Thursday, August 8, 2019

အတြင္းအာယုကပ္ပညာခန္း နွင္႕အျပင္အာယုကပ္ပညာခန္း ကုိဋီကာဖြင္႕ဆုိျခင္း


က်မ္းရင္းလကၤာအတြဲ (၁) အတြဲ(၂) အတြဲ(၃)  တြင္ဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ေရးသာျပဳစုခ႕ဲရာတြင္
အတြဲ(၁)စာမ်က္နာ(၅၇) အပုိဒ္(၂)မွာပါတ႕ဲအတြင္းအာယုကပ္ပညာခန္းအားပညာလုိ
လားေသာအမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႕အားဗဟုသုတရွိေစေသာဆႏၵျဖင္႕ေရးသားခ႕ဲပါသည္

အတြင္းအာယုကပ္ဟူသည္ သူရဇၹ ေသာၾက စေသာ ဆပြတ္ခရားေဇာက္တုိင္တြင္အလယ္အျခာ
ျဖစ္ေသာတနဂၤေႏြျဂိဳလ္၏ေအာက္အနီးကပ္နွင္႕အထက္အနီးကပ္အစားအစာတုိ႕အားလြန္မွားျပီး
ေသာအစာဓါတ္တုိ႕ကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေစျခင္းတည္း တနဂၤေႏြနံအစာလြန္မွားပါက ေအာက္အနီးကပ္
ဗုဒၶဟူးနံနွင္႕အထက္အနီးကပ္ ဆပြတ္နံေသာၾကာနံာတုိ႕ကုိတုိက္ေၾကြးပါကေျပေပ်ာက္ရာ၏

   ဆပြတ္    
  မူလ                   အတြင္းအာယုကပ္ ပညာခန္း
   စတုရန္း

အိႏၵိယျပန္အရွင္ႏၵ၀ံသမေထေရးသားဖြင္႕ဆုိခ႕ဲေသာအလင္းျပဓါတ္ရို္က္က်မ္းစာမ်က္နွာ(၁၇၉)
အပုိဒ္(၂)မွာေရးသားထားတာကေတာ႕ ၄င္းအတြင္းအာယုကပ္ဟူသည္ကား


ေရာဂါသည္လူမမာမ်ားကုိတစ္စုံတစ္
ေယာက္ေသာသူသည္ေကၽြးေမြး၍ျဖစ္ေစ(သုိ႕)မိမိအလုိေလွွ်ာက္စားမိ၍ျဖစ္ေစဓါတ္အစာမွားျပီးမတည္႕
ေသာေၾကာင္႕ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခ႕ဲေသာ္သမားတစ္ဆူျပဳလုပ္သူက (သုိ႕) အိမ္သားတစ္ဦးဦးက
၄င္းထုိေရာဂါစားေသာက္ေသာအဟာရသည္အကယ္၍တနဂၤေႏြနံအစားအေသာက္ျဖစ္ခ႕ဲေသာ္
တနဂၤေႏြနံကုိမူတည္လွ်က္ခရားေဇာက္တုိင္ထူျပီးအထက္အနီးကပ္ဆပြတ္နွင္႕ေအာက္အနီးကပ္
စတုရန္းနံသင္႕ အစာအဟာရတုိ႔ျဖင္႕ျဖစ္ေစေျဖေဖ်ာက္ေပးသြင္း၍ကုသျခင္းသဘာ၀မ်ိဳးကုိ
အတြင္းအာယုကပ္ဓါတ္ဟူ၍ထာ၀ရေခၚတြင္ေလသည္ဟုေဖၚျပခ႕ဲပါသည္

        သၾကား
       အစပ္စား
       ေရွာက္သီး

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆုိ တနဂၤေႏြနံအစပ္ စားမိ၍ ဓါတ္ခုိက္ေသာ္ ဗုဒၶဟူးအခ်ဥ္ဓါတ္ ေရွာက္ရည္
ကုိေသာၾကာ (ခ်ိဳစိမ္႕)ဓါတ္ သၾကားန႕ဲေဖ်ာ္ျပီးတုိက္လုိက္ပါက အစပ္ေျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္
ထုိ႕အတူ တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ဦးဦး အမွဳအခင္းျဖစ္ပါက စတုရန္းဆပြတ္နွစ္နံတြဲေလာက္ေသညြန္႔
နွင္႔ဓါတ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ရပါသည္။  ဒါမွမဟုတ္တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ပရိယာယ္ျဖစ္တ႕ဲ အိမ္ကိစၥ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ၊တုိ႕မွာလည္းစတုရန္းန႕ဲဆပြတ္ကုိဓါတ္ဆင္လုိ႕ရတယ္၊မိမိဥာဏ္ရွိသလုိဘဲ
သုံးလုိ႕ရတယ္ဆုိျပီးဆရာေတာ္ၾကီးရ႕ဲဖြင္႔ဆုိခ်က္ေတြမွာေတြ႕ရပါတယ္၊ ဓါတ္သေဘာမွာေတာ႕
  တနဂၤေႏြ      (အစပ္)   ပထ၀ီဓါတ္
  တနလ္ာ      (အငန္)   အာေပါဓါတ္
   အဂၤါ          (အခါး )   ေတေဇာဓါတ္
  ဗုဒၶဟူး        (အခ်ဥ္)   ၀ါေယာဓါတ္
ၾကာသပေတး (အခ်ိဳ)     သည္းေျခဓါတ္
ေသာၾကာ     ( ခ်ိဳစိမ္႔)    အပုတ္ဓါတ္
စေန            (အဖန္)     အာကာသဓါတ္
ဆုိျပီးျပဌန္းထားတာကုိေတြ႔ရပါတယ္ ဒါေပမ႕ဲ ကုိယ္စီရင္တ႕ဲေနရာမွာ တနဂၤေႏြနံ ေခါင္းကုိက္တာ
လား၊အစာအိမ္လား၊ဆီးအိမ္လား၊အစပ္စားမိတာလား၊အစရွိတ႔ဲေရာဂါေပၚမွာမူတည္ျပီးအေျခ
အေနၾကည္႕လုပ္ရတယ္
အဂၤ၀ိဇၹာ ပုိင္းမွာေတာ႔ ပညတ္န႕ဲ ပရမတ္ ခြဲတတ္ဘုိ႕ေတာ႔လုိပါတယ္၊ ရုပ္ပုိင္းနံ ပုိင္းခြဲတတ္ဘုိ႕လည္း
လုိပါတယ္၊ ေရွးက်မ္းေတြမွာေတာ႔ ဖုတ္ထုတ္ေတာ႕ၾသဇာ ဆုိျပီး ရုပ္ပုိင္းန႕ဲေရာဂါမခြဲထားဘူး
ဖုတ္ဆုိတ႕ဲေရာဂါကုိဘဲၾသဇာန႕ဲရုိက္ခုိင္းလုိက္တာဘဲ ဒီေနရာမွာ ၾကာသပေတးသားဆုိတ႕ဲရုပ္ပုိင္း
ပါလာရင္ေတာ႕ နွစ္မ်ိဳးေရာျပီးၾကာသပေတးသားသမီးပါထိခုိက္သြားနုိင္တ႕ဲအတြက္ေန႕သားအလုိက္
သုံးနုိင္ရင္ေတာ႔ပုိေကာင္းပါတယ္။


   ဇာ
  ဖုတ္ ေရာဂါ
   ၾသ
နံကုိပ်က္စီးေစလုိတာနဲ႔ ရုပ္ကုိပ်က္စီးေစလုိတာကုိေတာ႔ကြဲကြဲျပာျပားသိဘုိ႕ေတာ႔လုိပါတယ္

အျပင္အာယုကပ္ပညာခန္း
အတုလဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ရ႕ဲ က်မ္းရင္းလကၤာအတြဲ(၁)စာမ်က္နွာ(၅၈) တတိယအပုိဒ္မွာေတာ႔
အျပင္အာယုကပ္ဟူသည္ သူရဇၹ ေသာၾက စေသာ ဆပြတ္ခရားေဇာက္တုိင္တြင္ ေအာက္ဆုံးပုတိ
ျဂိဳလ္နွင္႔ ထိပ္ျဖားျဂိဳလ္နံတုိ႕ကုိ ေဆးလိမ္းမွားေသာအခါ လြန္ေသာအခါတုိ႕ေပးေစျခင္းတည္း တနဂၤေႏြနံ ေဆးလိမ္းလြန္ေသာ္ေဆးလိမ္းမွားေသာ္ ေအာက္ဆံုးပုတိၿဂိဳလ္ အဂၤါနံ ထိပ္ဖ်ား ၾကာသပေတးနံ ေဆးတို႔ကိုေပးေစျခင္းတည္း အဲဒါက ဆရာေတာ္ႀကီးက်မ္းမွာဖြင့္ဆိုတာပါ
အိႏၷယျပန္ အရွင္ႏၷာ၀ံသမေထရ္ ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ အဂၤ၀ိဇၨာျပ တိုက္ရိုက္က်မ္း စာမ်က္နွာ(၁၉)အပိုဒ္(၁)မွာဖြင့္ဆိုထားတာကေတာ့ လည္းေကာင္း အျမင္ အာယုကပ္ ဟူသည္ကာ
အျပင္ဘက္ကလူမမာမ်ားကို လိမ္းေဆးအျဖစ္ျပဳျပင္ေသာအခါလြန္မွားေလေသာနံကို မူလအေျခခံထားလွ်က္ သူရဇၨ ေသာၾက စေသာခရားေစာက္တိုင္တြင္ ေအာက္ဆံုးႀတိရန္နံသင့္ႏွင့္ ထိပ္ဖ်ားပဥၥပြတ္နံသင့္ အျမစ္၊အေခါက္၊အရြက္ စသည္တို႔ သင့္ေလွ်ာက္ရာတခုခုကို ေရြးခ်ယ္ လြန္မွားေနေသာ ျပင္ဘက္ကလိမ္းေဆးမ်ားအား ေပ်ာက္ေအာင္ေျဖနုတ္ေပးျခင္းသေဘာမ်ိဳးကို အျပင္အာယုကပ္ ဓါတ္ေျပနည္းဟူ ပညက္အစဥ္ေခၚတြင္ေလသည္မွတ္ပါကုန္။


အလယ္အျခာ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ေရာဂါ တစ္ခုခုျဖစ္ပြားခ႔ဲရင္တုိင္တစ္တုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲ
အရြက္အခက္ဒါမွမဟုတ္အဆီအရည္တစ္ခုခုဒါမွမဟုတ္လိမ္းပါလုိ႕ဆုိထားပါတယ္

ဥပမာ

တနဂၤေႏြနံေခါင္းကုိက္ေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္ပြားခ႔ဲေသာ္တုိင္တစ္တုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲ
မုန္႔ညင္းဆီ၊ပရုပ္ဆီတစ္ခုခုကုိ နားထင္ ဂုတ္ပုိး ဇက္တုိ႕ကုိသုတ္လိမ္းလုိက္ပါကေပ်ာက္ကင္း
နုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။


   (ပဥၥပြတ္)  မုန္႕ညင္း
  မူလ   ေခါင္းကုိက္ ေ၀ဒနာ
   ( ၾတိရန္း )   ဆီ


က်န္တ႕ဲေရာဂါေတြကေတာ႕ေဆးက်မ္းမွာအက်ယ္ဖြင္႔ဆုိထားပါတယ္ အဂၤ၀ိဇၹာယၾတာပုိင္းေတြမွာေတာ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ပရိယာယ္ေတြျဖစ္တ႔ဲအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြအလုပ္
ကိစၥေတြအဆင္မေျပတ႔ဲအခါ ေမြးနံေထာင္႔မွာတနဂၤေႏြတုိင္ရ႔ဲၾတိရန္းန႔ဲပဥၥပြတ္နွစ္နံတြဲျဖစ္တ႔ဲ စိန္ပန္းတုိ႕ စံပယ္တုိ႔ ကုိလွဴဒါန္းေပးရမယ္လုိ႕ဆုိလုိပါတယ္။

အဲဒီလွဴဒါန္းျခင္းဓါတ္ဆင္ျခင္းတုိ႔အစရွိတ႔ဲကိစၥေတြဟာျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လာမွအသုံးခ်တဲ႔စနစ္ေတြပါ
ထာ၀ရယၾတာမဟုတ္ပါဘူး ထာ၀ရယၾတာဆုိတာကေတာ႔  အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းၾကမ္း
ပညာခန္းန႔ဲျပန္ခ်ိန္ရတာပါ။


အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းၾကမ္း တခန္းယူမွီးၾက ဆုိတ႔ဲပညာခန္းမူအရ တုိင္ရ႔ဲအထက္မွာရွိတ႔ဲ
ျဂိဳလ္ (၃)လုံးကုိဘဲေဆာင္ရမွာပါ

ဤတြင္ အတြင္းအာယုပညာခန္းနွင္႕အျပင္အာယုပညာခန္းျပီး၏ ။
No comments:

Post a Comment