Wednesday, October 30, 2019

၄ၾကြင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္
သက္
   (အဓိပတိ)
၁၅ (ရာဇ)

၂၁
    (အထြန္း)

၂၉
၁၇   (ဘဂၤ)

၄၆
၁၀ (မာရဏ)

၅၆
၁၉   (ပုတိ)

၇၅
 (၄)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (အဓိပတိဖြား)
=====================
  မူလ                 ေမြးန                သကၡတ္
ၿဂိဳလ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) နွစ္မွ (၆) ႏွစ္ကံဇာတာ
==============================
ၾကြင္းတနဂၤေႏြရဲ႕ဇာတာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ (၆)ႏွစ္ဟာအဓိပတိၿဂိဳလ္မွာရပ္တည္ေနတဲ့အတြတ္ ငယ္ဘ၀ (၆) ႏွစ္မွာ အမိအဖေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳေၾကာင့္ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းနွင့္ေနထိုင္ရျခင္း ေငြေၾကးျပည့္စံုျခင္း၊ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာတက္ရျခင္း ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား၏ခ်စ္ခင္မွဳမ်ားရရိွေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္
မိသားစုတြင္းေအာင္ျမင္မွဳရရိွေနခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ မိခင္၊ဖခင္ တို႔ရဲ႕ မာန္မာနေတြအားၾကီးေနခ်ိန္မွာေမြးတဲ့ ကေလးျဖစ္လို႔ ငယ္ဘ၀မွာလည္းယွဥ္ၿပိဳင္အနိုင္ယူလိုစိတ္အားၾကီးတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊ မိမိၿပိဳင္ဘက္အားလံုးကို ငယ္ဘ၀မွာတြင္အနိုင္ယူလိုစိတ္အားႀကီးေနပါတယ္

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ အသက္ (၂၁) ကံဇာတာ
==========================
ဇာတာရွင္၏တနလၤာၿဂိဳလ္အိပ္တဲ့အခ်ိန္ကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ပညာသင္ကာလမွာ မင္းတို႔ရဲ႕စည္းစိမ္မ်ိဳးနဲျဖတ္သန္းရတတ္ပါတယ္။ျပည္စံုစြာစာသင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မူလအျခခံယွဥ္ၿပိဳင္မွဳသေဘာေၾကာင့္ ပညာေရးမွာလည္းထူးခၽြန္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊
 အမိအဖေတြကလည္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး မင္းေပါက္စိုးေပါက္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ဒီကာလေတြမွာလက္ညွိဳးညႊန္ရာေရျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ေတြပါဘဲ စာလည္းေတာ္ မိဘေတြကလည္းျပည္စံုတာေၾကာင့္ (၂၁) ႏွစ္ထိ မာနၾကီးေနတဲ့ကာလျဖစ္တက္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁)ႏွစ္ မွ အသက္ (၂၉)ႏွစ္ ထိကံဇာတာ
============================
ဇာတာရွင္သည္ အဂၤါၿဂိဳလ္ကို (၈)ႏွစ္တိတိေက်ာ္ျဖတ္ခ်ိန္ကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲေနတတ္ပါတယ္ (၁x၃) ဦးညိဳ က အျပင္ရန္ျဖစ္ၿပီး မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာမွာ အထြန္းအိမ္မွာလာရပ္ေနေတာ့ အတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေအာင္ျမင္မွဳရရိွေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။အမွဳအခင္းသေဘာေတြၾကံဳေတြ႔နိုင္ေသာ္လည္း အနိုင္ရရိွမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေလ့လာသင္ယူေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္အရာမွဆံုးခန္းမတိုင္ခဲ့ပါ ကၽြမ္းက်င္မွဳမရိွခဲ့ပါ။အျပင္ရန္ျဖစ္လို႔ မိမိလုပ္လိုက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္မွဳမရရိွနိုင္ေသးပါ။အတိုက္အခိုက္မ်ားနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ေနတဲ့ကာလဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၉)ႏွစ္ မွ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
=============================
ဇာတာရွင္သည္ ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳလ္ျဖတ္တဲ့ကာလမွာေတာ့ မူလမဟာဘုတ္မွာ (ဘဂၤ) နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး (၁x၄) အင္း၀ အတြင္းရန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္(ဘဂၤ)နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္
အတြင္းရန္သေဘာကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမွဳေတြ၊မိသားစုႏွင့္အဆင္မေျပမွဳေတြမၾကာခနျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ လက္ရိွေနအိမ္မွ ထြက္ခြာျခင္းျပန္၀င္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ၿပီး အလုပ္ဌာနမ်ားလည္းေျပာင္းေရႊ႕မွဳျဖစ္တတ္ပါတယ္၊က်န္းမားေရးပိုင္းမွာလည္းခြဲစိတ္ကူသမွဳေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ဘဂၤအိမ္ရဲ႕ လူတစ္ကိုယ္လံုးအပ်က္နဲ႔ အတြင္းရန္ေပါင္းလိုက္ရင္ ကိုယ္ခႏၶာ
ပိုင္းမွာလည္းခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွဳေတြ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။

အသက္ (၄၈) ႏွစ္မွ အသက္ (၅၆) ႏွစ္ကံဇာတာ
============================
ဇာတာရွင္ရဲ႕ စေနၿဂိဳလ္ကိုျဖတ္တဲ့ကာလကေတာ့ က်န္းမားေရးအထူးဂရုစိုက္ရမည့္ဇာတာျဖစ္ပါတယ္ စေနၿဂိဳလ္ကမူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ မာရဏၿဂိဳလ္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္နဲ႔ (၁x၀) အေႏ ၱာဓါတ္လာေရာက္က်ေနပါတယ္
အေႏ ၱာဓါတ္က ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရျခင္း၊ အေမြရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းတို႔တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၿပီး မာရဏသေဘာကေတာ့ က်န္းမားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ခါး၊ဒူးေခါင္းအစရိွေသာ အေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားပ်က္စီးျခင္းတို႔ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။

အသက္ (၅၆) ႏွစ္မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
==========================
ဇာတာရွင္ရဲ႕ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ျဖတ္တဲ့ကာလမွာ မူလမဟာဘုတ္ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳလ္ကပုတိျဖစ္ၿပီး ဇာတာရွင္နဲ႔ မိတ္သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။
မိတ္ၿဂိဳလ္္ရဲ႕သေဘာကေတာ့ စီးပြားေရးအဆင္ေျပျခင္း၊ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ၀င္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ အေမြရျခင္းတို႔ကိုတိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၿပီး။
ပုတိသေဘာမွာေတာ့ လွ်ိဳ၀ွက္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားၾကံဳေတြ႔ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ား လွ်ိဳ၀ွက္စြာေျဖရွင္းရျခင္း တို႔ကိုတိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။

*** ယခုေရးသားေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ
      မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရိွနိုင္ပါသည္။
      ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment