Friday, December 27, 2019

အယူေတာ္မဂၤလာပညာရပ္သုိ႕
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
          အယူေတာ္မဂၤလာပညာရပ္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ၄င္းပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာသိရွိသမွ်အား တင္ျပရလွ်င္ အယူေတာ္မဂၤလာရဲ႕ ေဟာကြက္။ နည္းစနစ္တူ၍ သီးျခားမရွိပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိပညာရပ္ကုိ ေလ့လာသူသည္ ေဗဒင္ပညာရပ္တစ္ခုခု ကုိ အေျခခံတတ္ေျမာက္ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။
          ေရွးက်မ္းမ်ားမွ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏုိး၊ မင္းကံစီတုိ႕၏ ေလွ်ာက္ထုံးမ်ားတြင္ အခ်ိန္နာရီ၊ ေန႕ရက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ တုိက္ရုိက္စနစ္၊ သြယ္၀ုိက္စနစ္၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္မႈတုိ႕ကုိ ဦးစားေပးသုံးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
          ဥပမာအေနႏွင့္ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးႏုိး၏ေလွ်ာက္ထုံးတစ္ခုတြင္ ေမာင္းေထာင္ခ်ဳိင့္အုပ္ေဆာင္း တြင္ ဘယ္အရာရွိပါသနည္းဟု အမတ္မင္းတုိ႕ ေမးၾကားေသာ ေမးခြန္းအား ေလ့လာၾကည့္ရာ အုပ္ေတာင္းတြင္းမွ မျမင္ရေသာ အရာ၀တၳဳသည္ သက္ရွိလား၊ သက္မဲ့လား၊ သက္ၿဂိဳလ္စုိးမုိးသလဲ အစ ရွိေသာ အက်ဳိးတရားေျဖရွင္းခ်က္တြင္ လမ္း၌ ၀က္ကေလး(၂)ေကာင္၊ မျမင္ရေသာအေမွာင္ (၀က္မႀကီး၏  ၀မ္းဗုိက္)တြင္းမွ ဖုံးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ဟလိုက္ေသာ သေဘာႏွင့္ေမာင္းေထာင္ခ်ဳိင့္တြင္ ၀က္မျဖစ္ႏိုင္၊ ၀က္၏မ်က္ႏွာႏွင့္ အလား သဏၭာန္တူေသာ ၾကြက္ျဖစ္ရမည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၀က္မႀကီးႏွင့္ ၀က္ကေလး(၂)ေကာင္၊ ေပါင္း(၃)ေကာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကြက္ (၃)ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကြက္တိမွန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
          ဓါတ္မတူေသာ္လည္း သဏၭာန္တူႏွင့္ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ခြဲျခား၍ ေဟာၾကားသြားသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
          ၄င္းေမးခြန္းကုိလည္း ေမးမည္ဟု ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္းမရွိဘဲ ေနအိမ္မွ ထြက္လာကတည္းက ျပင္ပနိမိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ယူထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္မွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာေကာင္းမွပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ''အယူေတာ္မဂၤလာပညာအား လုိက္စားေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးထားမိလွ်င္ ၄င္းပညာရပ္၏ အေျခခံမ်ားကို သိရွိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာမိသေလာက္ အယူေတာ္မဂၤလာ ပညာရပ္အား တင္ျပရလွ်င္ ----
          (၁)     အာရုံစူးစုိက္မႈထားျခင္း
          (၂)     စိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားျခင္း
          (၃)     အခ်ိန္ ၊ နာရီ ၊ သတ္မွတ္ျခင္း
          (၄)     ပကတိသေဘာႏွင့္ ၀ိကတိသေဘာကုိၾကည့္ျခင္း
          (၅)     ဓာတ္တူ ၊ နံတူကုိ ရွာေဖြျခင္း
          (၆)     အရပ္မ်က္ႏွာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
          (၇)     အတိတ္ ၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ နိမိတ္မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း
          (၈)     မ်က္စိ နား အစရွိေသာ အာရုံ (၆)ပါးကုိ သတိကပ္ျခင္း
          (၉)     ကေလး ၊ အ႐ူး ၊ သဘင္သည္တုိ႕အား သတိျပဳျခင္း အစရွိေသာ အေျခခံမ်ားကုိ
ဂရုစုိက္၍ ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။


(၁) အာရုံစူးစုိက္မႈထားျခင္း
          အာရုံစူးစိုက္မႈထားျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိသိလုိေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကုိသာ အဓိကထားျခင္းျဖစ္၏။ ဥပမာ- က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နိမိတ္ေကာက္ရန္ ဆႏၵျပဳ ထားစဥ္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေခါင္းထဲမထည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားျခင္း
        အယူေတာ္မဂၤလာပညာရပ္ကုိ အသုံးခ်ေတာ့မည္ဆုိပါက မိမိသိလုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကုိ ရွာေဖြေနစဥ္ ေနအိမ္မွ ျပႆနာမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ မာန အစ ရွိေသာ မသန္႕ရွင္းသည့္ စိတ္မ်ား၊ ေတြေ၀စိတ္မ်ားကုိ မိမိစိတ္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ လုိအပ္ေန ပါသည္။

(၃) အခ်ိန္နာရီသတ္မွတ္ျခင္း
        အယူေတာ္မဂၤလာပညာႏွင့္ နမိတ္ေကာက္၍ ဆုံးျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးပါက မိမိသည္ ဘယ္အခ်ိန္မွ ဘယ္အခ်ိန္အတြင္း ၄င္းမိမိသလုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တုိ႕အား ေကာက္ယူမ ည္ဟု သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီးျဖစ္ရပါမည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါက တစ္ေနကုန္ ဇြန္းက်၊ ခြက္က်၊ ႏွင့္ အရာရာတုိ႕မွာ နိမိတ္မ်ားျဖစ္ကုန္၍ ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲတတ္ပါသည္။

(၄) ပကတိ ႏွင့္ ၀ိကတိကုိ ၾကည့္တတ္ျခင္း
        သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အရာမ်ားမွာ (ပကတိ) သေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိမိတ္ ေကာက္ရန္ မလုိပါ။ (၀ိကတိ)သေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိမိတ္ေကာက္ရန္ မလုိပါ။ (၀ိကတိ)သေဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကုိသာ ေကာက္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၅) ဓာတ္တူ ၊ နံတူကုိ ရွာေဖြျခင္း
        မိမိနိမိတ္ေကာက္လုိေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ (ဓာတ္)သုိ႕ (နံ) တစ္ခုခုတူညီမႈရွိမွသာ နိမိတ္ ေကာက္ရနလုိပါသည္။ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးႏုိးသည္ ယုိးဒယားႏုိင္ငံစစ္ေရးကုိ နိမိတ္ေကာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ ယုိးဒယားေစ်းတြင္ မိမိသိလုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

(၆) အရပ္မ်က္ႏွာသုိ႕ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
        သူ႕ကုိ ႏုိင္လုိ ''ဆ'' ကုိခုိ ဟုဆုိေသာ က်မ္းရင္းအလကၤာအရ မိမိနိမိတ္ေကာက္မည့္ ေန႕၏(၆)ခု ေျမာက္ အရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ နမိတ္ေကာက္တြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ) တနဂၤေႏြေန႕ နိမိတ္ေကာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့လွ်င္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သုိ႕ ေရြးခ်ယ္၍ နိမိတ္ေကာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၇) အတိတ္ ၊ ပစၥဳပၸဳန္ ၊ အနာဂတ္ နိမိတ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္း
        အတိတ္ကာလ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းတရားတုိ႕ကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္၍ ယခုမ်က္ေမွာက္ ကာလ အေျခအေနကုိ သုံးသပ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သေဘာတရားတုိ႕ကုိ ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ)ဖားေအာ္သံၾကားလွ်င္ မုိးရြာမည့္နိမိတ္ကုိျပျခင္း၊ ဌက္မ်ား အသုိက္ေျပာင္းလွ်င္ ေတာမီး(သုိ႕) ေလမုန္းက်မည့္သေဘာ၊ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား အသုိက္ေျပာင္းလွ်င္ ေရႀကီးမည့္သေဘာအစရွိသည္တုိ႕ ျဖစ္သည္။

(၈) မ်က္စိ ၊ နား အစရွိေသာ အာရုံ (၆)ပါးကို သတိကပ္ျခင္း
        အယူေတာ္မဂၤလာပညာကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ မ်က္စိႏွင့္ နားတုိ႕၌ အထူး သတိကပ္ထားရန္လုိပါသည္။ လွ်ပ္တစ္ျပတ္ျမင္ေတြ႕ရေသာ နိမိတ္ႏွင့္ထူးဆန္းေသာအသံတုိ႕မွာ နိမိတ္ မ်ားျဖစ္တတ္၏ ။

(၉) ကေလး ၊ အ႐ူး ၊ သဘင္သည္တုိ႕အား သတိျပဳျခင္း
        ကေလးမ်ားသည္ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ကင္းစင္၍ ၄င္းတုိ႕ေျပာေသာ စကားတုိ႕မွာ နိမိတ္ မ်ားျဖစ္တတ္၏။ အ႐ူးေျပာေသာ စကားသည္ ေလာဘေဒါသ ေမာဟမပါ၍ မွန္တတ္၏။ သဘင္သည္ တုိ႕၏ အေပ်ာ္အျပက္မ်ားသည္လည္း နိမိတ္မ်ားျဖစ္တတ္၏။ ယခုေခတ္တြင္ ေျမ၀ုိင္းသဘင္မ်ား မရွိသည့္အတြက္ တီဗြီမွလာေသာ အၿငိမ့္သဘင္မ်ားကုိ နိမိတ္ေကာက္လွ်င္ရ၏။
          ကြ်ႏု္ပ္ကုိယ္ေတြ႕အယူေတာ္မဂၤလာ ပညာခန္းတစ္ခုကုိ စာရႈသူ၀ါသနာရွင္မ်ား ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ (၁၁)လပုိင္း (၅)ရက္ေန႕ ည (၉း၃၀)နာရီတြင္ ကန္သြားေသာ ပရီးမီးယား ေဘာလုံးပြဲစဥ္ (၁၂)မွ ဘလက္ဘန္းႏွင့္ ခ်ာတန္အသင္းတုိ႕အား အယူေတာ္မဂၤလာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပုံကုိ တင္ျပသြားပါဦးမည္။
          ထုိေန႕က ထူးထူးျခားျခား ရာသီဥတုက ခါတုိင္းေန႕ထက္ပုိေအးေနသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္လည္း ၄င္း ေဘာလုံးပြဲစဥ္၏ အေျဖကုိသိရွိရန္အတြက္ မ်က္စိႏွင့္နားကုိစြင့္ကာ အိမ္ေရွ႕ပက္လက္ကုလားထုိင္တြင္ ထုိင္ေနစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္၏သားေတာ္ေမာင္ ေဇာ္မင္းထြဋ္သည္ သူ႕အေမအား
          ''အေမေရ ---- ဒီေန႕ ျမ၀တီ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ရုပ္ရွင္ကား အသစ္ျပမယ္တဲ့----''
          ဟုေျပာဆုိကာ လက္ထဲတြင္ သတင္းစာကုိ ကုိင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရ၏။
          ကြ်ႏု္္ပ္သည္ ေဘာလုံးပြဲစဥ္ အရႈံး၊  အႏုိင္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ နိမိတ္ယူေနစဥ္ ကေလး၏ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိသံကုိ ဦးစြာ ၾကားလုိက္ရ၍ စိတ္၀င္စားသြား၏
          ထုိ႕ေၾကာင့္ -
          ''သားေရ ---- အေဖ့ကုိ သတင္းစာ ခဏကြာ''
          ဟုဆုိ၍ ကေလးလက္ထဲမွ သတင္းစာကုိယူ၍ ၄င္းအသစ္ျပမည့္ ရုပ္ရွင္ကားအမည္ကုိ ၾကည့္လုိက္ရာ ရုပ္ရွင္ကား၏အမည္မွာ -
          ''ၾကယ္စင္ ၀င္းပ ပန္းရုိးမ''
          ဟူ၍ ေတြ႕လုိက္ရ၏
          ကြ်ႏု္ပ္၏ ဦးေဏွာက္ထဲတြင္ ထည့္ထားေသာ ေဘာလုံးပြဲ အႏုိင္၊အရႈံးႏွင့္ ၄င္းရုပ္ရွင္ကားအမည္ ကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္လုိက္ရာ -
(၁)     ၾကယ္စင္ ၀င္းပ ဆုိသည္မွာ ေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္မ်ား လင္းလက္ ေတာက္ပမႈကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း သိလုိက္ရသည္။
(၂)     ပန္းရုိးမဆုိသည္မွာ ရုိးမေတာင္တန္းတြင္ ပန္းမ်ားေ၀ဆာေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(၃)     ႏွစ္ခုလုံးကုိ ေပါင္း၍ ဆက္စပ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ရုိးမေတာင္တစ္ခုလုံး အေမွာင္ကင္းစင္၍ အလင္း
          သုိ႕ေရာက္မည့္သေဘာ၊ သုိ႕မဟုတ္ ရုိးမေတာင္တန္းတြင္ ဒုစရုိက္မႈမ်ား ကင္းစင္ကာ ျဖဴေရာင္
          နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္သေဘာကုိ ယူဆ၍ ရပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္သည္ ----- ကြ်ႏု္ပ္အာရုံျပဳထားေသာ ေဘာလုံးအသင္း အမည္ႏွစ္ခုတြင္ ဘလက္ဘန္း ဆုိေသာ အသင္းသည္ ပန္းရုိးမဟူေသာ အမည္ႏွင့္ဓာတ္တူ ၊ နံတူ ကိန္းတူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕လုိက္ရ၏။
          ဘ      လက္            ပန္း              ပန္း               ရုိး                 မ
          ၅        ၄                 ၅                 ၅                 ၄                 ၅
          ေနာက္ဆုံးအေျဖမွာ ''ၾကယ္စင္၀င္းပ ပန္းရုိးမ'' ဟူေသာ ေခါင္းစည္းစာတန္းႏွင့္ ''ၾကယ္စင္၀င္းပ ဘလက္ပန္း" ဟူေသာ သေဘာသြားျခင္း တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ကုိေတြ႕လုိက္ရ၏။ ဘလက္ပန္း အသင္းမွာ ၾကယ္စင္မ်ား ၀င္းပသကဲ့သုိ႕ ေကာင္းကင္တြင္ ေအာင္ပြဲခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္ရ၏။
          တကယ့္အျဖစ္မွန္မွာ ဘလက္ပန္းအသင္းသည္ ခ်ာတန္အသင္းအား (၃)ဂုိး (၁)ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့၏။
          ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ပညာခန္းမ်ားထဲတြင္ အယူေတာ္မဂၤလာပညာခန္း၏ ထူးဆန္းတုိက္ဆုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ထပ္မံတင္ျပရလွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေဗဒင္ရုံးခန္းမွ အိမ္သုိ႕ ျပန္လာစဥ္ အိမ္ေပၚ  ေရာက္ေရာက္ျခင္း ကြ်ႏု္ပ္၏ဇနီး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဆြမွ အိပ္ရာထက္မွ ေန၍ -
          ''သားေရ ----- ဒီမွာ ---- ၊ အေဖ့မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမြးေန႕သကၠရာဇ္ကုိ ယူလာတယ္----၊ သူ႕ကုိ ေဗဒင္တြက္ေပးပါဦးကြာ----''
          ဟုေျပာလုိက္ရာ ---- ကြ်ႏု္ပ္မွာ အေဖ့မိတ္ေဆြရဲ႕ ေမြးေန႕သကၠရာဇ္ကုိ ၾကည့္စရာမလုိေၾကာင္း၊ အေဖသည္ အိပ္ရာထက္မွ ေဗဒင္ေမးေသာေၾကာင့္ အေဖ့မိတ္ေဆြသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ ယၾတာလုပ္ရန္အခ်ိန္မမီေၾကာင္း၊ အယူေတာ္မဂၤလာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ေနာက္ရက္တြင္ အေဖ့မိတ္ေဆြ သည္ သဃၤန္းကြ်န္း စံျပေဆးရုံႀကီးတြင္ ဆုံးသြားေၾကာင္းသိလုိက္ရ၏။
          ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ --- ကြ်ႏု္ပ္သည္ တစ္ခုေသာ နံနက္ခင္းတြင္ ေဗဒင္ရုံးခန္းသုိ႕ မသြားမီ ေရခ်ိဳးရန္ ေရခြက္ႏွင့္ဆပ္ျပာခြက္ကုိ ကုိင္ကာ ေရစည္ပုိင္းဆီသုိ႕ အသြားတစ္ဖက္အိမ္မွ ဇနီး ျဖစ္သူ၏ ညီမေတာ္သူ မခင္စန္း၀င္းသည္ သူ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဗဒင္ေမးလာရာ ကြ်ႏု္ပ္ သည္ ေဗဒင္တြက္စရာမလုိေၾကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ေရခ်ဳိးရန္ျပင္ေနစဥ္ က်န္းမာေရးကိစၥေပးေသာေၾကာင့္ အယူ ေတာ္မဂၤလာပညာအရ ရက္ပုိင္းအတြင္းေနေကာင္း၍ ေရပင္ခ်ဳိးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပရာ ေနာက္ရက္တြင္ တာရွည္ေနေသာ အမ်ားမွာ ရုတ္တရက္က်၍ ေရပင္ခ်ဳိးႏုိင္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။
          အလားတူ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုကုိ တင္ျပရေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္၏ သမီးျဖစ္သူ မဇင္မာစုိးထြဋ္သည္ နားေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ ေဆးခန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျပခဲ့ရ၏။ အထူးကုႏွင့္ျပေသာ္ လည္း မသက္သာ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ၄င္း၏ က်န္းမာေရးကိစၥကုိ အယူေတာ္မဂၤလာပညာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ လမ္းထိပ္ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႕ ေရာက္ခါနီးတြင္ ကြမ္းေရာင္းေသာ လူငယ္မွ -
          ''ေဟ့ --- ဒီမွာ ၊ ေရႊမန္းကြမ္းယာဆုိင္က ေဆးေပါင္း သံပရာ အရမ္းေကာင္းတယ္ ----''
          ဟုေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိသံကုိ ၾကားခဲ့သျဖင့္ ဗမာေဆးေရာင္းေသာဆုိင္းမွ ေရႊမန္းေတာင္ေသြးေဆး ကုိ ၀ယ္ကာ သံပုရာႏွင့္ ေဖ်ာ္တုိက္ခဲ့သျဖင့္ သမီး၏နားအူေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႕ႀကဳံ ေတြ႕ခဲ့ရ၏။
          ကြ်ႏု္ပ္သည္ -
          မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ အယူေတာ္မဂၤလာပညာရပ္မွာ တိမ္ျမႇပ္စျပဳေနၿပီး၊ မလုိလားအပ္ ေသာ သာမန္ကိစၥမ်ားကုိသာ သုံးစြဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
          ကြ်ႏု္ပ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာအယူေတာ္မဂၤလာပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားမွာ ေသေရး၊ ရွင္ေရးကိစၥႏွင့္ အမွန္တကယ္လုိအပ္၍ သုံးစြဲခဲ့သည္ကမ်ားပါသည္။ စာရႈသူ ၀ါသနာရွင္ အေပါင္းတုိ႕သည္လည္း ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ပညာရပ္ထဲမွ အယူေတာ္မဂၤလာပညာရပ္အား သုံးစြဲေတာ့ မည္ဟုဆုိပါက တကယ့္ကုိယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကိုသာ သုံးစြဲရန္ႏွင့္ သာမန္မလုိအပ္ေသာ ကိစၥတြင္ ၄င္းပညာရပ္မ်ားကို အသုံးမျပဳရန္ႏွင့္ (အေပါ့စား၊ အေပါစား)ပညာရပ္ဟု စိတ္ထဲတြင္ မထင္မွတ္ေစလုိေၾကာင္း ေစတနာထား၍ တုိက္တြန္းလုိ္က္ရပါသည္။
No comments:

Post a Comment