Sunday, August 18, 2019

ထီန၀င္းပြဲ


ထီ နဝင္းပြဲ
=======
စေန႕မနက္ ၆ နာရီမွ ၇ နာရီတြင္းတစ္ႀကိမ္
၁၂ နာရီမွ ၁ နာရီခြဲတစ္ႀကိမ္ ႀကိဳက္တဲ႕အခ်ိန္
လုပ္ပါ

ထီနဝင္းျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေသာအရြက္မ်ားမွာ

၁ = ထန္း တစ္ညြန္႕
၂= အုန္း ၆ ၫြန္႕
၃= လိမ္ေမာ္သီးတစ္လုံး
၄= သီဟုိ ၆ ရြက္

ေရွးဥိီးစြာလိမ္ေမာ္သီးတစ္လုံးကုိယူပါ
ျပီးလ်ွင္ ဒါးနွင့္ထိပ္ကုိအရာေပးလုိက္ပါ

ထုိလိမ္ေမာ္သီးတြင္းထန္းတစ္ညြန္႕ကုိထုိးထည့္လုိက္ပါ
ကလပ္တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္
အုန္း ၆ ညြန္႕ကုိတင္လုိက္ပါ ျပီးလွ်င္ဖလာအေသး
တစ္လုံးယူျပီးအုန္းေပၚကုိတင္လုိက္ပါ

ဖလားတြင္းလိမ္ေမာ္သီးကုိထည့္လုိက္ပါ
ျပီးလ်ွင္သီဟုိ ၆ ရြက္ထည့္ပါ

အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ျပီး ဘုရားစဥ္မွာတင္
ျပီးထီဆုေတာင္းပါ

မည္သည့္ ထီအမ်ိဳးအစားကုိမဆုိ ရည္ရြယ္ပါသည္

အားလုံးထီေပါက္ႀကပါေစ

မွတ္ခ်က္ =****
မိမိ အတိတ္ကံ နွင့္ပစၥဳပၸန္ ကံေပါင္းစပ္မွဳ
သေဘာတရားအရ ဆုႀကီး ဆုေသးကြာျခားတတ္ပါ
သည္ထီ ေပါက္ျခင္းမေပါက္ျခင္းသည္လည္းထုိကံ
နွစ္ခုနွင့္သာသက္ဆုိင္ပါသည္

သူ႕သေဘာသူေဆာင္ေနျပီး ကုိယ့္သေဘာကေတာ့
အျမဲတမ္းထီေပါက္လုိေသာဆႏၵရွိပါသည္

က်ြန္ေတာ္အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္

က်ြန္ုပ္တုိ႕အားလုံးသည္ဓါတ္ဆင္ဓါတ္ရုိက္မ်ားျပဳ
လုပ္၍ထီကုိလစဥ္ လတုိင္း အျမဲထုိးႀကပါစုိ႕
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

န၀ငိးပညာခန္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


နဝင္းဘာလည္း နဝင္းဘယ္လည္း
===================))

ရွင္းမယ္ဆုိ က်မ္းကုိင္ျပီးရွင္းရမွာဘဲ
ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ေရးသားျပဳစု
တဲ႕ အဂၤဝိဇၨာဋီကာႀကီး အတြဲ( ၁ )စာမ်က္နွာ ၅၄
အပုိဒ္ (၇၅) မွာ နဝင္းဆုိတဲ႕စကားလုံးကုိသုံးထားတာ
ေတြ႕ရပါတယ္

အဲဒီအပုိဒ္မွာ ပဥၥပြတ္နဲ႕စတုရန္းကုိ အျပင္နဝင္းဆုိျပီး
ဖြင့္ဆုိထားျပီး
ဆပြတ္နဲ႕ႀတိရန္းကုိ အတြင္းနဝင္းဆုိျပီးဖြင့္ဆုိထားပါ
တယ္

ဒီဘက္ေခတ္ကုိ ေရာက္တဲ႕အခါ မဟာဘုတ္ပါရဂူ
ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္ကေနျပီး
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨ ဆုိတဲ႕အပုိဒ္ကုိစံထားျပီးနဝင္း
ပညာရပ္နဲ႕ေဆးပညာေပါင္းစပ္ျပီး ခ်ည္မန္းကြင္း
မ်ားနဲ႕နဝင္းစီးပညာဆုိျပီးထပ္မံတီထြင္ခဲ႕ပါတယ္

နဝင္းဆုိတဲ႕နဝသခ်ၤာ ဂဏန္းက ၉ ဂဏန္းျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီမွာသခ်ၤာဂဏန္း ၉ ျဂိဳလ္ ဂဏန္း ၉ ပညာဂဏန္း ၉ ဆုိျပီး အပုိင္း ၃ ပုိင္း ကြဲထြက္သြား
တာကုိေတြ႕ရပါတယ္

ဥပမာ
====
ပုလင္း ၄+၅= ၉ ဂဏန္းသခ်ၤာ
နွင္းဆီ ၁၀+၈= ၉ ျဂိဳလ္သက္
ပဥၥမ+စတုတၳ = ၉ ပညာ

ဒါဆုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ အမ်ားသိျပီးျဖစ္တဲ႕စာ ၆ တန္း
မွာပါတဲ႕ ဦးသာ စိန္ပန္း ဒါန္းလွ ကုိရွာ ကုိအရင္
ႀကည့္ရေအာင္

ဦးသာ တနဂၤေႏြ ေသာႀကာ ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မ
တြဲထားတာကုိေတြ႕ရျပီးျဂိဳလ္သက္အားျဖင့္
၆ နဲ႕ ၂၁ တြဲထားပါတယ္ ပါပျဂိဳလ္နဲ႕ေသာမျဂိဳလ္
ျဖစ္နဲ႕မီးခဲနဲ႕ ေရေနာက္ဓါတ္ အပူအေအးကုိတြဲထား
ျပီး ၂၇ နကၡတ္ နဲ႕လည္းကုိက္ပါတယ္

စိန္ပန္း အဂၤါ နဲ႕ႀကာသပေတး ဓါတ္ဖုိ နဲ႕ဓါတ္မ
တြဲထားျပီး ပါပေသာမ အပူအေအးမ်ွေအာင္းေပါင္း
စပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၈ နဲ႕၁၉
ေပါင္းထားတာ ၂၇ ျဖစ္ပါတယ္ေလေျပေလညွင္းနဲ႕
ေျမေပ်ာ့ဓါတ္တြဲထားတဲ႕အတြက္ျဂိဳလ္ျခင္းသေဘာ
တူပါတယ္

ဒါန္းလွ စေနနဲ႕ဗုဒၶဟူး ဓါတ္ဖုိ ဓါတ္မေပါင္းထား
ျပီးပါပေသာမ အပူအေအးမ်ွေအာင္တြဲထားပါတယ္
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၀ နဲ႕ ၁၇ ေပါင္းထားလုိ႕ ၂၇ ဂဏန္း
လည္းကုိက္ေနပါတယ္ မီးေတာက္ဓါ္တ္နဲ႕ေရႀကည္
ေပါင္းစပ္ထားတဲ႕အတြက္အပူအေအးညီမ်ွပါတယ္

ကုိရွာ တနလၤာနဲ႕ ရာဟုျဂိဳလ္ေပါင္းထားျပီးဓါတ္ဖုိ
ဓါတ္မေပါင္းထားပါတယ္ ပါပေသာမတြဲထားတာေတြ႕
ရျပီး ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၅ နဲ႕ ၁၂ ေပါင္းျခင္း ၂၇ ကုိ
ဘဲသြားျဖစ္ပါတယ္ ေက်ာက္အမာဓါတ္ကုိ ေလမုန္
တုိင္းနဲ႕တြဲထားတာျဖစ္လုိ႕ျဂိဳလ္ျခင္းဓါတ္ျခင္းသေဘာ
မ်ွပါတယ္

ဒါကေတာ့ ၉ ျဖစ္သြားတဲ႕ေဗဒင္သေဘာ အဂၢိယ
သေဘာပါဘဲျဂိဳလ္သက္ေပါင္းလုိက္တာ ၉ ျဖစ္တ႕ဲ
အယူအဆပါ

ပါပနဲ႕ပါပ ေပါင္းလုိ႕ ေသာမနဲ႕ေသာမေပါင္းတဲ႕
အခါမွာလည္း ၉ ျဖစ္သြားတဲ႕သေဘာကုိရွင္းျပပါဦး
မယ္

အရုိင္း ေခါင္ေသာက္ လူမုိက္ စိတ္တုိ

အရုိင္း *-ဆုိတာ တနဂၤေႏြနဲ႕ ရာဟုေပါင္းထားတာပါ
ဓါတ္အားျဖင့္အဖုိနဲ႕အမပါဘဲ
မီးခဲကုိ ေလမုန္တုိင္းနဲ႕တြဲေပးလုိက္တာပါဘဲ
အဲဒီပညာပုိင္းမွာေတာ့ တနဂၤေႏြ ၆ ရာဟုျဂိဳလ္ ၁၂
ဆုိျပီး ၁၈ = ၉ ပါပ နဝင္းအေနနဲ႕တြဲထားပါတယ္
ျမဳံေနတဲ႕မီးကုိေလမုန္တုိင္းတုိက္တဲ႕သေဘာပါ
အတုိက္ဓါတ္ျဖစ္ပါတယ္

ေခါင္ေသာက္ * တနလၤာနဲ႕ေသာႀကာ ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မ
ပါဘဲ တြဲကစားလုိ႕ရပါတယ္
ေက်ာက္အမာဓါတ္ကုိ ေရေနာက္နဲ႕တြဲလုိက္တာပါ
ပင္လည္ေရေအာက္မွာေက်ာက္အမာဓါတ္ရွိပါတယ္
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၅ နဲ႕ ၂၁ ေပါင္းထားလုိ႕ ၃၆ျဖစ္ျပီး
ေသာမနဝင္းလုိ႕ေခၚပါတယ္ အတုိက္ဓါတ္ပါဘဲ

လူမုိက္ * ဗုဒၶဟူးနဲ႕ႀကာသပေတးျဂိဳလ္နွစ္ခုကုိတြဲ
ေပးထားတာပါဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မပါဘဲ ကစားလုိ႕ရပါတယ္
ေရႀကည္ဓါတ္နဲ႕ေက်ာက္အမာဓါတ္တြဲထားတာပါ
ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာႀကည့္ရင္သိပါတယ္ အခုမုိးေတြႀကီး
ျပီးေရမ်ားတဲ႕အခါေအာက္ခံအမာဓါတ္နဲ႕ေပါင္းျပီး
ေရႀကီးပါတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာပင္လယ္နဲ႕ေပါင္းလုိက္
လုိ႕ကေတာ့ကမၻာပ်က္တတ္ပါတယ္ ဒါအတုိက္ဓါတ္
ပါ ျဂိဳလ္သက္အားျဖင့္ ၁၇ နဲ႕ ၁၉ ေပါင္းထားတာျဖစ္
ျပီး ၃၆ ေသာမနဝင္းျဖစ္ပါတယ္

စိတ္တုိ** အဂၤါျဂိဳလ္နဲ႕ စေနျဂိဳလ္နွစ္ခုေပါင္းထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္ဓါတ္အားျဖင့္ဓါတ္ဖုိနဲ႕ဓါတ္မကစားကြက္ပါ
ဘဲ ေလေျပေလညွင္းနဲ႕မီးေတာက္နဲ႕တြဲေပးလုိက္တာ
ပါမီးေလာင္ရာေလပင့္ပါဘဲ ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ၁၀ နဲ႕ ၈
ေပါင္းထားလုိ႕ ၁၈ ရျပီး ေသာမနဝင္းျဖစ္ပါတယ္

ေသာမနဝင္းသည္ ၃၆
ပါပနဝင္းသည္ ၁၈ ျဖစ္ပါတယ္

ပညာနဝင္းမွာေတာ့ ၄ တြဲရွိပါတယ္

ပဥၥပြတ္နဲ႕စတုရန္း ၉
ဆပြတ္နဲ႕ ႀတိရန္း ၉
သတၱရန္းနဲ႕ျဒိရန္း ၉
ႀတိရန္းစတုရန္းျဒိရန္း ၉

ဒါကေတာ့ယေန႕က်ြန္ေတာ္တုိ႕သုံးေနတဲ႕ နဝင္းပါ
ဘဲ အဲဒီမွာထပ္ရွင္းမယ္ဆုိရင္

၅ ပဥၥပြတ္
၁=
၄ စတုရန္း
ဒီေနရာမွာ ဂဏန္းအားျဖင့္ ၅ နဲ႕၄ ျဖစ္ေပမဲ႕

၆ ပဥၥပြတ္
၂=
၅ စတုရန္း

စေျႏၵာတုိင္မွာ ပညာကမေျပာင္းေပမဲ႕ ဂဏန္းအား
ျဖင့္ ၆ နဲ႕ ၅ ျဖစ္တာကုိေတြ႕ရပါမယ္

ပညတ္နဲ႕ပညာမွာ ပညာကမေျပာင္းဘူး ပညတ္က
ေျပာင္းေနတယ္

က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ပညာကုိဘဲအဓိကယူရမွာပါ

ဒီေလာက္ဆုိ ၉ ဆုိတဲ႕ ဂဏန္းအေျခခံကုိဗဟုသုတ
ရေလာက္ပါျပီ အက်ယ္ဖြင့္မယ္ဆုိရင္ လုံးေထြးျပီး
ရွဳပ္မွာစုိးတဲ႕အတြက္ဒီေလာက္နဲ႕ဘဲရပ္လုိက္ပါတယ္