကုိထည့္လုိက္ပါ
ျပီးလ်ွင္သီဟုိ ၆ ရြက္ထည့္ပါ

အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ျပီး ဘုရားစဥ္မွာတင္
ျပီးထီဆုေတာင္းပါ

မည္သည့္ ထီအမ်ိဳးအစားကုိမဆုိ ရည္ရြယ္ပါသည္

အားလုံးထီေပါက္ႀကပါေစ

မွတ္ခ်က္ =****
မိမိ အတိတ္ကံ နွင့္ပစၥဳပၸန္ ကံေပါင္းစပ္မွဳ
သေဘာတရားအရ ဆုႀကီး ဆုေသးကြာျခားတတ္ပါ
သည္ထီ ေပါက္ျခင္းမေပါက္ျခင္းသည္လည္းထုိကံ
နွစ္ခုနွင့္သာသက္ဆုိင္ပါသည္

သူ႕သေဘာသူေဆာင္ေနျပီး ကုိယ့္သေဘာကေတာ့
အျမဲတမ္းထီေပါက္လုိေသာဆႏၵရွိပါသည္

က်ြန္ေတာ္အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္

က်ြန္ုပ္တုိ႕အားလုံးသည္ဓါတ္ဆင္ဓါတ္ရုိက္မ်ားျပဳ
လုပ္၍ထီကုိလစဥ္ လတုိင္း အျမဲထုိးႀကပါစုိ႕
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

န၀ငိးပညာခန္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


နဝင္းဘာလည္း နဝင္းဘယ္လည္း
===================))

ရွင္းမယ္ဆုိ က်မ္းကုိင္ျပီးရွင္းရမွာဘဲ
ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ေရးသားျပဳစု
တဲ႕ အဂၤဝိဇၨာဋီကာႀကီး အတြဲ( ၁ )စာမ်က္နွာ ၅၄
အပုိဒ္ (၇၅) မွာ နဝင္းဆုိတဲ႕စကားလုံးကုိသုံးထားတာ
ေတြ႕ရပါတယ္

အဲဒီအပုိဒ္မွာ ပဥၥပြတ္နဲ႕စတုရန္းကုိ အျပင္နဝင္းဆုိျပီး
ဖြင့္ဆုိထားျပီး
ဆပြတ္နဲ႕ႀတိရန္းကုိ အတြင္းနဝင္းဆုိျပီးဖြင့္ဆုိထားပါ
တယ္

ဒီဘက္ေခတ္ကုိ ေရာက္တဲ႕အခါ မဟာဘုတ္ပါရဂူ
ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္ကေနျပီး
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨ ဆုိတဲ႕အပုိဒ္ကုိစံထားျပီးနဝင္း
ပညာရပ္နဲ႕ေဆးပညာေပါင္းစပ္ျပီး ခ်ည္မန္းကြင္း
မ်ားနဲ႕နဝင္းစီးပညာဆုိျပီးထပ္မံတီထြင္ခဲ႕ပါတယ္

နဝင္းဆုိတဲ႕နဝသခ်ၤာ ဂဏန္းက ၉ ဂဏန္းျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီမွာသခ်ၤာဂဏန္း ၉ ျဂိဳလ္ ဂဏန္း ၉ ပညာဂဏန္း ၉ ဆုိျပီး အပုိင္း ၃ ပုိင္း ကြဲထြက္သြား
တာကုိေတြ႕ရပါတယ္

ဥပမာ
====
ပုလင္း ၄+၅= ၉ ဂဏန္းသခ်ၤာ
နွင္းဆီ ၁၀+၈= ၉ ျဂိဳလ္သက္
ပဥၥမ+စတုတၳ = ၉ ပညာ

ဒါဆုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ အမ်ားသိျပီးျဖစ္တဲ႕စာ ၆ တန္း
မွာပါတဲ႕ ဦးသာ စိန္ပန္း ဒါန္းလွ ကုိရွာ ကုိအရင္
ႀကည့္ရေအာင္

ဦးသာ တနဂၤေႏြ ေသာႀကာ ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မ
တြဲထားတာကုိေတြ႕ရျပီးျဂိဳလ္သက္အားျဖင့္
၆ နဲ႕ ၂၁ တြဲထားပါတယ္ ပါပျဂိဳလ္နဲ႕ေသာမျဂိဳလ္
ျဖစ္နဲ႕မီးခဲနဲ႕ ေရေနာက္ဓါတ္ အပူအေအးကုိတြဲထား
ျပီး ၂၇ နကၡတ္ နဲ႕လည္းကုိက္ပါတယ္

စိန္ပန္း အဂၤါ နဲ႕ႀကာသပေတး ဓါတ္ဖုိ နဲ႕ဓါတ္မ
တြဲထားျပီး ပါပေသာမ အပူအေအးမ်ွေအာင္းေပါင္း
စပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၈ နဲ႕၁၉
ေပါင္းထားတာ ၂၇ ျဖစ္ပါတယ္ေလေျပေလညွင္းနဲ႕
ေျမေပ်ာ့ဓါတ္တြဲထားတဲ႕အတြက္ျဂိဳလ္ျခင္းသေဘာ
တူပါတယ္

ဒါန္းလွ စေနနဲ႕ဗုဒၶဟူး ဓါတ္ဖုိ ဓါတ္မေပါင္းထား
ျပီးပါပေသာမ အပူအေအးမ်ွေအာင္တြဲထားပါတယ္
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၀ နဲ႕ ၁၇ ေပါင္းထားလုိ႕ ၂၇ ဂဏန္း
လည္းကုိက္ေနပါတယ္ မီးေတာက္ဓါ္တ္နဲ႕ေရႀကည္
ေပါင္းစပ္ထားတဲ႕အတြက္အပူအေအးညီမ်ွပါတယ္

ကုိရွာ တနလၤာနဲ႕ ရာဟုျဂိဳလ္ေပါင္းထားျပီးဓါတ္ဖုိ
ဓါတ္မေပါင္းထားပါတယ္ ပါပေသာမတြဲထားတာေတြ႕
ရျပီး ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၅ နဲ႕ ၁၂ ေပါင္းျခင္း ၂၇ ကုိ
ဘဲသြားျဖစ္ပါတယ္ ေက်ာက္အမာဓါတ္ကုိ ေလမုန္
တုိင္းနဲ႕တြဲထားတာျဖစ္လုိ႕ျဂိဳလ္ျခင္းဓါတ္ျခင္းသေဘာ
မ်ွပါတယ္

ဒါကေတာ့ ၉ ျဖစ္သြားတဲ႕ေဗဒင္သေဘာ အဂၢိယ
သေဘာပါဘဲျဂိဳလ္သက္ေပါင္းလုိက္တာ ၉ ျဖစ္တ႕ဲ
အယူအဆပါ

ပါပနဲ႕ပါပ ေပါင္းလုိ႕ ေသာမနဲ႕ေသာမေပါင္းတဲ႕
အခါမွာလည္း ၉ ျဖစ္သြားတဲ႕သေဘာကုိရွင္းျပပါဦး
မယ္

အရုိင္း ေခါင္ေသာက္ လူမုိက္ စိတ္တုိ

အရုိင္း *-ဆုိတာ တနဂၤေႏြနဲ႕ ရာဟုေပါင္းထားတာပါ
ဓါတ္အားျဖင့္အဖုိနဲ႕အမပါဘဲ
မီးခဲကုိ ေလမုန္တုိင္းနဲ႕တြဲေပးလုိက္တာပါဘဲ
အဲဒီပညာပုိင္းမွာေတာ့ တနဂၤေႏြ ၆ ရာဟုျဂိဳလ္ ၁၂
ဆုိျပီး ၁၈ = ၉ ပါပ နဝင္းအေနနဲ႕တြဲထားပါတယ္
ျမဳံေနတဲ႕မီးကုိေလမုန္တုိင္းတုိက္တဲ႕သေဘာပါ
အတုိက္ဓါတ္ျဖစ္ပါတယ္

ေခါင္ေသာက္ * တနလၤာနဲ႕ေသာႀကာ ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မ
ပါဘဲ တြဲကစားလုိ႕ရပါတယ္
ေက်ာက္အမာဓါတ္ကုိ ေရေနာက္နဲ႕တြဲလုိက္တာပါ
ပင္လည္ေရေအာက္မွာေက်ာက္အမာဓါတ္ရွိပါတယ္
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၅ နဲ႕ ၂၁ ေပါင္းထားလုိ႕ ၃၆ျဖစ္ျပီး
ေသာမနဝင္းလုိ႕ေခၚပါတယ္ အတုိက္ဓါတ္ပါဘဲ

လူမုိက္ * ဗုဒၶဟူးနဲ႕ႀကာသပေတးျဂိဳလ္နွစ္ခုကုိတြဲ
ေပးထားတာပါဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မပါဘဲ ကစားလုိ႕ရပါတယ္
ေရႀကည္ဓါတ္နဲ႕ေက်ာက္အမာဓါတ္တြဲထားတာပါ
ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာႀကည့္ရင္သိပါတယ္ အခုမုိးေတြႀကီး
ျပီးေရမ်ားတဲ႕အခါေအာက္ခံအမာဓါတ္နဲ႕ေပါင္းျပီး
ေရႀကီးပါတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာပင္လယ္နဲ႕ေပါင္းလုိက္
လုိ႕ကေတာ့ကမၻာပ်က္တတ္ပါတယ္ ဒါအတုိက္ဓါတ္
ပါ ျဂိဳလ္သက္အားျဖင့္ ၁၇ နဲ႕ ၁၉ ေပါင္းထားတာျဖစ္
ျပီး ၃၆ ေသာမနဝင္းျဖစ္ပါတယ္

စိတ္တုိ** အဂၤါျဂိဳလ္နဲ႕ စေနျဂိဳလ္နွစ္ခုေပါင္းထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္ဓါတ္အားျဖင့္ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မကစားကြက္ပါ
ဘဲ ေလေျပေလညွင္းနဲ႕မီးေတာက္နဲ႕တြဲေပးလုိက္တာ
ပါမီးေလာင္ရာေလပင့္ပါဘဲ ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၀ နဲ႕ ၈
ေပါင္းထားလုိ႕ ၁၈ ရျပီး ေသာမနဝင္းျဖစ္ပါတယ္

ေသာမနဝင္းသည္ ၃၆
ပါပနဝင္းသည္ ၁၈ ျဖစ္ပါတယ္

ပညာနဝင္းမွာေတာ့ ၄ တြဲရွိပါတယ္

ပဥၥပြတ္နဲ႕စတုရန္း ၉
ဆပြတ္နဲ႕ ႀတိရန္း ၉
သတၱရန္းနဲ႕ျဒိရန္း ၉
ႀတိရန္းစတုရန္းျဒိရန္း ၉

ဒါကေတာ့ယေန႕က်ြန္ေတာ္တုိ႕သုံးေနတဲ႕ နဝင္းပါ
ဘဲ အဲဒီမွာထပ္ရွင္းမယ္ဆုိရင္

၅ ပဥၥပြတ္
၁=
၄ စတုရန္း
ဒီေနရာမွာ ဂဏန္းအားျဖင့္ ၅ နဲ႕၄ ျဖစ္ေပမဲ႕

၆ ပဥၥပြတ္
၂=
၅ စတုရန္း

စေျႏၵာတုိင္မွာ ပညာကမေျပာင္းေပမဲ႕ ဂဏန္းအား
ျဖင့္ ၆ နဲ႕ ၅ ျဖစ္တာကုိေတြ႕ရပါမယ္

ပညတ္နဲ႕ပညာမွာ ပညာကမေျပာင္းဘူး ပညတ္က
ေျပာင္းေနတယ္

က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ပညာကုိဘဲအဓိကယူရမွာပါ

ဒီေလာက္ဆုိ ၉ ဆုိတဲ႕ ဂဏန္းအေျခခံကုိဗဟုသုတ
ရေလာက္ပါျပီ အက်ယ္ဖြင့္မယ္ဆုိရင္ လုံးေထြးျပီး
ရွဳပ္မွာစုိးတဲ႕အတြက္ဒီေလာက္နဲ႕ဘဲရပ္လုိက္ပါတယ္

Thursday, August 8, 2019

အတြင္းအာယုကပ္ပညာခန္း နွင္႕အျပင္အာယုကပ္ပညာခန္း ကုိဋီကာဖြင္႕ဆုိျခင္း


က်မ္းရင္းလကၤာအတြဲ (၁) အတြဲ(၂) အတြဲ(၃)  တြင္ဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ေရးသာျပဳစုခ႕ဲရာတြင္
အတြဲ(၁)စာမ်က္နာ(၅၇) အပုိဒ္(၂)မွာပါတ႕ဲအတြင္းအာယုကပ္ပညာခန္းအားပညာလုိ
လားေသာအမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႕အားဗဟုသုတရွိေစေသာဆႏၵျဖင္႕ေရးသားခ႕ဲပါသည္

အတြင္းအာယုကပ္ဟူသည္ သူရဇၹ ေသာၾက စေသာ ဆပြတ္ခရားေဇာက္တုိင္တြင္အလယ္အျခာ
ျဖစ္ေသာတနဂၤေႏြျဂိဳလ္၏ေအာက္အနီးကပ္နွင္႕အထက္အနီးကပ္အစားအစာတုိ႕အားလြန္မွားျပီး
ေသာအစာဓါတ္တုိ႕ကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေစျခင္းတည္း တနဂၤေႏြနံအစာလြန္မွားပါက ေအာက္အနီးကပ္
ဗုဒၶဟူးနံနွင္႕အထက္အနီးကပ္ ဆပြတ္နံေသာၾကာနံာတုိ႕ကုိတုိက္ေၾကြးပါကေျပေပ်ာက္ရာ၏

   ဆပြတ္    
  မူလ                   အတြင္းအာယုကပ္ ပညာခန္း
   စတုရန္း

အိႏၵိယျပန္အရွင္ႏၵ၀ံသမေထေရးသားဖြင္႕ဆုိခ႕ဲေသာအလင္းျပဓါတ္ရို္က္က်မ္းစာမ်က္နွာ(၁၇၉)
အပုိဒ္(၂)မွာေရးသားထားတာကေတာ႕ ၄င္းအတြင္းအာယုကပ္ဟူသည္ကား


ေရာဂါသည္လူမမာမ်ားကုိတစ္စုံတစ္
ေယာက္ေသာသူသည္ေကၽြးေမြး၍ျဖစ္ေစ(သုိ႕)မိမိအလုိေလွွ်ာက္စားမိ၍ျဖစ္ေစဓါတ္အစာမွားျပီးမတည္႕
ေသာေၾကာင္႕ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခ႕ဲေသာ္သမားတစ္ဆူျပဳလုပ္သူက (သုိ႕) အိမ္သားတစ္ဦးဦးက
၄င္းထုိေရာဂါစားေသာက္ေသာအဟာရသည္အကယ္၍တနဂၤေႏြနံအစားအေသာက္ျဖစ္ခ႕ဲေသာ္
တနဂၤေႏြနံကုိမူတည္လွ်က္ခရားေဇာက္တုိင္ထူျပီးအထက္အနီးကပ္ဆပြတ္နွင္႕ေအာက္အနီးကပ္
စတုရန္းနံသင္႕ အစာအဟာရတုိ႔ျဖင္႕ျဖစ္ေစေျဖေဖ်ာက္ေပးသြင္း၍ကုသျခင္းသဘာ၀မ်ိဳးကုိ
အတြင္းအာယုကပ္ဓါတ္ဟူ၍ထာ၀ရေခၚတြင္ေလသည္ဟုေဖၚျပခ႕ဲပါသည္

        သၾကား
       အစပ္စား
       ေရွာက္သီး

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆုိ တနဂၤေႏြနံအစပ္ စားမိ၍ ဓါတ္ခုိက္ေသာ္ ဗုဒၶဟူးအခ်ဥ္ဓါတ္ ေရွာက္ရည္
ကုိေသာၾကာ (ခ်ိဳစိမ္႕)ဓါတ္ သၾကားန႕ဲေဖ်ာ္ျပီးတုိက္လုိက္ပါက အစပ္ေျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္
ထုိ႕အတူ တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ဦးဦး အမွဳအခင္းျဖစ္ပါက စတုရန္းဆပြတ္နွစ္နံတြဲေလာက္ေသညြန္႔
နွင္႔ဓါတ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ရပါသည္။  ဒါမွမဟုတ္တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ပရိယာယ္ျဖစ္တ႕ဲ အိမ္ကိစၥ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ၊တုိ႕မွာလည္းစတုရန္းန႕ဲဆပြတ္ကုိဓါတ္ဆင္လုိ႕ရတယ္၊မိမိဥာဏ္ရွိသလုိဘဲ
သုံးလုိ႕ရတယ္ဆုိျပီးဆရာေတာ္ၾကီးရ႕ဲဖြင္႔ဆုိခ်က္ေတြမွာေတြ႕ရပါတယ္၊ ဓါတ္သေဘာမွာေတာ႕
  တနဂၤေႏြ      (အစပ္)   ပထ၀ီဓါတ္
  တနလ္ာ      (အငန္)   အာေပါဓါတ္
   အဂၤါ          (အခါး )   ေတေဇာဓါတ္
  ဗုဒၶဟူး        (အခ်ဥ္)   ၀ါေယာဓါတ္
ၾကာသပေတး (အခ်ိဳ)     သည္းေျခဓါတ္
ေသာၾကာ     ( ခ်ိဳစိမ္႔)    အပုတ္ဓါတ္
စေန            (အဖန္)     အာကာသဓါတ္
ဆုိျပီးျပဌန္းထားတာကုိေတြ႔ရပါတယ္ ဒါေပမ႕ဲ ကုိယ္စီရင္တ႕ဲေနရာမွာ တနဂၤေႏြနံ ေခါင္းကုိက္တာ
လား၊အစာအိမ္လား၊ဆီးအိမ္လား၊အစပ္စားမိတာလား၊အစရွိတ႔ဲေရာဂါေပၚမွာမူတည္ျပီးအေျခ
အေနၾကည္႕လုပ္ရတယ္
အဂၤ၀ိဇၹာ ပုိင္းမွာေတာ႔ ပညတ္န႕ဲ ပရမတ္ ခြဲတတ္ဘုိ႕ေတာ႔လုိပါတယ္၊ ရုပ္ပုိင္းနံ ပုိင္းခြဲတတ္ဘုိ႕လည္း
လုိပါတယ္၊ ေရွးက်မ္းေတြမွာေတာ႔ ဖုတ္ထုတ္ေတာ႕ၾသဇာ ဆုိျပီး ရုပ္ပုိင္းန႕ဲေရာဂါမခြဲထားဘူး
ဖုတ္ဆုိတ႕ဲေရာဂါကုိဘဲၾသဇာန႕ဲရုိက္ခုိင္းလုိက္တာဘဲ ဒီေနရာမွာ ၾကာသပေတးသားဆုိတ႕ဲရုပ္ပုိင္း
ပါလာရင္ေတာ႕ နွစ္မ်ိဳးေရာျပီးၾကာသပေတးသားသမီးပါထိခုိက္သြားနုိင္တ႕ဲအတြက္ေန႕သားအလုိက္
သုံးနုိင္ရင္ေတာ႔ပုိေကာင္းပါတယ္။


   ဇာ
  ဖုတ္ ေရာဂါ
   ၾသ
နံကုိပ်က္စီးေစလုိတာနဲ႔ ရုပ္ကုိပ်က္စီးေစလုိတာကုိေတာ႔ကြဲကြဲျပာျပားသိဘုိ႕ေတာ႔လုိပါတယ္

အျပင္အာယုကပ္ပညာခန္း
အတုလဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ရ႕ဲ က်မ္းရင္းလကၤာအတြဲ(၁)စာမ်က္နွာ(၅၈) တတိယအပုိဒ္မွာေတာ႔
အျပင္အာယုကပ္ဟူသည္ သူရဇၹ ေသာၾက စေသာ ဆပြတ္ခရားေဇာက္တုိင္တြင္ ေအာက္ဆုံးပုတိ
ျဂိဳလ္နွင္႔ ထိပ္ျဖားျဂိဳလ္နံတုိ႕ကုိ ေဆးလိမ္းမွားေသာအခါ လြန္ေသာအခါတုိ႕ေပးေစျခင္းတည္း တနဂၤေႏြနံ ေဆးလိမ္းလြန္ေသာ္ေဆးလိမ္းမွားေသာ္ ေအာက္ဆံုးပုတိၿဂိဳလ္ အဂၤါနံ ထိပ္ဖ်ား ၾကာသပေတးနံ ေဆးတို႔ကိုေပးေစျခင္းတည္း အဲဒါက ဆရာေတာ္ႀကီးက်မ္းမွာဖြင့္ဆိုတာပါ
အိႏၷယျပန္ အရွင္ႏၷာ၀ံသမေထရ္ ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ အဂၤ၀ိဇၨာျပ တိုက္ရိုက္က်မ္း စာမ်က္နွာ(၁၉)အပိုဒ္(၁)မွာဖြင့္ဆိုထားတာကေတာ့ လည္းေကာင္း အျမင္ အာယုကပ္ ဟူသည္ကာ
အျပင္ဘက္ကလူမမာမ်ားကို လိမ္းေဆးအျဖစ္ျပဳျပင္ေသာအခါလြန္မွားေလေသာနံကို မူလအေျခခံထားလွ်က္ သူရဇၨ ေသာၾက စေသာခရားေစာက္တိုင္တြင္ ေအာက္ဆံုးႀတိရန္နံသင့္ႏွင့္ ထိပ္ဖ်ားပဥၥပြတ္နံသင့္ အျမစ္၊အေခါက္၊အရြက္ စသည္တို႔ သင့္ေလွ်ာက္ရာတခုခုကို ေရြးခ်ယ္ လြန္မွားေနေသာ ျပင္ဘက္ကလိမ္းေဆးမ်ားအား ေပ်ာက္ေအာင္ေျဖနုတ္ေပးျခင္းသေဘာမ်ိဳးကို အျပင္အာယုကပ္ ဓါတ္ေျပနည္းဟူ ပညက္အစဥ္ေခၚတြင္ေလသည္မွတ္ပါကုန္။


အလယ္အျခာ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ေရာဂါ တစ္ခုခုျဖစ္ပြားခ႔ဲရင္တုိင္တစ္တုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲ
အရြက္အခက္ဒါမွမဟုတ္အဆီအရည္တစ္ခုခုဒါမွမဟုတ္လိမ္းပါလုိ႕ဆုိထားပါတယ္

ဥပမာ

တနဂၤေႏြနံေခါင္းကုိက္ေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္ပြားခ႔ဲေသာ္တုိင္တစ္တုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲ
မုန္႔ညင္းဆီ၊ပရုပ္ဆီတစ္ခုခုကုိ နားထင္ ဂုတ္ပုိး ဇက္တုိ႕ကုိသုတ္လိမ္းလုိက္ပါကေပ်ာက္ကင္း
နုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။


   (ပဥၥပြတ္)  မုန္႕ညင္း
  မူလ   ေခါင္းကုိက္ ေ၀ဒနာ
   ( ၾတိရန္း )   ဆီ


က်န္တ႕ဲေရာဂါေတြကေတာ႕ေဆးက်မ္းမွာအက်ယ္ဖြင္႔ဆုိထားပါတယ္ အဂၤ၀ိဇၹာယၾတာပုိင္းေတြမွာေတာ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ပရိယာယ္ေတြျဖစ္တ႔ဲအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြအလုပ္
ကိစၥေတြအဆင္မေျပတ႔ဲအခါ ေမြးနံေထာင္႔မွာတနဂၤေႏြတုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲျဖစ္တ႔ဲ စိန္ပန္းတုိ႕ စံပယ္တုိ႔ ကုိလွဴဒါန္းေပးရမယ္လုိ႕ဆုိလုိပါတယ္။

အဲဒီလွဴဒါန္းျခင္းဓါတ္ဆင္ျခင္းတုိ႔အစရွိတ႔ဲကိစၥေတြဟာျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လာမွအသုံးခ်တဲ႔စနစ္ေတြပါ
ထာ၀ရယၾတာမဟုတ္ပါဘူး ထာ၀ရယၾတာဆုိတာကေတာ႔  အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းၾကမ္း
ပညာခန္းန႔ဲျပန္ခ်ိန္ရတာပါ။


အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းၾကမ္း တခန္းယူမွီးၾက ဆုိတ႔ဲပညာခန္းမူအရ တုိင္ရ႔ဲအထက္မွာရွိတ႔ဲ
ျဂိဳလ္ (၃)လုံးကုိဘဲေဆာင္ရမွာပါ

ဤတြင္ အတြင္းအာယုပညာခန္းနွင္႕အျပင္အာယုပညာခန္းျပီး၏ ။