Friday, February 14, 2020

၂ၾကြင္းတနလၤာ


(၂)ၾကြင္းတနလၤာ (ဘဂၤဖြား)

ၿဂိဳဟ္
သက္
၁၅    (ဘဂၤ)
     (ပုတိ)

၂၃
၁၇   (သိုက္)

၄၀
၁၀    (ရာဇ)

၅၀
၁၉  (မာရဏ)

၆၉
၁၂    (သိုက္)

၈၁
မူလ                                           သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀


အသက္ (၁) ႏွစ္ မွ (၁၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ အသက္(၁)ႏွစ္မွ(၁၅)ႏွစ္တြင္း မူလဇာတာမွာ ဘဂၤနယ္ေျမမွာျဖစ္လို႔ ေငြပ်က္၊အၾကြားပ်က္နဲ႔ ဘ၀ကိုစတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာႏွစ္ပိုင္းခြဲေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေငြေၾကးျပည့္စံုတဲ့မိသားစုကေမြးတဲ့ဇာတာကေတာ့ ေငြရွိလို႔ပ်က္စီးျခင္း၊မတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ေငြမရိွတဲ့ဇာတာကေတာ့ ေငြမရိွလို႔ပ်က္တဲ့ပံုစံနဲ႔ျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေငြရွိလို႔ပ်က္တဲ့အုပ္စုကေတာ့ မိဘေတြေငြေၾကးျပည့္စံုတာေၾကာင့္ မာန္မာနေတြႀကီးလာၿပီးထင္ရာစိုင္းတတ္ပါတယ္ အရြယ္ေရာက္တဲ့ေယာက်္ားေလးမ်ား(၁၅)နွစ္မေက်ာ္ခင္ အေပ်ာ္အပါး၊မူရစ္ေဆး၀ါးမ်ားနဲ႔ၾကံဳေတြ႔တတ္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ဆိုရွယ္က်က်ေနထိုင္တတ္ၿပီး ျပင္ပသြားလာမွဳမ်ားတတ္ၿပီး အမိအဖကိုဆန္႔က်င္တတ္ပါသည္
ေငြမရိွလို႔ပ်က္စီးတဲ့အမ်ိဳးသားေလးမ်ားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ကိုယ္က်င့္တရားေတြပ်က္စီးတတ္ပါတယ္ ပံုမွန္ျဖတ္သန္းတဲ့မရိွမရွားအုပ္စု၀င္ေတြကေတာ့ သိပ္ျပႆနာမရိွပါဘူး အၾကြားပ်က္တာကေတာ့ အမိအဖနဲ႔ အတူမေနရဘဲ ဦးေလးအေဒၚေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းရတတ္ပါတယ္၊မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ ကိုယ္ဒူး ကိုယ္ခၽြန္ နဲ႔ လူေတာ္ေတြျဖစ္တတ္ပါသည္။ၿဂိဳဟ္ေျပးလမ္းေၾကာင္းကတနလၤာနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးေတာ့မရိွေပမဲ့ ဘဂၤနယ္ေျမသေဘာေၾကာင့္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မွဳေတြမၾကာခန ၾကံဳတတ္ပါတယ္။

အသက္(၁၅)နွစ္ မွ (၂၃)နွစ္ တြင္းကံဇာတာ

ဒီနယ္ေျမမွာေတာ့ မူလမဟာဘုတ္မွာ ပုတိၿဂိဳဟ္ျဖစ္လို႔ ဒီသက္ေရာက္တြင္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။
ပညာသင္ကာလကိုဆက္လက္ျဖတ္သန္းမယ္ဆိုရင္လည္ ဒီနယ္ေျမကေကာင္းတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္ အကယ္၍ ဇာတာရွင္မွာအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြမၾကံဳရင္လည္း မိသားစုကိစၥေတြမွာၾကံဳတတ္ပါတယ္၊ မိမိေနထိုင္ရာေနအိမ္တြင္း မိသားစုေတြ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြ ျပႆနာၾကံဳတတ္ပါတယ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့အိမ္ေထာင္ေရးေတြၾကံဳတတ္ပါတယ္။
ေငြေၾကးပိုင္းမွာေတာ့ ပံုမွန္လည္ပတ္လွ်က္ရိွၿပီး က်န္းမားေရးပိုင္းမွာေတာ့ သာမန္က်န္းမားေရးေလာက္ဘဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အသက္(၂၃) မွ အသက္ (၄၀) တြင္းကံဇာတာ

ဒီအသက္အပိုင္းအျခားေတြမွာေတာ့ ဇာတာရွင္အတြက္ေရႊကာလေတြျဖစ္ပါတယ္ ဗုဒၶၶၶဟူးၿဂိဳဟ္က မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ သိုက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ဇာတာရွင္တနလၤာနဲ႔ အျပင္မိတ္ၿဂိဳဟ္က်ေရာက္တဲ့အတြက္ မိမိလုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္မွဳေတြရရိွၿပီး ျပင္ပမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားနဲ႔စီးပြားေရးတြဲဖက္လုပ္ရၿပီး သိုက္ၿဂိဳဟ္သေဘာကေတာ့ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြရရိွတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီကာလေတြမွာ အိမ္ျခံေျမ၊ကား အစရိွတဲ့ပိုင္ဆိုင္မွဳႀကီးႀကီးမားမားေတြလည္းရတတ္ပါတယ္၊ ေငြေၾကးလည္းစုေဆာင္းမိၿပီး အလွဴအတန္းေတြလည္းလုပ္ရတတ္ပါတယ္ ၂၃ နွစ္ေက်ာ္မွအိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းေတြရတတ္ၿပီး ဇာတာရွင္အတြက္စိတ္ခ်မ္းသာမွဳေတြရတတ္ပါတယ္။

အသက္(၄၀) မွ အသက္ (၅၀) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဒီနယ္ေျမမွာေတာ့အေကာင္းအဆိုးေရာေထြးမဲ့ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္၊ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ စေနအထိုင္ကရာဇၿဂိဳဟ္မွာျဖစ္လို႔လုပ္ငန္းေတြအားလံုး မင္းစိုးရာဇာေထာက္ပံ့မွဳမ်ားနဲ႔ ပူးေပာင္းလုပ္ကိုင္ရတတ္ပါတယ္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ရင္လည္း ဒီနယ္ေျမမွာရာထူးတက္တတ္ပါတယ္။ ဘုမၼိနယ္ေျမျဖစ္လို႔ ဇာတာရွင္ရဲ႕က်န္းမားေရးပိုင္းကေတာ့ အထူးဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္၊ အာရံုေၾကာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါ၊နွလံုးေရာဂါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမီးယပ္ေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ေနရာေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ေငြေၾကးပိုင္ကေတာ့ပံုမွန္လည္းပတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးပိုင္းေတြမွာေတာ့ အရမ္းၾကီးေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းမရိွတဲ့အတြက္ လက္နက္အသင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ကာလျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၅၀) မွ (၆၉) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဒီနယ္ေျမကေတာ့ ဇာတာရွင္အတြက္အထူးသတိထားရမည္ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္ အျပင္ရန္နဲ႔ မာရဏတြဲၿပီး က်ေနတဲ့အတြက္ က်န္းမားေရးပိုင္းမွာ ကားတိုက္၊ကားေမွာက္၊ဆိုင္ကယ္ေမွာက္အစရိွေသာ ဥပါဒ္ၾကီးမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္ၿပီး အစားမွားျခင္း၊ေဆးမွားျခင္း၊ျပင္ပဓါတ္ေလးပါး အပူးရွပ္ျခင္း၊အေအးမိျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရုတ္တရက္ရပ္တန္႔သြားတတ္ၿပီး လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္းလည္း အတိုက္အခံေပါလာတတ္ပါသည္၊ ေငြေၾကးပိုင္းကေတာ့အရမ္းမခက္ခဲပါဘူးဒါေပမဲ့အသာတၾကည္ရတဲ့ေငြမဟုတ္ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲၿပီးမွရတဲ့ ေငြေၾကးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ အိမ္ေထာင္ေရးပိုင္းကေတာ့တည္ၿငိမ္မွဳရိွပါတယ္။

အသက္ (၆၉)ႏွစ္ မွ အသက္ (၈၁)ႏွစ္ ထိကံဇာတာ

ထိုသက္ေရာက္သည္ ဇာတာရွင္အတြက္ အသက္ႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကံဇာတာမွာအေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ရိွေနပါသည္။မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ သိုက္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ဇာတာရွင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္နွင့္မိတ္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀င္ေငြမွာတိုးတတ္ေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိပါသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သျဖင့္ မိမိမလုပ္နိုင္ပါက သားသမီး၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏အေထာက္အပံ့မ်ားရရိွနိုင္ပါ သည္။အတူေနမိသားစုမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ားလည္း ဒီကာလမွာ ရွဳပ္ေထြးတတ္တာေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမွဳမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။က်န္းမားေရးပိုင္းတြင္ေလမုန္းတိုင္းနယ္ေျမျဖစ္ပါသျဖင့္ေလျဖတ္ ေ၀ဒနာမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။

*** ယခုဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာအမ်ိဳး(၄)ပါးျဖစ္ေသာမင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား
အရအနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။No comments:

Post a Comment