Saturday, August 8, 2020

ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မုိက္ ကုိက္ေလနွစ္ပါးေသ

 

အႏၲရယ္ရွိေသာသစ္ပင္မ်ားအေႀကာင္း
====== ==== ===== =
ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မုိက္ ကုိက္ေလနွစ္ပါးေသ
က်မ္းရင္းလကၤာအပုိဒ္ ၄၀ မွ အမွတ္စဥ္ ၁၅ မွာ
ျပဌန္းထားေသာလကၤာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္
နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႕မွာေဗဒင္သုေသသီမ်ား
မ်က္စိလည္ခဲ႕ေသာ ပညာခန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ ယခုပညာခန္းႀကီးကုိအသုံးျပဳမည္ဆုိ
ပါက ၇ ရက္သားသမီးအေပါင္းတုိ႕သည္ က်ြန္ုပ္ထံ
တြင္( ဆရာ က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မ အားအသုံးျပဳခြင့္)
ျပဳပါဟု အာဏာစက္ေတာင္းခံေစလုိပါသည္
မေတာင္းဘဲအသုံးျပဳလ်ွင္ထုိပညာခန္းသည္ ျမင္ဆရာ
ေဖ်ာက္ထားေသာေႀကာင့္စြမ္းမည္မဟုတ္ပါ
က်ြန္ုပ္သည္ ထူးဆန္းေသာ က်င့္စဥ္မ်ားနွင့္ပညာရပ္
ေပၚျမင္သည့္အျမင္တုိ႕သည္ ကုိယ္တုိင္ပင္အံ႔ႀသရ
ေလာက္ေအာင္မည္သည့္ပညာရပ္ကုိမဆုိ တစ္ႀကိမ္
မ်ွဖတ္ယုံ ႀကည့္ယုံနွင့္သိျမင္ခဲ႕ပါသည္
ယခုပညာရပ္သည္လည္း ေနာက္ပုိင္းအံ႔ႀသဘြယ္ရာ
လိွဳ႕ဝွက္မ်ားနွင့္သက္ခန္းစာမ်ားတုိ႕ရွိေနရာစာရွည္
မည္စုိး၍ပထမ အပိုဒ္ကုိယ္သာတင္ျပသြားမည္ျဖစ္
ပါသည္
မိမိေမြးနံ၏ပဥၥပြတ္ဟုေခၚဆုိေသာ ၅ ခုေျမာက္နံအစ
နွင့္ ဆပြတ္ဟုေခၚဆုိေသာ ၆ ခုေျမာက္ေသာ ကိန္း
အဆုံးနံျဖစ္ေသာအပင္တုိ႕ကုိ မိမိရဲ႕ အာယုအရပ္
သီရိအရပ္တုိ႕မွာမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
တနဂၤေႏြသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕အရပ္ နွင့္ေျမာက္အရပ္တြင္ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္
သုိ႕မဟုတ္ ဖက္သန္းပင္မ်ားမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
တနလၤာသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕ေတာင္အရပ္နွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္
သနပ္ပင္ကုိမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
အဂၤါသားသမီး
=========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
ေတာင္အရပ္နွင့္အေရွ႕အရပ္တုိ႕တြင္ ထေအာင္း
ပင္ကုိမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ဗုဒၶဟူးသားသမီး
==========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕ေတာင္အရပ္နွင့္အေနာက္ေတာင္အရပ္တုိ႕
တြင္အင္က်င္းပင္ သုိ႕မဟုတ္အေက်ာ္ပင္တုိ႕ကုိ
မစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ႀကာသပေတးသားသမီး
=============
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ အေနာက္ေတာင္အရပ္
အေနာက္ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္ ကညင္ပင္ /ႀကက္ဆူပင္မ်ား မစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ေသာႀကာသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ အေနာက္ေျမာက္အရပ္
နွင့္အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္ ေဇာင္းလ်ားပင္
ဇလပ္ပင္ ဇီဇဝါပင္မ်ားမစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
စေနသားသမီး
==========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ ေတာင္အရပ္နွင့္အေနာက္အရပ္တုိ႕တြင္ လက္ပန္
ပင္ လမုပင္မ်ားမစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ဤပညာခန္းႀကီးသည္ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းလွသျဖင့္
ယခုအက်ဥ္းမ်ွတင္ျပလုိက္သည္ကုိအားရေႀကနပ္
မွဳမရွိေသးပါ ေနာင္အခ်ိန္တစ္ခုရမည္ဆုိပါက
ဤပညာခန္းႀကီး၏ အနုစိတ္ဋီကာႀကီးကုိဆက္လက္
ဖြင့္ဆုိသြားပါဦးမည္
ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္
အဂၤဝိဇၨာ က်မ္းျပဳပညာရွင္
6.8.2020 ႀကာသပေတးေန႕တြင္ဤစာတန္း
ကုိျပဳစုသည္
 

Monday, August 3, 2020

စေရဓါတ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

စေရ ဓါတ္အေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ
=================
ေဗဒင္ပညာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးနည္းနည္းေလးသိရင္
အႏၲရယ္ရွိနုိင္တာမုိ႕ ဒီေန႕ေတာ့ပညာလုိလားတဲ႕
အမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႕အတြက္ဗဟုသုတပုိင္းဆုိင္
ရာအျဖစ္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

အဂၤါျဂိဳလ္
======
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ပါပျဂိဳလ္
ပိဋိကတ္အားျဖင့္ ဝါေယာ
ပညတ္အားျဖင့္ ေလေျပ ေလညင္း ဝါေယာဓါတ္ဖုိ

ရာဟုျဂိဳလ္
======
ျဂိဳလ္အားျဖင့္ ပါပျဂိဳလ္
ပိဋိကတ္အားျဖင့္ ဝါေယာ
ပညတ္အားျဖင့္ မုန္တုိင္း ဓါတ္မ ဝါေယာ

စေရ ဓါတ္သည္ ပညတ္အားျဖင့္အဂၤါ ရာဟုေပါင္း
စပ္ထားေသာ ဝါေယာဓါတ္ျဖစ္ပါသည္

ဝါေယာဓါတ္သည္ ခုိင္ခန္႕ေသာသေဘာရွိ၏
ဝါေယာဓါတ္ကုိ ေလဓါတ္ဟုသိျခင္းထက္အဘိဓမၼာ
အလုိအားျဖင့္ဝါေယာဓါတ္သေဘာမွာမိမိနွင့္အတူျဖစ္
ေသာရုပ္တုိ႕ကုိ တြန္းကန္ေထာက္ပန္႕လွဳပ္လ်ွားျခင္း
လြင့္ပါးျခင္း သန္စြမ္းေသာအဟုန္ျဖစ္ေႀကာင္းသိနား
လည္ရန္လုိပါသည္
ေရြ႕လ်ွားျခင္း ေရြ႕လ်ွားသြားလာေစျခင္းတုိ႕အားအ
ေထာက္အပန္႕ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိ၏

ဝင္ေလ အသာသဓါတ္
ထြက္လ ပသာသဓါတ္
ခြန္အားကုိျဖစ္ေစေသာ ဗလဓါတ္
အရာဝတၳဳတုိ႕အားပင့္ခ်ီမနုိင္ေသာ ထမ႓ဓါတ္
မထားေသာအရာတုိ႕ကုိျပန္မက်ေအာင္ ဓါရဏဓါတ္
ကုိယ္ခႏၲာကုိေရႊ႕ေစေသာ စလနဓါတ္
သြားလုိရာကုိသြားနုိင္ေသာ ဂမနဓါတ္
မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ႕အခါယုိင္မသြားေအာင္ ဌာနဓါတ္
ထုိင္လုိသည့္အခါ နိသဇၨဓါတ္
လဲေလ်ာင္းလုိသည့္အခါ သယနဓါတ္
ကုိအဂၤါကုိခ်ီေျမာက္လုိေသာ ဥေကၡပဓါတ္
ကုိယ္အဂၤါကုိျပစ္ခ်လုိေသာ နိေကၡပဓါတ္
ဆန္႕တန္းလုိေသာ္ ပသာရဏဓါတ္
ကုိင္ဆြဲလုိေသာအခါျဖစ္ေပၚလာေသာ ဂဟဏဓါတ္
အလုိရွိရာဆြဲယူနုိင္ေသာ အကလူနဓါတ္
တြန္းဖယ္လုိေသာ္ အပကလူနဓါတ္
စကားေျပာလုိစည့္အခါ ကထနဓါတ္
တုန္လွဳပ္ေသာအခါ ကမၸနဓါတ္
ဝမ္းဗုိက္တြင္းမွ ဖရဏဓါတ္
နွလုံး သည္းေျခ အသဲ အဆုတ္ တုိ႕အားျဖန္႕ျဖဴး
ေပးေနေသာ စရဏဓါတ္
အူတြင္း၌ရွိေသာေလ ေကာဌာသယဓါတ္
ေအာက္သုိ႕သက္ေသာေလ အေဓါကမဓါတ္

ဝါေယာတည္းဟူေသာ ေလေျပ ေလညင္း ေလမုန္
တုိင္းကုိဓါတ္သေဘာသိျခင္းထက္ ေဆာင္သေဘာ
သိျခင္းကားပုိေကာင္းမည္ထင္ပါသည္

နားအူျခင္း
ေလအထက္ဆန္၍မူးျခင္း
ေအာ့အန္ျခင္း ေလအန္ျခင္း
သမ္းျခင္း
မ်က္စိေႀကာင္ျခင္း
မ်က္စိကြယ္ျခင္း
ကုိယ္လက္ေဖါျခင္း
ထိပ္လန္႕တတ္ျခင္း
ေျခတုန္ျခင္း
သီးျခင္း
ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း
ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း
ခနခနေမ႕တတ္ျခင္း
ခံတြင္းေစ့ျခင္း
အိမ္မက္ခနခနမက္တတ္ျခင္း
လက္မ်ားေကာက္ျပီးဆန္႕မရျခင္း
စကားတအားေျပာျခင္း
နားအူျခင္း နားပင္းျခင္း
အစရွိေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ ေလဓါတ္ပ်က္ေသာ
ေႀကာင့္ျဖစ္တတ္သည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္

ေလသက္တာ ေလခ်ဳပ္တာ ဝမ္းေဖါဝမ္းေရာင္ျဖစ္တာ
ရင္ဘတ္ေအာင့္တာေတြလည္းေလဓါတ္ပ်က္တာပါဘဲ
ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့အမ်ားႀကီးပါ

ေဗဒင္ ေဆး အဂၢိယ အင္း ေလးမ်ိဳးစလုံးေလဓါတ္
ေခၚတဲ႕စေရဓါတ္ကုိအသုံးျပဳႀကပါတယ္

ေလဓါတ္ပ်က္ရင္ အခါး အငံ အခ်ဥ္ ဓါတ္ေတြစား
ေပးရမယ္ ခါးေသာအသီးအရြက္မ်ား ငံေသာအရသာ
ခ်ဥ္ေသာအရသာ ေတြကေလဓါတ္ကုိနုိင္ပါတယ္

အစားအစာေလးေတြနမူနာေရးျပေပးပါ့မယ္
=====================
တမာရြက္ တမာခ်ဥ္စားပါ တမာရြက္အနုနဲ႕ထန္းညက္
ကုိ ၃ ခြက္တခြက္ေသာက္ပါ ေႀကာင္ပန္းရြက္ဟင္းခ်ိဳ
ဒန္႕သလြန္သီး ကင္းပုံသီး ဗုံလုံသီး မဲဇလီဟင္းခ်ိဳ သေဘၤာရြက္နုသုတ္ သေဘၤာသီးသုတ္ ရြဲယုိရြက္နဲ႕
ငါးရန္႕ ရြဲယုိသီးနဲ႕ထန္းညက္ ႀကက္ဟင္းခါးသီးေက်ာ္
ႀကက္ဟင္းခါးရြက္ဟင္းခ်ိဳခ်က္ေသာက္ ကညိဳ႕
လယ္ပဒူ ေရွာက္ရြက္ ေႀကာင္ရွာသီးမီးဖုတ္သုတ္
သပြတ္သီး ခဝဲသီး ေဂၚဖီ ဆလပ္ မုန္ညွင္း မုန္လာဥ

ေလဓါတ္ပ်က္တာကေတာ့မုိးရာသီမွာျဖစ္တာမ်ားတဲ႕
အတြက္အထက္ပါအစားအစာေတြမုိးတြင္းမွာစားသင့္
ပါတယ္
လက္ဖက္ေရႀကမ္း လက္ဖက္သုတ္ မုိးက်လက္ဖက္
သုတ္ေတြလည္းစားလုိ႕ရပါတယ္

ေရွးထုံးေတြမွာေတာ့ ဝမ္းတစ္လုံးေကာင္းေခါင္းမခဲ
ဘူးဆုိတဲ႕စကား ေလမသက္ အေနခက္မယ္ဆုိ
တဲ႕စကားေတြက ဝါေယာဓါတ္ပ်က္တာေတြကုိရည္
ညြန္းပါတယ္

အဂၤဝိဇၨာ အယူအဆထပ္ျပီးတင္ျပပါမယ္
====================
ဂဠဳန္မင္းထံ ျခေသၤ႕မွန္ ဆဒၵန္ဝင္လာေရာက္
ဂဠဳန္မေသြ ပ်က္ျပားေႀက ေသေလျပီးအေရာက္၁ ( ေခါင္းကုိက္ေဝဒနာ )
၄ (ေရ) ရာဟု ေလမုန္တုိင္း

၃ ( စ ) အဂၤါ ေလေျပေလညွင္း

စေရ ဓါတ္က ႀတိနဲ႕စတု လာျဖစ္တဲ႕အတြက္မူ
လတနဂၤေႏြပ်က္စီးေႀကာင္းကုိ က်မ္းရင္းလကၤာ
တတိယတြဲ စာမ်က္နွာ ၁၄၀ မွာျပဌန္းထားပါတယ္

ဒါကုိက်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေနာက္ထပ္ဘယ္လုိအသက္
လမ္းေႀကာင္းမွာ ေလဓါတ္ပ်က္နုိင္ပါသလည္းဆုိတာ
ထပ္ျပီးေလ့လာႀကည့္တဲ႕အခါ ၇ ရက္သားသမီးေတြ
ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္မွာအျဖစ္မ်ားတာကုိေတြ႕ရပါတယ္

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ကုိသုံးတန္ေပၚစနစ္နဲ႕ ခ်ိန္ဆႀကည့္
တဲ႕အခါ ၅၆၇ တန္းတက္သြားတဲ႕အတြက္ စေရ
ဓါတ္ဟာ အားနည္းသြားပါတယ္

၇ တုိင္ထိပ္
၆ ျပ
၅//တန္းေပၚ
၄ တန္းကပ္ ( ေရ )ေလမုန္တုိင္း*--
၃ နာ (စ) ေလေျပေလညွင္း **
၂ ေသ ( နိစ္)
၁ ထြက္ ( တုိင္ေျခ )

အဂၤဝိဇၨာ တုိင္မွာလည္း အဂၤါခုိက္နဲ႕ ရာဟုမူလ
ကုိတြက္ႀကည့္ရင္ေလဓါတ္အားနည္းတာကုိေတြ႕ရ
မွာပါ

က်မ္းကုိး
========
အဂၤဝိဇၨာ ဋီကာႀကီး ပ ဒု တ
ပုဂၢလပညတ္က်မ္း ပ ဒု တ
စြန္းလြန္းဦးပ႑ဝ ေဆးက်မ္း

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္
အဂၤဝိဇၨာက်မ္းျပဳပညာရွင္