Tuesday, November 5, 2019

၅ ၾကြင္း တနဂၤေႏြ 


ၿဂိဳဟ္
သက္
    (မာရဏ)
၁၅ (အဓိပတိ)

၂၁
     (ရာဇ)

၂၉
၁၇  (အထြန္း)

၄၆
၁၀ (သိုက္)

၅၆
၁၉   (ဘဂၤ)

၇၅
 (၅)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (မာရဏဖြား)
=====================
  မူလ
                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ
 ==============================
အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္တြင္းဇာတာရွင္၏ ကံဇာတာမွာ(မာရဏ) အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ (အိုးအိမ္၊အိမ္ေထာင္၊အုပ္စု) ၿဂိဳဟ္ေတြညံ့ေနပါတယ္ (အိုးအိမ္) အရမ္းမျပည့္စုံတဲ့အိမ္ေတြမွာ ေနထိုင္ရတတ္ပါတယ္၊ မိသားစု၊အေဖ၊အေမ၊ဦးေလးအေဒၚတို႔လည္း ဒီ (၆) ႏွစ္တြင္း အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာၾကံဳရတာတို႔၊က်န္းမားေရးညံ့တာေတြ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္၊ ဦးေခါင္းပိုင္း၊ အစာအိမ္ပိုင္း၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ား ထိခိုက္တတ္ပါတယ္။

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ
==========================
ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ျဖတ္တဲ့ကာလမွာ မူလမဟာဘုတ္ရဲ႕ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္က အဓိပတိနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတာ္အသင့္သံုးစြဲနိုင္လာပါၿပီ ပညာသင္စဥ္ကာလမွာ အရမ္းမခက္ခဲဘဲ စာသင္နိုင္ျခင္း၊မိဘမ်ားစီးပြားေရးေျပလည္ျခင္းေၾကင့္ ဒီကာလေတြျဖတ္သန္းရတာ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ျဖတ္သန္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ တနလၤာၿဂိဳလ္တို႔ဟာလည္း ဥဒါသိန္ၿဂိဳဟ္ေတြျဖစ္လို႔ အႏ ၱရယ္မရိွတဲ့အတြက္ က်န္းမားေရးပိုင္းေတြမွာလည္း အေႏွာက္အယွက္နည္းပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းေတြမွာ အမိ၊အဖ၊အဖိုးအဖြားေတြက်န္းမားေရးညံ့တတ္ျခင္း ေသဆံုးျခင္းေတြၾကံဳတတ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ
 ==========================
ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ (ရာဇ) မွာအဂၤါၿဂိဳဟ္ရပ္တည္နတာေၾကာင့္ ဒီကာလေတြကေတာ့ အျပင္ရန္ (၁x၃) ဦးညိဳ နဲ႔ ရာဇ ေပါင္းစပ္မွဳနဲ႔ျဖတ္သန္းရမွာပါ။
အျပင္ရန္သေဘာကစီးပြားေရးပိုင္းေတြမွာ အရမ္းအဆင္မေျပေသာ္လည္း ရာဇအိမ္ရွင္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ဒီကာလေတြမွာ အတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။
အျပင္ရန္သေဘာေၾကာင့္ဒီကာလေတြမွာ အမွဳအခင္းသေဘာမ်ိဳးေတြနဲ႔ၾကံဳရတတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေသြးထြက္သံယိုထိခိုက္မွဳမ်ားလည္းရိွတတ္ပါတယ္၊ ဒီသက္ေရာက္မွာအိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရင္ အျပင္ရန္ကာလျဖစ္လို႔ အမိအဖသေဘာတူတဲ့မိန္းကေလးမ်ိဳးနဲ႔မယူျဖစ္ပါ။

အသက္ (၂၉) မွ အသက္ (၄၆) နွစ္ထိကံဇာတာ
 ===========================
ဒီကာလေတြမွာေတာ့ဇာတာရွင္အတြက္အထူးေကာင္မြန္တဲ့ကာလေတြပါ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးက အထြန္းအိမ္မွာရပ္တည္ေနၿပီး မိမိေမြးနံ အတြင္းရန္လာက်ေနပါတယ္။ အတြင္းရန္သေဘာေၾကာင့္ အမိအဖ၊ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြေသဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အထြန္းၿဂိဳလ္သေဘာကေတာ့ အေမြးရျခင္း၊ေငြေၾကးမ်ားအဆင္ေျပျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။ အတြင္းရန္သေဘာေၾကာင့္မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဒီကာလေတြမွာ က်န္းမားေရးဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၄၆) မွ အသက္ (၅၆) ႏွစ္တြက္ကံဇာတာ
===============================
ဇာတာရွင္သည္ ဤသက္ေရာက္ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာအထူးေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္သည္(သိုက္)ဌာနတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး မိမိေမြးနံနွင့္ အေႏ ၱာဓါတ္ျဖစ္ေနပါသည္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပျခင္း၊အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊အေမြးရျခင္း၊က်န္းမားေရးအေႏွာက္အယွက္မ်ားကင္းျခင္း ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္းတို႔ တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္၊
အတိတ္ကမိမိလွဴဒါန္းထားေသာ ေကာင္းမွဴကုသိုလ္ကံမ်ား အက်ိဳးေပးေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၅၆) မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
===========================
ဤကာလေတြမွာ ဇာတာရွင္အတြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြျဖစ္တတ္ပါသည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ ဘဂၤနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေနရာေျပာင္ေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ မိတ္ၿဂိဳဟ္ (၁x၅) ေအာင္ပ ျဖစ္လို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ၀င္ျခင္း၊မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားနွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရျခင္းအစရိွတဲ့ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

*** ယခုကၽြႏ္ုပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္၊ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment