Friday, February 14, 2020

သကၡတ္ေဗဒင္ပညာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
တနဂၤေႏြသားသမီး(၇)မ်ိဳး
===============(၁) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ  ဘဂၤဖြား
        (၂) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ အထြန္းဖြား
 (၃) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ ရာဇဖြား
 (၄) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ အဓိပတိဖြား
 (၅) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ မာရဏဖြား
 (၆) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ သိုက္ဖြား

 (၀) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ ပုတိဖြား (၁)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (ဘဂၤဖြား)
ၿဂိဳဟ္
သက္
၁၅

၂၁

၂၉
၁၇

၄၆
၁၀

၅၆
၁၉

၇၅
  မူလ                                         သကၡတ္သကၡတ္ေဗဒ လက္စြဲက်မ္းတြတ္နည္း။
ေန႔သားတစ္ဦးျခင္း၏သက္ေရာက္မ်ားကိုအနုစိတ္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေန႔သားမ်ား၏ မဟာဘုတ္ဆိုင္ရာအကြက္မ်ားရိွ အပူအေအး အေႏွးအျမန္ မ်ားကိုသက္ေရာက္နွင့္ျပန္လည္ညွိႏွိဳင္း ေဟာၾကားေသာစနစ္ကိုတင္ျပေရးသားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သက္က(၆)နွစ္ျဖစ္ပါတယ္
*()ၾကြင္း တနဂၤေႏြသည္ ဘဂၤအိမ္သေဘာအရ အပ်က္၊မတည္ၿငိမ္၊ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ား သေဘာနဲ႔ဒီ()ႏွစ္ ကိုျဖတ္သန္းမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီ()နွစ္မွာ ဇာတာရွင္သည္ ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ပရိယာယ္ျဖစ္တဲ့ အိုးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ကိစၥေတြကို မိဘေတြေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ေနရာေတြမွာ မိမိကလည္းလိုက္ေျပာင္းရတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္ ဒီေနရာမွာ အိုးအိမ္အပ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည့္စံုျခင္းမရိွတဲ့အိမ္မ်ိဳးကိုဘဲေျပာင္ေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္အပ်က္ အုပ္စုပ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြတ္ အမိအဖေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ကာလေတြကိုလည္းရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ မိဘေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတြနဲ႔ မသင့္ျမတ္တဲ့ကာလေတြနဲ႔လည္းျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္။

* တနလၤာၿဂိဳဟ္(၁၅)ႏွစ္ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့အနည္းငယ္ရွဳပ္ေထြးစျပဳလာပါျပီ၊
တနဂၤေႏြ ၆ နွစ္ နဲ႔ တနလာၤၿဂိဳလ္ ၁၅ ေပါင္းလိုက္ရင္ (၂၁)ႏွစ္တာကာလက ပုတိ သေဘာနဲ႔ျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္လို႔ အမိ၊အဖ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဘက္ေဆြမ်ိဳးတြင္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြျဖစ္တတ္ပါသည္ မိမိေမြးနံတိုင္မွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ အားေကာင္းတဲ့အတြတ္ ေငြေၾကးအရမ္းမခက္ခဲပါဘူး ဒါပင္မဲ့ ပုတိ သေဘာနဲ႔အညႊနၿဂိဳဟ္သည္ ဆန္းက်င္တဲ့အတြတ္ အမိအဖေတြေငြရွာတဲ့အခါ ခက္ခဲပင္းပန္းတတ္ပါတယ္ ဇာတာရွင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၁၆ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားျခင္း၊အိမ္ေထာင္က်တတ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ားေပၚျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါတယ္။

* အဂါၿဂိဳဟ္ ()ႏွစ္တာကာလ (၂၁) နဲ႔ () ႏွစ္ၾကား (၂၉)ႏွစ္ကိုျဖတ္သန္းတဲ့အခါ အျပင္ရန္နဲ႔ျဖတ္သန္းရတတ္ပါတယ္ အျပင္ရန္အေနနဲ႔ အမွဳအခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းျဖစ္တတ္သလို အမိအဖေတြမွာလည္းၾကံဳတတ္ပါတယ္ ကိုယ္ကမိဘနဲ႔အတူေနျဖစ္ရင္ ပိုၿပီးတိုက္ဆိုင္လြယ္ပါတယ္
ခိုက္ရန္ေဒါသမွာ ေသြးခ်ည္ေသြးေပါက္၊ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား ရံုး၊ဂတ္ အမွဳအခင္းေတြလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္၊အိမ္ေထာင္ရိွရင္ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ျပႆနာေတြလည္း မၾကာခနျဖစ္တတ္ၿပီး ကြဲလိုက္ေပါင္းလိုက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္က သိုက္နယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေငြေၾကးဥစၥာေတြျပည့္စံုတဲ့ကာလေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္

 * ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္ မရဏကို အသက္ ၂၉ မွ ၄၆ ႏွစ္ ကာလကိုျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ အတြင္းရန္ကာလျဖစ္လို႔ အိမ္ေထာင္ကြဲ၊အုပ္စုကြဲျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔တတ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ၄၆ ႏွစ္ မေက်ာ္ခင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳေတြ ခံရတတ္ပါတယ္
         
 * ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္ ၄၆ ႏွစ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးရင္ေတာ့ စေနၿဂိဳဟ္ အထြန္းအိမ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္မည့္ကာလဟာ (၅၆)ႏွစ္တြင္းျဖစ္ပါတယ္ အထြန္းၿဂိဳဟ္မွာ အေႏၱာဓါတ္လာၾကေနလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးစားထားသမွ် ဒီကာလေတြမွာ ဘုန္းတန္ခိုးေက်ာ္ေဇာတတ္ပါတယ္

* စေနၿဂိဳဟ္ ၅၆ ႏွစ္ကေန ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အဓိပတိျဖတ္သန္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ မိတၿဂိဳဟ္ျဖစ္တဲ့အတြတ္ လုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္ အိုးအိမ္တိုက္တာကားအစရိွတဲ့ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြလည္းရတတ္ပါတယ္ ၅၆ ႏွစ္ကေန ၇၅ ႏွစ္ ထိ ၁၉ ႏွစ္ကာလသည္ ဇာတာရွင္အတြတ္ ေနလိုလလို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားျပီး ဘ၀မွာျပည္စံုတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

ယကၡဳတင္ျပသြားတဲ့ တစ္ၾကြင္းတနဂၤေႏြသားသမီး ကံၾကမၼာသကၡတ္သည္ အၾကမ္းမွ်သာတင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး အရြယ္ (၃)ပါး ၊ေဒသ (၃)ပါး ၊အမ်ိဳး (၃)ပါး အရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရိွနိုင္ပါသည္။

အရြယ္ (၃)ပါး         ။ပထမအရြယ္ ဒုတိယအရြယ္ တတိယအရြယ္
ေဒသ (၃)ပါး ။ေအာင္ျပည္ေအာက္ရြာ(ပူေႏြးစြပ္စို)၊အလယ္ပိုင္းအညာေဒသ(အပူပိုင္း)၊အထက္ပိုင္း အေအးပိုင္းေဒသ
အမ်ိဳး (၄)ပါး ။အေျခခံလူတန္းစား၊လယ္သမား၊ကုန္သည္၊မင္းမွဳထမ္း


ၿဂိဳဟ္
သက္
၁၅

၂၁

၂၉
၁၇

၄၆
၁၀

၅၆
၁၉

၇၅
 (၂)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (အထြန္းဖြား)
===================
  မူလ                                         သကၡတ္
၂ၾကြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးကိုေလ့လာၾကည့္ျခင္း
==========================
အသက္ (၆) ႏွစ္ မွ (၂၁) ထိကံၾကမၼာ
သူကေတာ့ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေျပာင္းလည္းသြားမယ္ အသက္ ႏွစ္ ကေန ႏွစ္ ထိ အထြန္းၿဂိဳဟ္မွာလာၿပီးရပ္တည္ေနေတာ့ မိဘေတြအဆင္ေျပခ်ိန္ ေကာင္းစားေနခ်ိန္မွာ ေမြးတဲ့စီလာျဖစ္တယ္။ ဒါပင္မဲ့ အသက္ ႏွစ္ ကေန ၂၁ ႏွစ္ မွာ သူ႔ကံၾကမၼာကနည္းနည္းဆိုးလာျပီ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္က ဘဂၤအိမ္မွာရိွေနေတာ့ အပ်က္ မတည္ၿငိမ္ သေဘာအရ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕တာေတြ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြျဖစ္လာတတ္တယ္ ကိုယ္တိုင္ေနအိမ္မွထြက္ခြာၿပီး တစ္ရပ္တစ္ေက်းမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္တာေတြ ဦးေလးအေဒၚအိမ္ေတြမွာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရတာေတြ အမိအဖေတြ အိမ္ေျပာင္းအလုပ္ေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္လိုက္ေျပာင္းရတဲ့သေဘာေတြၾကံဳရတတ္တယ္ ေငြအပ်က္သေဘာကေတာ့ ေငြရိွရင္လည္းပ်က္စီးတတ္ၿပီး ေငြမရိွရင္လည္းပ်က္စီးတတ္တယ္ ေငြရွာရခက္ခဲတတ္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ အမိအဖေတြလုပ္ငန္းပ်က္စီးၿပီးေငြေတြကုန္သြားတတ္တယ္။၀င္ျခင္းထြက္ျခင္းသေဘာကိုျပေနတယ္။
အသက္ ၂၁ မွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ ထိ ကံၾကမၼာ
=========================
အသက္ ၂၁ မွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ ထိ ပုတၿဂိဳဟ္မွာအဂၤါၿဂိဳဟ္ရိွေနေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြေပၚလာတတ္တယ္၊အိမ္ေထာင္က်တတ္တယ္ အျပင္ရန္မွာ အိမ္ေထာင္လာျဖစ္ေနေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္အမွဳျဖစ္တာတို႔ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲတာတို႔ျဖစ္တတ္တယ္ အိမ္ေထာင္ကြဲရင္လည္းအမွဳျဖစ္ၿပီးကြဲတာတို႔ အေမြခြဲၿပီးကြဲတာတို႔နဲ႔ဲၾကံဳတတ္တယ္ စီးပြားရွာတဲ့ေနရာမွာလည္း အခက္ခဲေတြအၿပိဳင္အဆိုင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္ႀကိဳးစားသြားရင္ေတာ့ ႀကိဳးစားမွဳက အက်ိဳးခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး ကံရဲ႕ အက်ိဳးေပးမွဳကိုေတာ့ အနည္းငယ္သာခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၂၉ မွ ၄၆ ႏွစ္ ထိကံၾကမၼာ
====================
ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္မွာ မူလအိမ္ရွင္မဟာဘုတ္မွာသိုက္ၿဂိဳလ္ျဖစ္လို႔ ဒီနယ္ေျမက ၁၇ နွစ္ လံုးလံုးအက်ိဳးေပးမွာပါ၊ အတြင္းရန္(၁ x ၄) နယ္ေျမျဖစ္လို႔ အမိအဖ၊ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား ေသဆံုးျခင္း အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း အိမ္ေထာင္ဘက္နွစ္မသင့္ျမတ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။မိမိကိုယ္တိုင္လည္း က်န္းမားေရးနွင့္ပတ္သက္ၿပီးခြဲစိတ္ကုသမွဳေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။                                                စီးပြားေရးပိုင္းေတြကေတာ့ နည္းနည္းလုပ္မ်ားမ်ားရတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္ အိုးပိိုင္အိမ္ပိုင္ရျခင္း ေရႊ၊ေငြ မ်ားစုမိျခင္းတို႔ကို တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းပိုင္းေတြကေတာ့ ဒီကာလမွာတည္ၿငိမ္စျပဳလာပါၿပီ။

အသက္ ၄၆ မွ ၅၆ ႏွစ္ ထိကံႀကမၼာ
မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ စေနၿဂိဳဟ္က ရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနေတာ့ မင္းစိုးရာဇာေတြနဲ႔မင္းေပါက္စိုးေပါက္ ကံဇာတာျမင့္လာမွာပါ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးမ်ားလုပ္ရျခင္း၊မိမိလုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္ျခင္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ကားပိုင္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
အသက္ ၅၆ မွ ၇၅ ႏွစ္ ကံဇာတာ
=====================
ထိုသက္ေရာက္ႏွစ္သည္ မာရဏနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အျပင္မိတ္နယ္ေျမလည္းျဖစ္ပါသည္ မရဏ၏သေဘာမွာ က်န္းမားေရးကိုျပသေနၿပီး မိတ္သေဘာမွာ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊မိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ဆုံရျခင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ျခင္း ထီေပါက္ျခင္း၊ခ်မ္းသာျခင္း၊အေမြရျခင္း၊အေမြရသကဲ့သို႔ေငြ၀င္ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္ ထိုကာလကိုျဖတ္သန္းေနခ်ိန္တြင္ က်န္းမားေရးအထူးဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။ အာရံုေၾကာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားေလျဖတ္ျခင္းတို႔ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။
ယခုေရးသားေသာ သကၡတ္ပညာခန္းမွာ                                                                                         အမ်ိဳး (၄) ပါး           မင္းမွဳထမ္း                                                                                                                 ကုန္သည္                                                                                                                 လက္လုပ္လက္စား                                                                                                       လယ္သမားမ်ိဳးရိုး အရ                                                             ကြဲလြဲမွဳရိွနိုင္ျပီး ေဒသ (၃) ပါး အရအနည္းငယ္လည္းကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။       

 (၃)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (ရာဇဖြား)
==================

ၿဂိဳဟ္
သက္
    (ရာဇ)
၁၅ (အထြန္း)

၂၁
     (ဘဂၤ)

၂၉
၁၇   (ပုတိ)

၄၆
၁၀ (အဓိပတိ)

၅၆
၁၉   (သိုက္)

၇၅
  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) ႏွစ္ မွ (၆) ႏွစ္ တြင္းကံဇာတာ
=========================
ၾကြင္းမဟာဘုတ္မွာ ရာဇ အိမ္မွာတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္လာၿပီးရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဇာတာရွင္ကေတာ့အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) နွစ္တြင္း အမိအဖေတြရဲ႕ ကံအရမ္းေကာင္းတဲ့ၿဂိဳဟ္မွာခံစားရတတ္ပါတယ္
အမိအဖေတြက စီးပြားေရးမေျပလည္ရင္လည္းေျပလည္တဲ့ အဖိုးအဖြားေတြနဲ႔ႀကီးျပင္ရတတ္ပါသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္လူခ်စ္လူခင္ေပါၿပီး ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးေနျခင္းသည္ ရာဇ အိမ္ရွင္ရဲ႕မင္းစိုးရာဇာဘုန္းကံေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ (၆) နွစ္ အတြင္းမွာေတာ့လက္ညိွဳးညႊန္ရာေရျဖစ္တဲ့ ကာလေတြပါ အိုးအိမ္ရာဇသေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေနရတတ္ၿပီး အသံုးအေဆာင္ အ၀တ္အစားကအစျပည့္စံုေနတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္ထိ
===================
ဒီအသက္အပိုင္းအျခာမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကိုျဖတိမွာျဖစ္ၿပီး မဟာဘုတ္ရဲ႕ ကံဇာတာအရ အထြန္းဆိုတဲ့ အိမ္ရွင္မွာ(၁၅)ႏွစ္တိတိရပ္တည္မွာျဖစ္ပါတယ္ မူလတနဂၤေႏြနဲ႔ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔ဟာ ဥပါဒ္ႀကီးမရိွတဲ့ ဥဒါသိန္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္တနလၤာၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို (၁၅)ႏွစ္တိတိခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေငြ၊ကား၊ေက်ာက္အစရိွတဲ့တနလၤာနံပစၥည္းေတြမွာတန္ဖိုးႀကီးတဲ့အရာေတြရရိွတတ္ပါတယ၊ငယ္ရြယ္စဥ္မွာျပည့္စံုမွဳရွိတဲ့ဇာတာျဖစ္ပါတယ္၊ေနအိမ္တိုက္တာအေဆာင္အဦးမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ပညာသင္စဥ္ကာလတြင္ျပည့္စံုစြာသင္ရျခင္း၊ဘုန္းတန္းခိုးႀကီးျခင္း၊ဂုဏ္ထူးမ်ားနွင့္ပညာတတ္ျခင္း ဘြဲ႔လြန္မ်ားတက္ရသည္အထိ ျပည္စံုစြာေနထိုင္ရပါမည္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္ ကာလ
ဒီအသက္အပိုင္းအျခားကေတာ့ မူလအိမ္ရွင္က မဟာဘုတ္ဇာတာမွာ (ဘဂၤ)နယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေနအိမ္မွထြက္ခြာျခင္း၊သို႔မဟုတ္ အမိအဖေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မွဳျဖစ္ျခင္း၊အတိုက္အခံေပါျခင္း၊အမွဳအခင္းသေဘာမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ျခင္း (၂၉) နွစ္ မေက်ာ္ခင္ ဘဂၤအိမ္ရွင္ၿဂိဳလ္သေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ အားကိုးမရေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။အိမ္ေထာင္မၿမဲျခင္းေပါင္းလိုက္ကြဲလိုက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။
အသက္ (၂၉) ႏွစ္ မွ (၄၆) နွစ္ ကံဇာတာ
=======================
ထိုအသက္ အပိုင္းအျခားတြင္ ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ ပုတိၿဂိဳဟ္တြင္ (အင္း၀) အတြင္းရန္ၿဂိဳဟ္ျဖင့္ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကာလတြင္ အမိ၊အဖ၊အဖိုးအဖြားမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ေနအိမ္မွခြဲထြက္ရျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးပံုစံမ်ားႏွင့္လည္းဘ၀တြင္းျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္ က်န္းမားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားလည္းခံရတတ္ပါသည္ စီးပြားေရးပိုင္းမ်ားတြင္ အရမ္းႀကီးဒုကၡမေရာက္ေသာ္လည္း တိုးတတ္မွဳေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္ပါသည္ (၃)ၾကြင္းရာဇဖြားျဖစ္သျဖင့္ ေငြေတာ့လက္ထဲမျပတ္ပါ။
အသက္ (၄၆) ႏွစ္မွ (၅၆) ႏွစ္ ကံဇာတာ
=====================
ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ စေနၿဂိဳဟ္(အဓိပတိ)ျဖစ္သျဖင့္ ကံဇာတာမွာအျမင့္ပိုင္းသို့ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ဘုန္းကံျမင့္ျခင္း၊ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာတို႔ျဖင့္ ဘ၀တြင္ျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္၊ေငြအထုတ္အထည္စုမိျခင္း (၁x၀) အေႏၱာ မီးဓါတ္ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ရာထူးတက္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊အေမြရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္ က်န္းမားေရးအပိုင္းတြင္ သြားေရာဂါ မီးယပ္ေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားတတ္ပါသည္။
အသက္ (၅၆) မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
======================
ထိုအသက္အပိုင္းအျခားသည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္(သိုက္) ၿဂိဳဟ္တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး မူလတနဂၤေႏြႏွင့္ (၁x၅) ေအာင္ပ မိတ္ၿဂိဳဟ္လည္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ျခင္းသေဘာတူၿပီး ဘ၀တြင္ကံဇာတာအျမင့္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊အေမြရျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေျမကြက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း။အိုးအိမ္တိုက္တာမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေရးသားေသာသကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳး (၄)ပါး မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား အရကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ၿပီး၊ ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။                                                                                    ၿဂိဳဟ္
သက္
   (အဓိပတိ)
၁၅ (ရာဇ)

၂၁
    (အထြန္း)

၂၉
၁၇   (ဘဂၤ)

၄၆
၁၀ (မာရဏ)

၅၆
၁၉   (ပုတိ)

၇၅
 (၄)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (အဓိပတိဖြား)
  မူလ                 ေမြးန                သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) နွစ္မွ (၆) ႏွစ္ကံဇာတာ
===================
ၾကြင္းတနဂၤေႏြရဲ႕ဇာတာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ (၆)ႏွစ္ဟာအဓိပတ္ၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနတဲ့အတြတ္ ငယ္ဘ၀ (၆) ႏွစ္မွာ အမိအဖေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳေၾကာင့္ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းနွင့္ေနထိုင္ရျခင္း ေငြေၾကးျပည့္စံုျခင္း၊ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာတက္ရျခင္း ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား၏ခ်စ္ခင္မွဳမ်ားရရိွေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္
မိသားစုတြင္းေအာင္ျမင္မွဳရရိွေနခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ မိခင္၊ဖခင္ တို႔ရဲ႕ မာန္မာနေတြအားၾကီးေနခ်ိန္မွာေမြးတဲ့ ကေလးျဖစ္လို႔ ငယ္ဘ၀မွာလည္းယွဥ္ၿပိဳင္အနိုင္ယူလိုစိတ္အားၾကီးတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊ မိမိၿပိဳင္ဘက္အားလံုးကို ငယ္ဘ၀မွာတြင္အနိုင္ယူလိုစိတ္အားႀကီးေနပါတယ္အသက္ (၆) ႏွစ္မွ အသက္ (၂၁) ကံဇာတာ
ဇာတာရွင္၏တနလၤာၿဂိဳဟ္အိပ္တဲ့အခ်ိန္ကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ပညာသင္ကာလမွာ မင္းတို႔ရဲ႕စည္းစိမ္မ်ိဳးနဲျဖတ္သန္းရတတ္ပါတယ္။ျပည္စံုစြာစာသင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မူလအျခခံယွဥ္ၿပိဳင္မွဳသေဘာေၾကာင့္ ပညာေရးမွာလည္းထူးခၽြန္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊
 အမိအဖေတြကလည္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး မင္းေပါက္စိုးေပါက္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ဒီကာလေတြမွာလက္ညွိဳးညႊန္ရာေရျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ေတြပါဘဲ စာလည္းေတာ္ မိဘေတြကလည္းျပည္စံုတာေၾကာင့္ (၂၁) ႏွစ္ထိ မာနၾကီးေနတဲ့ကာလျဖစ္တက္ပါတယ္။
အသက္ (၂၁)ႏွစ္ မွ အသက္ (၂၉)ႏွစ္ ထိကံဇာတာ
=============================
ဇာတာရွင္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို (၈)ႏွစ္တိတိေက်ာ္ျဖတ္ခ်ိန္ကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲေနတတ္ပါတယ္ (၁x၃) ဦးညိဳ က အျပင္ရန္ျဖစ္ၿပီး မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာမွာ အထြန္းအိမ္မွာလာရပ္ေနေတာ့ အတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေအာင္ျမင္မွဳရရိွေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။အမွဳအခင္းသေဘာေတြၾကံဳေတြ႔နိုင္ေသာ္လည္း အနိုင္ရရိွမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေလ့လာသင္ယူေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္အရာမွဆံုးခန္းမတိုင္ခဲ့ပါ ကၽြမ္းက်င္မွဳမရိွခဲ့ပါ။အျပင္ရန္ျဖစ္လို႔ မိမိလုပ္လိုက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္မွဳမရရိွနိုင္ေသးပါ။အတိုက္အခိုက္မ်ားနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ေနတဲ့ကာလဘဲျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ (၂၉)ႏွစ္ မွ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
=============================
ဇာတာရွင္သည္ ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္ျဖတ္တဲ့ကာလမွာေတာ့ မူလမဟာဘုတ္မွာ (ဘဂၤ) နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး (၁x၄) အင္း၀ အတြင္းရန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္(ဘဂၤ)နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္
အတြင္းရန္သေဘာကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမွဳေတြ၊မိသားစုႏွင့္အဆင္မေျပမွဳေတြမၾကာခနျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ လက္ရိွေနအိမ္မွ ထြက္ခြာျခင္းျပန္၀င္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ၿပီး အလုပ္ဌာနမ်ားလည္းေျပာင္းေရႊ႕မွဳျဖစ္တတ္ပါတယ္၊က်န္းမားေရးပိုင္းမွာလည္းခြဲစိတ္ကူသမွဳေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ဘဂၤအိမ္ရဲ႕ လူတစ္ကိုယ္လံုးအပ်က္နဲ႔ အတြင္းရန္ေပါင္းလိုက္ရင္ ကိုယ္ခႏၶာ
ပိုင္းမွာလည္းခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွဳေတြ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။အသက္ (၄၈) ႏွစ္မွ အသက္ (၅၆) ႏွစ္ကံဇာတာ
ဇာတာရွင္ရဲ႕ စေနၿဂိဳဟ္ကိုျဖတ္တဲ့ကာလကေတာ့ က်န္းမားေရးအထူးဂရုစိုက္ရမည့္ဇာတာျဖစ္ပါတယ္ စေနၿဂိဳဟ္ကမူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ မာရဏၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ (၁x၀) အေႏ ၱာဓါတ္လာေရာက္က်ေနပါတယ္
အေႏ ၱာဓါတ္က ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရျခင္း၊ အေမြရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းတို႔တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၿပီး မာရဏသေဘာကေတာ့ က်န္းမားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ခါး၊ဒူးေခါင္းအစရိွေသာ အေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားပ်က္စီးျခင္းတို႔ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။

အသက္ (၅၆) ႏွစ္မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
=======================
ဇာတာရွင္ရဲ႕ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ျဖတ္တဲ့ကာလမွာ မူလမဟာဘုတ္ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ကပုတိျဖစ္ၿပီး ဇာတာရွင္နဲ႔ မိတ္သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။
မိတ္ၿဂိဳဟ္္ရဲ႕သေဘာကေတာ့ စီးပြားေရးအဆင္ေျပျခင္း၊ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ၀င္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ အေမြရျခင္းတို႔ကိုတိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၿပီး။
ပုတိသေဘာမွာေတာ့ လွ်ိဳ၀ွက္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားၾကံဳေတြ႔ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ား လွ်ိဳ၀ွက္စြာေျဖရွင္းရျခင္း တို႔ကိုတိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။

*** ယခုေရးသားေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ
      မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရိွနိုင္ပါသည္။
      ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။
ၿဂိဳဟ္
သက္
    (မာရဏ)
၁၅ (အဓိပတိ)

၂၁
     (ရာဇ)

၂၉
၁၇  (အထြန္း)

၄၆
၁၀ (သိုက္)

၅၆
၁၉   (ဘဂၤ)

၇၅
 (၅)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (မာရဏဖြား)
  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ
အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္တြင္းဇာတာရွင္၏ ကံဇာတာမွာ(မာရဏ) အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ (အိုးအိမ္၊အိမ္ေထာင္၊အုပ္စု) ၿဂိဳဟ္ေတြညံ့ေနပါတယ္ (အိုးအိမ္) အရမ္းမျပည့္စုံတဲ့အိမ္ေတြမွာ ေနထိုင္ရတတ္ပါတယ္၊ မိသားစု၊အေဖ၊အေမ၊ဦးေလးအေဒၚတို႔လည္း ဒီ (၆) ႏွစ္တြင္း အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာၾကံဳရတာတို႔၊က်န္းမားေရးညံ့တာေတြ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္၊ ဦးေခါင္းပိုင္း၊ အစာအိမ္ပိုင္း၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ား ထိခိုက္တတ္ပါတယ္။


အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ျဖတ္တဲ့ကာလမွာ မူလမဟာဘုတ္ရဲ႕ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္က အဓိပတိနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတာ္အသင့္သံုးစြဲနိုင္လာပါၿပီ ပညာသင္စဥ္ကာလမွာ အရမ္းမခက္ခဲဘဲ စာသင္နိုင္ျခင္း၊မိဘမ်ားစီးပြားေရးေျပလည္ျခင္းေၾကင့္ ဒီကာလေတြျဖတ္သန္းရတာ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ျဖတ္သန္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ တနလၤာၿဂိဳလ္တို႔ဟာလည္း ဥဒါသိန္ၿဂိဳဟ္ေတြျဖစ္လို႔ အႏ ၱရယ္မရိွတဲ့အတြက္ က်န္းမားေရးပိုင္းေတြမွာလည္း အေႏွာက္အယွက္နည္းပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းေတြမွာ အမိ၊အဖ၊အဖိုးအဖြားေတြက်န္းမားေရးညံ့တတ္ျခင္း ေသဆံုးျခင္းေတြၾကံဳတတ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ
=========================

ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ (ရာဇ) မွာအဂၤါၿဂိဳဟ္ရပ္တည္နတာေၾကာင့္ ဒီကာလေတြကေတာ့ အျပင္ရန္ (၁x၃) ဦးညိဳ နဲ႔ ရာဇ ေပါင္းစပ္မွဳနဲ႔ျဖတ္သန္းရမွာပါ။
အျပင္ရန္သေဘာကစီးပြားေရးပိုင္းေတြမွာ အရမ္းအဆင္မေျပေသာ္လည္း ရာဇအိမ္ရွင္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ဒီကာလေတြမွာ အတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။
အျပင္ရန္သေဘာေၾကာင့္ဒီကာလေတြမွာ အမွဳအခင္းသေဘာမ်ိဳးေတြနဲ႔ၾကံဳရတတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေသြးထြက္သံယိုထိခိုက္မွဳမ်ားလည္းရိွတတ္ပါတယ္၊ ဒီသက္ေရာက္မွာအိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရင္ အျပင္ရန္ကာလျဖစ္လို႔ အမိအဖသေဘာတူတဲ့မိန္းကေလးမ်ိဳးနဲ႔မယူျဖစ္ပါ။

အသက္ (၂၉) မွ အသက္ (၄၆) နွစ္ထိကံဇာတာ
==========================

ဒီကာလေတြမွာေတာ့ဇာတာရွင္အတြက္အထူးေကာင္မြန္တဲ့ကာလေတြပါ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးက အထြန္းအိမ္မွာရပ္တည္ေနၿပီး မိမိေမြးနံ အတြင္းရန္လာက်ေနပါတယ္။ အတြင္းရန္သေဘာေၾကာင့္ အမိအဖ၊ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြေသဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အထြန္းၿဂိဳလ္သေဘာကေတာ့ အေမြးရျခင္း၊ေငြေၾကးမ်ားအဆင္ေျပျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။ အတြင္းရန္သေဘာေၾကာင့္မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဒီကာလေတြမွာ က်န္းမားေရးဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၄၆) မွ အသက္ (၅၆) ႏွစ္တြက္ကံဇာတာ
============================

ဇာတာရွင္သည္ ဤသက္ေရာက္ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာအထူးေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္သည္(သိုက္)ဌာနတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး မိမိေမြးနံနွင့္ အေႏ ၱာဓါတ္ျဖစ္ေနပါသည္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပျခင္း၊အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊အေမြးရျခင္း၊က်န္းမားေရးအေႏွာက္အယွက္မ်ားကင္းျခင္း ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္းတို႔ တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္၊
အတိတ္ကမိမိလွဴဒါန္းထားေသာ ေကာင္းမွဴကုသိုလ္ကံမ်ား အက်ိဳးေပးေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၅၆) မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
=====================

ဤကာလေတြမွာ ဇာတာရွင္အတြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြျဖစ္တတ္ပါသည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ ဘဂၤနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေနရာေျပာင္ေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ မိတ္ၿဂိဳဟ္ (၁x၅) ေအာင္ပ ျဖစ္လို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ၀င္ျခင္း၊မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားနွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရျခင္းအစရိွတဲ့ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

*** ယခုကၽြႏ္ုပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္၊ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။

ၿဂိဳဟ္
သက္
    (သိုက္)
၁၅ (မာရဏ)

၂၁
   (အဓိပတိ)

၂၉
၁၇  (ရာဇ)

၄၆
၁၀ (ပုတိ)

၅၆
၁၉  (အထြန္း)

၇၅
 (၆)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (သိုက္ဖြား)
 ===============
  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀
အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ အတြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ျဖတ္သန္းခ်ိန္သည္ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာတြင္း(သိုက္) ဌာန၌ ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ သူ၏ကေလးဘ၀ျဖတ္သန္းခ်ိန္သည္ျပည့္စုံေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ငယ္စဥ္ကာလမွာ အမိအဖတို႔သည္ကေလး၏ကံအရွိန္ေၾကာင့္ ထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္ျခင္း၊အေမြရျခင္း၊ေငြ၀င္ျခင္းမ်ားလည္း တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။
က်န္းမားေရးပိုင္းတြင္လည္း (၆) ႏွစ္ တြင္းပုံမွန္ရိွၿပီး၊မိခင္၊ဖခင္တို႔၏စီးပြားေရးမ်ားသည္လည္းပံုမွန္ လည္ပတ္လွ်က္ရိွပါသည္။

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္ကံဇာတာ
======================

ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္တြင္း မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ မာရဏၿဂိဳဟ္မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
မာရဏၿဂိဳဟ္သေဘာကေတာ့ခ်ဴျခာျခင္း က်န္းမားေရးညံ့ျခင္း ေဆးရံုေဆးခန္းသြားရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္ မူလဇာတာအရ နွလံုးအားနည္းျခင္း၊ခါးနာတတ္ျခင္း၊အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ၿပီး ဒီကာလေတြမွာ ေငြေၾကးေတြခက္ခဲေနျခင္း၊ဆံုးရွံဳးျခင္း၊ေငြရွာေဖြရမလြယ္ကူျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔နိုင္ၿပီး (၂၁) မတိုင္ခင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါကအိမ္ေထာင္ေရးမတည္ၿငိမ္ျခင္း ကြဲလိုက္ေပါင္းလိုက္ျဖစ္ျခင္း
မ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္
***ဒီကာလေတြကမိမိရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားနိုင္မွသာေက်ာ္လႊာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္ ထိကံဇာတာ
=======================

ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္ထိ ကံဇာတာမွာ အျပင္ရန္ (၁x၃) ဦးညိဳ ျဖစ္ၿပီး မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ အဓိပတိၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနပါတယ္။
အဓိပတိၿဂိဳဟ္ရဲ႕သေဘာမွာလည္း အထြန္း၊သိုက္၊ရာဇ အိမ္ရွင္ေတြေလာက္အားအျပည့္မရနိုင္တဲ့အတြက္ အျပင္ရန္နဲ႔ေပါင္းစပ္မွဳမွာ အမွဳအခင္းေတြလည္းျဖစ္တတ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း မိမိၾကိဳးစားသေလာက္ေအာင္ျမင္မွဳမရတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္အဓိပတိနယ္ေျမျဖစ္လို႔မိမိစိတ္ထင္ရာလုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ဒီနယ္ေျမရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကိုအျပည့္အ၀ခံစာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၉) ႏွစ္မွ (၄၆) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
======================

ဒီကာလေတြကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးေရာေထြးေနတဲ့ကာလေတြပါ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္ကရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနၿပီး မူလေမြးနံနဲ႔ အင္း၀ (၁x၄) အတြင္းရန္အျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။
အတြင္းရန္သေဘာကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲျခင္း၊အမိအဖ၊ညီအကိုေမာင္္ႏွမမ်ားေသဆံုးျခင္း၊မိမိကိုယ္တိုင္ ခြဲစိတ္ကုသရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။ရာဇအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္သေဘာကေတာ့ မင္းစိုးရာဇာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ဘုန္းတန္ခိုးေက်ာ္ေဇာျခင္းမ်ား တိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။
ဒီကာလေတြမွာေတာ့မိသားစုနွင့္ ကြဲကြာျခင္းခြဲခြာျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္တဲ့ကာလလို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။

အသက္ (၄၆) ႏွစ္ မွ (၅၆) ႏွစ္ ကံဇာတာ
=======================

အသက္ ၄၆ ႏွစ္မွ ၅၆ ႏွစ္ ကံဇာတာမွာေတာ့ ပံုမွန္ျဖတ္သန္းရမည္နယ္ေျမျဖစ္လို႔ ဒီနယ္ေျမမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္ေကာင္း မိသားစုအတြင္းေရးေသာ္လည္ေကာင္း အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာအရွဳပ္မ်ား ေပၚေပါက္တတ္ပါတယ္ မူလေမြးနံနဲ႔ (၁x၀) ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘုန္းတန္ခိုးတက္ျခင္း စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း ရာထူးတတ္ျခင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳမ်ားကိုတိုက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။
ဤကာလေတြကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးညီမွ်တဲ့အတြက္ ဇာတာရွင္အတြက္ေကာင္းတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၅၆) ႏွစ္ မွ (၇၅) နွစ္ တြင္းကံဇာ
===========================
ဒီကာလကေတာ့ ဇာတာရွင္အတြက္အေကာင္းဆုံးေရႊကာလေတြျဖစ္ပါတယ္
မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္က အထြန္းၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး မူလေမြးနံနဲ႔ (၁x၅) မိတ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီကာလေတြကေတာ့မိမိလုပ္တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ကာလေတြပါဘဲ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္သေလာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊အေမြရျခင္း အစရိွတဲေကာင္းေတြကိအျပစ္ကင္းစြာနဲ႔ ရနိုင္တဲ့နယ္ေျမေတြပါ အိမ္၊ကား၊အလုပ္အစရိွတဲ့ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းရမည့္ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။

*** ယခုကၽြႏ္ုပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္၊ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။
ၿဂိဳဟ္
သက္
    (ပုတိ)
၁၅ (သိုက္)

၂၁
   (မာရဏ)

၂၉
၁၇ (အဓိပတိ)

၄၆
၁၀ (ဘဂၤ)

၅၆
၁၉  (ရာဇ)

၇၅
 (၀)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (ပုတိဖြား)
=================
  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀
အသက္ (၁) နွစ္ မွ (၆) ႏွစ္ တြင္းကံဇာတာ
========================

မူလဇာတာမွာတနဂၤေႏြကပုတိအိမ္မွာကိန္းေအာင္ေနတာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၁)ႏွစ္မွ (၆)ႏွစ္တြင္း အမိအဖတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမွဳမ်ားေအာက္မွာႀကီးျပင္းလာရေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပမွဳအရမ္းမရိွနိုင္ပါဘူး၊ အမိအဖမွာလည္း ေငြေၾကး၊လုပ္ငန္းမ်ားအရမ္းအဆင္မေျပတာေၾကာင့္ အဖိုးအဖြားတို႔၏ေထာက္ပံ့မွဳေအာက္မွာၾကီးျပင္းလာခဲ့ရပါတယ္။
အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ား၊အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ားသည္လည္းမိမိအသက္(၆)ႏွစ္အတြင္း အမိအဖတို႔ၾကံဳရသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အိမ္ေနရာလိုက္လံေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔ၾကံဳရတတ္ျပီး အခက္ခဲမ်ားလည္းၾကံဳရနိုင္တဲ့ကာလေတြျဖစ္ၿပီး အိုးအိမ္မျပည့္စုံျခင္းအတူပူးတြဲေနရျခင္း အမိအဖတို႔ၾကံဳရတဲ့ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္ကံဇာတာ
========================

ဒီကာလေတြကေတာ့ဇာတာရွင္အတြက္ေရႊကာလေတြပါ။
အိုးအိမ္ေကာင္းစြာေနထိုင္ရျခင္း ေငြေၾကးျပည့္စုံစြာပိုင္ဆိုင္နိုင္ျခင္း အမိအဖေတြျပည့္စုံတဲ့ကာလျဖစ္လို႔ မိမိလည္ျပည့္စုံတဲ့ကာလေတြပါ။တနလၤာၿဂိဳဟ္က မိမိဇာတာမွာ(သိုက္)ၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနလို႔ ဒီကာလေတြကေတာ့ေရႊကာလလို႔ေတာင္ေခၚဆိုနိုင္ပါတယ္။
အမိအဖေတြမွာျပည့္စံုတဲ့ကာလျဖစ္လို႔ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းစိတ္ခ်မ္းသာစြာေနနိုင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကာလေတြမွာေတာ့ထီေပါက္ျခင္းေငြ၀င္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁)ႏွစ္ မွ (၂၉)ႏွစ္ ကံဇာတာ
=======================

မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကမာရဏမွာရပ္တည္ေနၿပီး (၁x၃) ဦးညိဳ အျပင္ရန္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ က်န္းမားေရးပိုင္ေတြ မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳေတြ အမွဳအခင္းေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးပိုင္းေတြမွာလည္းအတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ရတတ္ပါတယ္ အျပင္ရန္သေဘာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ထိခိုက္မွဳေတြလည္းၾကံဳရတတ္ပါတယ္ စီးပြားေရးမွာမိမိလုပ္တိုင္းမျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မွဳေတြၾကံဳတတ္ပါတယ္။
ဆီး၊မ်က္စိ၊ေက်ာက္ကပ္ အစရိွတဲ့ေရာဂါေတြလည္းရတတ္ပါတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေနထိုင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့အခက္ခဲေတြေက်ာ္လႊာနိုင္မွာပါ။အသက္ (၄၆) နွစ္မွ (၅၆) နွစ္တြင္းကံဇာတာ
========================

ဒီသက္ေရာက္ကိုျဖတ္သန္းတဲ့အခါမူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္က ဘဂၤမွာရွိလို႔ေနရာေျပာင္းေရႊျခင္း အိမ္အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္က အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ တတ္ပါတယ္။
မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ (၁x၀) အေႏၱာဓါတ္မိေနလို႔ ဘုန္းတန္ခိုးေက်ာ္ေဇာမွဳေတာ့ရရိွနိုင္ပါတယ္၊ က်န္းမားေရးပိုင္းမွာေတာ့စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဥပေဒနဲ႔မကင္းတာေတြျပဳလုပ္မိရင္ေတာ့ ဒီကာလေတြမွာ က်ဆံုးမွာပါ။
ဒီကာလေတြကေတာ့ ေငြေၾကးပိုင္းမွာရလိုက္ျပန္ကုန္လိုက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အသက္ (၅၆) နွစ္မွ (၇၅) နွစ္တြင္းကံဇာတာ
========================


ဒီအသက္ပိုင္းအျခားမွာေတာ့ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ (၁x၅) ေအာင္ပ မိတ္ၿဂိဳဟ္ က ရာဇနဲ႔ျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္၊မင္းစိုးရာဇာေတြနဲ႔ အက်ိဳးေပးနိုင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္၊ထီေပါက္တာေတြ ေငြေၾကးအလံုးလိုက္အခဲလိုက္၀င္တာေတြလည္းၾကံဳရတတ္ၿပီးစီးပြားေရးပိုင္းမွာေတာေျပာစရာမရိွေလာက္ ေအာင္ ေအာင္ျမင္မွဳရနိုင္တဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။မိမိလုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္မွဳရနိုင္ၿပီးမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မင္းစိုးရာဇာေတြအေထာက္အပံ့နဲ႔ရတဲ့နယ္ေျမျဖစ္လို႔ အိုဇာတာေကာင္းတဲ့နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

*** ယခုကၽြႏ္ုပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္၊ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment